ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET X-OD PLATFORM

I – Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) gelden voor elk gebruik door een Klant van het X-OD Platform dat wordt geëxploiteerd door Exclusive Networks*.

* Onder “Exclusive Networks” wordt verstaan:

Voor een bestelling in Frankrijk:
Exclusive Networks, vennootschap naar Frans recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres 20 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 401 196 464 RCS Nanterre.

Voor een bestelling in Finland:
Exclusive Networks Finland OY, vennootschap naar Fins recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Metsänneidonkuja 12, 02130, Espoo, Finland, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2310933-2.

Voor een bestelling in Noorwegen:
Exclusive Networks Norway AS, vennootschap naar Noors recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Martin Linges 25, 1364 Fornebu, Noorwegen, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 978 658 350.

Voor een bestelling in Zweden:
Exclusive Networks Sweden AB, vennootschap naar Zweeds recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Svärdvägen 19, 18233 Danderyd, Zweden, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 556 787 5512.

Voor een bestelling in Denemarken:
Exclusive Networks Denmark A/S, vennootschap naar Deens recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Tuborg Boulevard 2, stuen 2900 Hellerup, Denemarken, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 36479213.

Voor een bestelling in België:
Exclusive Networks BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Stocletlaan 202, 2570 Duffel, België, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 0862 493 712.

Voor een bestelling in Nederland:
Exclusive Networks B.V., vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Ekkersrijt 4601, 5692 DR Son, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27374554.

Voor een bestelling in Spanje:
Exclusive Networks SL, vennootschap naar Spaans recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres C/Arturo Soria, 366, Planta 8, 28033 Madrid, Spanje, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 85203149.

Voor een bestelling in Portugal:
Exclusive Networks S.L., de Portugese tak van Exclusive Networks SL, vennootschap naar Portugees recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Praca Nuno Rodrigues dos Santos 7, 1600-171 Lissabon, Portugal, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 980405041.

Voor een bestelling in Italië:
Exclusive Networks SRL, vennootschap naar Italiaans recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Via Umbria 27/A CAP, 10199 San Mauro Torinese (TO), Italië, ingeschreven in het handelsregister onder nr. TO 1205970.

Voor een bestelling in het Verenigd Koninkrijk:
Exclusive Networks Limited, vennootschap naar Brits recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Alresford House, Mill Lane, Alton, GU34 2QJ Hampshire, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 02900798.

Voor een bestelling in Ierland:
Exclusive Networks Ireland Limited, vennootschap naar Iers recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Unit 8, 2009 Orchard Business Centre, Orchard Avenue, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 YC8C, Ierland, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 505040.

Voor een bestelling in Duitsland:
Exclusive Networks Deutschland GmbH, vennootschap naar Duits recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Hardenbergstraße 9a, 10623 Berlijn, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister onder nr. HRB 210494.

Voor een bestelling in Oostenrijk:
Exclusive Networks Austria GmbH, vennootschap naar Oostenrijks recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Liebermannstraße F06 401, 2345 Brunn am Gebirge, Oostenrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nr. FN 365134m.

Voor een bestelling in Zwitserland:
Exclusive Networks Switzerland AG, vennootschap naar Zwitsers recht, gevestigd en kantoorhoudende op het adres Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Zwitserland, ingeschreven in het handelsregister onder nr. CH-020.3.038.081-9.

Het gebruik van het Platform veronderstelt de aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden. Toevoegingen, weglatingen of wijzigingen van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn ongeldig, behoudens schriftelijke instemming van Partijen.

In deze Algemene Voorwaarden worden de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van het Platform bepaald, in aanvulling op de Algemene Abonnementsvoorwaarden die voor het afsluiten van een Abonnement gelden.

II – Definities

ABONNEMENTSAANBIEDING: Commerciële aanbieding voor het afsluiten van een Abonnement zoals beschikbaar in de online Catalogus van het X-OD Platform, waarin de terbeschikkingstelling (huur) van Hardware, het gebruik van Software en de daaraan gekoppelde Dienstverlening kunnen worden geïntegreerd en waarvan de Klant het gebruik geniet zonder de eigendom te verkrijgen.

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden die op het Abonnement van toepassing zijn. (Afzonderlijk document).

APPARATUUR: Hardware en/of Software die ter beschikking van de Klant wordt/worden gesteld in het kader van het Abonnement.

BESTELLING: Online bevestiging van Exclusive Networks van een Abonnementsaanvraag van de Klant en de bijbehorende bestelling van een Abonnementscontract. De aanvaarding kan door de Klant op het Platform worden bevestigd.

