Ügynökök, üzleti partnerek és harmadik felek

Tartalomjegyzék

 • Az etikai és magatartási kódex céljai
 • Etikai alapelvek
  • Őszinteség és tisztesség
  • A kereskedelmi gyakorlatok tisztessége
  • Az adatok bizalmas kezelése
  • Szakmai viselkedés
  • Szakmai készségek és hozzáadott érték
  • Társadalmi tisztelet
  • Környezetvédelem

Az etikai és magatartási kódex céljai

Ez az üzleti kódex lehetővé teszi az Exclusive Networks számára, hogy megossza etikai alapelveit ügynökeivel, üzleti partnereivel és harmadik felekkel.

A célja az, hogy felhívjuk a figyelmet az etikai értékekre és gondoskodjunk arról, hogy az üzleti gyakorlatok és a vállalati irányelvek mindenkor etikusak legyenek.

Arra kérjük az Exclusive Networks ügynökeit, üzleti partnereit és a harmadik feleket, hogy tartsák be a csoport etikai és szervezeti értékeit, és saját magatartásukkal és döntéshozatalukkal igazodjanak ezekhez az Exclusive Networks-szel való együttműködés során. Ez a dokumentum megismerteti az ügynökeinkkel, üzleti partnereinkkel és harmadik felekkel megosztott 7 etikai alapelvet. Kérjük cégét, hogy alkalmazza ezeket az elveket és szakmai magatartást a közös üzletek során.

Azok az ügynökök, üzleti partnerek és harmadik felek, akik etikátlan vagy illegális magatartást tanúsítanak az Exclusive Networks-höz kapcsolódó üzleti tevékenységük során, felmondás alá kerülnek. Az Exclusive Networks adott esetben kormányzati hatóságokhoz továbbítják az ügyeket.

7 etikai alapelvünk

Az Exclusive Networks ügynökökeinek, üzleti partnereinek és harmadik feleknek mindenkor be kell tartaniuk a legmagasabb etikus magatartási normákat.

Az Exclusive Networks 7 etikai alapelve:

 • Őszinteség és tisztesség
 • A kereskedelmi gyakorlatok tisztessége
 • Az adatok bizalmas kezelése
 • Szakmai viselkedés
 • Szakmai készségek és hozzáadott érték
 • Társadalmi tisztelet
 • Környezetvédelem

Ezeket az elveket úgy határoztuk meg, hogy közös üzleti tevékenységünk rajtuk alapuljon.

Öszinteség és tisztesség

Szabályok és előírások betartása  

Az ügynököknek, üzleti partnereknek és harmadik feleknek tisztában kell lenniük a vonatkozó szabályokkal és előírásokkal, és gondoskodniuk kell azok betartásáról. Ez azért van így, hogy elkerüljük a pénzügyi szankciókat vagy a büntetőeljárásokat, és megőrizzük hírnevünket.

Néha kihívást jelent megérteni a helyi törvényeket, és azt is, hogy az Egyesült Államok vagy Európa törvényei hogyan terjedhetnek ki működésünkre. Nincs azonban mentség arra, hogy ne tartsuk be őket.

Őszinteség, tisztesség és hűség a mindennapi műveletekben és az üzletvitelhez szükséges eszközökben

A törvények egyszerű betartásán túlmenően arra is kérünk minden ügynököt, üzleti partnert és harmadik felet, hogy becsületesen, tisztességesen és hűségesen folytassák üzleti tevékenységüket. Az őszinteségnek minden üzleti ügyünk középpontjában kell állnia. Az üzleti partnereinknek adott vagy az általuk megosztott információknak mindig igaznak kell lenniük, és soha nem lehetnek félrevezetők.

A kereskedelmi gyakorlatok tisztessége

Korrupció, vesztegetés, pénzmosás, sikkasztás szigorúan tilos

Nem fogadható el semmilyen helytelen kifizetés előny szerezés céljából, bármi legyen is a kontextus vagy a földrajzi terület.

Az Exclusive Networks-nek meg kell felelnie az FCPA-nak (külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény), amely kiemeli a következő fő szabályokat, amelyek az Exclusive Networks minden alkalmazottjára és partnereire (beleértve az ügynököket, üzleti partnereket és harmadik feleket) vonatkoznak:

 • Szigorúan tilos bármilyen értékes dolgot (készpénz, készpénz-egyenértékesek, ajándékok, jótékonysági hozzájárulások, támogatások, szponzorálások, utazások, befektetések, szórakoztatás, szállások, olyan vállalkozásokba történő befektetési kötelezettségvállalások, amelyek nem kapcsolódnak a harmadik féllel kötött megállapodáshoz és bármi más kézzelfogható vagy immateriális értékkel rendelkező dolgot) engedélyezni, felajánlani vagy biztosítani külföldi vagy nemzeti kormányzati tisztviselő részére üzlet megszerzése vagy megtartása, üzleti előny szerzése vagy üzlet átirányítása céljából;
 • Semmilyen külföldi vagy nemzeti kormánytisztviselőnek nem szabad készpénzben fizetni;
 • A magánszemélynek (nem állami tisztviselőnek) közvetlenül vagy közvetve adott kifizetésnek, ajándéknak vagy juttatásnak ésszerűnek és szokásosnak kell lennie, nem lehet túlzott értékű;
 • Szigorúan tilos a korrupció, a vesztegetés, a pénzmosás, a sikkasztás, a jogellenes vagy nem rendeltetésszerű üzletvitel, jogosulatlan előnyszerzés. Ha bármilyen kétség merül fel az üzleti gyakorlat megfelelőségével kapcsolatban, kérjük, hogy az alkalmazottak forduljanak a téma felelőséhez és/vagy a felső vezetéshez.

Ezeken a szabályokon túlmenően a vállalat rendelkezik ajándékokra és szórakoztatásra vontakozó szabályzattal, amely iránymutatást ad az Exclusive Networks alkalmazottai számára a vállalatunk és a nevében eljáró személyek által adott vagy kapott üzleti jellegű ajándékokkal és szórakoztatással kapcsolatban. Ügynökeink, üzleti partnereink és harmadik felek semmilyen körülmények között nem készíthetnek ajándékot az Exclusive Networks leányvállalatai nevében.

Másrészt, az Exclusive Networks alkalmazottai nem fogadhatnak el ajándékot vagy szívességet üzleti partnerektől/harmadik felektől, kivéve az üzleti partner által fizetett üzleti étkezést (amíg az üzleti partner jelen van az étkezés során, és az étkezések nem gyakoriak), a partnerek szemináriumaira vagy rendezvényeire szóló meghívásokat, az eladók által díjmentesen biztosított bemutatótermékeket, valamint az évente csak egyszer kapott 50 dollárnál alacsonyabb értékű ajándékokat, amelyek egy nagyon konkrét eseményhez kapcsolódnak (például év végi csokoládé vagy üveg bor). Ügynökeinknek, üzleti partnereinknek és harmadik feleknek soha nem szabad egy ajándékot szolgáltatásnak tűnő dologra cserélnie.

A hierarchia esetleges összeférhetetlenségének nyilatkozata

Összeférhetetlenségről akkor beszélünk, ha az Ön személyes érdeke vagy egy munkatársunk érdeke olyan döntés meghozatalára ösztönözhet, amely nem szolgálja a vállalat érdekeit. Kötelező az Exclusive Networks figyelmeztetése, ha kétség merül fel az esetleges összeférhetetlenséggel vagy az összeférhetetlenség esetleges megjelenésével kapcsolatban.

A kereskedelmi dokumentumokat a legmagasabb etikai normák szerint kell elkészíteni

Soha nem fogadható el hamis, pontatlan vagy félrevezető kereskedelmi okmány vagy üzleti dokumentum készítése. A kereskedelmi dokumentumokat (például számlákat, szállítóleveleket, jóváírásokat, megrendeléseket stb.) a legmagasabb etikai normák szerint kell elkészíteni.

