DOEL VAN DEZE KENNISGEVING

Als u interactie heeft met Exclusive Networks (hierna “EXN” genoemd), kunnen bepaalde persoonlijke gegevens van u worden verwerkt zoals vermeld in artikel 4 (1) van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”). In overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van de AVG is deze kennisgeving bedoeld om u als betrokkene goed te informeren over de verwerking, die betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens, en die door EXN zal worden uitgevoerd.

KENNISGEVING VAN DERDEN OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS (artikel 13 van de avg)

In het normale verloop van zijn activiteiten kan EXN (de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG) bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken die betrekking hebben op de hieronder vermelde categorieën van betrokkenen.

EXN kan persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot:

 1. Prospect: lees pagina 2;
 2. Medewerkers van EXN-klanten (resellers): lees pagina 3;
 3. Medewerkers van eindgebruikers: lees pagina 4;
 4. Medewerker van een EXN leverancier: lees pagina 5;
 5. Medewerkers van de service leverancier van EXN: lees pagina 6;
 6. Medewerkers van Agents / IOR: lees pagina 7;

Raadpleeg het relevante deel van dit document, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De volgende sectie “Uw rechten” heeft betrekking op uw rechten als gegevenssubject onder de AVG (en toepasbare nationale wetgeving) en is van toepassing ongeacht uw persoonlijke situatie:

UW RECHTEN

In overeenstemming met de wetgeving heeft u het recht om persoonsgegevens in te zien, over te dragen, het recht op vergetelheid, het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op beperking van de verwerking, het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Waar we gegevens verwerken op basis van uw toestemming (met name met betrekking tot het plaatsen van cookies), heeft u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 

Deze rechten zijn niet absoluut en kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden uiteengezet in de secties 15 tot 22 van de AVG. U kunt deze uitoefenen, onder voorbehoud van het verstrekken van een identiteitsbewijs, door contact op te nemen met onze Marketing Afdeling (0499-462121 of marketing@exclusive-networks.nl).

In geval van schending van de toegepaste regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met name van de AVG, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

1. WANNEER U EEN PROSPECT BENT:

a. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

EXN kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen: naam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, uw functie, foto’s wanneer u deelneemt aan een marketingevenement en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

b. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

EXN verwerkt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Algemeen zakelijk doel;
 • Uitbreiding marktaandeel;
 • Organisatie van marketingcampagnes en evenementen (namens ons of namens leveranciers of resellers);
 • Communicatie rondom deze gebeurtenissen intern of extern met behulp van sociale netwerken of andere communicatiekanalen;
 • Rapportage aan EXN-leveranciers betreft deze marketingcampagnes / evenementen;
 • Profilering van uw professionele interesse.

c. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden door EXN uitgevoerd om haar legitieme belangen na te streven (conform artikel 6, lid 1, f) van de GDPR.

d. De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Binnen EXN, aan het geautoriseerde personeel, waaronder marketing, sales, pre-sales, services, financiële afdelingen en IT-administratie en managementteams
 • Aan leveranciers (om een sales opportuniteit te communiceren)
 • EXN Group aangesloten entiteiten

Houdt u er rekening mee dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden. EXN deelt u mee dat deze overdrachten, waar van toepassing, worden geregeld door het mechanisme van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie en dus voldoen aan de vereisten van de artikelen 44 tot 50 van de AVG met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan derden landen.

e. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

EXN slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van toepasselijke wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt EXN zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

2. WANNEER U EEN WERKNEMER BENT VAN EXN’S KLANTEN (RESELLERS):

a. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

EXN kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen: naam, adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, uw functie, zakelijke interesse, foto’s wanneer u deelneemt aan een marketingevenement en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

b. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

EXN verwerkt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Algemeen zakelijk doel;
 • Het maken van business reviews (intern, met leveranciers of met resellers)
 • Uitbreiding marktaandeel;
 • Organisatie van marketingcampagnes en evenementen (namens ons of namens leveranciers of resellers);
 • Communicatie rondom deze gebeurtenissen intern of extern met behulp van sociale netwerken of andere communicatiekanalen;
 • Rapportage aan EXN-leveranciers betreft deze marketingcampagnes / evenementen;
 • Profilering van professionele interesses van resellers;
 • Het organiseren van reizen voor marketingevenementen;
 • Aanmaken van transportdocumenten en coördinatie van verzendingen;
 • Het bieden van professionele diensten (support, training, installatie, onderhoud …);
 • Naleving van exportregelgeving;
 • Naleving van anti-corruptiewetgeving
 • Het innen van betalingen

c. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden door EXN uitgevoerd om haar legitieme belangen na te streven (conform artikel 6, lid 1, f) van de GDPR.