CATALOGUS: Alle Software, Hardware en Diensten waarvan de lijst op het Platform kan worden bekeken. De inhoud van de Catalogus die door Exclusive Networks online wordt gezet, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

DIENSTVERLENING: Deze kan bestaan uit:

 • professionele diensten met betrekking tot de selectie en keuze van de Vendor;
 • technische ondersteuning per telefoon of op locatie, wat geheel dan wel gedeeltelijk aan de Vendor kan worden uitbesteed;
 • bemiddeling in de zakelijke en technische relatie tussen de Vendor en de Klant;
 • indien van toepassing, training, installatie, onderhoud en update van de door de Vendor geleverde en aan de Klant ter beschikking gestelde Hardware of Software, wat geheel dan wel gedeeltelijk aan de Vendor kan worden uitbesteed;
 • en indien van toepassing, terbeschikkingstelling op afstand van de functionaliteiten van een Software-as-a-Service (SaaS-model) in het kader van de EULA.

END-USER: Eindgebruiker of eindbegunstigde van de Apparatuur en/of Diensten die door Exclusive Networks aan haar Klant worden geleverd. De Klant kan End-User zijn wanneer hij de Apparatuur en/of Diensten voor zichzelf gebruikt. Als de Klant het gebruik of de begunstiging daarvan aan zijn eigen klant overdraagt, bijvoorbeeld in het kader van een abonnements- of dienstverleningscontract, met name via het Platform, is deze laatste de End-User.

EULA (End-User Licence Agreement): Alle algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik op afstand van de Software en/of Hardware.

EUSA (End-User Support Agreement): Alle algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van Diensten die aan de Vendor zijn uitbesteed (met uitzondering van het gebruik op afstand van de Software waarop de EULA van toepassing is).

HARDWARE: Alle fysieke componenten, zoals veiligheidsbehuizingen, en meer in het algemeen alle randapparatuur van een computersysteem.

KLANT: Iedere persoon of professionele computeronderneming die bij Exclusive Networks de opening van een account heeft verkregen om het Platform te gebruiken.

PLATFORM: Online Platform dat door Exclusive Networks wordt geëxploiteerd onder de naam X-OD.

SELF-CARE PORTAL: Interface waarmee de eindklant (End-User) op zijn account kan inloggen en rechtstreeks wordt verbonden met een Klant van Exclusive Networks. De toegang tot het Self-Care Portal wordt door de Klant van Exclusive Networks verleend, die kan besluiten deze toegang aan zijn eindklanten te verlenen.

SOFTWARE: Computerprogramma waarvan de Vendor alle vermogensrechten houdt.

SUBSCRIBER: In het kader van het Platform wordt de End-User met de term “Subscriber” aangeduid.

VENDOR: Fabrikant van Hardware of uitgever van Software waarbij aan de Klant of de End-User de gebruiksrechten in het kader van de EULA worden verleend.

III – Toegang tot het Platform

De toegang tot het Platform is voorbehouden aan Klanten die de opening van een account bij Exclusive Networks hebben aangevraagd en verkregen.

De opening van een account kan niet online op het Platform worden aangevraagd, maar moet worden gedaan via de website http://www.x-od.com van Exclusive Networks, die vrij is om deze aanvraag af te wijzen of goed te keuren.

De Klant garandeert de juistheid van alle gegevens die worden verstrekt bij de opening van zijn account. De Klant verplicht zich alle gevraagde gegevens te updaten in geval van een latere wijziging.

De opening van een account vereist onder andere de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de Algemene Abonnementsvoorwaarden van Exclusive Networks.

De Klant is bij uitsluiting aansprakelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens die bij de opening van zijn account aan hem worden verstrekt.

De Klant die een account heeft geopend, kan naar het tabblad “System Administration” en daarna “User & Roles” gaan om andere personen toegang tot zijn account te verlenen door de rol van iedere gebruiker in te stellen en diens e-mailadres op te geven.

Elke bestelling of handeling die via de inloggegevens van de Klant op het Platform wordt uitgevoerd, wordt geacht door de Klant te zijn gedaan. Op verzoek van de Klant kan de Platformbeheerder een offerte initiëren, maar hij kan geen bestelling plaatsen op de account van een Klant.

De Klant verplicht zich Exclusive Networks op de hoogte te brengen van het verlies van zijn inloggegevens en/of het wederrechtelijk gebruik daarvan door een derde, zodat zijn account door de Platformbeheerder kan worden geblokkeerd.

De Klant verplicht zich als professionele computerspecialist alles te doen wat noodzakelijk is om geen schade te veroorzaken aan het Platform en de werking daarvan.

Exclusive Networks behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te allen tijde te blokkeren, vooral bij twijfel over de identiteit van de gebruiker of om veiligheidsredenen.

Het door Exclusive Networks verleende recht op toegang tot het Platform geeft de Klant geen enkel recht op de intellectuele eigendom van het Platform (waaronder merknamen, logo’s, tekeningen, producten, software, werkwijzen, databases, enz.).

IV – Functionaliteiten van het Platform

Bestelling door de Klant

Het Platform heeft ten doel de Klant kennis te laten nemen van de Catalogus met de Software, Hardware en Diensten die online door Exclusive Networks worden aangeboden, en de bijbehorende prijzen.

De raadpleging van de Catalogus door de Klant of de voorbereiding van een offerte (Quote) geldt niet als Bestelling door de Klant.

De producten die in de Catalogus als beschikbaar staan vermeld, kunnen door de Klant worden besteld.

Voor het plaatsen van een Bestelling moet de Klant de gegevens van de End-User invoeren. Voor een eerste Bestelling ten gunste van een End-User moeten zijn gegevens worden ingevuld in het tabblad “Create New Subscriber”.

Bij de opstelling van een offerte in het tabblad “Create Quote” is het standaard leveringsadres het adres dat door de Klant is opgegeven bij de opening van zijn account. Dit adres kan alleen worden gewijzigd in hetzelfde land.

Bij de opstelling van een offerte in het tabblad “Create Quote” worden de aanbevolen retailprijzen aangegeven. Deze kunnen door de Klant naar eigen inzicht worden verhoogd of verlaagd. De retailprijzen die door de Klant op het Platform worden aangegeven en zijn winstmarges zijn niet toegankelijk voor Exclusive Networks die daar geen kennis van heeft.

Bij de opstelling van een offerte als professional is de Klant bij uitsluiting aansprakelijk voor de selectie van de producten die hij kiest.

Na de opstelling van een offerte kan de Klant de Bestelling plaatsen door het vakje aan te vinken waarmee hij de Algemene Voorwaarden aanvaardt en op “Place Order” te klikken, wat geldt als schriftelijke aanvaarding van de Abonnementsaanbieding in de zin van artikel III van de Algemene Abonnementsvoorwaarden. De Bestelling wordt dan definitief en de Klant is betaling verschuldigd voor de bestelde Hardware, Software en Diensten.

Lopende Bestellingen van de Klant zijn te zien in het tabblad “Order” en hebben de status “Pending Order”. “Pending fullfillment” betekent dat de Bestelling is geaccepteerd, maar nog niet volledig is geleverd. “Billing active” betekent dat de Bestelling is geleverd en de factuur is aangemaakt.

De facturen van Exclusive Networks aan de Klant kunnen worden bekeken in het tabblad “Channel – Profile”, waar de Klant ook zijn laatste betalingen aan Exclusive Networks kan inzien.

Toegang tot het Platform door de End-User (SELF-CARE PORTAL)

De Klant kan zijn eigen klanten (End-Users) gedeeltelijk toegang geven tot het Platform.

Exclusive Networks is echter gerechtigd om een End-User de toegang tot het Platform te ontzeggen.

Alleen de Klant kan zijn eigen klanten (End-Users) toegang tot het Self-Care Portal geven, zodat zij hun lopende bestellingen, geplaatste bestellingen en huidige abonnementen kunnen bekijken.
De Klant kan deze toegang verlenen via het tabblad “Subscriber” en daarna “Edit subscriber” en draagt de volledige aansprakelijkheid daarvoor.

De Klant is bij uitsluiting aansprakelijk voor de commerciële aanbiedingen die via het Platform aan zijn End-Users worden gedaan en voor de bestellingen die door hen worden ontvangen.
Door het gebruik van het Platform ontstaat geen rechtstreekse handelsbetrekking tussen de End-User en Exclusive Networks.

De Klant vrijwaart Exclusive Networks tegen alle vorderingen van zijn End-Users in verband met het gebruik van het Platform.

De Klant verplicht zich zijn eigen klanten (End-Users) dezelfde verplichtingen op te leggen als genoemd in deze Algemene Voorwaarden, met name wat betreft:

 • De juistheid van de ingevulde gegevens voor de opening van een account,
 • De geheimhouding van de inloggegevens,
 • Het afzien van alle vorderingen wegens tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van het Platform of elke andere storing.

Learning Zone

Op verzoek van de Klant kan Exclusive Networks hem toegang geven tot de Learning Zone op het Platform, waar de Klant trainingsmodules kan vinden over de functionaliteiten van het Platform.

Deze toegang gebeurt via speciale inlogcodes die door Exclusive Networks aan de Klant worden verstrekt.

De functionaliteiten, documenten en informatie in de Learning Zone zijn uitsluitend voor gebruik door de Klant en mogen niet worden gekopieerd, gedownload of aan derden bekend worden gemaakt.

De Klant is niet bevoegd om zijn speciale inlogcodes aan derden door te geven. De Klant is bij uitsluiting aansprakelijk voor de geheimhouding van de speciale inlogcodes die door Exclusive Networks aan hem zijn verstrekt. Elke handeling die via de speciale inlogcodes van de Klant in de Learning Zone van het Platform wordt uitgevoerd, wordt geacht door de Klant te zijn gedaan.

De Klant verplicht zich Exclusive Networks op de hoogte te stellen van het verlies van zijn speciale inlogcodes en/of het wederrechtelijk gebruik daarvan door een derde, zodat zijn account kan worden geblokkeerd.

V – Algemene Abonnementsvoorwaarden

De Algemene Abonnementsvoorwaarden gelden voor alle Bestellingen die op het Platform zijn geplaatst, net name wat betreft de leveringsvoorwaarden, de ondertekening door de End-User van de EULA, de betaling, de aansprakelijkheid, de garantie en de naleving van de regels inzake de lokalisering en de identificatie van de End-User, de exportbeperkingen en de verwerking van persoonsgegevens.

VI – Werking van het Platform en aansprakelijkheid

Exclusive Networks verplicht zich haar uiterste best te doen om het Platform voor de Klant bereikbaar te houden.

De terbeschikkingstelling van het Platform is slechts een extra service voor de Klant, die het recht houdt om zijn bestellingen rechtstreeks bij de verkoopafdelingen van Exclusive Networks te plaatsen. Bijgevolg is Exclusive Networks op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele onbereikbaarheid van het Platform.

Statistische informatie en gegevens over geplande transacties (ontwerp offerte) of voltooide transacties worden louter ter indicatie op het Platform vermeld. Derhalve worden de bewaring, de update en de juistheid van deze gegevens niet gegarandeerd. De Klant kan Exclusive Networks op geen enkele wijze daarvoor aansprakelijk stellen.

Behoudens storingen van het Platform die opzettelijk door Exclusive Networks worden uitgelokt met het oogmerk de Klant schade toe te brengen, kan de Klant Exclusive Networks, ook in geval van nalatigheid, niet aansprakelijk stellen voor schade die hij daardoor mocht lijden, zoals onder andere:

 • Dataverlies,
 • Inkomstenderving,
 • Stillegging van bedrijfsactiviteiten,
 • Verlies van mogelijke klanten,
 • Datacorruptie,
 • Aantasting van zijn eigen tools en computerdiensten,
 • Imago- en reputatieschade,
 • Onvoorzienbare of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Als professional op het gebied van computerbeveiliging ziet de Klant af van elke aansprakelijkheidsstelling van Exclusive Networks voor storingen die zich mochten voordoen in zijn installaties vanwege zijn verbinding met en/of het gebruik van het Platform.

VII – Verwerking van persoonsgegevens

De bepalingen van de Algemene Abonnementsvoorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het privacybeleid van Exclusive Networks zijn van toepassing. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van kracht zijnde regelgeving. [Link Privacybeleid invoegen]

De Klant wordt onder andere op de hoogte gebracht van het feit dat zijn persoonsgegevens en die van de End-User worden doorgestuurd naar de Vendors die dit als voorwaarde voor hun aanvaarding van de bestellingen stellen, alsmede, indien van toepassing, naar de betrokken overheidsdiensten. Deze persoonsgegevens kunnen derhalve aan de Verenigde Staten worden doorgegeven. De Klant verplicht zich zijn klanten (End-Users) daarover te informeren.

VIII – Cookies

Het X-OD Platform maakt gebruik van cookies.
Het cookiebeleid is te vinden op: https://www.x-od.com/legal-compliance/cookies-policy/

IX – Duur

De toegang tot het Platform kan aan Klanten worden verleend die na goedkeuring van Exclusive Networks een account bij Exclusive Networks hebben verkregen.

Het verleende recht op toegang tot het Platform kan te allen tijde door Exclusive Networks worden ingetrokken, los van alle andere vormen van handelsbetrekkingen die kunnen worden voortgezet. Daarentegen heeft het einde van de handelsbetrekkingen tussen de Klant en Exclusive Networks onmiddellijk het einde van de toegang tot het Platform als gevolg.

X – Bevoegde rechter

In geval van geschil zijn de gerechten die in de Algemene Abonnementsvoorwaarden worden genoemd, bij uitsluiting bevoegd.