Version en Français | Nederlandstalige versieALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN

EXCLUSIVE NETWORKS BV/SRL, A. Stocletlaan 202, 2570 Duffel, België, KBO/BTW BE0862.493.712


I – ALGEMEEN

Iedere aanvraag voor een Abonnementsvoorstel leidt eveneens tot aanvaarding van deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) en, in voorkomende gevallen, de bijzondere voorwaarden die zijn vermeld in het Abonnementsvoorstel van EXCLUSIVE NETWORKS.

De informatie in catalogi, mededelingen en prijslijsten wordt slechts ter indicatie verstrekt en EXCLUSIVE NETWORKS kan deze informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

EXCLUSIVE NETWORKS, noch de Klant is niet gebonden aan enige toevoeging, weglating of wijziging aan of van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, tenzij beide Partijen dit schriftelijk hebben aanvaard.

Iedere bepaling of bijzondere voorwaarde die in de bestelling van de Klant staat vermeld en die strijdig is met de onderhavige Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij EXCLUSIVE NETWORKS dit nadrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.


II – DEFINITIES

ABONNEMENTSVOORSTEL: Commercieel aanbod tot het afsluiten van een abonnement dat door EXCLUSIVE NETWORKS aan de Klant wordt gericht, waarin het beschikbaar stellen (verhuren) van Hardware, het gebruik van Software en de verlening van bijbehorende Diensten kunnen zijn opgenomen, waarbij de Klant deze mag gebruiken zonder het eigendom te verkrijgen.

ALGEMENE VOORWAARDEN: Deze algemene voorwaarden.

APPARATUUR: Hardware en/of Software die aan de Klant ter beschikking is gesteld in het kader van de Abonnementsovereenkomst.

BESTELLING: Schriftelijke en ondertekende aanvaarding door de Klant zonder wijzigingen van het door EXCLUSIVE NETWORKS opgestelde Abonnementsvoorstel. Een  Bestelling geldt als  Abonnementsovereenkomst.

DIENSTEN: Dit kan het volgende omvatten:

 • advies bij de selectie en keuze van een Vendor;
 • technische ondersteuning per telefoon of ter plaatse die geheel of gedeeltelijk kan worden uitbesteed aan een Vendor;
 • bemiddeling in de technische en commerciële relaties tussen een Vendor en de Klant;
 • in voorkomende gevallen het verrichten van onderhoud en het bijwerken van Hardware of Software die door een Vendor aan de Klant beschikbaar is gesteld, deze diensten kunnen geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan een Vendor;
 • en, in voorkomende gevallen, het op afstand beschikbaar stellen van functies van Software als een dienst in het kader van de EULA (in de vorm van SAAS: ‘Software As A Service’ of software als dienst).

EINDGEBRUIKER: Eindgebruiker of eindontvanger van de Apparatuur en/of Diensten die door EXCLUSIVE NETWORKS aan de Klant zijn geleverd, met name wanneer laatstgenoemde het gebruik of voordeel ervan overdraagt aan de eindgebruiker (zijnde de klant van de Klant), bijvoorbeeld in het kader van een abonnements- of dienstverleningsovereenkomst.

EUSA (‘End-User Support Agreement’ of overeenkomst  voor ondersteuning van de Eindgebruiker): Alle algemene gebruiksvoorwaarden voor de Diensten die zijn uitbesteed aan de Vendor (met uitzondering van het gebruik op afstand van de Software dat onder de EULA valt).

EULA (‘End-User Licence Agreement’ of licentieovereenkomst eindgebruiker): Alle algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik op afstand van de Software en/of de Hardware van de vendor.

HARDWARE: Fysieke hardware zoals (maar niet beperkt tot) computers, telecommunicatieapparaten en opslag- en beveiligingshardware en alle randapparatuur in het algemeen met betrekking tot een computer systeem.

KLANT: Iedere IT-professional of professionele IT-onderneming die een Bestelling bij EXCLUSIVE NETWORKS plaatst, met uitzondering van consumenten.

SOFTWARE: computerprogramma waarvan de rechten bij de Vendor berusten.

VENDOR: De fabrikant van Hardware of uitgever van Software die gebruiksrechten verleent aan de Klant en/of Eindgebruiker onder de EULA.


III – AANVRAAG, ABONNEMENTSVOORSTEL EN BESTELLING

De Klant dient zijn aanvraag schriftelijk in bij EXCLUSIVE NETWORKS op de door EXCLUSIVE NETWORKS voorgeschreven formulieren.

Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt EXCLUSIVE NETWORKS de uitvoerbaarheid ervan en doet de Klant een Abonnementsvoorstel waarin met name de benodigde Hardware, Software en Diensten en het voorgestelde tarief worden vermeld.

 

De Klant dient aan EXCLUSIVE NETWORKS de aanvaarding van het Abonnementsvoorstel kenbaar te maken door dit voorstel voor akkoord ondertekend te retourneren aan EXCLUSIVE NETWORKS binnen de geldigheidstermijn van het Abonnementsvoorstel zoals vermeld in het voornoemde voorstel en indien geen termijn is vermeld, binnen een termijn van 15 dagen. In alle geval komt het voorstel tot het afsluiten van een abonnement van EXCLUSIVE NETWORKS te vervallen indien de wisselkoers Euro (€) / dollar ($) met meer dan 1,5% verandert tussen het commerciële voorstel en de aanvaarding door de Klant of vanwege iedere andere specifieke oorzaak die in het afsluitingsvoorstel staat vermeld.

EXCLUSIVE NETWORKS is slechts gebonden na schriftelijke en ondertekende aanvaarding van het Abonnementsvoorstel door de Klant zonder wijziging.

Een Bestelling kan niettemin worden geannuleerd door EXCLUSIVE NETWORKS indien de Klant zijn uit artikel XV voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

 

IV – DE APPARATUUR EN DIENSTEN VAN HET ABONNEMENTSVOORSTEL

In het Abonnementsvoorstel van EXCLUSIVE NETWORKS worden de zaken beschreven waaruit het voorstel bestaat, waaronder mogelijk Apparatuur, Software met updates evenals bijbehorende Diensten.

Beschikbaarstelling van Hardware en Software:

EXCLUSIVE NETWORKS stelt Hardware beschikbaar van verscheidende Vendors waarvoor EXCLUSIVE NETWORKS een erkend distributeur is. De technische kenmerken en de documentatie van deze Hardware vallen onder de verantwoordelijkheid van de Vendor en EXCLUSIVE NETWORKS verstrekt ze in de toestand waarin zij door EXCLUSIVE NETWORKS zijn ontvangen.

Iedere Vendor verleent aan de Eindgebruiker een gebruiksrecht voor alle beschikbaar gestelde Software of de Software die is geïntegreerd in de beschikbaar gestelde Hardware.

De voorwaarden waaronder dit gebruiksrecht wordt verleend en de verplichtingen die de Klant en de Eindgebruiker aangaan jegens de betrokken Vendor van de Apparatuur, worden beschreven in de door de Vendor verstrekte licentie (EULA) die bij aangehecht zijn bij het Abonnementsvoorstel. De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de voorwaarden van de EULA te overhandigen aan de eindgebruiker-klant (Eindgebruiker) en deze voorwaarden te laten aanvaarden en ondertekenen door de Eindgebruiker.

Indien er geen licentie of specifieke voorwaarden zijn, is het gebruiksrecht van de door EXCLUSIVE NETWORKS beschikbaar gestelde Hardware of de beschikbare gestelde of in de Hardware geïntegreerde Software beperkt tot de operationele uitvoering van één enkel exemplaar van deze Software, met uitsluiting van enig recht op reproductie, wijziging of correctie van fouten. Onverminderd artikel XII, en behalve in geval van opzet, zware of opzettelijke fout van EXLUSIVE NETWORKS of diens aangestelden, is EXCLUSIVE NETWORKS niet aansprakelijk voor problemen die zien op of verband houden met de Hardware of Software en evenmin voor een tijdelijke onderbreking (met name bij correcties, updates of anderszins) door de Vendor.

Bijbehorende Diensten:

Als de door de Vendor beschikbaar gestelde Apparatuur het voorwerp is van onderhoud of een update, stelt EXCLUSIVE NETWORKS het voornoemd onderhoud of de voornoemde update voor aan de Klant. Het installeren van updates is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

EXCLUSIVE NETWORKS kan eveneens zelf, via de Vendor of een externe dienstverlener aanvullende Diensten verlenen, zoals installatie van een bepaalde Bestelling volgens de voorwaarden die in het Abonnementsvoorstel zijn vastgesteld en die bovenop de abonnementsprijs wordt gefactureerd.

EXCLUSIVE NETWORKS is op geen enkele manier aansprakelijk voor de uitvoering, plaatsing of het onderhoud van software die niet door EXCLUSIVE NETWORKS is geleverd.

Intellectueel eigendom:

Door het ter beschikkingstellen van bij EXCLUSIVE NETWORKS bestelde Apparatuur verkrijgt de Klant (of de Eindgebruiker) geen enkel intellectueel eigendomsrecht (behalve een beperkte gebruikslicentie) en verplicht de Klant zich ertoe eventuele intellectuele eigendomsrechten van de Vendor van de desbetreffende Hardware of Software te respecteren.

 

V – LOOPTIJD

De termijn van het abonnement bedraagt minimaal de duur die in het door de Klant aanvaarde Abonnementsvoorstel van EXCLUSIVE NETWORKS vermeld wordt.

Indien deze termijn gelijk is aan of langer duurt dan één jaar, zal het Abonnement automatisch hernieuwd worden met opeenvolgende termijnen van één jaar, tenzij de Klant zich hier schriftelijk en tenminste één maand vóór het verstrijken van de in het Abonnementsvoorstel vermelde termijn tegen verzet.

