A tájékoztató célja

A természetes személyek személyes adatainak feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) (1) bekezdése, 4. cikk értelmében az Exclusive Networks-szel (a továbbiakban: „EXN”) együttműködő IT-biztonsági üzletágban dolgozó szakemberként vagy az Exclusive Networks háttérirodájával vagy vezetői csapataival együttműködő szakemberként  az EXN szokásos üzleti tevékenysége során begyűjtheti és feldolgozhatja alkalmazottai bizonyos személyes adatait.

A GDPR 13. és 14. cikkével összhangban ennek a közleménynek az a célja, hogy megfelelően tájékoztassa az Ön alkalmazottait adatalanyi minőségükről, és az EXN által valószínűsíthetően végrehajtott, személyes adataikra vonatkozó feldolgozásról.

Tekintettel az alkalmazottaival fennálló közvetlen kapcsolatára, akiknek személyes adatait az EXN közölte és feldolgozza, Ön köteles és kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen értesítés keltétől számított tizenöt (15) napon belül megadja nekik az itt található információkat.

Harmadik fél tájékoztatója a személyes adatok gyűjtéséről (GDPR 13. cikk)

Az EXN (a GDPR 4. cikk (7) bekezdése szerinti adatkezelő) szokásos üzleti tevékenysége során az alább felsorolt kategóriákhoz tartozó személyes adatokat gyűjthet és dolgozhat fel.

Az EXN a következőkkel kapcsolatos személyes adatokat gyűjthet és dolgozhat fel:

 1. Potenciális ügyfelek
 2. EXN ügyfelek (viszonteladók) alkalmazottai
 3. A végfelhasználók alkalmazottai
 4. A beszállítók alkalmazottai
 5. Az EXN szolgáltatóinak alkalmazottai
 6. Ügynökök alkalmazottai
 7. Állásra jelentkezők

Személyes helyzetétől függően kérjük, tekintse meg a megfelelő részt ezen az oldalon.

Az alábbi „Az Ön jogai” szekció, amely a GDPR (és bármely vonatkozó nemzeti jogszabály) szerinti adatalany jogaira vonatkozik, az Ön személyes helyzetétől függetlenül érvényes:

Az Ön jogai

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban Önnek joga van a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adatok hordozhatóságához, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés hatálya alá ne kerüljön. Ha az Ön hozzájárulása alapján dolgozunk fel adatokat (különösen a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan), Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, és a GDPR 15-22. szakaszában meghatározott feltételek mellett gyakorolhatók. Ezeket a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása mellett a vállalat vezető jogtanácsosánál gyakorolhatja, a DPO@exclusive-networks.com email címen.

A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok és különösen a GDPR megsértése esetén panasszal élhet a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

1. Ha Ön poteciális ügyfél:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, vezetéknév, céges e-mail cím, céges telefonszám, beosztás, képek, ha Ön marketinges rendezvényeken vesz részt.

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Általános üzleti cél;
 • Piaci részesedések növelése;
 • Marketingkampányok és rendezvények szervezése (saját vagy a beszállítók vagy viszonteladók nevében);
 • Az eseményekhez kapcsolódó belső vagy külső kommunikáció közösségi hálózatokon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül;
 • Dokumentálni a beszállítók felé az általuk támogatott marketingeseményeket;
 • Szakmai érdeklődési körének profilalkotása.

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Ezeket a személyes adatkezelési tevékenységeket az EXN jogos érdekeinek érvényesítése érdekében hajtja végre (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében).

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül a marketing, az értékesítés, az értékesítés előtti, a szolgáltatási és a pénzügyi osztályok felhatalmazott munkatársainak, valamint az IT-adminisztrátoroknak és a vezetői csapatoknak;
 • Beszállítóknak (értékesítési lehetőségek lejelentése);
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időknek és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legújabb ajánlásainak megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait az adatgyűjtés céljaihoz szükséges időn felül nem tárolja.

A potenciális ügyfél alkalmazottainak azonosító adatai: az utolsó kapcsolatfelvételétől számított 3 év.

2. Ha Ön az EXN ügyfeleinek (viszonteladóinak) alkalmazottja:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, vezetéknév, cím, céges e-mail, munkakör, szakmai érdeklődés, útlevél/igazolványszám, képek, ha Ön marketinges rendezvényeken vesz részt.

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Általános üzleti cél;
 • Üzleti áttekintések készítése (belső, beszállítókkal vagy viszonteladókkal);
 • Marketingkampányok és rendezvények szervezése;
 • Az események körüli belső vagy külső kommunikáció közösségi hálózatokon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül;
 • Piaci részesedések növelése;
 • Jelentéskészítés az EXN beszállítói felé a marketing kampányokról/eseményekről;
 • A viszonteladó szakmai érdeklődésének profilalkotása;
 • Utazások szervezése marketingeseményekhez;
 • Szállítási okmányok kiállítása és szállítmányok koordinálása;
 • Szakmai szolgáltatások nyújtása (támogatás, képzés, telepítés, karbantartás…);
 • Az exportellenőrzési szabályok betartása;
 • A korrupcióellenes törvények betartása;
 • Fizetések beszedése.

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Ezeket a személyes adatkezelési tevékenységeket az EXN jogos érdekeinek megvalósítása érdekében hajtja végre (GDPR 6. cikk (1), f) pont).

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül a marketing, az értékesítés, az értékesítés előtti, a szolgáltatási, a pénzügyi és a rendelésfeldolgozási osztályok felhatalmazott munkatársainak, valamint az informatikai adminisztrátoroknak és a vezetői csapatoknak;
 • A kormányzati hatóságoknak;
 • Beszállítóknak;
 • Végfelhasználóknak;
 • Fuvarozóknak vagy ügynököknek;
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időknek és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legújabb ajánlásainak megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait legfeljebb a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

Az ügyfelek alkalmazottai azonosító adatai: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 év; Útlevél/azonosító szám: az utazásszervezés véglegesítése után azonnal törlés.

3. Ha Ön egy végfelhasználó alkalmazottja:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, vezetéknév, cím, céges e-mail, szakmai érdeklődés, beosztás, képek, ha Ön marketinges rendezvényeken vesz részt.

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Általános üzleti cél;
 • Üzleti áttekintések készítése (belső, beszállítókkal vagy viszonteladókkal);
 • Szakmai szolgáltatások nyújtása (támogatás, képzés, karbantartás…);
 • Marketingkampányok és rendezvények szervezése;
 • Az események körüli belső vagy külső kommunikáció közösségi hálózatokon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül;
 • Jelentés az EXN beszállítóinak az ilyen marketing kampányokról/eseményekről;
 • A végfelhasználó szakmai érdekeinek profilalkotása;
 • Piaci részesedések növelése;
 • Az exportellenőrzési szabályok betartása;
 • A korrupcióellenes törvények betartása;
 • Szállítási okmányok kiállítása, szállítmányok koordinálása.

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Az alábbi személyes adatkezelési tevékenységeket folytatja az EXN:

 • Jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
 • Annak érdekében, hogy az EXN eleget tudjon tenni az EXN-re rótt jogi kötelezettségének (a GDPR 6. szakasz (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint): USA exportellenőrzési szabályozásai, korrupcióellenes törvényei.

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül a pénzügyi, értékesítési, értékesítés előtti, marketing, logisztikai és szolgáltatási részlegek felhatalmazott munkatársainak, valamint az informatikai adminisztrátoroknak és a vezetői csapatnak;
 • Beszállítóknak;
 • Viszonteladóknak;
 • Fuvarozóknak vagy ügynököknek;
 • A kormányzati hatóságoknak;
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időknek és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legújabb ajánlásainak megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait legfeljebb a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

A végfelhasználók alkalmazottainak azonosító adatai: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 év.

4. Ha Ön az egyik EXN beszállító alkalmazottja:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, vezetéknév, cím, céges e-mail cím, beosztás, képek, ha Ön marketinges rendezvényeken vesz részt. [helyi szinten módosítandó/kiegészítendő, az adatleképezéstől függően]

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Általános üzleti cél;
 • Üzleti kilátások, viszonteladók vagy végfelhasználói kapcsolatkezelés;
 • Vállalkozási szerződések teljesítése;
 • Kereskedelmi dokumentumok (árajánlatok, beszerzési rendelések, szállítólevelek, számlák…) és a termékek (hardver, szoftver) forgalmazása során szükséges kommunikáció;
 • Szállítás és logisztika szervezése;
 • Üzleti jelentések készítése;
 • B2B direkt marketingtevékenységek és e tevékenységek körüli kommunikáció;
 • Szakmai szolgáltatások végzése, licencek engedélyezése;
 • Pénzügyekkel kapcsolatos ügyek intézése.

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Ezeket a személyes adatkezelési tevékenységeket az EXN jogos érdekeinek megvalósítása érdekében hajtja végre (GDPR 6. cikk (1), f) pont).

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül a pénzügyi, értékesítési, értékesítés előtti, marketing, logisztikai és szolgáltatási részlegek felhatalmazott munkatársainak, valamint az informatikai adminisztrátoroknak és a vezetői csapatnak;
 • Viszonteladóknak;
 • Végfelhasználóknak;
 • Professzionális szolgáltatóknak;
 • Ügynököknek;
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időknek és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legújabb ajánlásainak megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait legfeljebb a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

Az eladó alkalmazottai azonosító adatai: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 év.

5. Ha Ön az EXN szolgáltatóinak (informatikai beszállítók/konzultánsok/tanácsadók/külső szolgáltatók, szállítmányozók, oktatók, bank, biztosító, könyvvizsgáló, külső szakmai szolgáltatók) alkalmazottja:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, vezetéknév, céges e-mail-cím, céges telefonszám, beosztás, képek, ha Ön marketingeseményeken vesz részt.

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Általános üzleti cél;
 • Informatikai rendszerekkel és a kapcsolódó informatikai biztonsággal foglalkozik és karbantartja;
 • EXN tanácsadása vagy auditálása előre egyeztetett munkakörtől függően (például logisztika szervezése/vámkezelés/marketingesemény szervezése/marketingkampány lebonyolítása a nevünkben/vállalati könyvelés vezetése/fizetés…);
 • Professzionális szolgáltatások nyújtása a viszonteladóknak vagy végfelhasználóknak az IT-biztonsági üzletágban (támogatás, képzés, telepítés, tanácsadás, karbantartás stb.).

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Ezeket a személyes adatkezelési tevékenységeket az EXN jogos érdekeinek érvényesítése érdekében hajtja végre (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül a pénzügyi, értékesítési, értékesítési, marketing, logisztikai és szolgáltatási részlegek felhatalmazott munkatársaihoz, valamint az IT-adminisztrátorokhoz és a vezetői csapathoz;
 • Külső auditoroknak;
 • Beszállítóknak;
 • Viszonteladóknak;
 • Végfelhasználóknak;
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időknek és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legújabb ajánlásainak megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait legfeljebb a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

A szolgáltató alkalmazottainak azonosító adatai: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 év.

6. Ha Ön egy ügynök/IOR (Importer of Records) alkalmazottja:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, vezetéknév, céges e-mail-cím, szakmai telefonszám, beosztás.

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Vámkezelés;
 • Logisztikai rendszer megvalósítása és koordinálása;
 • Logisztikával kapcsolatos dokumentációk kiadása, átadása;
 • Marketingkampány végrehajtása az EXN nevében;

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Ezeket a személyes adatkezelési tevékenységeket az EXN jogos érdekeinek érvényesítése érdekében hajtja végre (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül a pénzügyi, értékesítési, értékesítés előtti, logisztikai részlegek felhatalmazott munkatársaihoz, valamint informatikai adminisztrátorokhoz és vezetői csoportokhoz;
 • Az EXN beszállítóinak, viszonteladóinak vagy végfelhasználóinak;
 • Könyvvizsgálóknak;
 • Kormányzati hatóságoknak;
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időszakoknak és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legújabb ajánlásainak megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait legfeljebb a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig tárolja.

Az ügynök/IOR alkalmazottainak azonosító adatai: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 3 év.

7. Ha Ön állásra jelentkezik:

a. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az EXN a következő személyes adatokat gyűjtheti: név, cím, hobbi, személyes e-mail, születési dátum, telefonszám, szakmai tapasztalat, tanulmányok, szakmai bizonyítványok.

b. A személyes adatok kezelésének céljai

Az EXN az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozza fel:

 • Toborzási cél (jelenlegi és jövőbeli)

c. Az adatkezelési műveletek jogalapja

Ezeket a személyes adatkezelési tevékenységeket az EXN jogos érdekeinek érvényesítése érdekében hajtja végre (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében).

d. Az összegyűjtött személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Személyes adatait közöljük:

 • Az EXN-en belül az alkalmazottakat toborzó részlegek felhatalmazott vezetőinek;
 • Az EXN csoporthoz kapcsolódó vállalkozásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Unión kívüli adatcímzetteknek. Az EXN tájékoztatja Önt, hogy ezekre az átvitelekre adott esetben az Európai Bizottság általános szerződési kikötéseinek mechanizmusa az irányadó, és így megfelelnek a GDPR 44–50. cikkében foglalt követelményeknek a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozóan.

e. A személyes adatok megőrzési ideje

Az EXN az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által előírt megőrzési időknek és a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóság legkésőbbi időpontjának megfelelően tárolja. Az EXN minden esetben vállalja, hogy az Ön személyes adatait az adatgyűjtés céljaihoz szükséges ideig meg nem haladó ideig tárolja.

Az állásra jelentkezők személyes adatai: a jelentkezővel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.