Az értékesített termékeket vagy szolgáltatásokat fel kell tüntetni a számlákon, és a leírásnak összhangban kell lennie a kiszállított tételekkel vagy az ügynökök, üzleti partnerek és harmadik felek által nyújtott valós szolgáltatással.

Az Exclusive Networks csak olyan termékeket értékesíthet, amelyeknek a vállalat „minősített forgalmazója” vagy megállapodást kötött a gyártóval.

Az import és export szabályok betartása

Vannak nemzetközi kereskedelmi tevékenységeink, amelyekre szabályozási korlátozások vonatkoznak. Az áruk (anyagi vagy immateriális) behozatala vagy exportálása előtt külön engedélyek kérhetők a helyi vagy az Egyesült Államok hatóságaitól. Az Exclusive Networks által forgalmazott termékek importálásában vagy exportálásában részt vevő ügynökök, üzleti partnerek vagy harmadik felek felelősek az összes nemzetközi kereskedelem-ellenőrzési törvény (ITC) és a tranzakcióra vonatkozó export-/importszabályok betartásáért.

Az adatok bizalmas kezelése

Tilos a bizalmas információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatala

Az ügynököknek, üzleti partnereknek és harmadik feleknek meg kell védeniük az Exclusive Networks szellemi tulajdonát és bizalmas információit, amelyeket üzleti célból kaphatnak (például pénzügyi eredmények, tervek, árak, vevői és szállítói információk vagy listák, értékesítési adatok, stratégiai információk, minden olyan információ, ami magántulajdon a cégünk számára).

Szakmai viselkedés

Az ügyfelek és a szállítók elvárásainak ismerete

Ügyfeleinkkel és szállítóinkkal hosszú távú kapcsolatokba fektetünk be. Nagyra értékeljük ezeket a kapcsolatokat, és mindig meg akarunk felelni az elvárásaiknak, és eleget akarunk tenni minden kötelezettségünknek. Arra ösztönözzük ügynökeinket, üzleti partnereinket és harmadik feleket, hogy ugyanazokkal az értékekkel dolgozzanak.

Csalás vagy bármilyen üzleti bűncselekmény szigorúan tilos

Az ügynökök, üzleti partnerek és harmadik felek elkötelezettek az üzleti életben a legmagasabb szintű tisztesség mellett.

Szakmai készségek és hozzáadott érték

Ügynökeink, üzleti partnereink és harmadik felek elkötelezettsége és kötelessége a magas színvonalú szolgáltatás és a hozzáadott érték biztosítása.

Társadalmi tisztelet

Az emberek tisztelete

Az Exclusive Networks támogatja az emberek tiszteletének kultúráját a munkahelyen és a foglalkoztatási folyamatban.

Az Exclusive Networks tiltja a zaklatást, a megfélemlítést vagy a sértő munkakörnyezetet bármilyen formában, és ugyanezt elvárja ügynökeitől, üzleti partnereitől és harmadik feleitől is.

A kulturális különbségek támogatása

Az Exclusive Networks egy nemzetközi vállalat, és egyik erősségünk a multinacionalitás. Arra törekszünk, hogy nemzetközi környezetet teremtsünk, és előmozdítsuk a kulturális különbségeket.

A szervezeten belül semmiféle diszkrimináció nem fogadható el.

Környezetvédelem

Az általunk forgalmazott termékekre gyakran vonatkoznak az újrahasznosítási törvények, de ezeken túl fontos, hogy a végfelhasználókat felvilágosítsák újrahasznosítási kötelezettségeikről, hogy az általunk forgalmazott termékek környezetre gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen. A végfelhasználókkal vagy viszonteladókkal kapcsolatban álló ügynököknek, üzleti partnereknek és harmadik feleknek erősen javasoljuk, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre.