I – LƯU Ý CHUNG:Việc đặt một đơn hàng sẽ đồng nghĩa với việc tự động chấp nhận các Điều khoản Chung của Giao dịch Mua Bán và, trong trường hợp cụ thể, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều kiện đặc biệt được quy định tại thời điểm đặt hàng.

Các bảng chào giá có hiệu lực trong phạm vi thời hạn lựa chọn với thời gian là mười lăm ngày kể từ ngày đưa ra bảng chào giá, trừ khi có quy định khác. Bất kỳ thông tin nào về ca-ta-lô, sách hướng dẫn và bảng giá chỉ có giá trị cung cấp thông tin; EXCLUSIVE NETWORKS có thể phải thay đổi nội dung ca-ta-lô, sách hướng dẫn và bảng giá tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

Không có bất cứ nội dung nào được thêm vào, bỏ qua hoặc thay đổi đối với bất kỳ quy định nào của các điều khoản mua bán này sẽ có giá trị ràng buộc đối với EXCLUSIVE NETWORKS nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EXCLUSIVE NETWORKS.

II – ĐƠN HÀNG:

Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện mua hàng đặc biệt nào trên đơn đặt hàng của người mua mà có mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này đều không được áp dụng, ngoại trừ khi được sự nhất trí bằng văn bản rõ ràng của EXCLUSIVE NETWORKS. Ngay khi một người mua đặt một đơn hàng, EXCLUSIVE NETWORKS sẽ xác nhận đã nhận được đơn hàng đó và sẽ có quyền lựa chọn việc thông báo từ chối hoặc sửa đổi trong vòng ba ngày kể từ khi xác nhận đã nhận được đơn hàng đó. Nếu không có thông báo nào về việc từ chối hay sửa đổi, thì đơn hàng sẽ có hiệu lực ràng buộc khi kết thúc ngày thứ ba sau khi xác nhận đã nhận được đơn hàng đó. Bất kỳ nội dung thay đổi nào đối với đơn hàng mà EXCLUSIVE NETWORKS thông báo trong thời gian này sẽ được coi là được người mua chấp nhận, trừ khi người mua thông báo cho EXCLUSIVE NETWORKS ý kiến phản đối của người mua bằng văn bản trong vòng ba ngày kể từ ngày thông báo nội dung thay đổi đó. Trường hợp có nội dung thay đổi, đơn hàng sẽ chỉ được coi là bản quyết định cuối cùng ngay sau khi nhận được sự đồng ý của người mua, hoặc khi kết thúc thời hạn ba ngày này. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào (tên hàng, số lượng, vv…) đối với một đơn hàng mà EXCLUSIVE NETWORKS đã nhận và xác nhận, thì các điều kiện đã quy định trước đó sẽ không thể được áp dụng đối với các thay đổi này khi chưa có sự đồng ý của EXCLUSIVE NETWORKS.

Một đơn hàng đã được chấp nhận, tuy nhiên, vẫn có thể bị hủy bởi EXCLUSIVE NETWORKS nếu khách mua không thực hiện các nghĩa vụ của mình phát sinh từ điều XIV.

III – SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐẶT HÀNG

Bản đề xuất bán hàng và hóa đơn của EXCLUSIVE NETWORKS trình bày rõ từng mục sản phẩm và dịch vụ được đặt hàng, mà các sản phẩm và dịch vụ đó có thể là phần cứng, phần mềm hoặc các dịch vụ liên quan.

Bán phần cứng:

EXCLUSIVE NETWORKS bán phần cứng được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau mà EXCLUSIVE NETWORKS là nhà phân phối được ủy quyền của các nhà cung cấp đó. Các đặc tính kỹ thuật và hồ sơ của phần cứng này thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp và được EXCLUSIVE NETWORKS bàn giao nguyên trạng.

Cung cấp phần mềm:

EXCLUSIVE NETWORKS cấp cho người mua quyền sử dụng mỗi chương trình phần mềm được đặt mua hoặc được tích hợp vào phần cứng được bán. Các điều kiện theo đó quyền sử dụng này được cấp, và các nghĩa vụ mà người mua chấp nhận đối với nhà cung cấp phần mềm liên quan, có thể được quy định chi tiết trong một giấy phép bản quyền do nhà cung cấp phát hành và được đính kèm vào hóa đơn cũng như đính kèm vào các điều khoản chung này. Người mua cam kết sẽ chuyển các điều khoản của giấy phép bản quyền này cho người mua cuối cùng của mình.