Indien deze termijn minder dan één jaar bedraagt, zal het Abonnement automatisch hernieuwd worden met opeenvolgende termijenen van één maand, tenzij de Klant zich hier schriftelijk en tenminste twee weken vóór het verstrijken van de in het Abonnementsvoorstel vermelde termijn tegen verzet.

Iedere Partij heeft het recht om zich te verzetten tegen de hernieuwing van het Abonnement door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij teminste één maand voor het verstrijken van de in het Abonnementsvoorstel vermelde termijn, dan wel bij het verstrijken van elke daaropvolgende hernieuwing.

Het verzet tegen een hernieuwing is vrij. Het moet niet gemotiveerd worden en de Partij die zich verzet is geen vergoeding aan de andere Partij verschuldigd.

 

VI – TARIEF

De prijs die in het Abonnementsvoorstel van EXCLUSIVE NETWORKS is vastgesteld, heeft betrekking op het ter beschikking stellen  van de Apparatuur en de Diensten die door de Klant zijn besteld. De betalingswijze is in het Abonnementsvoorstel vastgesteld en kan gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst niet worden gewijzigd.

Bestellingen van bepaalde diensten of producten die niet in het door EXCLUSIVE NETWORKS verzonden Abonnementsvoorstel zijn vermeld, worden afzonderlijk gefactureerd.

Als de Klant binnen het bij EXCLUSIVE NETWORKS afgesloten abonnement naar keuze meerdere licenties van dezelfde Software kan activeren, wordt iedere door de Klant geactiveerde nieuwe licentie automatisch in rekening gebracht tegen het in het Abonnementsvoorstel vastgestelde tarief.

 

VII – FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant om, in voorkomend geval, elektronische facturen te ontvangen ter vervanging van papieren facturen van EXCLUSIVE NETWORKS.

Indien geen betalingsmodaliteiten zijn vermeld in het Abonnementsvoorstel wordt de prijs van het afgesloten Abonnement per kwartaal vooruit betaald aan EXCLUSIVE NETWORKS. De eerste termijn is verschuldigd bij ontvangst door de Klant van de Apparatuur en/of de activeringssleutels die nodig zijn voor de uitvoering van het abonnement, ongeacht of deze door de Klant wordt of worden geactiveerd of gebruikt.

Ieder aangevangen trimester is in zijn geheel verschuldigd.

De prijzen die vermeld worden in het Abonnementsvoorstel zijn te verhogen met de van toepassing zijnde belastingen en taxen, inclusief btw.

Ieder bedrag dat verschuldigd is bovenop de prijs van het Abonnement, is betaalbaar vanaf het ogenblik dat de Klant het Abonnementsvoorstel van EXCLUSIVE NETWORKS heeft aanvaard.

Betalingen dienen verplicht te worden verricht volgens de betalingswijze die in het Abonnementsvoorstel is bepaald en bij gebreke daarvan via machtiging door automatische incasso.

Betaling kan niet contant plaatsvinden.

 

VIII – LEVERINGSTERMIJN EN ACTIVERING VAN DE DIENST

De leveringstermijnen van Apparatuur en/of activering van de Dienst die aan de Klant zijn medegedeeld, zijn slechts indicatief, en afhankelijk van de levering door toeleveranciers van EXCLUSIVE NETWORKS.

Zonder daarvoor aansprakelijk te zijn, is EXCLUSIVE NETWORKS gerechtigd iedere Dienst uit te stellen, op te schorten of te annuleren in geval van ernstige omstandigheden en met name in de volgende gevallen:

 • in het geval de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de Klant niet in acht worden genomen;
 • in het geval de door de Klant te verstrekken technische, financiële of commerciële informatie of specificaties die noodzakelijk is of zijn voor verstrekking van de Dienst niet tijdig door EXCLUSIVE NETWORKS wordt of worden ontvangen; en
 • in geval van overmacht of gebeurtenissen zoals sociale conflicten, epidemie, oorlog, opeising, brand, overstroming, ongevallen met werktuigen, belangrijke afkeuring van onderdelen tijdens de productie, onderbreking of vertraging van het transport of elke oorzaak die leidt tot gedeeltelijke of volledige stilstand bij EXCLUSIVE NETWORKS of haar leveranciers. Wordt onder meer beschouwd als een geval van overmacht, het eventuele exportverbod dat door de overheid van het land van herkomst van de Hardware of Software wordt uitgevaardigd.

In ieder geval zal een vertraging bij het verkrijgen van eventuele goedkeuringen, administratieve vergunningen of het vervullen van alle formaliteiten, zorgen voor een vertraging van de de aan de Klant genoemde tijdstippen.

 

IX – TRANSPORT EN LEVERING

De in het Abonnementsvoorstel vermelde Apparatuur wordt door EXCLUSIVE NETWORKS geleverd op het in het Abonnementsvoorstel vermelde adres.

Noch EXCLUSIVE NETWORKS, noch de expediteur of de vervoerder zijn aansprakelijk voor verlies van of schade aan de Apparatuur, tenzij de Klant voornoemd verlies of schade bewijst en meldt aan de vervoerder en aan EXCLUSIVE NETWORKS binnen een termijn van vijf kalenderdagen na levering. Bij gebrek aan melding binnen de voormelde termijn, zal de Apparatuur geacht te zijn geleverd in goede staat.

De Klant is op eigen kosten verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van alle toegang en faciliteiten die nodig zijn op het afleveradres om de Apparatuur in ontvangst te nemen en te plaatsen.

 

X – RISICO-OVERDRACHT, OPSLAG EN ONDERHOUD VAN DE BESCHIKBAAR GESTELDE APPARATUUR

Alle risico’s met betrekking tot de geleverde Apparatuur, met ingebrip van, maar niet gelimiteerd tot, ’het risico van verlies, diefstal of beschadiging, gaat bij levering over op de Klant tot het moment dat de Apparatuur aan het einde van de overeenkomst aan EXCLUSIVE NETWORKS is geretouneerd.

De Klant draagt op eigen kosten zorg voor de opslag, het onderhoud en voor het behoud in goede en perfect functionerende staat van de Apperatuur gedurende de gehele looptijd van het Abonnement.

De Klant verbindt zich ertoe onverwijld al het onderhoud, alle controles en updates uit te voeren dat of die door EXCLUSIVE NETWORKS wordt of worden voorgeschreven of gevraagd totdat de Klant de beschikbaar gestelde Apparatuur heeft geretourneerd aan EXCLUSIVE NETWORKS. Iedere schending van de onderhavige bepaling vormt een ernstige tekortkoming in de zin van artikel XVII.

Vanaf ontvangst van de Apparatuur en gedurende de gehele looptijd van het Abonnement tot aan de retournering ervan moet de Klant de beschikbaar gestelde Apparatuur verzekeren of door de Eindgebruiker laten verzekeren bij een kredietwaardige verzekeringsmaatschappij tegen de risico’s van beschadiging, diefstal of brand waarbij EXCLUSIVE NETWORKS wordt aangewezen als de eigenaar van de Apparatuur en begunstigde van de verzekeringsuitkering. De Klant dient binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het accepteren van het Abonnementsvoorstel bewijs aan EXCLUSIVE NETWORKS te overleggen van de door de Klant of door de Eindgebruiker afgesloten verzekeringen.

Het is de Klant niet toegestaan de broncode van enige Software die in het kader van het Abbonementsvoorstel beschikbaar is gesteld aan te passen.

 

XI – GARANTIE

De beschikbaar gestelde Hardware en Software vallen onder de garantie van de desbetreffende Vendors, welke garantie is zoals bepaald in de relevante EULA.

De garantie heeft slechts betrekking op onderdelen die door EXCLUSIVE NETWORKS als defect worden beschouwd onder voorbehoud dat deze geconstateerde gebreken niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling door de Klant.

De garantie komt onmiddellijk te vervallen in geval van wijzingen aan de Apparatuur, ongeacht de reden daarvoor , indien voor de wijziging geen goedkeuring is verkregen van EXCLUSIVE NETWORKS of de Vendor.

Op grond van deze garantie is EXCLUSIVE NETWORKS uitsluitend verplicht toe te zien op de reparatie of vervanging door de Vendor, van een product of onderdeel dat als defect is erkend.

Iedere retourzending van Hardware of een onderdeel van Hardware waarvoor de Klant aanspraak op de garantie maakt, dient van tevoren door EXCLUSIVE NETWORKS te worden aanvaard. Hiertoe neemt de Klant telefonisch contact op met de klantenservice van EXCLUSIVE NETWORKS.

Indien wordt erkend dat Hardware of een onderdeel van Hardware defect is, verstuurt EXCLUSIVE NETWORKS een productretournummer aan de Klant. Ieder product dat als defect wordt erkend, dient te worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking onder vermelding van het retournummer.

Het te vervangen product (Hardware of een onderdeel van Hardware) wordt onmiddellijk geretourneerd aan EXCLUSIVE NETWORKS. Het vervangende product wordt aan de Klant beschikbaar gesteld door EXCLUSIVE NETWORKS in plaats van het te vervangen product.

De Garantie in deze Algemene Voorwaarden vervangt iedere andere garantie en sluit iedere andere garantie uit.

 

XII – AANSPRAKELIJKHEID

De Klant erkent dat hij een specialist is en erkent, in die hoedanigheid,  de Apparatuur die het voorwerp uitmaakt van het akkoord tussen Partijen met kennis van zaken te hebben ontvangen en volledig op de hoogte te zijn van het doel en het gebruik waarvoor de Hardware of de Software is bestemd.