d. De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Binnen EXN, aan het geautoriseerde personeel, waaronder marketing, sales, pre-sales, services, financiële afdelingen en IT-administratie en managementteams
 • Overheden
 • Leveranciers
 • Eindgebruikers
 • Transporteurs of hun agenten
 • EXN Group aangesloten entiteiten

Houdt u er rekening mee dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden. EXN deelt u mee dat deze overdrachten, waar van toepassing, worden geregeld door het mechanisme van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie en dus voldoen aan de vereisten van de artikelen 44 tot 50 van de AVG met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan derden landen.

e. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

EXN slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van toepasselijke wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt EXN zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

3. WANNEER U EEN MEDEWERKER BENT VAN EEN EINDGEBRUIKER:

a. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

EXN kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen: naam, adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, uw functie, zakelijke interesse, foto’s wanneer u deelneemt aan een marketingevenement en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

b. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

EXN verwerkt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Algemeen zakelijk doel;
 • Het maken van business reviews (intern, met leveranciers of met resellers)
 • Uitbreiding marktaandeel;
 • Organisatie van marketingcampagnes en evenementen (namens ons of namens leveranciers of resellers);
 • Communicatie rondom deze gebeurtenissen intern of extern met behulp van sociale netwerken of andere communicatiekanalen;
 • Rapportage aan EXN-leveranciers betreft deze marketingcampagnes / evenementen;
 • Profilering van uw professionele interesses;
 • Aanmaken van transportdocumenten en coördinatie van verzendingen;
 • Het bieden van professionele diensten (support, training, installatie, onderhoud …);
 • Naleving van exportregelgeving;
 • Naleving van anti-corruptiewetgeving

c. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden door EXN uitgevoerd om haar legitieme belangen na te streven (conform artikel 6, lid 1, f) van de GDPR.

Ons in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd aan EXN (zoals gedefinieerd in Paragraaf 6 (1) c) van de AVG): USA-exportcontroleregeling, anti-corruptiewetgeving.

d. De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Binnen EXN, aan het geautoriseerde personeel, waaronder marketing, sales, pre-sales, services, financiële afdelingen en IT-administratie en managementteams
 • Overheden
 • Leveranciers
 • Resellers
 • Transporteurs of hun agenten
 • EXN Group aangesloten entiteiten

Houdt u er rekening mee dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden. EXN deelt u mee dat deze overdrachten, waar van toepassing, worden geregeld door het mechanisme van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie en dus voldoen aan de vereisten van de artikelen 44 tot 50 van de AVG met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan derden landen.

e. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

EXN slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt EXN zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet groter dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

4. WANNEER U EEN MEDEWERKER BENT VAN EEN EXN-LEVERANCIER:

a. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

EXN kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen: naam, adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, uw functie, zakelijke interesse, foto’s wanneer u deelneemt aan een marketingevenement en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

b. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

EXN verwerkt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Algemeen zakelijk doel;
 • Relatiebeheer van zakelijke prospects, resellers of eindgebruikers
 • Uitvoer van zakelijke contracten
 • Communicatie nodig bij het opmaken van handelsdocumenten (offertes, inkooporders, leveringsbonnen, facturen …) en distributie van de producten (hardware, software);
 • Het maken van business reviews (intern, met leveranciers of met resellers)
 • Organiseren van transport en logistiek;
 • B2B Direct marketingactiviteiten en communicatie rond die activiteiten;
 • Uitvoeren van professionele services uitvoeren, licenties mogelijk maken;
 • Beheer van financiële zaken
 • Profilering van uw professionele interesses;

c. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden door EXN uitgevoerd om haar legitieme belangen na te streven (conform artikel 6, lid 1, f) van de GDPR.

d. De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Binnen EXN, aan het geautoriseerde personeel, waaronder marketing, sales, pre-sales, services, financiële afdelingen en IT-administratie en managementteams
 • Resellers
 • Eindgebruikers
 • Leveranciers van Professional Service
 • Agenten of IOR’s
 • EXN Group aangesloten entiteiten

Houdt u er rekening mee dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden. EXN deelt u mee dat deze overdrachten, waar van toepassing, worden geregeld door het mechanisme van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie en dus voldoen aan de vereisten van de artikelen 44 tot 50 van de AVG met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan derden landen.

e. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

EXN slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt EXN zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet groter dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5. ALS U EEN MEDEWERKER BENT VAN DE SERVICE LEVERANCIER VAN EXN 

(IT-leveranciers / consultants / adviseurs / externe leveranciers, expediteurs, trainers, banken, verzekeringen, auditors, externe professionele dienstverleners etc.)

a. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

EXN kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen: naam, adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, uw functie, zakelijke interesse, foto’s wanneer u deelneemt aan een marketingevenement en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

b. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

EXN verwerkt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Algemeen zakelijk doel;
 • Het hebben en onderhouden van IT-systemen en bijbehorende IT-beveiliging;
 • Advies, uitvoer van contacten of audits van EXN, afhankelijk van een vooraf overeengekomen werkbereik (zoals organiseren van logistiek/ douane inklaringen/ organisatie van een evenement/ marketingcampagnes en activiteiten namens ons uitvoeren/ bedrijfsrekeningen onderhouden/ betaling uitvoeren etc.)
 • Het bieden van professionele diensten aan resellers of eindgebruikers (support, training, installatie, onderhoud …)

c. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden door EXN uitgevoerd om haar legitieme belangen na te streven (conform artikel 6, lid 1, f) van de GDPR.

d. De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Binnen EXN, aan het geautoriseerde personeel, waaronder marketing, sales, pre-sales, services, financiële afdelingen en IT-administratie en managementteams
 • Externe auditors
 • Leveranciers
 • Resellers
 • Eindgebruikers
 • EXN Group aangesloten entiteiten, wanneer dit van belang is.

Houdt u er rekening mee dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden. EXN deelt u mee dat deze overdrachten, waar van toepassing, worden geregeld door het mechanisme van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie en dus voldoen aan de vereisten van de artikelen 44 tot 50 van de AVG met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan derden landen.

e. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

EXN slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt EXN zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet groter dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

6.WANNEER U EEN WERKNEMER BENT VAN EEN AGENT/IOR

(Importer of records)

a. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

EXN kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen: naam, adres, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, uw functie en andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

b. Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

EXN verwerkt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Algemeen zakelijk doel;
 • Inklaringen van zendingen;
 • Implementatie en coördinatie van een logistiek schema;
 • Uitgeven en overdragen van logistiek gerelateerde documentatie
 • Uitvoeren van een marketingcampagne namens EXN.

c. Juridische basis voor de gegevensverwerking

De activiteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden door EXN uitgevoerd om haar legitieme belangen na te streven (conform artikel 6, lid 1, f) van de GDPR.

d. De categorieën van ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Binnen EXN, aan het geautoriseerde personeel, waaronder marketing, sales, pre-sales, services, financiële afdelingen en IT-administratie en managementteams
 • Leveranciers, resellers en eindgebruikers van EXN;
 • Auditors
 • Overheden
 • EXN Group aangesloten entiteiten, wanneer dit van belang is.

Houdt u er rekening mee dat sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden. EXN deelt u mee dat deze overdrachten, waar van toepassing, worden geregeld door het mechanisme van de standaard contractuele bepalingen van de Europese Commissie en dus voldoen aan de vereisten van de artikelen 44 tot 50 van de AVG met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan derden landen.

e. Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

EXN slaat uw persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de bewaartermijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ieder geval verbindt EXN zich ertoe uw persoonlijke gegevens op te slaan voor een periode die niet groter dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.