Naszych Partnerów wspieramy również w obszarze finansowym, oferując limity kredytowe i ochronę ubezpieczeniową przeprowadzanych transakcji. Poznaj szczegółowe warunki i procedury obowiązujące w zakresie odroczonych terminów płatności oraz zabezpieczeń finansowych.

 • I. Warunki uzyskania limitu kredytowego

  W celu zapewnienia stabilizacji oraz bezpieczeństwa finansowego wprowadziliśmy politykę ochrony ubezpieczeniowej przeprowadzanych transakcji i wdrożyliśmy odpowiednie procedury w trakcie przyznawania limitu kredytowego dla naszych Partnerów.

  I. Warunki uzyskania limitu kredytowego w  Exclusive Networks Poland S.A. :

  > W celu uzyskania limitu kredytowego z odroczonym terminem płatności niezbędne jest przeprowadzenie 2 transakcji na zasadach pobrania lub na przedpłatę. Każda z faktur nie może być mniejsza niż 250 PLN brutto na przestrzeni ostatniego roku tj. 12 miesięcy wstecz, licząc od daty wystawienia pierwszej faktury z przedłużonym terminem płatności (PTP).

  > Przeprowadzenie w/w procedury umożliwi Partnerowi otrzymanie limitu kredytowego i terminu płatności, adekwatnie do wypracowanego obrotu, nie więcej jednak niż 150 tys. PLN (brutto)

  > Aby Partner mógł otrzymać PTP w przedziale od 100 tys. do 150 tys. PLN (brutto), niezbędne jest rozliczenie minimum 2 faktur na przestrzeni roku na łączną wartość min. 75 tys. PLN (brutto).

  Rodzaj limitu Kwota limitu kredytowego Warunek-Ilość transakcji/
  kwoty faktur
  Limit w ramach procedur < 100 000 PLN Minimum 2 faktury powyżej 250 PLN netto każda
  / rozliczone
  Limit w ramach procedur < 150 000 PLN Minimum 2 faktury, minimalny
  obrót 75 000 PLN netto /
  rozliczone
  Limit przyznany z Euler Hermes > 150 000 PLN Wniosek do ubezpieczyciela

  > Warunkiem utrzymania limitu kredytowego jest zachowanie ciągłości zakupów na przestrzeni roku.

  > Przy limitach kredytowych powyżej 150 tys. PLN (brutto) Exclusive Networks Poland SA składa wniosek o przyznanie ochrony ubezpieczeniowej do firmy Euler Hermes.

 • II. Warunki przydzielania odroczonego terminu płatności

  > Na pierwsze zakupy przelewowe przyznajemy PTP 7 – 14 dni.

  > PTP powyżej 21 dni podlegają konsultacji Opiekuna Handlowego z Analitykiem Kredytowym.

  > PTP powyżej 30 dni przyznawane są jedynie strategicznym Partnerom po przeprowadzeniu oceny standingu finansowego.

  > Możliwość zakupu na PTP jest automatycznie blokowana, jeśli jakakolwiek wymagalna faktura Partnera jest przeterminowana o co najmniej 5 dni.

 • III. Dodatkowe koszty finansowe

  > Za wydłużenie ustalonego PTP i przekraczającego 30 dni naliczane są koszty dodatkowego finansowania w postaci doliczeń do kwoty netto danego zamówienia, wartość procentowa podawana jest przez Analityka Kredytowego przed realizacją transakcji.

  > Za opóźnienie w płatności ze strony klienta wyliczane są koszty finansowe przedstawiane w postaci noty odsetkowej, wartość noty podawana jest przez Analityka Kredytowego po spłacie należności przez Partnera.

 • IV. Dodatkowe formy zabezpieczeń finansowych

  W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia procedury pozyskania limitu kredytowego w oparciu o kryteria ubezpieczeniowe, firma Exclusive Networks Poland S.A. przygotowała szereg dodatkowych form zabezpieczenia finansowego.

  Po dokonaniu analizy ryzyka kredytowego na podstawie rzetelnej i kompletnej dokumentacji finansowej Analityk Kredytowy zaproponuje jedną z następujących form zabezpieczenia:

  1. Cesja wierzytelności

  Exclusive Networks Poland S.A. dokonuje sprzedaży do Partnera, który powiadamia użytkownika końcowego o dokonaniu cesji wierzytelności, dzięki czemu możliwy jest przepływ środków finansowych od użytkownika końcowego na rachunek Exclusive Networks Poland S.A..

  2. Umowa zabezpieczenia płatności z blokadą środków na koncie bankowym

  Exclusive Networks Poland S.A. dokonuje sprzedaży do Partnera, który ustanawia w swoim banku dyspozycję blokady oraz automatycznego przelewu kwot wpływających od użytkownika końcowego.

  3. Umowa rachunku zastrzeżonego/escrow z bankiem BNP Paribas

  Exclusive Networks Poland S.A. dokonuje sprzedaży do Partnera. Wspólnie zostaje otworzony rachunek bankowy w BNP Paribas, na który użytkownik końcowy dokonuje przelewu. Bank w warunkach umowy prowadzenia rachunku zobowiązuje się dokonać przelania środków na rachunki Exclusive Networks Poland S.A. i Partnera.

  4. Gwarancja bankowa zapłaty wierzytelności

  Dokument gwarancji bankowej dostarcza do Exclusive Networks Poland S.A.
  Partner.

  5. Poręczenie za dług

  Exclusive Networks Poland S.A. dokonuje sprzedaży do Partnera. Dokument poręczenia za Partnera podpisuje inny podmiot, który został pozytywnie oceniony przez Analityka Kredytowego.

 • V. Inne, niestandardowe zabezpieczenia

  1. Ocena zdolności kredytowych Partnera na podstawie dokumentacji finansowej
  W celu oceny zdolności kredytowej Partnera niezbędne jest dostarczenie aktualnych dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy oraz skróconej informacji finansowej za ostatni kwartał.

  2. Partnerzy prowadzący pełną księgowość są zobowiązani dostarczyć:
  a. bilans za pełny rok obrotowy
  b. rachunek zysków i strat za pełny rok obrotowy
  c. F-01 (jeśli jest zobligowana do sporządzania sprawozdania)
  d. rachunek wyników za kwartał.

  3. Partnerzy nieprowadzący pełnej księgowości są zobowiązani dostarczyć:
  a. roczne zestawienie z Książki Przychodów i Rozchodów
  b. roczną deklarację podatkową na podatek dochodowy.