Version en Français | Nederlandstalige versie 

Nederlandstalige Versie


I – ALGEMEENHEDEN:

Elke bestelling impliceert van rechtswege de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en, eventueel, bijzondere voorwaarden die op het moment van de bestelling worden gepreciseerd.

De offertes zijn geldig binnen de grenzen van de optietermijn die, behoudens een andersluidende bepaling, vijftien dagen bedraagt, te tellen vanaf de dag waarop de offerte werd ingediend. De inlichtingen over catalogussen, handleidingen, barema’s worden slechts ten indicatieve titel verstrekt, daar EXCLUSIVE NETWORKS BVBA (“EXCLUSIVE NETWORKS”) deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen.

Geen enkele toevoeging, weglating of wijziging van eender welke van de bepalingen van onderhavige verkoopvoorwaarden verbindt EXCLUSIVE NETWORKS, behalve in het geval van een schriftelijke aanvaarding daarvan langs zijn kant.

II – DE BESTELLING:

Elke clausule of bijzondere voorwaarde betreffende de aankoop die op de bestelbon van de klant staat vermeld, en die in tegenstrijd is met onderhavige voorwaarden, kan niet worden toegepast, behalve in het geval van een uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding daarvan langs de kant van EXCLUSIVE NETWORKS. Een bestelling is slechts geldig na de ontvangstbevestiging daarvan langs de kant van  EXCLUSIVE NETWORKS. EXCLUSIVE NETWORKS heeft de mogelijkheid om haar weigering van een bestelling binnen de drie dagen kenbaar te maken, en dit vanaf de dag waarop de bestelling werd ontvangen. Elke wijziging aan de bestelling zoals die door EXCLUSIVE NETWORKS wordt gemeld, wordt beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, behalve in het geval van een schriftelijk bezwaar van de klant dat binnen de drie dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving naar  EXCLUSIVE NETWORKS dient te worden verstuurd. In het geval van wijziging wordt de bestelling slechts als definitief beschouwd na ontvangst van het akkoord van de klant of het verstrijken van voormelde termijn van drie dagen. In het geval van eender welke wijziging (omschrijving, hoeveelheid, …) van een bestelling die door EXCLUSIVE NETWORKS reeds werd ontvangen en bevestigd, kunnen de voordien toegekende voorwaarden niet zonder het akkoord van de EXCLUSIVE NETWORKS worden verlengd.

Niettemin kan een aanvaarde bestelling door EXCLUSIVE NETWORKS worden geannuleerd in het geval van niet-naleving door de klant van zijn verplichtingen die voortvloeien uit artikel XIV.

III – DE BESTELDE PRODUCTEN EN DIENSTEN:

Het commerciële voorstel van EXCLUSIVE NETWORKS en de factuur geven een gedetailleerd overzicht van de bestelde producten en diensten. Die producten en diensten kunnen materiaal, software evenals dienstleveringen in verband daarmee betreffen.

Verkoop van materiaal:

EXCLUSIVE NETWORKS commercialiseert materiaal afkomstig van diverse leveranciers waarvoor het de erkende verdeler is. De technische eigenschappen en de documentatie van dat materiaal vallen onder de verantwoordelijkheid van de leveranciers en worden door EXCLUSIVE NETWORKS verdeeld in de staat waarin ze werden aangeleverd.

Levering van software:

EXCLUSIVE NETWORKS kent aan de klant een gebruiksrecht toe voor elk softwareprogramma dat wordt besteld of in het verkochte materiaal is geïntegreerd. De voorwaarden waartegen dat gebruiksrecht wordt verleend en de verplichtingen waartoe de klant zich ten opzichte van de leverancier van de software in kwestie verbindt, kunnen in een licentie worden toegelicht die door de laatste wordt verleend en aan de factuur en onderhavige voorwaarden wordt gehecht. De klant verbindt zich ertoe de voorwaarden van die licentie aan zijn eindklant te bezorgen.

Bij ontstentenis van een licentie en specifieke voorwaarden beperkt het gebruiksrecht van de door EXCLUSIVE NETWORKS verkochte software die werd besteld of in verkocht materiaal werd geïntegreerd, zich tot de terbeschikkingstelling in operationele staat van een enkel exemplaar van die software, met uitsluiting van eender welk recht op reproductie, wijziging of correctie van fouten. In geen enkel geval kan EXCLUSIVE NETWORKS aansprakelijk worden gesteld voor problemen die een impact hebben op de software, of op tijdelijke of definitieve onderbrekingen (in het bijzonder ingevolge correcties, updates of andere) die toe te schrijven zijn aan de ontwikkelaar van die software.

Levering van verwante diensten:

Wanneer verkocht materiaal of een geleverd softwareprogramma in hoofde van de leverancier het voorwerp uitmaakt van onderhoud of updates, impliceert de bestelling daarvan bij EXCLUSIVE NETWORKS ook dergelijke prestaties waarvan de financiële voorwaarden in het commerciële voorstel en de factuur worden toegelicht.

EXCLUSIVE NETWORKS kan ook zelf of via de leverancier of een derde verlener bijkomende diensten zoals de installatie leveren, die het voorwerp dienen uit te maken van een bijzondere bestelling tegen voorwaarden die in het commerciële voorstel en de factuur worden vastgelegd.

Intellectuele eigendom:

De verwerving van materiaal of de levering van een softwareprogramma dat bij EXCLUSIVE NETWORKS werden besteld, kent aan de klant geen enkel intellectueel eigendomsrecht toe en verplicht hem eventuele intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen die in het bezit zijn van de leverancier van het materiaal of het softwareprogramma in kwestie. Als tegenprestatie wordt de klant gevrijwaard voor elke uitwinning ingevolge een klacht van een derde die betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht en die tot gevolg heeft dat er een beperking of een verbod komt op het gebruik van het materiaal of het geleverde softwareprogramma. Daarentegen draagt EXCLUSIVE NETWORKS niet de minste verantwoordelijkheid voor de uitvoering, de installatie of het onderhoud van een softwareprogramma dat het niet heeft geleverd.

IV – DE PRIJZEN:

De goederen en het materiaal zullen worden gefactureerd tegen het tarief dat EXCLUSIVE NETWORKS op de dag van de levering hanteert. De prijzen dienen te worden begrepen exclusief eventuele belastingen. Belastingen, leveringskosten, portkosten, verpakkingskosten en verzekeringskosten worden bijkomend gefactureerd tegen het tarief dat op de dag van de verkoop of de levering van toepassing was. De bestellingen van bijzondere prestaties en producten die niet voorkomen op de tarieflijst van EXCLUSIVE NETWORKS, zullen worden gefactureerd tegen de prijzen die in het commerciële voorstel staan vermeld.

V – FACTURATIE:

De aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding door de klant om, desgevallend, elektronische facturen te ontvangen ter vervanging van de papieren facturen die door EXCLUSIVE NETWORKS worden verstuurd, en dit conform artikel 53§ 2, lid 4 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

VI – LEVERTERMIJNEN:

De leveringstermijnen die aan de klant worden meegedeeld, zijn louter indicatief, daar EXCLUSIVE NETWORKS afhangt van zijn eigen leveranciers.

EXCLUSIVE NETWORKS is gemachtigd om in uitzonderlijk ernstige gevallen leveringen op te schorten dan wel te annuleren, meer bepaald in de volgende gevallen:

– in het geval dat de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet door de klant worden nageleefd;

– in het geval dat de door de klant te verstrekken technische, financiële of commerciële specificaties nodig voor de verzending niet tijdig door EXCLUSIVE NETWORKS worden ontvangen;

– in het geval van overmacht en gebeurtenissen zoals sociale conflicten, epidemieën, oorlog, opvordering, brand, overstroming, ongevallen met gereedschappen, een groot aantal afgekeurde stukken tijdens de fabricatie, onderbreking of vertraging bij het transport dan wel elke andere reden die een gedeeltelijke of volledige stillegging van de productie bij EXCLUSIVE NETWORKS of zijn leveranciers veroorzaakt. Een eventueel exportverbod opgelegd door de regering van het land van oorsprong van het materiaal wordt, onder andere, beschouwd als een geval van overmacht.

In elk geval dienen de termijnen voor het verkrijgen van administratieve toelatingen en het vervullen van andere formaliteiten bij de aan de klant meegedeelde leveringstermijn te worden gerekend.

VII – TRANSPORT EN LEVERING:

Voor elke levering binnen België van materiële goederen dient de klant EXCLUSIVE NETWORKS te machtigen voor de organisatie van het transport van dergelijke goederen naar het leveringsadres dat door de klant werd verstrekt.

Behoudens een bijzondere voorwaarde zoals vermeld op de bestelbon van de klant, worden de goederen beschouwd als zijnde aan de klant geleverd op diens maatschappelijke zetel. De port- en verpakkingskosten zullen door EXCLUSIVE NETWORKS worden gedragen. EXCLUSIVE NETWORKS staat tot de levering aan de klant in voor de verzekering, daar al deze kosten forfaitair worden aangerekend.

EXCLUSIVE NETWORKS, de expediteur of de transporteur kan niet in gebreke worden gesteld voor het verlies, schade aan de goederen als de expediteur of de transporteur niet binnen ten hoogste twee dagen in kennis wordt gesteld van  onweerlegbare bewijzen daarvan, en als  EXCLUSIVE NETWORKS daarvan niet binnen dezelfde termijn op de hoogte wordt gebracht.

De klant dient tijdig te zorgen voor de toegankelijkheid en de geschiktheid van de lokalen waarin zwaar en groot materiaal moet worden geleverd; in geen geval zal EXCLUSIVE NETWORKS de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

VIII – RETOURZENDINGEN:

Geen enkel goed mag zonder het voorafgaande, schriftelijke akkoord van EXCLUSIVE NETWORKS worden geretourneerd.

Retourzendingen betreffen slechts materiaal dat geen enkele wijziging heeft ondergaan en dienen te gebeuren in de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor het transport en de opslag zijn voor rekening van de klant.

De klant dient het materiaal te retourneren binnen een termijn van acht dagen nadat hij het akkoord daarvoor van EXCLUSIVE NETWORKS heeft ontvangen.

IX – RISICO-OVERDRACHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De goederen die op de leveringsbon en de factuur staan vermeld, blijven de eigendom van de EXCLUSIVE NETWORKS tot de klant de prijs daarvoor volledig heeft betaald. Niettemin zullen de risico’s op verlies, diefstal of vernietiging vanaf de ontvangst van de waren voor rekening van de klant zijn en in het geval van een DAP levering tot de prijs volledig is betaald.

In het geval van herverkoop van het goed vóór de volledige betaling aan EXCLUSIVE NETWORKS behoudt laatstgenoemde zich het recht voor om van de derde-verkrijger de betaling van de herverkoopprijs ten belope van de herverkoopprijs te vorderen.

In het geval van annulering van de bestelling van de waren door overmacht of een aan de klant toe te schrijven reden, zal EXCLUSIVE NETWORKS de voorschotten mogen behouden die het al heeft ontvangen.

X – BETALINGSVOORWAARDEN:

Voor elke klant die geen klantenaccount bij EXCLUSIVE NETWORKS heeft geopend, dient de betaling op het moment van de bestelling te gebeuren.

Elk verzoek tot het openen van een klantenaccount dient te zijn vergezeld van de gebruikelijke bank- en commerciële gegevens evenals van documenten die toelaten de solvabiliteit te onderzoeken.

Behoudens bijzondere voorwaarden dienen betalingen binnen 30 dagen te gebeuren.

Voor aanvaarding voorgelegde wisselbrieven of orderbriefjes dienen binnen de termijn opgelegd door de Gecoördineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes te worden opgesteld of terugbezorgd.

De betaling kan niet gebeuren in contanten.

XI – WANBETALING:

Conform de bepalingen van artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van  de betalingsachterstand in handelstransacties impliceert elke betaalachterstand van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht op betaling van een interest, behalve indien de schuldenaar bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de vertraging. De verwijlintresten zijn gelijk aan de rentevoet die bij de recentste herfinancieringsoperaties door de Europese Centrale Bank wordt toegepast, vermeerderd met 8 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

In het geval van niet-betaling van een enkele termijn (of een enkele wissel op vervaldatum) worden alle door de koper aan EXCLUSIVE NETWORKS te betalen sommen onmiddellijk opeisbaar. De lopende leveringen en bestellingen kunnen worden opgeschort. De verkoop wordt slechts volledig en met de implicatie van eigendomsoverdracht bij de totale en volledige betaling van de facturen.

In het geval dat EXCLUSIVE NETWORKS zich verplicht ziet de betaling van de facturen op te eisen, zelfs gewoon per aangetekende brief, zal bij wijze van boeteclausule een minimale schadevergoeding vastgelegd op 10% van het bedrag van de vordering door de klant dienen te worden betaald, en dit te rekenen vanaf de datum waarop de factuur opeisbaar wordt.

Die schadevergoeding komt bovenop de forfaitaire schadevergoeding van 40 € zoals voorzien door artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer de gemaakte inningskosten hoger zijn dan die forfaitaire schadevergoeding, kan EXCLUSIVE NETWORKS mits voorlegging van bewijsstukken bijkomende compensatie vorderen.

XII – GARANTIE:

De duur van de garantie van het materiaal wordt bepaald in het document van de fabrikant dat bij het materiaal wordt gevoegd. De garantie heeft slechts betrekking op de onderdelen die door EXCLUSIVE NETWORKS defect worden bevonden, op voorwaarde dat die defecten niet werden veroorzaakt door een verkeerd gebruik of manipulatie van de klant.

De garantie zal onmiddellijk komen te vervallen als er een tussenkomst gebeurt door een hersteldienst die niet door EXCLUSIVE NETWORKS wordt erkend, en dit ongeacht de reden daarvoor.

Op grond van de garantie dient EXCLUSIVE NETWORKS slechts in te staan voor de reparatie en de vervanging door de fabrikant van het product of het onderdeel dat door EXCLUSIVE NETWORKS defect wordt bevonden en naar het opgegeven adres dient te worden teruggestuurd.

Elke retourzending die zich beroept op de garantie, dient voordien door EXCLUSIVE NETWORKS te worden aanvaard. Met het oog hierop kan de klant per telefoon contact opnemen met de klantendienst van EXCLUSIVE NETWORKS.

Als het product defect wordt bevonden, zal EXCLUSIVE NETWORKS de klant een retournummer bezorgen. Elk product dat defect wordt bevonden, dient in zijn originele verpakking vergezeld van zijn retournummer te worden geretourneerd.

Elk product of onderdeel dat volgens de garantievoorwaarden wordt vervangen, wordt de exclusieve eigendom van EXCLUSIVE NETWORKS.
De tussenkomsten die ingevolge de garantie gebeuren, kunnen de garantie niet verlengen.

Deze garantie staat los van elke andere garantie.

XIII – AANSPRAKELIJKHEDEN:

De klant bevestigt een handelaar te zijn en verklaart uit dien hoofde dat hij het materiaal of de software, die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, met kennis van zaken aankoopt. Verder verklaart hij dat hij voldoende werd geïnformeerd over het gebruik en de finaliteit van het materiaal of de software.

EXCLUSIVE NETWORKS kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de onverenigbaarheid van het materiaal of het softwareprogramma met andere materialen of softwareprogramma’s waarmee het dient te werken. In het bijzonder kan EXCLUSIVE NETWORKS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse dan wel onrechtstreekse, tijdelijke dan wel blijvende schade die de installatie van materiaal op een reeds geïnstalleerd geheel zou kunnen hebben.

EXCLUSIVE NETWORKS is slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks wordt veroorzaakt door een defect aan het materiaal, de software of de diensten die het heeft geleverd, en dit binnen de dubbele limiet van de schade die de klant ingevolge een dergelijk defect heeft geleden, en de prijs van het verkochte materiaal, de software of diensten.

Elke indirecte, commerciële schade en winstderving, met inbegrip van gegevensverlies en bedrijfsverlies, wordt uitdrukkelijk uitgesloten evenals alle gevallen van overmacht.

Indien een update of aanpassing vereist is, wordt de klant geïnformeerd dat EXCLUSIVE NETWORKS pas kan tussenkomen nadat de updates en aanpassingen van de ontwikkelaar zijn ontvangen en het niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele vertragingen.

XIV – EXPORT VAN HET MATERIAAL DOOR DE KLANT :

Het materiaal en de software die door EXCLUSIVE NETWORKS worden geleverd, kunnen worden onderworpen aan exportbeperkingen. Dit is in het bijzonder het geval als het goederen en technologie voor tweeërlei gebruik (civiel/militair) betreft en dit ingevolge, onder andere, de Europese en Amerikaanse regelgeving. Binnen de EU kan de overdracht van die goederen en technologie afwijken van het principe van het vrije verkeer van goederen.

Die verplichtingen kunnen, in het bijzonder, de vorm aannemen van exportvergunningen die bij de Dienst Controle Strategische Goederen (Vlaanderen), La Direction de la Gestion des Licences d’Armes (Wallonië) en/of de BIS (Verenigde Staten) dienen te worden aangevraagd, en van de archivering van de documenten die met de exporttransacties verband houden.

De klant erkent en aanvaardt dat de producten die bij Exclusive Networks worden gekocht, zijn onderworpen aan de wetten en de regelgeving betreffende export die in België, de Europese Unie en de Verenigde Staten van toepassing zijn

De klant verbindt zich ertoe geen producten die hij bij EXCLUSIVE NETWORKS heeft gekocht, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks opnieuw te exporteren, zonder daarvoor de vereiste toelatingen van de bevoegde overheden (Amerikaanse, Europese, Belgische) te hebben verkregen.

De klant verbindt zich ertoe aan EXCLusive Networks via de bestelbon de naam van de eindklant, het nummer van diens bestelling en de uiteindelijke plaats van levering van de bestelling mee te delen.

De klant dient zijn eigen klanten te informeren dat wat betreft de producten waaraan een Amerikaanse exportvergunning werd toegekend, de eindgebruiker kan worden onderworpen aan een controle door de Amerikaanse overheden.

In elk geval is de klant verantwoordelijk voor de goede toepassing van de regelgeving betreffende de controle op export en kan EXCLUSIVE NETWORKS niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving door de klant van de verplichtingen die uit dit lid voortvloeien en van de regelgeving die daarmee verband houdt.

Met betrekking tot Europese en Belgische regelgeving die van toepassing zou kunnen zijn, dient de klant de volgende officiële websites te raadplegen:

Met betrekking tot Amerikaanse regelgeving die van toepassing zou kunnen zijn, dient de klant de volgende officiële website te raadplegen:

EXCLUSIVE NETWORKS herinnert de klant die in België (of in de EU) is gevestigd eraan dat de export naar landen buiten de EU of de overdracht naar landen binnen de EU van producten en technologie voor dubbel gebruik de naleving van de drie regelgevingen (communautaire, Belgische en Amerikaanse) kan vereisen die onderling niet inwisselbaar zijn, met andere woorden, de naleving van één regelgeving betekent niet dat de andere ook worden nageleefd.

Ten slotte is het zo dat het feit dat EXCLUSIVE NETWORKS aan de klant een dienstverlening kan aanbieden op het gebied van het transport van het materiaal en de technologie die hij heeft verkocht, dit de verantwoordelijkheid van de klant niet wijzigt wat betreft de van toepassing zijnde regelgeving op het vlak van exportcontrole, waarvoor de klant zelf dient in te staan.

XV – COMMERCIËLE VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

De klant verbindt zich ertoe de beste commerciële standaarden evenals de op zijn grondgebied van toepassing zijnde wetten na te leven en geen schade te berokkenen aan de bedrijfsreputatie van EXCLUSIVE NETWORKS door de producten die door laatstgenoemde werden geleverd. Meer bepaald dient de klant precieze en actuele informatie te verstrekken over de eigenschappen, de prestaties en het mogelijke gebruik van de producten die door EXCLUSIVE NETWORKS worden verkocht. De klant verbindt zich ertoe alle vereiste erkenningen voor de verkoop van producten in het land waarin hij is gevestigd, te verkrijgen en te hernieuwen. De klant verbindt zich er ook toe de intellectuele eigendomsrechten die het materiaal beschermen dat door EXCLUSIVE NETWORKS wordt verkocht, evenals de software waaraan een licentie werd toegekend, te eerbiedigen en te laten eerbiedigen.

XVI – ETHIEK – NALEVING VAN WETTEN

De klant (met inbegrip van de directeurs, bestuurders, werknemers en agenten) verbindt zich ertoe de anti-corruptiewetten, met inbegrip van en niet beperkt tot de USA Foreign Corrupt Practices Act, de UK Bribery Act en de « Sapin II » wet (gezamenlijk de « Anti-corruptiewetten ») te eerbiedigen. De klant dient er in het bijzonder van af te zien: (a) eender welke maatregel te nemen of eender welke handeling van een derde toe te staan dan wel goed te keuren die de Anti-corruptiewetten schendt; (b) eender welke som geld of eender welke compensatie die door de andere partij met oog op illegale doeleinden wordt gestort, met inbegrip van doeleinden gericht op het bijstaan van de andere partij om ten onrechte marktaandeel, een contract of een onrechtmatig voordeel in de wacht te slepen of te behouden ; en (c) rechtstreeks dan wel onrechtstreeks eender wat aan of van een ambtenaar of overheidsfunctionaris, een door de overheid gecontroleerd bedrijf of vennootschap, een politieke partij dan wel eender welke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan te bieden, te beloven, te geven, trachten te verkrijgen of te aanvaarden met het oog op het onrechtmatig verkrijgen van een commercieel / financieel voordeel of eender welke handeling of beslissing te beïnvloeden. Elke partij die te goeder trouw is, dient af te zien van het nemen van maatregelen waarvan zij denkt dat die de wetten of het commerciële beleid dat van toepassing is op de relatie tussen de partijen, schendt. Voor zover door de klant gekend, is geen enkele van zijn directeurs, bestuurders of werknemers: (a) een ambtenaar of een overheidsfunctionaris; (b) een werknemer van een door de overheid gecontroleerd bedrijf of vennootschap; of (c) een actieve vertegenwoordiger van een politieke partij. De klant verklaart dat geen enkele van zijn directeurs, bestuurders of werknemers formeel werd beschuldig van en/of schuldig is bevonden aan fraude volgens de regelgeving die op gevallen van corruptie van toepassing is. De klant verbindt zich ertoe EXCLUSIVE NETWORKS onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging aan zijn situatie. Niettegenstaande eender welke bepaling die indruist tegen deze algemene verkoopvoorwaarden, kan EXCLUSIVE NETWORKS de commerciële relatie onmiddellijk stopzetten in het geval van niet-naleving door de klant van de bepalingen van onderhavig lid; waarbij evenwel wordt gepreciseerd dat de klant EXCLUSIVE NETWORKS in het geval van schade dient te vergoeden, te vrijwaren en vrij te stellen. Daarnaast komen beide partijen overeen alle wetten volledig na te leven die van toepassing zijn op de verkoop en de distributie van producten die krachtens deze Algemene Verkoopvoorwaarden werden gekocht.

De klant verbindt zich er ook toe te voldoen aan de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en de private levenssfeer en, in het bijzonder, het akkoord van zijn klanten in te winnen voor de overdracht van hun persoonsgegevens aan EXCLUSIVE NETWORKS en dit op zo’n manier dat laatstgenoemde deze op geoorloofde wijze kan gebruiken voor commerciële en marketingdoeleinden. Algemeen genomen verbindt de klant zich ertoe de wet te eerbiedigen.

XVII – BEVOEGDE RECHTBANKEN:

In het geval van betwisting van alle of een deel van deze verkoopvoorwaarden en voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de uitvoering van een bestelling, is de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel bevoegd.

 


 

Version en Français

I – GENERALITES :

Toute commande entraine de plein droit acceptation des présentes conditions générales de ventes et, le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande.

Les offres sont valables dans la limite du délai d’option qui, sauf stipulation contraire, est de quinze jours à dater de la remise de l’offre. Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, ne sont donnés qu’à titre indicatif, EXCLUSIVE NETWORKS BVBA (ci-après « EXCLUSIVE NETWORKS ») pouvant être amené à tout moment à les modifier sans préavis.

Aucune addition, omission ou modification à l’une quelconque des dispositions des présentes conditions de vente ne liera EXCLUSIVE NETWORKS, sauf acceptation écrite de sa part.

II – LA COMMANDE :

Toute clause ou condition particulière d’achat figurant sur le bon de commande du client, qui serait en opposition avec les présentes conditions serait inapplicable, sauf acceptation expresse et écrite d’EXCLUSIVE NETWORKS. Une commande n’est valable qu’après accusé de réception de la part d’EXCLUSIVE NETWORKS. EXCLUSIVE NETWORKS aura la possibilité de notifier le refus de commande dans un délai de trois jours, à compter de sa réception. Tout changement sur la commande notifié par EXCLUSIVE NETWORKS sera considéré comme accepté par le client, sauf opposition écrite de celui-ci notifiée à EXCLUSIVE NETWORKS dans un délai maximum de trois jours à dater de la notification. En cas de changement, la commande ne sera considérée comme définitive qu’à réception de l’accord du client ou à l’expiration de ce délai de trois jours. En cas de modification quelconque (désignation, quantité, …) d’un ordre déjà reçu et confirmé par EXCLUSIVE NETWORKS, les conditions antérieurement accordées ne peuvent être reconduites sans accord d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Une commande acceptée pourra néanmoins être annulée par EXCLUSIVE NETWORKS en cas de non-respect par le client de ses obligations résultant de l’article XIV.

III LES PRODUITS ET SERVICES COMMANDÉS :

La proposition commerciale d’EXCLUSIVE NETWORKS et la facture détaillent les produits et services commandés, qui peuvent être du matériel, du logiciel ainsi que des prestations de services qui les accompagnent.

Vente de matériel :

EXCLUSIVE NETWORKS commercialise les matériels en provenance de différents fournisseurs dont il est distributeur agréé. Les caractéristiques techniques et la documentation de ces matériels sont de la responsabilité du fournisseur et sont communiquées en l’état par EXCLUSIVE NETWORKS.

Fourniture de logiciel :

EXCLUSIVE NETWORKS concède au client un droit d’utilisation de chaque logiciel commandé ou qui est intégré à un matériel vendu. Les conditions auxquelles ce droit d’utilisation est accordé et les obligations auxquelles le client s’engage vis-à-vis du fournisseur du logiciel concerné peuvent être détaillées dans une licence émise par ce dernier et remise en annexe de la facture et des présentes conditions générales. Le client s’engage à remettre les termes de cette licence à son client final.

A défaut de licence et de conditions spécifiques, le droit d’utilisation du logiciel commandé ou intégré à un matériel vendu par EXCLUSIVE NETWORKS se limite à la mise en œuvre opérationnelle d’un unique exemplaire de ce logiciel, à l’exclusion de tout droit de reproduction, de modification ou de correction des erreurs. En aucun cas EXCLUSIVE NETWORKS n’est responsable des problèmes pouvant affecter le logiciel ni de l’interruption temporaire (notamment pour correction, mise à jour ou autre) ou définitive par l’éditeur de ce logiciel.

Prestations de services associées :

Lorsqu’un matériel vendu ou un logiciel fourni font l’objet de la part de leur fournisseur d’une prestation de maintenance ou de mise à jour, leur commande à EXCLUSIVE NETWORKS entraîne commande de la prestation considérée dont les conditions financières sont détaillées dans la proposition commerciale et la facture.

EXCLUSIVE NETWORKS peut également fournir elle-même ou via le fournisseur ou un prestataire tiers des prestations de service complémentaires telles que l’installation qui font l’objet d’une commande particulière à des conditions fixées dans la proposition commerciale et la facture.

Propriété intellectuelle :

L’acquisition d’un matériel ou la fourniture d’un logiciel commandé à EXCLUSIVE NETWORKS ne confère au client aucun droit de propriété intellectuelle et l’oblige à respecter les éventuels droits de propriété intellectuelle détenus par le fournisseur du matériel ou du logiciel concerné. En contrepartie, le client est garanti contre toute éviction du fait de la réclamation d’un tiers touchant un droit de propriété intellectuelle et ayant pour conséquence une restriction ou une interdiction d’usage du matériel ou du logiciel fourni. En revanche, EXCLUSIVE NETWORKS ne saurait prendre en charge la moindre responsabilité résultant de l’exécution, de la mise en place ou de la maintenance d’un logiciel qui n’aurait pas été fourni par ses soins.

IV – LES PRIX :

Les marchandises et matériels seront facturés au tarif EXCLUSIVE NETWORKS valeur à date de livraison. Les prix s’entendent hors taxes, les taxes, frais de livraison, de port, d’emballages et d’assurances éventuels étant facturés en sus au taux applicable à la date de la vente ou de la livraison. Les commandes de prestations particulières et de produits ne figurant pas sur le tarif EXCLUSIVE NETWORKS seront facturées au prix stipulé sur la proposition commerciale.

V- FACTURATION :

L’acceptation de ces Conditions générales de vente vaut acceptation expresse par le client de recevoir, le cas échéant, des factures électroniques en substitution aux factures papier de la part d’EXCLUSIVE NETWORKS, conformément à l’article 53§2, alinéa 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

VI – LES DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraison communiqués au client sont donnés à titre indicatif EXLUSIVE NETWORKS étant dépendante de ses propres fournisseurs.

EXCLUSIVE NETWORKS est bien fondé à suspendre ou à annuler toute livraison en cas de circonstances graves, et notamment dans les cas suivants :

– dans le cas où les conditions de paiement convenues n’auraient pas été observées par le client ;

– dans le cas où les renseignements techniques, financiers ou commerciaux, spécifications, nécessaires à l’expédition, à fournir par le client ne seraient pas reçus en temps voulu par EXCLUSIVE NETWORKS ;

– en cas de force majeure ou d’évènements tels que conflits sociaux, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut important de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute cause amenant un chômage partiel ou total chez EXCLUSIVE NETWORKS ou ses fournisseurs. Est considéré, entre autres, comme cas de force majeure, l’interdiction éventuelle d’exporter édictée par le gouvernement du pays d’origine du matériel.

En tout état de cause, les délais d’obtention des autorisations administratives et d’accomplissement de toute formalité s’ajoutent au délai de livraison communiqué au client.

VII – TRANSPORTS ET LIVRAISON :

Pour toute livraison en Belgique de produits matériels, le client donne mandat à Exclusive Networks pour organiser le transport desdits Produits à l’adresse de livraison selon les informations communiquées par le client.

Sauf condition particulière d’achat figurant sur le bon de commande du client, les marchandises sont réputées livrées au client à son siège social. Elles sont expédiées port et emballage à la charge d’EXCLUSIVE NETWORKS. L’assurance est fournie par EXCLUSIVE NETWORKS jusqu’à la livraison au client ; ces frais étant facturés forfaitairement.

Aucun recours ne pourra être exercé contre EXCLUSIVE NETWORKS, le transitaire ou le transporteur pour pertes, avaries, ou dommages subis par les marchandises si un constat ayant force probante irréfutable n’a pas été envoyé au transporteur ou au transitaire dans un délai maximum de deux jours et notifié formellement à EXCLUSIVE NETWORKS dans le même délai.

L’accessibilité et l’aménagement des locaux destinés à recevoir du matériel lourd et encombrant sont à prévoir en temps voulu par le client; en aucun cas EXCLUSIVE NETWORKS n’en supportera la charge.

VIII – RETOUR DES MARCHANDISES :

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans l’accord préalable écrit d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Le retour ne concerne que des matériels n’ayant subi aucune modification ou altération et doit être effectué dans l’emballage d’origine. Les frais de transport et de remise en stock sont à la charge du client.

Le client devra retourner le matériel sous un délai de huit jours après obtention de l’accord d’EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – TRANSFERT DES RISQUES ET RESERVE DE PROPRIETE :

Les marchandises visées sur le bon de livraison et la facture resteront la propriété d’EXCLUSIVE NETWORKS jusqu’au paiement intégral de leur prix par le client. Les risques de perte, de vol ou de destruction seront néanmoins à la charge du client dès la réception de la marchandise et jusqu’au complet paiement du prix pour une livraison DAP.

En cas de revente de la marchandise avant complet paiement à EXCLUSIVE NETWORKS, celle-ci se réserve le droit de réclamer auprès du sous-acquéreur le paiement du prix de revente à hauteur du prix de revente.

En cas d’annulation de la commande de marchandises pour cause de force majeure ou du fait du client, les acomptes déjà perçus par EXCLUSIVE NETWORKS lui resteront acquis.

X – CONDITIONS DE PAIEMENT :

Pour tout client ne possédant pas un compte ouvert chez EXCLUSIVE NETWORKS, le paiement est dû comptant à la commande.

Toute demande d’ouverture de compte devra être accompagnée des références bancaires et commerciales usuelles ainsi que de documents permettant l’analyse de solvabilité.

Sauf conditions particulières les paiements, sont dus à 30 jours. Les traites soumises à l’acceptation et les billets à ordre doivent être établis ou retournés dans les délais prévus par les lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.

Le paiement ne peut pas être effectué en espèces.

XI – DEFAUT DE PAIEMENT :

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans nécessité d’une mise en demeure préalable, le paiement d’un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu’il n’est pas responsable du retard. Le taux d’intérêt de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

A défaut de paiement d’un seul terme (ou d’une seule traite à son échéance), l’intégralité des sommes dues par le client à EXCLUSIVE NETWORKS deviendra immédiatement exigible. Les livraisons et les commandes en cours pourront être suspendues. La vente ne deviendra parfaite et translative de propriété que lors du règlement global et parfait des factures.

Dans le cas où EXCLUSIVE NETWORKS serait contraint de réclamer le paiement des factures, même simplement par lettre recommandée, une indemnité minimale fixée à 10% du montant de la créance sera due par le client, à compter de la date d’exigibilité de la facture, à titre de clause pénale.

Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l’article 6 de la loi de 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, EXCLUSIVE NETWORKS peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

XII – GARANTIE :

La durée de garantie du matériel est stipulée dans le document du constructeur accompagnant le matériel. La garantie ne porte que sur les pièces jugées défectueuses par EXCLUSIVE NETWORKS sous réserve que les défauts constatés ne soient pas causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du client.

La garantie cessera immédiatement d’être due, si une intervention par un réparateur non agréé par EXCLUSIVE NETWORKS est effectuée, et ce, pour quelque raison que ce soit.

Au titre de cette garantie, la seule obligation qui incombe à EXCLUSIVE NETWORKS est de se charger de la réparation ou du remplacement par le fabricant du produit ou de la pièce, reconnu comme défectueux et retourné à l’adresse indiquée par EXCLUSIVE NETWORKS.

Tout retour de produit appelé à bénéficier de la garantie doit être préalablement accepté par EXCLUSIVE NETWORKS. A cette fin, le client prendra contact par téléphone avec le service support d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Si le produit est reconnu comme défectueux, EXCLUSIVE NETWORKS transmettra au client un numéro de retour de produit. Tout produit reconnu défectueux devra être retourné dans son emballage d’origine, accompagné de son numéro de retour.

Tout produit ou pièce remplacée aux termes de la garantie deviendra la propriété exclusive d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient prolonger celle-ci.

La présente garantie est exclusive de toute autre garantie.

XIII – RESPONSABILITES :

Le client reconnaît être un professionnel et, à ce titre, déclare acquérir le matériel ou le logiciel, objet de l’accord intervenu entre les parties en connaissance de cause, et se déclare amplement informé de l’usage et de la destination auquel ce matériel ou le logiciel est destiné.

EXCLUSIVE NETWORKS ne peut nullement être tenu responsable de l’incompatibilité du matériel ou du logiciel avec d’autres matériels ou logiciels avec lesquels il est destiné à fonctionner. En particulier, EXCLUSIVE NETWORKS ne peut être tenu responsable de toute incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente que pourrait avoir l’installation d’un matériel sur un ensemble déjà installé.

EXCLUSIVE NETWORKS est responsable du seul dommage direct causé par un défaut des matériels, logiciels ou prestations de service fournis par ses soins, dans la double limite du préjudice effectivement subi par le client du fait de ce défaut et du prix du matériel, du logiciel ou de la prestation de service vendus.

Tout préjudice indirect, commercial et du manque à gagner, y compris la perte de données et la perte d’exploitation, sont expressément exclus, ainsi que toutes les situations de force majeure.

En cas de nécessité d’une mise à jour ou d’installation d’un correctif, le client est informé qu’EXCLUSIVE NETWORKS ne pourra pas intervenir avant réception desdits mises à jour et correctifs du concepteur et ne pourra être tenu responsable des délais occasionnés.

XIV – EXPORTATION DU MATERIEL PAR LE CLIENT :

Les matériels et logiciels fournis par EXCLUSIVE NETWORKS peuvent être soumis à des restrictions à l’exportation en particulier s’agissant de biens et technologies à double usage (civil/militaire), du fait des réglementations européennes ou américaines entre autres. Dans l’UE, le transfert de ces biens et technologies peut déroger au principe de libre circulation.

Ces obligations peuvent notamment prendre la forme de licences d’exportation à obtenir auprès de la Direction de la Gestion des Licences d’Armes (Wallonie), Dienst Controle Strategische Goederen (Flandre) et/ou de la BIS (Etats-Unis) et d’un archivage des documents afférents à ces opérations d’exportation.

Le client reconnait et accepte que les produits acquis auprès d’Exclusive Networks sont soumis aux lois et règlementations relatives aux contrôles des exportations applicables en Belgique, dans l’Union Européenne, et aux États-Unis

Le client s’engage à ne pas exporter, réexporter ou transférer, de façon directe ou indirecte des produits acquis auprès d’Exclusive Networks, sans obtenir au préalable les autorisations requises auprès des autorités compétentes (américaines, européennes, belges).

Le client s’engage à fournir à Exclusive Networks via le bon de commande, le nom du client final, le numéro de sa commande et le lieu de destination finale de la commande.

Le client devra informer ses propres clients que, pour les produits bénéficiant d’une licence d’exportation américaine, l’utilisateur final pourra faire l’objet d’un contrôle par les autorités américaines.

En tout état de cause, le client est responsable de la bonne application des règlementations de contrôle des exportations et EXCLUSIVE NETWORKS ne peut pas voir sa responsabilité engagée du fait de l’inobservation par le client des obligations découlant de la présente clause et des réglementations afférentes.

S’agissant des règlementations européenne et belge pouvant s’appliquer, le client peut se référer aux sites officiels suivants :

S’agissant de la réglementation américaine pouvant s’appliquer, le client peut se référer au site officiel suivant :

EXCLUSIVE NETWORKS rappelle au client localisé en Belgique (ou dans l’UE) que l’exportation hors UE ou le transfert intra-UE de produits ou technologies à double usage peut nécessiter le respect de trois règlementations (communautaire, belge et américaine) qui ne sont pas substituables entre elles; autrement dit le respect de l’une n’emporte pas le respect d’une autre.

Enfin, le fait qu’EXCLUSIVE NETWORKS puisse faire bénéficier le client d’une prestation de service concernant le transport des matériels et technologies qu’il lui a vendus, ne modifie pas la responsabilité du client au regard des réglementations applicables en matière de contrôle des exportations, qui reste de son ressort.

XV – ENGAGEMENTS COMMERCIAUX DU CLIENT

Le client s’engage à respecter les meilleurs standards commerciaux ainsi que les lois applicables dans son territoire et à ne pas porter atteinte à la réputation commerciale d’EXCLUSIVE NETWORKS à travers les produits fournis par celle-ci. Notamment, le client s’engage à fournir des informations précises et à jour sur les caractéristiques, performances et usages possibles des produits commercialisés par EXCLUSIVE NETWORKS. Le client s’engage également à obtenir et renouveler tous les agréments nécessaires à la vente des produits dans le pays dans lequel il est installé. Le client s’engage également à respecter et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle protégeant les matériels vendus par EXCLUSIVE NETWORKS ainsi que les logiciels sur lesquels une licence est concédée.

XVI – ETHIQUE – RESPECT DES LOIS

Le client (y compris les dirigeants, administrateurs, employés et agents du client) s’engage à respecter les lois anti-corruption applicables, y compris et sans limitation, le USA Foreign Corrupt Practices Act, le UK Bribery Act et la loi dite « Sapin II » (collectivement, les « Lois Anti-Corruption »). Le client s’interdit notamment: (a) de prendre toute mesure ou permettre ou autoriser toute action d’une partie tierce en violation des Lois Anti-Corruption; (b) d’utiliser toute somme d’argent, ou toute autre contrepartie, versée par l’autre partie à des fins illégales, y compris à des fins violant les Lois Anti-Corruption, dans le but d’aider l’autre partie à obtenir ou conserver indûment un marché ou un contrat ou un quelconque avantage indu; et (c) directement ou indirectement, d’offrir, promettre, donner, solliciter ou accepter quoi que ce soit à ou de la part d’un fonctionnaire ou agent public, d’une entreprise ou société contrôlée par le gouvernement, d’un parti politique ou de toute autre personne physique ou morale dans le but d’obtenir indument un avantage commercial / financier ou d’influencer tout acte ou toute décision. Chaque partie de bonne foi s’interdit de prendre toute mesure qu’elle croit être en violation des lois ou des politiques commerciales applicables à la relation d’affaires entre les parties. A la meilleure connaissance du client, aucun de ses dirigeants, administrateurs ou employés n’est : (a) fonctionnaire ou agent public; (b) employé d’une entreprise ou d’une société contrôlée par le gouvernement; ou (c) représentant actif d’un parti politique. Le client atteste que ni lui ni ses dirigeants, administrateurs ou employés n’ont été formellement accusés et/ou reconnus coupable d’infraction(s) de fraude(s) à la réglementation applicable en matière de corruption. Le client s’engage à informer sans délai EXCLUSIVE NETWORKS en cas de changement de la situation. Nonobstant toute autre disposition contraire des présentes CGV, EXCLUSIVE NETWORKS peut cesser immédiatement les relations commerciales en cas de non-respect par le Client des dispositions de la présente clause; étant précisé toutefois que le client devra indemniser, défendre et exonérer EXCLUSIVE NETWORKS en cas de dommage. Les deux parties conviennent en outre de se conformer pleinement à toutes les lois applicables à la vente et la distribution des produits achetés en vertu des présentes CGV.

Le client s’engage également à se conformer à la législation applicable en matière de protection des données personnelles et de la vie privée et en particulier à recueillir l’accord de ses clients pour la transmission de leurs données personnelles à EXCLUSIVE NETWORKS de telle sorte que celle-ci puisse les exploiter licitement notamment à des fins commerciales et marketing. D’une manière générale, le client s’engage à respecter la loi.

XVII – JURIDICTION :

En cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente comme pour toutes celles pouvant naître de l’exécution d’une quelconque commande, il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce francophone de Bruxelles.