EXCLUSIVE NETWORKS is niet aansprakelijk (op welke wijze dan ook) voor de incompatibiliteit van de Hardware of Software met andere hardware of software. In het bijzonder kan EXCLUSIVE NETWORKS niet aansprakelijk zijn voor eventuele problemen, direct of indirect, tijdelijk of permanent, die de installatie van de Hardware of Software op of in een reeds geïnstalleerd systeem met zich brengt.

De Klant verbindt zich ertoe de Software te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van iedere toepasselijke gebruikslicentie van de Software.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het afhandelen van een geschil over de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software en zal de aansprakelijkheid van EXCLUSIVE NETWORKS daarbij niet in het gedrang brengen, met inbegrip van vorderingen tot vrijwaring of gedwongen tussenkomst, behalve indien EXCLUSIVE NETWORKS vóór het afsluiten van het Abonnement redelijkerwijze kennis had moeten hebben van een risico op een geschil, gerechtelijke procedure of ontzetting van de Klant uit diens rechten en dit niet heeft meegedeeld aan de Klant.

Met uitzondering van de verbintenis om de Apparatuur ter beschikking te stellen, gaat EXCLUSIVE NETWORKS slechts een inspanningsverbintenis aan. EXCLUSIVE NETWORKS kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe of onmiddellijke schade die voortvloeit uit het niet of laattijdig uitvoeren van haar verplichtingen. De Partijen komen overeen dat indirecte schade geen aanleiding geeft tot recht op schadevergoeding. Indirecte schade betekent in het kader van deze Algemene Voorwaarden onder andere, maar is daartoe niet beperkt, financiële schade, imagoschade, verlies van winst, verlies van kansen, boetes, verlies van omzet of van verwachte besparingen, commerciële schade, claims ingesteld door derden tegen de Klant, gegevensverlies die direct of indirect is veroorzaakt door het gebruik of het functioneren van de Hardware of Software alsmede het slecht functioneren, de onbeschikbaarheid of fouten in de Hardware of Software of Diensten.

In ieder geval komen de Partijen overeen dat het totale bedrag aan schadevergoeding en interesten dat door de Klant kan worden geëist en waartoe EXCLUSIVE NETWORKS kan worden veroordeeld, ongeacht de oorzaak of grondslag, niet meer kan bedragen dan het totale bedrag exclusief btw dat de Klant contractueel verschuldigd is voor het Abonnement.

De Klant is zich ervan bewust dat in het geval een update of de installatie van een patch noodzakelijk is, EXCLUSIVE NETWORKS deze niet ter beschikking kan stellen voordat voornoemde update of patch van de Vendor is ontvangen en dat EXCLUSIVE NETWORKS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende vertragingen of de gevolgen van deze vertragingen, behalve in geval van opzet, zware of opzettelijke fout van EXCLUSIVE NETWORKS of diens aangestelden.

 

XIII – WANBETALING

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, leidt iedere laattijdige betaling, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, tot toepassing van een rentevergoeding voor te late betaling ter hoogte van de meest recente rentevoet die de Europese Centrale Bank voor herfinancieringstransacties toepast, vermeerderd met 10 procentpunten, te berekenen over het bedrag van de achterstallige betaling. De toepasselijke rente tijdens de eerste zes maanden van het desbetreffende jaar bedraagt de rente die op 1 januari van dat jaar gold. Voor de laatste zes maanden van het desbetreffende jaar is dit de rente die op 1 juli van dat jaar gold.

Indien de Klant de wanbetaling een maand na ontvangst van een ingebrekestelling niet heeft hersteld, zal dit een ernstige tekortkoming vormen in de zin van artikel XVII.

EXCLUSIVE NETWORKS behoudt zich het recht voor om zonder aansprakelijkheid het abonnement op te schorten of het contract (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen.

Naast eventuele andere rechten die zij heeft, heeft EXCLUSIVE NETWORKS bij laattijdige betaling van facturen het recht om een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen die is vastgesteld op 10% van het openstaande bedrag, op grond van dit beding.

Deze vergoeding komt bovenop de forfaitaire vergoeding van €40 zoals voorzien in artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien de gemaakte incassokosten hoger zijn dan deze forfaitaire schadevergoeding kan EXCLUSIVE NETWORKS het meerdere eveneens van de Klant vorderen.

 

XIV – EXPLOITATIE DOOR DE KLANT VAN APPARATUUR EN DIENSTEN

De Klant is gerechtigd om in het kader van zijn beroep of bedrijf de Apparatuur die in het kader van het abonnement is ontvangen van EXCLUSIVE NETWORKS aan zijn eigen klanten (Eindgebruiker) ter beschikking te stellen.

De Klant dient voorafgaand aan de overdracht van enige onder het Abbonement ontvangen Apperatuur of Diensten aan enige derde, de volledige contactgegevens van de Eindgebruikers aan EXCLUSIVE NETWORKS te verstrekken, zonder daarbij de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te schenden (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR)

De Klant zal er voor zorgen dat de Eindgebruikers alle verplichtingen nakomen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de verplichtingen aangaande:

 • de zorg, het onderhoud en de bescherming van de geleverde apparatuur;
 • de overdracht en export van de Hardware of Software;
 • het naleven van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van omkoping, corruptie en embargo’s;
 • de EULA en de EUSA door de Eindgebruiker en het verkrijgen van hun uitdrukkelijke toestemming; en
 • de naleving van de regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming.

Schending van de verplichtingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden of de overeenkomst door de Klant of een partner van de Klant (bijvoorbeeld een Eindgebruiker) wordt als een persoonlijke fout van de Klant beschouwd. De Klant vrijwaart EXCLUSIVE NETWORKS tegen alle gevolgen daarvan.

Als het beschikbaar stellen of updaten van Software in de overeenkomst is opgenomen, zorgt de Klant ervoor dat de Eindgebruiker zich ertoe verbindt deze Software en updates te gebruiken in overeenstemming met de gebruikslicentie(s) die met de Vendor is of zijn overeengekomen. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn eigen klant of partner (Eindgebruiker) de EULA/EUSA zonder voorbehoud ondertekent en om deze verbintenis in stand te houden. De Klant kan geen enkele aanspraak maken op enige korting, verlenging of tariefverlaging, en evenmin op beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding van EXCLUSIVE NETWORKS in geval van inbreuk op een bepaling van de EULA, zelfs niet als deze inbreuk leidt tot een gebruiksverbod van de Software.

De Klant verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen zodat de persoonsgegevens van zijn klanten (Eindgebruiker) rechtmatig aan EXCLUSIVE NETWORKS kunnen worden verstrekt.

De Klant verbindt zich er voorts toe de vrije en uitdrukkelijke toestemming van zijn klanten (Eindgebruiker) te vragen opdat EXCLUSIVE NETWORKS hun gegevens over het verbruik en gebruik van de Apparatuur kan gebruiken om de dienst te optimaliseren of aanbiedingen te doen.

 

XV – EXPORT VAN HARDWARE DOOR DE KLANT EN LOCATIE VAN DE BEGUNSTIGDE VAN DE DIENST

Op de door EXCLUSIVE NETWORKS ter beschikking gestelde Apparatuur kunnen exportbeperkingen van toepassing zijn, in het bijzonder voor goederen en technologieën voor duaal gebruik (civiel/militair), op grond van onder andere lokale, Europese of Amerikaanse regelgeving. In de Europese Unie kan de overdracht van deze goederen en technologieën afwijken van het beginsel van vrij verkeer.

Deze verplichtingen kunnen met name de vorm aannemen van exportvergunningen die dienen te worden verkregen bij de DGCIS (Frankrijk), de BIS (Verenigde Staten van Amerika) en/of de Dienst Controle Strategische Goederen (Vlaams Gewest, België), de SPW DGO6 (Waals Gewest, België) en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België) en de archivering van documenten met betrekking tot deze exporttransacties.

De Klant erkent en aanvaardt dat op de bij EXCLUSIVE NETWORKS gehuurde Hardware of Software wet- en regelgeving inzake exportcontrole van toepassing is in België, de Europese Unie en in de Verenigde Staten.

De Klant verbindt zich er toe de van EXCLUSIVE NETWORKS ontvangen Hardware en Software niet te exporteren, te herexporten of over te dragen aan, of de bij EXCLUSIVE NETWORKS afgesloten diensten ten gunste te laten komen van ingezetenen in het buitenland, hetzij tijdelijk, direct of indirect, zonder van tevoren de benodigde import- of exportvergunningen te hebben verkregen bij de bevoegde (Amerikaanse, Europese of Belgische) autoriteiten.

De Klant verbindt zich ertoe bij de aanvraag de naam van de eindklant (Eindgebruiker), het nummer van diens bestelling en de uiteindelijke bestemming van de bestelling aan EXCLUSIVE NETWORKS te verstrekken. Indien deze gegevens ontbreken, dient de Klant de eindgebruikersverklaring te laten ondertekenen door de Eindgebruiker en de verklaring aan EXCLUSIVE NETWORKS te overhandigen. De Klant dient zijn eigen klanten in kennis te stellen dat de Eindgebruikers kunnen worden gecontroleerd door de Amerikaanse autoriteiten bij producten waarvoor een Amerikaanse exportvergunning nodig is.

In ieder geval is de Klant verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de regelgeving inzake exportcontrole en EXCLUSIVE NETWORKS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-inachtneming door de Klant of Eindgebruiker van verplichtingen die voortvloeien uit de onderhavige bepaling en de gerelateerde regelgeving.

Wat betreft de mogelijk toepasselijke Europese en Belgische wetgeving, kan de Klant de volgende officiële websites raadplegen:

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/particuliers/mesures-de-prohibition-et-de-restriction/importation-ou-exportation-des#q1

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/autorites_belges_competentes

Wat betreft de mogelijk toepasselijke Amerikaanse regelgeving kan de Klant de volgende officiële website raadplegen:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

EXCLUSIVE NETWORK wijst de in België (of in de EU) gevestigde Klant erop dat er voor het exporteren naar landen buiten de EU of het overdragen binnen de EU van goederen en technologieën voor duaal gebruik mogelijk moet worden voldaan aan drie verschillende regelgevingssystemen (Europees, Belgisch en Amerikaans) die niet onderling verwisselbaar zijn. Anders gezegd, naleving van de ene regelgeving houdt niet in dat de andere regelgeving ook wordt nageleefd.

Iedere schending van de bepalingen van het onderhavige artikel vormt een ernstige tekortkoming in de zin van artikel XVII.

De Klant vrijwaart EXCLUSIVE NETWORKS hierbij  tegen de gevolgen van niet-naleving van dit verbod, met name tegen, maar niet beperkt tot, de gevolgen van een eventuele schending van de Belgische, Europese of Amerikaanse regelgeving inzake exportcontrole op technologieën voor duaal gebruik (civiel/militair).

 

XVI – COMMERCIËLE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant verbindt zich ertoe de strengste commerciële standaarden en de toepasselijke wetgeving in  zijn land na te leven en de commerciële reputatie van EXCLUSIVE NETWORKS niet te schaden door middel van de beschikbaar gestelde Hardware en Software. De Klant verbindt zich er in het bijzonder toe nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over de kenmerken, prestaties en gebruiksmogelijkheden van de door EXCLUSIVE NETWORKS beschikbaar gestelde producten. De Klant verbindt zich er tevens toe alle overeenkomsten aan te gaan en te vernieuwen die nodig zijn voor het gebruik van de Apparatuur in het land waar deze worden gebruikt.

De Klant verbindt zich er tevens toe alle intellectuele eigendomsrechten waarmee de door EXCLUSIVE NETWORKS beschikbaar gestelde Hardware is beschermd evenals de Software waarvoor een licentie is verleend, na te leven of te doen naleven.

 

XVII – VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

In geval van een ernstige tekortkoming van de Klant kan het Abonnement/de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd door EXCLUSIVE NETWORKS zonder een verplichting voor EXCLUSIVE NETWORKS tot het vergoeden van enige schade en zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een rechter.

Onder een ernstige tekortkoming wordt met name verstaan de schending van de bepalingen van de overeenkomst aangaande:

 • Betaling van aan EXCLUSIVE NETWORKS verschuldigde bedragen.
 • De opslag, het onderhoud en behoud van de gehuurde Software en Hardware.
 • De toepasselijke regelgeving inzake de export van Hardware of Software of de directe of indirecte overdracht van Diensten aan in het buitenland gevestigde ontvangers.
 • De verplichting om de gegevens van de ontvangers van de Diensten van het abonnement of van de ontvangers of gebruikers van de Hardware en/of Software aan EXCLUSIVE NETWORKS mede te delen.
 • het naleven van de bepalinge inzake ethiek en de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van omkoping, corruptie en embargo’s (artikel XX);
 • De onderwerping van de Klant aan een embargo.

In de bovengenoemde gevallen, en indien de tekortkoming niet verholpen is binnen de 8 dagen nadat de Klant hiervoor in gebreke is gesteld, is EXCLUSIVE NETWORKS gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, de Diensten onverwijld op elke mogelijke manier op te schorten en de retournering van de overhandigde Hardware en Software te eisen. De Klant is een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van het bedrag van de tot het einde van de overeenkomst verschuldigde bedragen vermeerderd met 10%. De schadevergoeding wordt voorts vermeerderd met verschuldigde en onbetaalde bedragen en noodzakelijke kosten voor het demonteren en retourneren van de Apparatuur zoals voorzien in artikel XVIII.

De Klant kan eveneens de overeenkomst vroegtijdig en zonder schadevergoeding of voorafgaande tussenkomst van een rechter beëindigen acht dagen nadat een ingebrekestelling is verstuurd waaraan geen gevolg is gegeven in geval van inbreuk door EXCLUSIVE NETWORKS op een van haar essentiële verplichtingen zoals:

 • Het verzuim om noodzakelijke patches snel aan de Klant te leveren terwijl deze patches al wel door de Vendor aan EXCLUSIVE NETWORKS zijn geleverd.
 • De permanente stopzetting van de Software zonder een door de Vendor geleverde oplossing.
 • De schending van regels inzake ethiek.

Het totale bedrag aan schadevergoeding waartoe EXCLUSIVE NETWORKS kan worden veroordeeld, kan niet meer kan bedragen dan het totale bedrag exclusief btw dat de Klant nog contractueel verschuldigd is voor het Abonnement.

 

XVIII – RETOURNERING AAN HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Onmiddellijk na afloop van de overeenkomst, ongeacht de omstandigheden of oorzaak, dient de Klant de Hardware in goede staat, goed functionerend en goed onderhouden, onverwijld te retourneren aan EXCLUSIVE NETWORKS naar de door deze aangewezen locatie in België. De kosten in verband met het demonteren, verpakken en retouneren zijn voor rekening van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe alle gegevens die zijn opgeslagen in het geheugen, op de schijven en andere informatiedragers van de Hardware permanent te wissen. Het gebruik van klassieke verwijderingsfuncties van besturingssystemen zoals de prullenbak of het formateren van de harde schijf zijn onvoldoende en de Klant verbindt zich ertoe specifieke software te gebruiken waarmee de gegevens met meerdere wiscycli onherstelbaar vernietigd worden. Op verzoek kan EXCLUSIVE NETWORKS een schriftelijke bevestiging van de Klant krijgen dat de gegevens zijn gewist. De gegevens worden derhalve beschouwd als gewist vóór de retournering van de voornoemde Hardware en EXCLUSIVE NETWORKS en de Vendor kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door een derde van voornoemde gegevens indien de Klant de verwijdering niet daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Indien de Klant niet uit eigen beweging de Hardware retourneert na het einde van het abonnement en/of in geval van meer dan acht dagen vertraging van de retournering, is de Klant een maandelijkse schadevergoeding voor gederfd genot verschuldigd pro rata tempris over de laatst(e) verstreken termijn(en). Deze vergoeding is verschuldigd voor iedere begonnen maand.

Retournering van Software: Behoudens de door de Klant verworven rechten bij de Vendor dient de Klant bij beëindiging van de overeenkomst: a) op te houden de Software en de documentatie ervan te gebruiken en de Software te de-installeren, en b) de Software op de dragers en alle documentatie en kopieën met betrekking tot de Software te retourneren aan EXCLUSIVE NETWORKS of enige door deze aangewezen persoon.

De Klant is verantwoordelijk voor het invorderen van Hardware en Software bij zijn eigen klanten en voor het retourneren ervan aan EXCLUSIVE NETWORKS aan het einde van de overeenkomst.

De Klant blijft de termijnbetalingen van het abonnement verschuldigd totdat alle Apparatuur in kwestie aan EXCLUSIVE NETWORKS is geretourneerd. Iedere begonnen termijn is in zijn geheel verschuldigd.

Als de Hardware of Software is beschadigd, kan EXCLUSIVE NETWORKS naar eigen keuze:

 • de reparatie aan de Klant in rekening brengen; en
 • een forfaitaire boete aan de Klant in rekening brengen ter hoogte van […] de nieuwprijs van de beschadigde Hardware.

XIX – PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Klant, zijn wettelijke vertegenwoordiger en/of enige andere contract partij, – beperkt en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst – worden verzameld en verwerkt op rechtmatige en transparante wijze. Deze gegevens worden gedurende een periode van maximaal 10 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard en worden zodanig verwerkt dat een passende beveiliging is gewaarborgd.

 

XX – ETHIEK – NALEVING VAN DE WETGEVING

De Klant (met inbegrip van de directeuren, bestuurders, werknemers en agenten van de Klant) verbindt zich er toe de toepasselijke anticorruptiewetgeving na te leven, met inbegrip van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act, de Belgische wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie en de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (gezamenlijk de ‘Anticorruptiewetgeving’). Het is de Klant met name verboden: (a) enige maatregel te treffen of enige handeling van een derde partij toe te staan of goed te keuren die in strijd is met de Anticorruptiewetgeving; (b) enige geldsom, of enige andere tegenprestatie, die aan de andere Partij is betaald voor illegale doeleinden, met inbegrip van doeleinden die in strijd zijn de met Anticorruptiewetgeving, te gebruiken met als doel de andere Partij te helpen onrechtmatig een aanbesteding, overeenkomst of enig ander ongerechtvaardigd voordeel te verkrijgen of te behouden; en (c) om direct of indirect iets aan of namens een ambtenaar of overheidsfunctionaris, een onderneming of vennootschap onder zeggenschap van de regering, een politieke partij of enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan te bieden, te beloven, geven, vragen of aanvaarden met als doel het onrechtmatig verkrijgen van een commercieel/financieel voordeel of het beïnvloeden van enige handeling of enig besluit.

Iedere Partij zal te goeder trouw nalaten om enige maatregel te treffen waarvan zij denkt dat deze in strijd is met de wetgeving of het handelsbeleid dat van toepassing is op de zakelijke relatie tussen de Partijen. Naar beste weten van de Klant is geen van zijn directeuren, bestuurders of werknemers: (a) ambtenaar of overheidsfunctionaris; (b) werknemer van een onderneming of van een vennootschap onder zeggenschap van de overheid; of (c) een actieve vertegenwoordiger van een politieke partij. De Klant verklaart dat noch hijzelf, zijn directeuren, bestuurders of werknemers formeel is of zijn beschuldigd en/of veroordeeld voor enige fraude of overtreding van regelgeving inzake corruptie. De Klant verbindt zich ertoe EXCLUSIVE NETWORKS onverwijld in kennis te stellen in geval van een verandering in de situatie. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de onderhavige Algemene Voorwaarden kan EXCLUSIVE NETWORKS de handelsbetrekkingen onmiddellijk beëindigen indien de Klant de bepalingen van dit artikel niet naleeft; met dien verstande dat de Klant EXCLUSIVE NETWORKS in geval van schade dient te verdedigen, schadeloos dient te stellen en te vrijwaren tegen dergelijke schade. Beide Partijen komen voorts overeen zich volledig te houden aan alle wetgeving die van toepassing is op de verkoop en distributie van de gehuurde producten uit hoofde van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

De Klant verbindt zich er eveneens toe zich te houden aan de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verbindt zich er in het bijzonder toe de toestemming van zijn klanten voor de overdracht van hun persoonsgegevens aan EXCLUSIVE NETWORKS zodanig te verkrijgen, dat laatstgenoemde deze gegevens rechtmatig kan exploiteren, met name voor commerciële doeleinden en marketingdoeleinden. De Klant verbindt zich er in het algemeen toe de wet na te leven.

 

XXI – OVERDRAAGBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST

EXCLUSIVE NETWORKS behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de overeenkomst over te dragen aan een derde of om de schuldvorderingen die uit hoofde van de overeenkomst zijn ontstaan aan een derde over te dragen. De Klant stemt vanaf heden en zonder voorbehoud in met een dergelijke transactie en verbindt zich er toe op eerste verzoek van EXCLUSIVE NETWORKS of de cessionaris ieder document te ondertekenen dat voor de totstandkoming van de transactie nodig is. Deze transactie kan de Klant eenvoudig en rechtsgeldig worden betekend per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De cessionaris is jegens de Klant tot geen enkele verplichting gehouden, voor zover de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst voor rekening van EXCLUSIVE NETWORKS blijven.

De Klant kan op generlei wijze het voordeel van de abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande en schriftelijke instemming van EXCLUSIVE NETWORKS.

 

XXII – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

In geval van betwisting met betrekking tot een geheel of gedeelte van deze Algemene Voorwaarden, evenals voor ieder ander geschil dat kan voortvloeien uit de relatie tussen EXCLUSIVE NETWORKS en de Klant, zijn de rechtbanken en hoven van Brussel beovegd.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst door het Belgische recht. Bijgevolg zal elke andere regel of bepaling met betrekking tot het toepasselijke recht of elke andere regel van internationaal privaatrecht (Belgisch, buitenlands, internationaal) die tot gevolg zou hebben dat het recht van een andere staat van toepassing wordt, zonder gevolg blijven.


 

CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT

d’EXCLUSIVE NETWORKS BV, A. Stocletlaan 202, 2570 Duffel, Belgique, BCE/TVA BE0862.493.712

 

I – GENERALITES

Toute demande de Proposition d’Abonnement entraine de plein droit l’acceptation des présentes Conditions Générales d’Abonnement et, le cas échéant, des conditions particulières précisées dans la Proposition d’Abonnement de la société EXCLUSIVE NETWORKS.

Les renseignements portés sur les catalogues, notices, barèmes, ne sont donnés qu’à titre indicatif, EXCLUSIVE NETWORKS pouvant être amené à tout moment à les modifier sans préavis.

Aucune addition, omission ou modification à l’une des stipulations des présentes Conditions Générales d’Abonnement ne liera EXCLUSIVE NETWORKS ou le client, sauf acceptation écrite des deux parties.

Toute clause ou condition particulière de souscription figurant sur la commande du client, qui serait en opposition avec les présentes Conditions Générales serait inapplicable, sauf acceptation expresse et écrite d’EXCLUSIVE NETWORKS.

 

II – DEFINITIONS

CLIENT : Toute personne ou entreprise professionnelle de l’informatique qui passe une Commande à EXCLUSIVE NETWORKS dans le cadre du Contrat, à l’exclusion des consommateurs.

COMMANDE : Acceptation écrite et signée sans modification par le Client de la Proposition d’Abonnement formulée par EXCLUSIVE NETWORKS. Ladite Commande vaut contrat d’Abonnement.

EQUIPEMENT : Matériels et /ou Logiciel mis à disposition du Client dans le cadre de l’Abonnnement.

END-USER : Utilisateur ou bénéficiaire final des Equipements et/ou des Services fournis par EXCLUSIVE NETWORKS à son Client notamment lorsque ce dernier en transfère l’usage ou le bénéfice à son propre client par exemple dans le cadre d’un contrat d’abonnement ou de prestations.

LOGICIEL : Programme informatique dont le Vendor détient l’ensemble des droits patrimoniaux.

MATERIEL : matériel(s) physique(s) tels que ordinateurs, appareils de télécommunication, boitiers de stockage, boitiers de sécurité et tous périphériques en général dans un système informatique.

PROPOSITION D’ABONNEMENT : offre commerciale de souscription d’un abonnement formulée par EXCLUSIVE NETWORKS au Client pouvant intégrer la mise à disposition (location) de Matériels, l’utilisation de Logiciels et des prestations de Services associées dont le Client aura la jouissance sans en acquérir la propriété.

PRESTATIONS DE SERVICES : Peuvent être constitués :

 • de prestations de conseil sur la sélection et le choix du Vendor ;
 • de prestations d’assistance technique par téléphone ou sur site qui pourront être intégralement ou partiellement sous-traitées au Vendor ;
 • d’un service d’intermédiation dans les relations techniques et commerciales entre le Vendor et le Client ;
 • le cas échéant, de prestations de maintenance et de mise à jour du Matériel ou du Logiciel fourni par le Vendor et mis à la disposition du Client qui pourront être partiellement ou intégralement sous-traitées au Vendor ;
 • et, le cas échéant, de la mise à disposition à distance des fonctionnalités d’un Logiciel en tant que service dans le cadre de l’EULA (en mode SAAS – Software As A Service).

EUSA (End-User Support Agreement) : Ensemble des conditions générales régissant l’utilisation des SERVICES faisant l’objet d’une sous-traitance au Vendor (à l’exception de l’utilisation à distance du Logiciel qui est régie par l’EULA).

EULA (End-User Licence Agreement) : Ensemble des conditions générales régissant l’utilisation à distance du Logiciel et/ou du Matériel.

VENDOR : Fabricant d’un Matériel ou éditeur d’un Logiciel consentant au Client ou au End User les droits d’utilisation dans le cadre de l’EULA.

 

III – DEMANDE D’OFFRE, PROPOSITION D’ABONNEMENT ET COMMANDE

Le Client transmet à EXCLUSIVE NETWORKS sa demande d’offre par écrit sous les formes requises par EXCLUSIVE NETWORKS.

Après réception de la demande d’offre, EXCLUSIVE NETWORKS étudiera sa faisabilité et adressera au Client une Proposition d’Abonnement mentionnant notamment les Matériels, les Logiciels et les prestations de Services prévues et le tarif proposé.

Le Client devra faire connaître à EXCLUSIVE NETWORKS son acceptation de la Proposition d’Abonnement qui lui a été adressée dans le délai de validité de la Proposition d’Abonnement mentionné dans ladite Proposition et à défaut de stipulation particulière dans un délai maximum  de 15 jours. Toutefois, la Proposition d’Abonnement d’EXCLUSIVE NETWORKS sera caduque si le taux de change €uro / dollars$ évolue de plus de 1,5% entre la proposition commerciale et son acceptation par le Client ou pour toute autre cause particulière mentionnée dans la proposition de Souscription.

EXCLUSIVE NETWORKS ne sera engagée qu’après acceptation écrite et signée de sa Proposition d’Abonnement par le Client sans modification.

Une Commande pourra néanmoins être annulée par EXCLUSIVE NETWORKS en cas de non-respect par le Client de ses obligations résultant de l’article XV.

 

IV – LES EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA PROPOSITION D’ABONNEMENT

La Proposition d’Abonnement d’EXCLUSIVE NETWORKS détaille les éléments qui la composent, qui peuvent être du Matériel, du Logiciel avec les mises à jour ainsi que des prestations de Services qui les accompagnent.

Mise à disposition de Matériel et de Logiciel :

EXCLUSIVE NETWORKS met à disposition les Matériels en provenance de différents Vendors dont il est distributeur agréé. Les caractéristiques techniques et la documentation de ces Matériels sont de la responsabilité du Vendor et sont communiquées en l’état par EXCLUSIVE NETWORKS.

Chaque Vendor concède au End-User un droit d’utilisation de chaque Logiciel mis à disposition ou qui est intégré à un Matériel mis à disposition.

Les conditions auxquelles ce droit d’utilisation est accordé et les obligations auxquelles le Client et le End-User s’engagent vis-à-vis du Vendor de l’Equipement concerné sont détaillées dans une licence (EULA) émise par ce dernier et remise en annexe de la Proposition d’Abonnement . Le Client s’engage expressement à remettre et à faire accepter et signer les termes de l’EULA à son client utilisateur final (End-User).

A défaut de licence et de conditions spécifiques, le droit d’utilisation du Matériel ou du Logiciel mis à disposition ou intégré à un Matériel mis à disposition par EXCLUSIVE NETWORKS se limite à la mise en œuvre opérationnelle d’un unique exemplaire de ce Logiciel, à l’exclusion de tout droit de reproduction, de modification ou de correction des erreurs. Sans préjudice de l’article XII, et sauf en cas de dol, de faute grave ou intentionelle de la part d’EXCLUSIVE NETWORKS ou de ses préposés, EXCLUSIVE NETWORKS n’est pas responsable des problèmes pouvant affecter le Matériel ou le Logiciel ni de l’interruption temporaire (notamment pour correction, mise à jour ou autre) par le Vendor.

 

Prestations de Services associées :

Lorsqu’un Equipement mis à disposition fait l’objet de la part de leur Vendor d’une prestation de maintenance ou de mise à jour, EXCLUSIVE NETWORKS proposera ladite prestation ou mise à jour au Client. L’installation des mises à jour sera de la seule responsabilité du Client.

EXCLUSIVE NETWORKS peut également fournir elle-même ou via le Vendor ou un prestataire tiers des prestations de Services complémentaires telles que l’installation qui font l’objet d’une commande particulière à des conditions fixées dans la Proposition d’Abonnement et qui seront facturées en plus du prix de l’Abonnement.

EXCLUSIVE NETWORKS ne saurait prendre en charge la moindre responsabilité résultant de l’exécution, de la mise en place ou de la maintenance d’un Logiciel qui n’aurait pas été fourni par ses soins.

 

Propriété intellectuelle :

La mise à disposition d’un Equipement commandé à EXCLUSIVE NETWORKS ne confère au Client (ou au End-User) aucun droit de propriété intellectuelle (à l’exception d’une licence d’utilisation limitée) et l’oblige à respecter les éventuels droits de propriété intellectuelle détenus par le Vendor du Matériel ou du Logiciel concerné.

 

V – DUREE

L’Abonnement souscrit par le Client est de la durée minimum mentionnée dans la Proposition d’Abonnement d’EXCLUSIVE NETWORKS telle qu’acceptée par le Client.

Si cette première période d’Abonnement est d’une durée égale ou supérieure à un an, et sauf opposition écrite par l’une des parties au moins un mois avantson échéance l’Abonnement se renouvellera automatiquement par périodes successives de durées déterminées d’un an.

Si cette première période est d’une durée inférieure à un an, et sauf opposition écrite par l’une des parties au moins deux semaines avant son échéance, l’Abonnement se renouvellera automatiquement par périodes successives de durées déterminées d’un mois.

Chaque partie a le droit de refuser le renouvellement de l’Abonnement en notifiant son refus par écrit à l’autre partie au moins un mois avant l’échéance du contrat initial ou de chaque période prorogée.

Le refus de renouvellement est libre. Il n’a pas à être motivé et n’ouvre pas droit à une indemnité au profit de l’autre partie

 

VI – TARIF

Le prix déterminé par la Proposition d’Abonnement d’EXCLUSIVE NETWORKS s’entend pour la mise à disposition des Equipements et les prestations de services commandés par le Client. Les modalités de paiement seront déterminées par la Proposition d’Abonnement et ne sont pas modifiables pendant toute la durée du contrat.

Les commandes de prestations particulières ou de produits ne figurant pas sur la Proposition d’Abonnement adressée par EXCLUSIVE NETWORKSferont l’objet d’une facturation complémentaire.

Si l’Abonnement souscrit auprès d’EXCLUSIVE NETWORKS permet au Client d’activer à son choix des licences multiples d’un même Logiciel, chaque nouvelle licence activée par le Client sera automatiquement facturée au tarif défini dans la Proposition d’Abonnement.

 

VII – FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIMENT

L’acceptation de ces Conditions Générales vaut acceptation expresse par le Client de recevoir, le cas échéant, des factures électroniques en substitution aux factures papier de la part d’EXCLUSIVE NETWORKS.

A défaut de modalités de paiements définies dans la Proposition d’Abonnement, le prix de l’Abonnement souscrit est payable à EXCLUSIVE NETWORKS par trimestre et par avance. Le premier terme est dû à la réception par le Client de l’Equipement et/ou des clés d’accès nécessaires à la mise en œuvre de l’abonnement indépendamment de son/leur activation et utilisation par le Client.

Tout trimestre commencé est dû.

Les sommes indiquées dans la Proposition d’Abonnement sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes dues à la date du fait générateur.

Toute somme due en sus du prix de l’Abonnement est payable dès l’acceptation par le Client de la Proposition d’Abonnement d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Les paiements doivent impérativement être effectués selon les modalités stipulées dans la Proposition d’Abonnement et à défaut de stipulation par mandats de prélèvements.

Le paiement ne peut pas être effectué en espèces.

 

VIII – DELAI DE LIVRAISON ET D’ACTIVATION DU SERVICE

 

Les délais de livraison des Equipements et/ou d’activation du service communiqués au Client sont donnés à titre indicatif, EXCLUSIVE NETWORKS étant dépendante de ses propres fournisseurs.

EXCLUSIVE NETWORKS est bien fondée à retarder, suspendre ou à annuler toute fourniture du service en cas de circonstances graves, et notamment dans les cas suivants :

– dans le cas où les conditions de paiement convenues n’auraient pas été observées par le Client ;

– dans le cas où les renseignements techniques, financiers ou commerciaux, spécifications, nécessaires à l’expédition, à fournir par le Client ne seraient pas reçus en temps voulu par EXCLUSIVE NETWORKS ;

– en cas de force majeure ou d’évènements tels que conflits sociaux, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut important de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute cause amenant un chômage partiel ou total chez EXCLUSIVE NETWORKS ou ses fournisseurs. Est considérée, entre autres, comme cas de force majeure, l’interdiction éventuelle d’exporter édictée par le gouvernement du pays d’origine du Matériel ou du Logiciel.

En tout état de cause, les délais d’obtention des autorisations administratives et d’accomplissement de toute formalité s’ajoutent au délai d’activation du service communiqué au Client.

 

IX – TRANSPORT ET LIVRAISON

Les Equipements mentionnés dans la Proposition d’Abonnement sont livrés par EXCLUSIVE NETWORKS à l’adresse mentionnée dans la Proposition d’Abonnement.

EXCLUSIVE NETWORKS, le transitaire ou le transporteur n’encourent aucune responsabilité pour pertes, avaries, ou dommages subis par les Equipements sauf pour le Client à justifier et à notifier lesdits pertes ou dommages au transporteur, et à EXCLUSIVE NETWORKS dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la livraison. En l’absence de notification dans le délai précité, les Equipments sont considérées comme ayant été livrées en bon état.

L’accessibilité et l’aménagement des locaux destinés à recevoir d’Equipments lourd et encombrant sont à prévoir en temps voulu par le Client ; en aucun cas EXCLUSIVE NETWORKS n’en supportera la charge.

 

X – TRANSFERT DES RISQUES, GARDE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION

Les risques relatifs aux Equipements mis à disposition, notamment les risques de perte, de vol ou de dégradation sont transférés au Client dès la livraison et jusqu’à la restitution à EXCLUSIVE NETWORKS de l’ensemble des Equipements à l’issue du contrat.

Le Client est tenu d’en assurer la garde, l’entretien et la préservation en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée de de l’Abonnement.

Le Client s’engage à effectuer sans délai toutes les opérations d’entretiens, de contrôles ou de mises à jour qui seraient préconisées ou demandées par EXCLUSIVE NETWORKS aussi longtemps que le Client n’a pas restitué à EXCLUSIVE NETWORKS les Equipements mis à disposition.Toute violation de la présente clause sera constitutive d’une faute grave au sens de l’article XVII.

Dès la réception des Equipements et pendant toute la durée de l’Abonnement jusqu’à leur restitution, le Client est tenu d’assurer ou de faire assurer par le End User les Equipements mis à disposition auprès de sociétés d’assurance notoirement solvables contre les risques de détérioration, de vols ou d’incendie en désignant EXCLUSIVE NETWORKS comme propriétaire des Equipements et bénéficiaires des indemnités d’assurance. Le Client devra fournir à EXCLUSIVE NETWORKS sous un délai maximum de 30 jours un justificatif des assurances souscrites par lui ou par le client ou utilisateur final (End User).

Le Client est informé qu’il n’est pas autorisé à modifier le code source des Logiciels mis à disposition dans le cadre de l’Abonnement.

 

XI – GARANTIE

Les Matériels et Logiciels mis à disposition bénéficient de la garantie de leurs Vendors respectifs tel que précisé dans l’EULA pertinent.

La garantie ne porte que sur les pièces jugées défectueuses par EXCLUSIVE NETWORKS sous réserve que les défauts constatés ne soient pas causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du Client.

La garantie cessera immédiatement d’être due, si une intervention sur l’Equipement est effectuée, et ce, pour quelque raison que ce soit, alors qu’elle n’a pas été agréée par EXCLUSIVE NETWORKS ou le Vendor.

Au titre de cette garantie, la seule obligation qui incombe à EXCLUSIVE NETWORKS est de se charger de la réparation ou du remplacement par le Vendor du produit ou de la pièce, reconnu comme défectueux.

Tout retour de Matériel ou composant de Matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être préalablement accepté par EXCLUSIVE NETWORKS. A cette fin, le Client prendra contact par téléphone avec le service support d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Si le Matériel ou composant de Matériel est reconnu comme défectueux, EXCLUSIVE NETWORKS transmettra au Client un numéro de retour de produit. Tout produit reconnu défectueux devra être retourné dans son emballage d’origine, accompagné de son numéro de retour.

Le produit (Matériels ou composant de Matériel) remplacé est immédiatement restitué à EXCLUSIVE NETWORKS. Le produit de remplacement est mis à disposition Client par EXCLUSIVE NETWORKS en lieu et place du produit remplacé.

La présente garantie est exclusive de toute autre garantie.

 

XII – RESPONSABILITE

Le Client reconnaît être un professionnel et, à ce titre, déclare recevoir les Equipements, objets de l’accord intervenu entre les Parties en connaissance de cause, et se déclare amplement informé de l’usage auquel ces Matériels ou ces Logiciels sont destinés.

EXCLUSIVE NETWORKS ne peut nullement être tenue responsable de l’incompatibilité des Equipements avec d’autres Matériels ou Logiciels avec lesquels ils sont destinés à fonctionner. En particulier, EXCLUSIVE NETWORKS ne peut être tenue responsable de toute incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente que pourrait avoir l’installation d’un Matériel sur un ensemble déjà installé.

Le Client s’engage à utiliser le Logiciel conformément aux termes de chaque licence d’utilisation applicable au Logiciel.

Le Client fera son affaire personnelle de tout litige ou contentieux concernant les droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et renonce à rechercher la responsabilité d’EXCLUSIVE NETWORKS à cet égard, y compris par la voie de l’appel en garantie ou l’intervention forcée sauf si EXCLUSIVE NETWORKS devait raisonnablement avoir eu connaissance de l’existence, préalablement à la conclusion d’Abonnement, d’un risque de litige, de contentieux, ou d’éviction des droits du Client, et n’en a pas fait mention à ce dernier.

A l’exception de la mise à disposition des Equipements, EXCLUSIVE NETWORKS ne sera tenue qu’à une obligation de moyens dans l’exécution de ses obligations. EXCLUSIVE NETWORKS ne pourra voir sa responsabilité recherchée que pour les dommages directs et immédiats résultant de l’inexécution ou de l’exécution tardive de ses obligations. Les Parties conviennent que constituent des dommages indirects, n’ouvrant pas droit à indemnisation, tout préjudice financier, d’atteinte à l’image de marque, de perte de bénéfice, de chiffre d’affaires ou d’économie escomptés, de préjudice commercial, des pertes de données, causé directement ou indirectement par l’utilisation ou le fonctionnement du Matériel ou du Logiciel, leurs dysfonctionnements, erreurs ou indisponibilité.

En tout état de cause, les Parties conviennent que le montant total des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le Client et auxquels EXCLUSIVE NETWORKS pourrait être condamnée, quels qu’en soient la cause et le fondement, ne pourra excéder le montant total des échéances hors taxes. de l’Abonnement contractuellement dues par le Client.

En cas de nécessité d’une mise à jour ou d’installation d’un correctif, le Client est informé qu’EXCLUSIVE NETWORKS ne pourra pas les lui mettre à disposition avant réception desdits mises à jour et correctifs du Vendor et ne pourra être tenu responsable des délais occasionnés ni des conséquences de ces délais, sauf en cas de dol, de faute grave ou intentionelle de sa part ou de ses préposés.

 

XIII – DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de la loi de 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans nécessité d’une mise en demeure préalable, l’application de pénalités de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

Le défaut de paiement non régularisé par le Client plus d’un mois après réception d’une mise en demeure, pourra être constitutif d’une faute grave au sens de l’article XVII.

EXCLUSIVE NETWORKS pourra également à son choix couper temporairement ou définitivement le service et les fonctionnalités des Equipements mis à disposition.

Dans le cas où EXCLUSIVE NETWORKS serait contraint de réclamer le paiement des factures, même simplement par lettre recommandée, une indemnité minimale fixée à 10% du montant de la créance sera due par le Client à titre de clause pénale.

Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l’article 6 de la loi de 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, EXCLUSIVE NETWORKS peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

 

XIV – COMMERCIALISATION DES EQUIPEMENTS ET SERVICES PAR LE CLIENT

Le Client est autorisé dans le cadre de son activité à mettre à disposition de ses propres clients (End Users) les Equipements reçus d’EXCLUSIVE NETWORKS dans la cadre de l’Abonnement.

Le Client devra, préalablement à la transmission à tout tiers quel qu’il soit d’Equipements ou de services reçus au titre de l’Abonnement, donner à EXCLUSIVE NETWORKS les coordonnées détaillées des utilisateurs finaux, en respectant néanmoins ses obligations légales en vertu de la législation en matière de protection de données personnelles (y compris le Règlement Général sur la Protection des Données – RGPD).

Le Client devra s’assurer du respect par ses propres clients de toutes les obligations résultant des présentes Conditions Générales et plus particulièrement des obligations relatives :

–     A la garde, l’entretien et à la préservation des Equipements mis à disposition.

–     A la règlementation relative aux transferts et exportations des Matériels ou Logiciels.

–     Au respect de l’éthique et des lois relatives à la corruption et aux embargos.

–      Des EULA et EUSA par le client final et leur acceptation expresse.

–     Au respect des règlementations sur la protection des données personnelles.

Toute violation des obligations résultant des présentes Conditions Générales par un client ou partenaire du Client (End User) sera considérée comme une faute personnelle du Client qui devra donc garantir EXCLUSIVE NETWORKS de toutes les conséquences.

Si le contrat inclut la mise à disposition de Logiciel ou ses mises à jour, le Client aura obtenu du client final (End User) qu’il s’engage à l’utiliser dans le respect de la ou des licences d’utilisation qu’il aura régularisée(s) avec le Vendor. Le Client devra impérativement obtenir de son propre client ou partenaire (End User) qu’il signe sans réserve l’EULA et conservera cet engagement. Le Client ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de tarif, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part d’EXCLUSIVE NETWORKS en cas de manquement à une disposition de l’EULA et ce même si cela conduit à une interdiction d’utilisation du Logiciel.

Le Client s’engage à prendre les mesures nécessaires auprès de ses clients (End Users) de telle sorte que leurs données personnelles puissent être licitement transmises à EXCLUSIVE NETWORKS.

Le Client s’engage en outre à demander l’accord exprès et libre de ses clients (End User) pour qu’EXCLUSIVE NETWORKS puisse utiliser leurs données de consommation et usage des Equipements pour optimiser le service ou permettre des propositions commerciales.

 

XV – EXPORTATION DU MATERIEL PAR LE CLIENT OU LOCALISATION DU BENEFICIAIRE DU SERVICE

Les Equipements mis à disposition par EXCLUSIVE NETWORKS peuvent être soumis à des restrictions à l’exportation en particulier s’agissant de biens et technologies à double usage (civil/militaire), du fait des réglementations locales, européennes ou américaines entre autres. Dans l’Union Européenne, le transfert de ces biens et technologies peut déroger au principe de libre circulation.

Ces obligations peuvent notamment prendre la forme de licences d’exportation à obtenir auprès de la DGCIS (France), de la BIS (Etats-Unis) et/ou du Dienst Controle Strategische Goederen (Belgique, région flamande), du SPW DGO6 (Belgique, région wallonne) et du Service public régional de Bruxelles (Belgique, région de Bruxelles-capitale) et d’un archivage des documents afférents à ces opérations d’exportation.

Le Client reconnait et accepte que les Matériels et Logiciels loués auprès d’EXCLUSIVE NETWORKS sont soumis aux lois et règlementations relatives aux contrôles des exportations applicables en Belgique, dans l’Union Européenne, et aux États-Unis.

Le Client s’engage à ne pas exporter, réexporter ou transférer des Matériels ou Logiciels reçus d’EXCLUSIVE NETWORKS, ou à ne pas faire bénéficier du service souscrit auprès d’EXCLUSIVE NETWORKS à des clients résidants à l’étranger, même de façon temporaire, de façon directe ou indirecte, sans obtenir au préalable les autorisations d’import ou d’export requises auprès des autorités compétentes (américaines, européennes, ou belges).

Le Client s’engage à fournir à EXCLUSIVE NETWORKS lors de la demande d’offre, le nom du client final (End-User), le numéro de sa commande et le lieu de destination finale de la Commande. A défaut, le Client devra faire signer au End-User le Certificat d’Utilisateur Final que lui remettra EXCLUSIVE NETWORKS. Le Client devra informer ses propres clients que, pour les produits bénéficiant d’une licence d’exportation américaine, l’utilisateur final pourra faire l’objet d’un contrôle par les autorités américaines.

 

En tout état de cause, le Client est responsable de la bonne application des règlementations de contrôle des exportations et EXCLUSIVE NETWORKS ne peut pas voir sa responsabilité engagée du fait de l’inobservation par le Client des obligations découlant de la présente clause et des réglementations afférentes.

S’agissant des règlementations européenne et belge pouvant s’appliquer, le Client peut se référer aux sites officiels suivants :

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/particuliers/mesures-de-prohibition-et-de-restriction/importation-ou-exportation-des#q1

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/autorites_belges_competentes

S’agissant de la réglementation américaine pouvant s’appliquer, le Client peut se référer au site officiel suivant :

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

EXCLUSIVE NETWORKS rappelle au Client localisé en Belgique (ou dans l’UE) que l’exportation hors UE ou le transfert intra-UE de produits ou technologies à double usage peut nécessiter le respect de trois règlementations (communautaire, Belge et américaine) qui ne sont pas substituables entre elles ; autrement dit le respect de l’une n’emporte pas le respect d’une autre.

Toute violation des stipulations du présent article est constitutive d’une faute grave au sens de l’article XVII.

Le Client sera en outre tenu de garantir EXCLUSIVE NETWORKS de toutes les conséquences du non-respect de cette interdiction notamment celles résultant de l’éventuelle violation des réglementation belges, européennes ou américaines relatives au contrôle des exportations de technologies à double usage (civil/militaire).

 

XVI – ENGAGEMENTS COMMERCIAUX DU CLIENT

Le Client s’engage à respecter les meilleurs standards commerciaux ainsi que les lois applicables dans son territoire et à ne pas porter atteinte à la réputation commerciale d’EXCLUSIVE NETWORKS à travers les Matériels et Logiciels mis à disposition par celle-ci. Notamment, le Client s’engage à fournir des informations précises et à jour sur les caractéristiques, performances et usages possibles des produits mis à disposition par EXCLUSIVE NETWORKS. Le Client s’engage également à obtenir et renouveler tous les agréments nécessaires à l’utilisation des Equipements dans le pays dans lequel il est installé.

Le Client s’engage également à respecter et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle protégeant les matériels mis à disposition par EXCLUSIVE NETWORKS ainsi que les logiciels sur lesquels une licence est concédée.

 

XVII – REsiliation ANTICIPEE DU CONTRAT

En cas de faute grave du Client, l’Abonnement pourra prendre fin avec effet immédiat et sans indemnité ni intervention préalable d’un juge, à l’initiative d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Constitue notamment une faute grave, la violation des stipulations du contrat relatives :

–     Au paiement des sommes dues à EXCLUSIVE NETWORKS.

–     A la garde, l’entretien et à la préservation des Matériels et Logiciels loués.

–     Aux règlementations applicables à l’exportation des Matériels ou des Logiciels ou au transfert du service directement ou indirectement à des bénéficiaires installés à l’étranger.

–     A l’obligation de communiquer à EXCLUSIVE NETWORKS les coordonnées des bénéficiaires du service objet de l’Abonnement ou des bénéficiaires ou utilisateurs des Matériels et/ou des Logiciels.

–     Au respect de l’éthique et des lois relatives à la corruption ou aux embargos (Article XX).

–     La soumission du Client à un embargo.

Dans les cas exposés ci-dessus, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, EXCLUSIVE NETWORKS sera en droit de résilier immédiatement le contrat, de suspendre sans délai la fourniture du service sous toutes ses formes et d’exiger la restitution des Matériels et Logiciels remis. Une indemnité égale à la somme les échéances restant à échoir jusqu’au terme du contrat majorée de 10% sera due par le Client. Elle sera en outre majorée des sommes échues et impayées et des frais nécessaires au démontage et à la restitution des Equipements prévus à l’article XVIII.

Le Client pourra également mettre fin au contrat de façon anticipée et sans indemnité, ni intervention préalable d’un juge, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de manquement d’EXCLUSIVE NETWORKS à l’une de ses obligations essentielles telles que :

–     Le défaut de fourniture rapide au Client des correctifs nécessaires alors que ceux-ci lui ont été fournis par le Vendor.

–     L’interruption définitive du Logiciel sans solution fournie par le Vendor.

–     La violation des règles d’éthique.

Le montant des indemnités dues par Exclusive Networks ne pourra pas être supérieure à la sommes des échéances H.T. restant dues par le Client au titre du contrat.

 

XVIII – RESTITUTION EN FIN DE CONTRAT

Dès l’issue du contrat, quelles qu’en soient les circonstances ou la cause, le Client doit sans délai restituer à EXCLUSIVE NETWORKS les Matériels en bon état général, de fonctionnement et d’entretien à l’endroit désigné par celui-ci en Belgique. Les frais de démontage, d’emballage et de restitution incombent au Client.

Le Client s’engage, à procéder à l’effacement définitif de toutes les données figurant dans les mémoires et sur les disques et autres supports des Matériels de type informatique. L’utilisation des fonctions classiques d’effacement des systèmes d’exploitation comme la corbeille ou le formatage du disque dur étant insuffisantes, le Client s’engage à utiliser un logiciel spécifique permettant l’écrasement irrémédiable des données par effacements successifs de celles-ci. EXCLUSIVE NETWORKS pourra obtenir confirmation écrite par le Client de l’effacement des données sur simple demande. Les données seront dès lors réputées effacées avant retour desdits Matériels et ni EXCLUSIVE NETWORKS ni le Vendor ne pourront être considérés comme responsables de l’utilisation par un tiers desdites données si le Client n’avait pas effectivement procédé à leur effacement.

Si le Client ne restitue pas de son propre chef les Matériels au terme extinctif de l’Abonnement et/ou en cas de retard de restitution excédant huit jours, le Client est redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au montant prorata tempris du dernier terme écoulé. Toute période mensuelles commencée étant due en entier.

Restitution des logiciels: Sans préjudice des droits acquis par le Client auprès du Vendor, en cas de résiliation du contrat, le Client devra : a) cesser d’utiliser les Logiciels ainsi que leurs documentations et les désinstaller, b) restituer à EXCLUSIVE NETWORKS, ou toute personne désignée par elle, les Logiciels sur leurs supports et toutes documentations et les copies afférentes aux Logiciels.

Le Client est responsable de la récupération des Matériels et Logiciels auprès de ses propres clients et de leur restitution à EXCLUSIVE NETWORKS en fin de contrat.

Les échéances de l’Abonnement resteront dus par le Client jusqu’à la restitution de l’intégralité des Equipements concernés à EXCLUSIVE NETWORKS. Tout terme commencé est dû.

Si les Matériels ou les Logiciels sont dégradés, EXCLUSIVE NETWORKS pourra à son seul choix :

 • Facturer au Client leur réparation ;
 • Facturer au Client une pénalité forfaitaire égale à [….] de la valeur neuve des produits dégradés.

 

XIX – DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles du Client, de ses représentants légaux et/ou tout autre signataire du contrat – limitées et nécessaires à l’exécution du contrat – ont été collectées et seront traitées de manière licite et transparente. Ces données seront conservées, pendant une durée maximale de 10 ans à compter du terme du contrat et seront traitées de façon à garantir une sécurité appropriée.

La personne concernée dispose du droit : de retirer son consentement ; d’accéder à ses données personnelles et d’en demander la rectification, l’effacement ou leur limitation ; de s’opposer au traitement et à la portabilité de ses données ; de solliciter l’effacement de ses données personnelles, si leur conservation n’est plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; de demander la portabilité de ses données personnelles. Ces demandes devront être adressées par courrier au siège social d’EXCLUSIVE NETWORKS BV/SRL (voir ci-dessus), au Responsable du traitement, lequel disposera, dès réception, d’un délai d’un mois, pour y répondre. La personne concernée pourra saisir l’Autorité de Protection des Données (APD)de toute demande concernant ses données personnelles.

 

XX – ETHIQUE – RESPECT DES LOIS

Le Client (y compris les dirigeants, administrateurs, employés et agents du Client) s’engage à respecter les lois anti-corruption applicables, y compris et sans limitation, le USA Foreign Corrupt Practices Act, le UK Bribery Act,», la loi Belge du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption et la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales (collectivement, les « Lois Anti-Corruption »). Le Client s’interdit notamment: (a) de prendre toute mesure ou permettre ou autoriser toute action d’une partie tierce en violation des Lois Anti-Corruption; (b) d’utiliser toute somme d’argent, ou toute autre contrepartie, versée par l’autre Partie à des fins illégales, y compris à des fins violant les Lois Anti-Corruption, dans le but d’aider l’autre Partie à obtenir ou conserver indûment un marché ou un contrat ou un quelconque avantage indu ; et (c) directement ou indirectement, d’offrir, promettre, donner, solliciter ou accepter quoi que ce soit à ou de la part d’un fonctionnaire ou agent public, d’une entreprise ou société contrôlée par le gouvernement, d’un parti politique ou de toute autre personne physique ou morale dans le but d’obtenir indument un avantage commercial / financier ou d’influencer tout acte ou toute décision. Chaque Partie de bonne foi s’interdit de prendre toute mesure qu’elle croit être en violation des lois ou des politiques commerciales applicables à la relation d’affaires entre les Parties. A la meilleure connaissance du Client, aucun de ses dirigeants, administrateurs ou employés n’est : (a) fonctionnaire ou agent public ; (b) employé d’une entreprise ou d’une société contrôlée par le gouvernement ; ou (c) représentant actif d’un parti politique. Le Client atteste que ni lui ni ses dirigeants, administrateurs ou employés n’ont été formellement accusés et/ou reconnus coupable d’infraction(s) de fraude(s) à la réglementation applicable en matière de corruption. Le Client s’engage à informer sans délai EXCLUSIVE NETWORKS en cas de changement de la situation. Nonobstant toute autre disposition contraire des présentes Conditions Générales, EXCLUSIVE NETWORKS peut cesser immédiatement les relations commerciales en cas de non-respect par le Client des dispositions de la présente clause ; étant précisé toutefois que le Client devra indemniser, défendre et exonérer EXCLUSIVE NETWORKS en cas de dommage. Les deux Parties conviennent en outre de se conformer pleinement à toutes les lois applicables à la vente et la distribution des produits loués en vertu des présentes Conditions Générales.

Le Client s’engage également à se conformer à la législation applicable en matière de protection des données personnelles et de la vie privée et en particulier à demander l’accord de ses clients pour la transmission de leurs données personnelles à EXCLUSIVE NETWORKS de telle sorte que celle-ci puisse les exploiter licitement notamment à des fins commerciales et marketing. D’une manière générale, le Client s’engage à respecter la loi.

 

XXI – CESSIBILITE DU CONTRAT

EXCLUSIVE NETWORKS se réserve expressément la faculté de céder le contrat à un tiers ou de céder les créances nées au titre du contrat à un tiers. Le Client consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s’engage à signer à première demande d’EXCLUSIVE NETWORKS ou du cessionnaire tout document nécessaire à la régularisation de l’opération. Cette opération pourra lui être simplement et valablement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cessionnaire ne sera tenu à l’égard du Client à aucune obligation, dans la mesure où les obligations relatives au contrat resteront à la charge d’EXCLUSIVE NETWORKS.

Le Client ne pourra en aucune façon transférer en tout ou partie le bénéfice du contrat d’Abonnement sans l’accord préalable et écrit d’EXCLUSIVE NETWORKS.

 

XXII – JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE

En cas de contestation de tout ou partie des présentes Conditions Générales d’Abonnement comme pour toutes celles pouvant naître des relations d’EXCLUSIVE NETWORKS et le Client, il est fait attribution de juridiction aux cours et tribunaux de Bruxelles .

Les Conditions Générales d’Abonnement sont exclusivement régis par le droit belge. Par conséquent toute autre règle ou disposition relative au droit applicable ou toute autre règle de droit international privé (belge, étrangère, internationale) qui aurait pour effet de rendre applicable les lois d’un autre état sera sans effet.