Trường hợp không có giấy phép bản quyền và các điều kiện cụ thể, thì quyền sử dụng phần mềm được đặt mua hoặc được cài đặt trong phần cứng được bán bởi EXCLUSIVE NETWORKS sẽ được giới hạn ở việc cài đặt vận hành một bản sao đơn lẻ của phần mềm này, không bao gồm bất kỳ quyền sao chép, thay đổi hay sửa đổi khắc phục lỗi nào. Trong bất kỳ tình huống nào, EXCLUSIVE NETWORKS cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng tới phần mềm, hoặc cũng không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn tạm thời (cụ thể là để khắc phục sửa chữa, cập nhật hoặc vì bất kỳ lý do nào khác) hoặc đối với việc tạm ngừng phần mềm bởi nhà xuất bản phần mềm này.

Các dịch vụ liên quan:

Khi phần cứng đã bán, hoặc phần mềm đã cung cấp phải cần có dịch vụ bảo trì hoặc cập nhật từ nhà cung cấp, thì việc đặt mua phần cứng hoặc phần mềm từ EXCLUSIVE NETWORKS đồng nghĩa với việc phải đặt mua cả dịch vụ bảo trì hoặc cập nhật đó, mà các điều kiện về mặt tài chính của việc đặt mua dịch vụ đó được trình bày thành từng mục rõ ràng trong bản đề xuất thương mại và trong hóa đơn.

EXCLUSIVE NETWORKS cũng có thể tự cung cấp hoặc thông qua nhà cung cấp hoặc một nhà cung cấp là bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ bổ sung như là dịch vụ cài đặt, là dịch vụ được đặt hàng riêng rẽ theo các điều kiện được quy định tại bản đề xuất thương mại và hóa đơn.

Sở hữu Trí tuệ:

Việc mua phần cứng hoặc việc cung cấp phần mềm được đặt hàng từ EXCLUSIVE NETWORKS không trao bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho người mua và buộc người mua phải tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của người cung cấp phần cứng hoặc phần mềm liên quan. Đổi lại, người mua được bảo đảm khỏi bất kỳ sự vi phạm nào đối với việc độc lập nắm giữ phần cứng hoặc phần mềm đó mà vi phạm đó là do một khiếu nại từ bên thứ ba ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ và gây hậu quả là việc hạn chế hoặc ngăn cấm sử dụng phần cứng hoặc phần mềm đã cung cấp. Mặt khác, EXCLUSIVE NETWORKS sẽ không chịu trách nhiệm theo bất cứ cách nào đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc vận hành, đưa vào sử dụng hoặc bảo trì phần mềm mà EXCLUSIVE NETWORKS không cung cấp.

IV – CÁC MỨC GIÁ:

Việc mua bán hàng hóa và thiết bị sẽ được lập hóa đơn theo mức giá của EXCLUSIVE NETWORKS đang có hiệu lực vào ngày giao hàng. Các mức giá đều không bao gồm thuế; các khoản thuế, phí giao hàng, việc chuyển hàng, đóng gói và bảo hiểm sẽ được lập hóa đơn bổ sung, theo mức phí áp dụng vào ngày bán hàng hoặc giao hàng. Các đơn đặt hàng dịch vụ và sản phẩm đặc biệt không có trong bảng giá của EXCLUSIVE NETWORKS sẽ được lập hóa đơn theo mức giá được quy định tại bản đề xuất thương mại.

V – LẬP HÓA ĐƠN:

Việc chấp nhận các điều khoản chung này của giao dịch mua bán sẽ mặc nhiên là việc người mua đồng ý một cách rõ ràng là sẽ nhận các hóa đơn điện tử thay cho các hóa đơn giấy từ EXCLUSIVE NETWORKS phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam về phát hành hóa đơn.

VI – THỜI GIAN GIAO HÀNG:

Thời gian giao hàng thông báo cho người mua được đưa ra như là một chỉ dẫn thông tin, vì EXCLUSIVE NETWORKS phụ thuộc vào các nhà cung cấp riêng của mình.

EXCLUSIVE NETWORKS có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ việc giao hàng trong các trường hợp nghiêm trọng, và đặc biệt là trong các trường hợp sau đây:

  • Khi người mua không tuân thủ các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận;
  • Khi người mua không cung cấp đúng hạn cho EXCLUSIVE NETWORKS các thông tin hoặc thông số kỹ thuật, tài chính hoặc thương mại cần thiết cho việc gửi hàng;
  • Các sự kiện bất khả kháng hoặc các sự kiện khác như là xung đột xã hội, dịch bệnh, chiến tranh, việc trưng thu, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn do vận hành thiết bị, việc thải bỏ đáng kể các phần trong quá trình chế tạo, việc gián đoạn hoặc trì hoãn trong vận chuyển, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào dẫn tới việc dừng một phần hoặc toàn bộ công việc tại EXCLUSIVE NETWORKS hoặc tại các nhà cung cấp của EXCLUSIVE NETWORKS. Khả năng ngăn cấm có thể xảy ra đối với việc xuất khẩu được tuyên bố bởi chính phủ của quốc gia xuất xứ phần cứng được xem xét, trong số nhiều vấn đề khác, như là một sự kiện bất khả kháng.

Trong bất kể trường hợp nào, thời gian để xin được các giấy phép hành chính và thực hiện các thủ tục sẽ được thêm vào thời gian giao hàng được thông báo cho người mua.

VII – VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG:

Đối với việc giao hàng sản phẩm phần cứng tại Việt Nam, người mua ủy thác cho EXCLUSIVE NETWORKS tổ chức việc vận chuyển các sản phẩm này tới địa chỉ giao hàng theo thông tin đã được người mua thông báo.

Đối với việc giao hàng tại Việt Nam, DAP Incoterm được áp dụng theo mặc định. CIP Incoterm (theo Incoterms 2010) được áp dụng trong trường hợp địa điểm giao hàng nằm ngoài Việt Nam.

Trường hợp không có bất kỳ điều kiện mua hàng đặc biệt nào trên đơn đặt hàng của người mua, thì hàng hóa được coi là phải được giao cho người mua tại trụ sở chính của người mua.

Hàng hóa được gửi đi với cước vận chuyển và đóng gói thuộc trách nhiệm của EXCLUSIVE NETWORKS. EXCLUSIVE NETWORKS mua bảo hiểm hàng hóa tới điểm giao hàng cho người mua; các chi phí này được lập hóa đơn theo mức giá cố định.

Không thể thực thi quyền truy đòi EXCLUSIVE NETWORKS, đại lý vận tải hay hãng vận chuyển đối với các tổn thất, hỏng hóc hoặc thiệt hại gây ra cho hàng hóa, trừ khi có một báo cáo chính thức đưa ra các chứng cứ không thể bác bỏ được gửi cho hãng vận chuyển hoặc đại lý vận tải trong vòng hai ngày và EXCLUSIVE NETWORKS đã chính thức thông báo trong cùng thời hạn đó. Người mua phải bảo đảm kịp thời khả năng tiếp cận và bố cục kho xưởng được bố trí dành cho việc nhận hàng cho phép tiếp nhận thiết bị nặng và cồng kềnh; trong bất kỳ tình huống nào, EXCLUSIVE NETWORKS cũng sẽ không phải gánh chịu chi phí này.

VIII – TRẢ LẠI HÀNG HÓA:

Không có bất cứ hàng hóa nào có thể trả lại khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của EXCLUSIVE NETWORKS.

Chỉ được trả lại các thiết bị chưa bị thay đổi hoặc sửa đổi và các thiết bị trả lại phải trong tình trạng nguyên đai nguyên kiện. Chi phí vận chuyển và trả lại kho thuộc trách nhiệm của người mua.

Người mua cần thực hiện việc trả lại thiết bị trong vòng tám ngày sau khi nhận được sự đồng ý từ EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – CHUYỂN GIAO RỦI RO VÀ VIỆC NẮM GIỮ QUYỀN SỞ HỮU:

Hàng hóa được đề cập tới trong phiếu giao hàng và hóa đơn sẽ luôn là tài sản của EXCLUSIVE NETWORKS cho tới khi người mua thanh toán toàn bộ giá tiền. Tuy nhiên, rủi ro tổn thất, bị trộm cắp hoặc phá hủy sẽ thuộc trách nhiệm của người mua kể từ khi nhận hàng hóa và cho tới khi thanh toán hết giá tiền đối với trường hợp giao nhận DAP.

Cho tới thời điểm thanh toán đầy đủ cho EXCLUSIVE NETWORKS, các khoản tiền sau đây

  • Các khoản tiền phải trả cho EXCLUSIVE NETWORKS để mua hàng hóa được đề cập trên phiếu giao hàng cũng như hóa đơn, và
  • Các khoản tiền mà người mua phải trả hoặc sẽ phải trả cho EXCLUSIVE NETWORKS, người mua sẽ phải giữ hàng hóa theo lệnh của EXCLUSIVE NETWORKS. EXCLUSIVE NETWORKS có thể khởi kiện đòi số tiền bằng giá mua cho dù quyền sở hữu hàng hóa chưa được chuyển sang người mua. Cho tới thời điểm quyền sở hữu được chuyển sang người mua, ngay khi có yêu cầu, người mua sẽ giao cho EXCLUSIVE NETWORKS số hàng hóa chưa được bán lại với một giá trị bằng số tiền nợ mà người mua chưa trả cho EXCLUSIVE NETWORKS tính đến ngày có yêu cầu đó. Nếu người mua không chấp hành yêu cầu này, EXCLUSIVE NETWORKS có thể vào, trong giờ làm việc, không cần thông báo trước, bất kỳ cơ sở kinh doanh nào do người mua sở hữu, chiếm giữ hoặc kiểm soát mà là nơi chứa hàng hóa hoặc nơi EXCLUSIVE NETWORKS tin tưởng một cách hợp lý rằng hàng hóa được chứa tại đó và EXCLUSIVE NETWORKS sẽ lấy lại số hàng hóa với một giá trị bằng số tiền nợ mà người mua chưa trả cho EXCLUSIVE NETWORKS tính đến ngày lấy lại số hàng hóa đó, và người mua cấp cho EXCLUSIVE NETWORKS một giấy phép không thể hủy ngang phục vụ cho mục đích này.

Nếu hàng hóa được bán lại trước khi thanh toán hết cho EXCLUSIVE NETWORKS, thì EXCLUSIVE NETWORKS sẽ có quyền yêu cầu người mua lại thanh toán giá bán lẻ.

Trường hợp một đơn hàng bị hủy do một sự kiện bất khả kháng, hoặc do người mua, thì các khoản thanh toán trước đã nhận được sẽ thuộc về EXCLUSIVE NETWORKS.

X – ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

Đối với những người mua chưa có quan hệ thương mại với EXCLUSIVE NETWORKS, mà được EXCLUSIVE NETWORKS chấp thuận một điều khoản thanh toán khác (một “Tài khoản”), việc thanh toán sẽ phải thực hiện khi đặt hàng.

Yêu cầu của người mua mở Tài khoản với  EXCLUSIVE NETWORKS cần được gửi kèm các thông tin ngân hàng và thương mại thông thường cũng như các tài liệu cho phép việc phân tích khả năng thanh toán của người mua đó.

Ngoại trừ các điều kiện đặc biệt, việc thanh toán của người mua có tài khoản với EXCLUSIVE NETWORKS phải được thực hiện theo thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn. Phải thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản. Không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt.

XI – KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC THANH TOÁN

Việc chậm thanh toán sẽ tự động dẫn tới việc áp dụng phạt lãi chậm trả, mà không cần phải chính thức thông báo trước, theo một mức lãi phạt bằng 20% một năm.

Trường hợp không thực hiện thanh toán một lần (hoặc thanh toán bằng hối phiếu trả một lần vào ngày đến hạn), thì toàn bộ số tiền mà người mua nợ EXCLUSIVE NETWORKS sẽ ngay lập tức trở thành số tiền phải trả. Việc giao hàng và các đơn hàng đang trong quá trình thực hiện có thể bị đình chỉ. Việc bán hàng sẽ chỉ hoàn thành và quyền sở hữu được chuyển giao khi các hóa đơn được thanh toán đầy đủ và trọn vẹn.

Trường hợp EXCLUSIVE NETWORKS buộc phải yêu cầu thanh toán hóa đơn, ngay cả khi chỉ bằng thư bảo đảm, thì khoản tiền bồi thường theo mức cố định được ấn định ở mức 8% số tiền nợ mà người mua sẽ phải trả, kể từ ngày đến hạn phải thanh toán hóa đơn có tính đến chi phí và thời gian mà EXCLUSIVE NETWORKS đã bỏ ra để thực hiện việc yêu cầu thanh toán. Trường hợp các khoản phí thu cao hơn số tiền bồi thường theo mức cố định này, thì EXCLUSIVE NETWORKS có thể yêu cầu thêm tiền bồi thường khi xuất trình biên lai.

XII – BẢO HÀNH:

Phần cứng được bảo hành theo thời hạn được quy định tại hồ sơ của nhà sản xuất được gửi kèm theo thiết bị.

Việc bảo hành chỉ áp dụng cho các phần được coi là lỗi của EXCLUSIVE NETWORKS, với điều kiện là các lỗi nhìn thấy không phải do việc người mua sử dụng hoặc vận hành sai gây ra.

Việc bảo hành sẽ dừng ngay lập tức trong trường hợp có sự can thiệp vì bất kể lý do nào của một thợ sửa chữa không được EXCLUSIVE NETWORKS phê duyệt.

Đối với việc bảo hành này, nghĩa vụ duy nhất của EXCLUSIVE NETWORKS là tổ chức việc sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc bộ phận được thừa nhận là có lỗi của nhà sản xuất, và gửi trả lại địa chỉ do EXCLUSIVE NETWORKS chỉ định.

Việc gửi trả lại sản phẩm bảo hành phải có sự phê duyệt trước của EXCLUSIVE NETWORKS. Để thực hiện việc này, người mua phải liên hệ qua điện thoại với dịch vụ hỗ trợ của EXCLUSIVE NETWORKS.

Trường hợp sản phẩm được thừa nhận là có lỗi, thì EXCLUSIVE NETWORKS sẽ gửi cho người mua một mã trả lại sản phẩm. Các sản phẩm được thừa nhận là có lỗi phải được gửi trả nguyên đai nguyên kiện với mã trả lại sản phẩm đã được cung cấp.

Các sản phẩm hoặc bộ phận đã được thay thế theo các điều khoản bảo hành sẽ trở thành tài sản độc quyền của EXCLUSIVE NETWORKS.

Các can thiệp trong quá trình bảo hành sẽ không được bảo hành.

Việc bảo hành này không bao gồm bất kỳ bảo hành nào khác.

XIII – TRÁCH NHIỆM:

Người mua thừa nhận rằng người mua là người chuyên nghiệp và, trong việc này, người mua chủ định mua phần cứng hoặc phần mềm là đối tượng của thỏa thuận giữa các bên và người mua nêu rõ rằng người mua đã được thông tin đầy đủ về việc sử dụng phần cứng hoặc phầm mềm đó cũng như mục đích chủ định của phần cứng hoặc phần mềm đó.

EXCLUSIVE NETWORKS không phải chịu trách nhiệm đối với tính không tương thích của phần cứng hoặc phần mềm với thiết bị hoặc phần mềm khác mà phần cứng hoặc phần mềm đó được dự định vận hành cùng. Đặc biệt, EXCLUSIVE NETWORKS không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tác động nào có tính chất trực tiếp hoặc gián tiếp, tạm thời hoặc vĩnh viễn mà việc cài đặt thiết bị có thể gây ra đối với hệ thống cài đặt sẵn có.

EXCLUSIVE NETWORKS chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại trực tiếp gây ra bởi lỗi của thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ do EXCLUSIVE NETWORKS cung cấp, trong phạm vi giới hạn kép của tổn thất mà người mua thực sự phải gánh chịu do lỗi này và giá tiền của thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ được bán.

Bất kỳ tổn thất nào mang tính gián tiếp, thương mại và do sụt giảm doanh thu, kể cả việc mất dữ liệu và lỗ kinh doanh đều rõ ràng không thuộc trách nhiệm của EXCLUSIVE NETWORKS, cũng như đều là các tình huống bất khả kháng.

Trường hợp cần thiết phải cài đặt để cập nhật hoặc sửa chữa khắc phục, thì người mua được thông báo rằng EXCLUSIVE NETWORKS không thể can thiệp trước khi nhận được các bản cập nhật và sửa chữa đó từ nhà sản xuất và không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào xảy ra.

XIV – NGƯỜI MUA XUẤT KHẨU PHẦN CỨNG:

Phần cứng và phần mềm do EXCLUSIVE NETWORKS cung cấp có thể chịu hạn chế về việc xuất khẩu, đặc biệt, đối với các hàng hóa và công nghệ có mục đích sử dụng kép (dân sự/quân sự), do các quy định của Châu Âu hoặc Mỹ, không kể các quy định khác. Tại khu vực Liên minh Châu Âu, việc chuyển giao các hàng hóa và công nghệ như vậy có thể là một ngoại lệ của nguyên tắc tự do lưu thông.

Đặc biệt, việc xuất khẩu này có thể yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu do BIS (Mỹ) cấp và việc lưu trữ các tài liệu liên quan tới hoạt động xuất khẩu này.

Người mua thừa nhận và chấp nhận rằng các sản phẩm mua từ EXCLUSIVE NETWORKS chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định liên quan tới việc quản lý xuất khẩu được áp dụng tại Liên minh Châu Âu và Mỹ.

Người mua cam kết sẽ không xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp các sản phẩm đã mua từ EXCLUSIVE NETWORKS, trước khi chưa xin được các giấy phép cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Mỹ và/hoặc Châu Âu).

Người mua cam kết sẽ cung cấp cho EXCLUSIVE NETWORKS tên của người mua cuối cùng, số đơn hàng và điểm đến cuối cùng của đơn hàng thông qua đơn đặt mua hàng.

Người mua cần phải thông tin cho các khách mua riêng của mình rằng, đối với các sản phẩm có giấy phép xuất khẩu của Mỹ, thì người sử dụng cuối cùng có thể phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng Mỹ.

Trong bất kể trường hợp nào, người mua cũng phải chịu trách nhiệm áp dụng đúng các quy định về quản lý xuất khẩu và EXCLUSIVE NETWORKS không thể chịu trách nhiệm đối với việc người mua không tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ điều khoản này và các quy định liên quan.

Đối với các quy định của Châu Âu có thể được áp dụng, người mua có thể tra cứu trên các trang web chính thức sau đây:

http://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/accueil

http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation-ssi/cryptologie/

Đối với các quy định của Mỹ có thể được áp dụng, người mua có thể tra cứu trên các trang web chính thức sau đây:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

Đối với các quy định của Việt Nam có thể được áp dụng, người mua có thể tra cứu trên các trang web chính thức sau đây:

https://www.customs.gov.vn/home.aspx?language=en-US

Cuối cùng, việc EXCLUSIVE NETWORKS có thể cung cấp cho người mua một dịch vụ liên quan tới việc vận chuyển thiết bị và công nghệ đã bán không làm thay đổi trách nhiệm của người mua đối với các quy định áp dụng về quản lý xuất khẩu, việc tuân thủ các quy định về quản lý xuất khẩu luôn thuộc phạm vi trách nhiệm của người mua.

XV – CAM KẾT THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI MUA

Người mua cam kết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn thương mại tốt nhất cũng như các luật áp dụng tại lãnh thổ của người mua và sẽ không làm tổn hại danh tiếng kinh doanh của EXCLUSIVE NETWORKS qua các sản phẩm mà EXCLUSIVE NETWORKS cung cấp. Đặc biệt, người mua cam kết sẽ cung cấp các thông tin chính xác, cập nhật về các đặc tính, công năng và khả năng sử dụng của các sản phẩm được EXCLUSIVE NETWORKS kinh doanh. Người mua cũng cam kết sẽ xin được và gia hạn bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc kinh doanh sản phẩm tại quốc gia tại đó người mua lập trụ sở. Người mua cũng cam kết sẽ tuân thủ và buộc thi hành các quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ các thiết bị do EXCLUSIVE NETWORKS bán cũng như phần mềm được cấp bản quyền.

XVI – ĐẠO ĐỨC – TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Người mua (bao gồm cả các quản trị viên, giám đốc, nhân viên và đại lý của người mua) cam kết sẽ tuân thủ các luật chống tháp nhũng hiện hành, bao gồm cả, và không giới hạn ở, Luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Mỹ, Luật Chống Hối lộ của Anh. Luật “Sapin II” và các quy định pháp luật Việt Nam về chống tham nhũng, (gọi chung là các “Luật Chống Tham nhũng”). Đặc biệt, người mua sẽ cố gắng không: (a) thực hiện bất kỳ biện pháp nào hoặc cho phép hay ủy quyền cho một bên thứ ba thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm các Luật Chống Tham nhũng; (b) sử dụng bất kỳ khoản tiền nào, hoặc bất kỳ khoản đền đáp nào khác được Bên khác trả vì các mục đích bất hợp pháp, kể cả các mục đích vi phạm các Luật Chống Tham nhũng, nhằm giúp Bên khác đó đạt được, hoặc giữ được một cách không chính đáng, một thị trường hoặc một thỏa thuận hay bất kỳ lợi ích không chính đáng nào; và (c) trực tiếp hay gián tiếp cho, tặng, hứa hẹn, yêu cầu hay chấp nhận bất kể thứ gì từ một công chức hay nhân viên công quyền, doanh nghiệp hay công ty do nhà nước kiểm soát, đảng phái chính trị hoặc bất kỳ cá nhân hay đoàn thể nào khác, nhằm đạt được một cách không chính đáng một lợi ích thương mại hoặc tài chính hay nhằm gây ảnh hưởng tới bất kỳ hành động hay quyết định nào. Mỗi Bên, bằng hành động thiện chí, sẽ cố gắng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà họ tin rằng sẽ vi phạm các luật hoặc chính sách thương mại áp dụng đối với các mối quan hệ kinh doanh giữa các bên. Theo người mua được biết, không có bất kỳ ai trong số các quản trị viên, giám đốc hay nhân viên của người mua: (a) đang là công chức hay nhân viên công quyền; (b) đang làm việc cho một doanh nghiệp hay công ty do nhà nước kiểm soát; hoặc (c) đang là đại diện hoạt động của một đảng phái chính trị. Người mua xác nhận rằng người mua hoặc các quản trị viên, giám đốc hoặc nhân viên của người mua đều chưa từng bị chính thức kết tội và/hoặc tuyên bố phạm tội vi phạm hoặc gian lận đối với các quy định hiện hành về tham nhũng. Người mua cam kết sẽ thông báo cho EXCLUSIVE NETWORKS ngay lập tức khi tình hình có thay đổi. Cho dù có bất cứ điều khoản trái ngược nào khác với các điều khoản bán hàng này, EXCLUSIVE NETWORKS vẫn có thể chấm dứt các mối quan hệ kinh doanh ngay lập tức nếu người mua không tuân thủ các quy định của điều khoản này; tuy nhiên, người mua được quy định sẽ phải bồi thường, bảo vệ và miễn trách cho EXCLUSIVE NETWORKS trong trường hợp có thiệt hại. Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ tuân thủ đầy đủ mọi luật áp dụng đối với việc mua bán và phân phối các sản phẩm được mua, theo các Điều khoản và Điều kiện Chung này của giao dịch mua bán.

Người mua cũng cam kết sẽ tuân thủ pháp luật áp dụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư và, đặc biệt, là sẽ đạt được sự đồng ý từ những khách mua của mình cho việc gửi các dữ liệu cá nhân của họ cho EXCLUSIVE NETWORKS theo cách cho phép EXCLUSIVE NETWORKS được sử dụng hợp pháp các dữ liệu cá nhân đó, không kể những dữ liệu khác, vì các mục đích thương mại và tiếp thị. Nói chung, người mua cam kết sẽ tuân thủ pháp luật.

XVII – LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠM VI TÀI PHÁN:

Các điều khoản và điều kiện bán hàng này cũng như mọi vấn đề liên quan tới các điều khoản và điều kiện bán hàng này sẽ được điều chỉnh theo luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại nào  phát sinh từ hoặc liên quan đến bản Điều khoản và Điều kiện chung của Giao dịch Mua bán này hoặc bất kỳ Đơn hàng, việc giao hàng hoặc bán hàng nào theo đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên tranh chấp. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại thông qua thương lượng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh và hòa giải, thì các tranh chấp, mâu thuẫn và/hoặc khiếu nại đó sẽ được giải quyết chung thẩm bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC. Ngôn ngữ dùng trong tố tụng trọng tài, nếu được phép theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài có hiệu lực tại thời điểm đó, sẽ là tiếng Anh. Địa điểm trọng tài sẽ là [Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam]. Số lượng trọng tài viên sẽ là [một].

 

Tên và chức vụ:

Ngày:

Chữ ký và con dấu công ty: