I – YLEISTÄ:

Jokainen tilaus merkitsee näiden yleisten myyntiehtojen ja tapauskohtaisesti tilaushetkellä tarkennettujen erityisten ehtojen hyväksymistä kokonaisuudessaan.

Tarjoukset ovat voimassa optiokauden ajan, joka on viisitoista päivää tarjouksen jättämisestä ellei toisin ole ilmoitettu. Luetteloihin, ohjeisiin ja hinnastoihin merkityt tiedot on ilmoitettu ainoastaan alustavasti, ja EXCLUSIVE NETWORKS voi joutua muuttamaan niitä milloin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa asiasta etukäteen.

Näiden myyntiehtojen yksittäisiin kohtiin tehdyt lisäykset, poistot tai muutokset eivät velvoita EXCLUSIVE NETWORKSIÄ ilman sen antamaa kirjallista hyväksyntää.

II – TILAUS:

Asiakkaan tilauslomakkeella ilmoitettuja, ostoa koskevia erityisiä lausekkeita tai ehtoja, jotka ovat näiden ehtojen vastaisia, ei sovelleta ilman EXCLUSIVE NETWORKSIN nimenomaista kirjallista hyväksyntää. Kun asiakas on antanut tilauksen, EXCLUSIVE NETWORKS vahvistaa vastaanottaneensa tilauksen ja voi kolmen päivän kuluessa vastaanottovahvistuksesta ilmoittaa kieltäytyvänsä hyväksymästä tilausta tai ehdottaa tilaukseen muutoksia. Mikäli mitään kieltäytymistä tai muuttamista koskevaa ilmoitusta ei ole annettu kolmen päivän kuluessa tilauksen vahvistusilmoituksesta, tilauksesta tulee sitova. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen EXCLUSIVE NETWORKSIN ilmoittamat muutokset tilaukseen, jollei asiakas ole ilmoittanut EXCLUSIVE NETWORKSILLE kirjallisesti vastustavansa niitä enintään kolmen päivän kuluessa ilmoituksesta. Muutoksen yhteydessä tilaus katsotaan lopulliseksi vasta asiakkaan hyväksynnän vastaanottamisen tai kolmen päivän määräajan umpeutumisen jälkeen. Mikäli EXCLUSIVE NETWORKSIN jo vastaanottamaa ja tällaisen vastaanoton vahvistamaa tilausta muutetaan millään tavoin (nimike, määrä jne.), aiemmin tarjotut ehdot eivät ole voimassa ilman EXCLUSIVE NETWORKSIN suostumusta.

EXCLUSIVE NETWORKS voi kuitenkin peruuttaa hyväksytyn tilauksen, mikäli asiakas ei noudata kohdassa XIV sille osoitettuja velvoitteita.

III – TILATUT TUOTTEET JA PALVELUT:

EXCLUSIVE NETWORKSIN kaupallisessa tarjouksessa ja laskussa yksilöidään tilatut tuotteet ja palvelut, jotka voivat olla laitteistoja, ohjelmistoja sekä niiden oheispalveluita.

Laitteistojen myynti:

EXCLUSIVE NETWORKS myy eri toimittajilta peräisin olevia laitteistoja, joiden valtuutettu jälleenmyyjä se on. Laitteistojen tekniset ominaisuudet ja dokumentaatio ovat yksin toimittajan vastuulla, ja EXCLUSIVE NETWORKS välittää ne edelleen sellaisinaan kuin ne ovat.

Ohjelmistojen toimitus:

EXCLUSIVE NETWORKS myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden jokaiseen tilattuun, myytyyn laitteistoon integroituun ohjelmistoon. Käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevat ehdot ja velvoitteet, joita asiakas sitoutuu noudattamaan suhteessa kyseisen ohjelmiston toimittajaan, voidaan yksilöidä toimittajan lisenssissä, joka liitetään laskun ja näihin yleisiin ehtoihin. Asiakas sitoutuu välittämään lisenssiehdot loppuasiakkaalleen.

Lisenssin ja erityisten ehtojen puuttuessa tilatun tai EXCLUSIVE NETWORKSIN myymään laitteistoon integroidun ohjelmiston käyttöoikeus rajoittuu kyseisen ohjelmiston yksittäiskappaleen operatiiviseen käyttöön eikä sisällä minkäänlaista jäljentämis-, muutos- tai virheidenkorjaamisoikeutta, paitsi mitä pakottavasta lainsäädännöstä johtuu. EXCLUSIVE NETWORKS ei ole missään tapauksessa vastuussa ongelmista, jotka voivat haitata ohjelmistoa, eikä ohjelmiston kehittäjän tekemästä ohjelmiston (muun muassa korjaamisesta, päivityksestä tai muusta syystä aiheutuvasta) tilapäisestä tai lopullisesta lakkauttamisesta.

Liitännäiset palvelut:

Kun myydyn laitteiston tai toimitetun ohjelmiston toimittaja tarjoaa ylläpito- tai päivityspalveluita, niiden tilaaminen EXCLUSIVE NETWORKSILTÄ tarkoittaa kyseisen palvelun tilaamista kaupallisessa tarjouksessa ja laskussa yksilöidyin taloudellisin ehdoin.

EXCLUSIVE NETWORKS voi toimittaa itse taikka toimittajan tai ulkopuolisten palveluntarjoajan välityksellä täydentäviä palveluita, kuten asennuksen, joka tilataan erikseen kaupallisessa tarjouksessa ja laskussa vahvistetuin ehdoin.

Immateriaalioikeudet:

EXCLUSIVE NETWORKSILTÄ tilatun laitteiston hankinta tai ohjelmiston toimitus ei siirrä asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia ja hankinta velvoittaa asiakkaan noudattamaan kyseisen laitteiston tai ohjelmiston toimittajalle mahdollisesti kuuluvia immateriaalioikeuksia. Vastineeksi asiakas on suojattu ulkopuolisten esittämiltä, immateriaalioikeuksia koskevilta vaateilta, joiden seurauksena on toimitetun laitteiston tai ohjelmiston käyttörajoitus tai -kielto. EXCLUSIVE NETWORKS ei kuitenkaan ole missään määrin vastuussa vahingoista jotka aiheutuvat sellaisten ohjelmistojen käytöstä, käyttöön otosta tai ylläpidosta, joita EXCLUSIVE NETWORKS ei ole itse toimittanut.

IV – HINNAT:

Kauppatavarat ja laitteistot laskutetaan toimitushetkellä voimassa olevan EXCLUSIVE NETWORKSIN hinnaston mukaan. Hinnat ilmoitetaan verottomina, ja mahdolliset verot, toimitus-, posti-, pakkaus- ja vakuutuskulut laskutetaan erikseen sellaisina kuin ne ovat myynti- tai toimitushetkellä voimassa. EXCLUSIVE NETWORKSIN hinnastossa mainitsemattomien erityissuoritteiden ja tuotteiden tilaukset laskutetaan kaupallisessa tarjouksessa ilmoitetulla hinnalla.

V – LASKUTUS:

Näiden yleisten myyntiehtojen hyväksyminen merkitsee asiakkaan nimenomaista hyväksyntää sille, että asiakas vastaanottaa EXCLUSIVE NETWORKSILTA tapauskohtaisesti sähköisiä laskuja paperilaskujen sijaan.

VI – TOIMITUSAJAT:

Asiakkaalle ilmoitetut toimitusajat ovat viitteellisiä, sillä EXCLUSIVE NETWORKS on riippuvainen omista toimittajistaan.

EXCLUSIVE NETWORKSILLA on perusteltu syy keskeyttää tai peruuttaa mikä tahansa toimitus vakavissa olosuhteissa ja erityisesti seuraavissa tapauksissa:

  • mikäli asiakas ei ole noudattanut sovittuja maksuehtoja;
  • mikäli EXCLUSIVE NETWORKS ei ole vastaanottanut ajoissa toimitukseen tarvittavia asiakkaan antamia teknisiä, taloudellisia tai kaupallisia tietoja tai eritelmiä;
  • ylivoimaisen esteen tai tapahtumien yhteydessä, esimerkkeinä työmarkkinariidat, epidemiat, sota, pakkolunastus, tulipalo, tulva, työkaluista aiheutunut tapaturma, osien merkittävä hylkääminen valmistuksen aikana, kuljetusten keskeytyminen tai viivästyminen tai EXCLUSIVE NETWORKSIN tai sen toimittajien osittaiseen tai täydelliseen työskentelyn estymiseen. Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan myös muun muassa laitteiston alkuperämaan hallituksen määrä lopullinen vientikielto.

Joka tapauksessa asiakkaalle ilmoitettuun toimitusaikaan lisätään hallinnollisten lupien hakemiseen ja muodollisuuksien täyttämiseen kuluva aika.

VII – KULJETUKSET JA TOIMITUS:

Laitteistotuotteiden Suomeen kohdistuvien toimitusten yhteydessä asiakas antaa Exclusive Networksille valtuudet järjestää kyseisten tuotteiden kuljetuksen toimitusosoitteeseen asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaisesti.

Manner-Suomessa sovelletaan oletusarvoisesti Incoterm-lauseketta DAP (toimitettuna määräpaikalle). Incoterm-lauseketta CIP (kuljetus ja vakuutus maksettuna) (Incoterms 2010 mukaisesti) sovelletaan, mikäli toimituspaikka sijaitsee Manner-Suomen ulkopuolella.

Jollei asiakkaan tilauslomakkeella mainita muuta erityistä ostoehtoa, tavarat katsotaan toimitettaviksi asiakkaan päätoimipaikkaan. Ne lähetetään kuljetus ja pakkaukset EXCLUSIVE NETWORKSIN maksamina. EXCLUSIVE NETWORKS ottaa vakuutuksen asiakkaalle toimitukseen saakka; nämä kulut laskutetaan kiinteähintaisesti.

EXCLUSIVE NETWORKSILLE, huolitsijalle tai kuljetusliikkeelle ei voida esittää vaatimuksia kauppatavaroiden katoamisen, vahingoittumisen tai vaurioiden vuoksi, ellei kuljetusliikkeelle tai huolitsijalle ole lähetetty todistusarvoltaan kiistämätöntä näyttöä ja ilmoitusta enintään kahden päivän määräajassa ja ellei tästä ole ilmoitettu virallisesti EXCLUSIVE NETWORKSILLE samassa määräajassa.

Asiakkaan on tarjottava pääsy ja järjestelyt raskaan ja suurikokoisen laitteiston vastaanottoon varattuihin tiloihin oikea-aikaisesti; EXCLUSIVE NETWORKS ei missään tapauksessa maksa näitä kuluja.

VIII – KAUPPATAVAROIDEN PALAUTUS:

Mitään kauppatavaraa ei voida palauttaa ilman EXCLUSIVE NETWORKSIN etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Ainoastaan muuttamattomat ja vaurioitumattomat laitteistot voidaan palauttaa, ja palautuksen on tapahduttava alkuperäispakkauksessa. Asiakkaan tulee maksaa kuljetus- ja varastointikulut.

Asiakkaan on palautettava laitteisto kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun se on saanut palautukseen EXCLUSIVE NETWORKSIN luvan.

IX – VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN JA OMISTUKSENPIDÄTYS:

Lähetysluettelossa ja laskussa yksilöidyt kauppatavarat ovat EXCLUSIVE NETWORKSIN omaisuutta, kunnes asiakas on maksanut niiden hinnan kokonaisuudessaan. Katoamisen, varkauden tai tuhoutumisen riski on sitä vastoin asiakkaan vastuulla kauppatavaroiden vastaanotosta lähtien DAP-toimituksen hinnan täyteen maksuun saakka.

Mikäli kauppatavara myydään eteenpäin ennen kuin koko kauppahinta on maksettu EXCLUSIVE NETWORKSILLE, EXCLUSIVE NETWORKS varaa oikeuden vaatia saatavansa ostajalta saatavasta jälleenmyyntihinnasta. .

Mikäli kauppatavaran tilaus peruuntuu ylivoimaisen esteen vuoksi tai mikäli asiakas peruuttaa tilauksen, EXCLUSIVE NETWORKSIN siihen mennessä vastaanottamat etukäteen suoritetut maksut jäävät EXCLUSIVE NETWORKSILLE.

X – MAKSUEHDOT:

Mikäli asiakkaalla ei ole EXCLUSIVE NETWORKSILLE avattua tiliä, maksu erääntyy maksettavaksi tilaushetkellä.

Tilinavaushakemukseen on liitettävä tavanomaiset kaupalliset ja pankkiyhteystiedot sekä asiakirjat, joiden avulla luottokelpoisuus voidaan analysoida.

Maksut erääntyvät 30 päivän kuluttua, jollei erityisehtoja ole. Maksut on tehtävä pankkisiirrolla.Maksua ei voi suorittaa käteisellä.

XI – MAKSUN LAIMINLYÖNTI:

Viivästyneistä maksuista peritään viivästyskorkoa. Viivästyskorko on korkolain (633/1982) mukainen.

Yhdenkin maksun oikea-aikainen suorittamatta jättäminen aiheuttaa kaikkien asiakkaan EXCLUSIVE NETWORKSILLE olevien saatavien välittömän erääntymisen. Meneillään olevat toimitukset ja tilaukset voidaan keskeyttää. Kauppa tulee täytetyksi ja omistusoikeus siirtyy vasta, kun saatavat on kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti maksettu.

Mikäli EXCLUSIVE NETWORKS on pakotettu muistuttamaan laskujen maksamisesta, vaikkapa vain kirjatulla kirjeellä, asiakas on velvollinen maksamaan vähimmäiskorvauksen, jonka suuruus on 10 % saatavasta, laskun erääntymispäivästä lukien sopimussakkona.

Kun aiheutuneet perintäkulut ovat sopimussakkoa suuremmat, EXCLUSIVE NETWORKS voi vaatia kulujen korvausta lisäkorvausta sopimussakon ylittävältä osalta.

XII – TAKUU:

Laitteiston takuuaika määritellään laitteiston mukana toimitetussa valmistajan asiakirjassa.

Takuu kattaa ainoastaan EXCLUSIVE NETWORKSIN viallisiksi katsomat osat, sikäli kuin todettujen vikojen syynä ei ole asiakkaan virheellinen käyttö tai peukalointi.

Takuu lakkaa olemasta voimassa, mikäli huoltajana toimii mistä tahansa syystä muu kuin EXCLUSIVE NETWORKSIN valtuuttama korjaaja.

Takuun nojalla EXCLUSIVE NETWORKSIN ainoa velvollisuus on huolehtia vialliseksi tunnustetun ja EXCLUSIVE NETWORKSIN ilmoittamaan osoitteeseen palautetun tuotteen tai osan korjauksesta tai vaihdosta sen valmistajan toimesta.

EXCLUSIVE NETWORKSILTÄ on saatava ennakkohyväksyntä tuotteen takuuseen perustuvalle palautukselle. Tätä varten asiakkaan on otettava yhteyttä puhelimitse EXCLUSIVE NETWORKSIN tukipalveluun.

Mikäli tuote havaitaan vialliseksi, EXCLUSIVE NETWORKS toimittaa asiakkaalle tuotepalautusnumeron. Vialliseksi havaittu tuote on palautettava alkuperäispakkauksessaan tuotepalautusnumerolla varustettuna.

Takuuehtojen nojalla uudella tuotteella tai osalla korvattu tuote tai osa on EXCLUSIVE NETWORKSIN yksinomaista omaisuutta.

Takuuseen liittyvät toimenpiteet eivät pidennä sen voimassaoloaikaa.

Tämä takuu on ainoa voimassa oleva takuu.

XIII – VASTUUT:

Asiakas vakuuttaa olevansa ammattimainen toimija ja tältä osin ilmoittaa hankkivansa laitteiston tai ohjelmiston asioista perillä olevien osapuolten välisellä sopimuksella sekä saaneensa riittävän tiedon laitteiston tai ohjelmiston suunnitellusta käytöstä ja käyttötarkoituksesta.

EXCLUSIVE NETWORKS ei ole miltään osin vastuussa laitteiston tai ohjelmiston yhteensopimattomuudesta muiden sen kanssa toimiviksi tarkoitettujen laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa. EXCLUSIVE NETWORKS ei varsinkaan ole vastuussa laitteiston asennuksen mahdollisista välittömistä tai välillisistä tilapäisistä tai pysyvistä vaikutuksista jo asennettuun kokonaisuuteen.

EXCLUSIVE NETWORKS on vastuussa ainoastaan sen toimittamien laitteistojen, ohjelmistojen tai palveluiden aiheuttamasta välittömästä vahingosta niiden kahden rajoituksen puitteissa, jotka ovat asiakkaan vian vuoksi tosiasiallisesti kärsimä vahinko ja myydyn laitteiston, ohjelmiston tai palvelun hinta. EXCLUSIVE NETWORKSIN sopimukseen perustuva kokonaisvastuu rajoittuu aina myydyn laitteiston, ohjelmiston tai palvelun hintaan.

Vastuu ei nimenomaisesti kata mitään välillistä tai epäsuoraa vahinkoa kuten tai tulon- tai ansionmenetystä, tietojen häviämistä ja liiketappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähenemisestä, eikä myöskään ylivoimaisesta esteestä johtuneita vahinkoja.

Mikäli tarvitaan päivitys tai korjausversion asennus, asiakas tiedostaa, ettei EXCLUSIVE NETWORKS pysty toimimaan, ennen kuin se on vastaanottanut kyseiset päivitykset ja korjaukset kehittäjältä, eikä se ole vastuussa tästä syystä johtuvista viipeistä.

XIV – LAITTEISTON MAASTAVIENTI ASIAKKAAN TOIMESTA:

EXCLUSIVE NETWORKSIN toimittamille laitteistoille ja ohjelmistoille on voitu asettaa vientirajoituksia erityisesti (siviili- ja sotilaskäyttöön soveltuvien) kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian osalta muun muassa EU:n tai Yhdysvaltojen lainsäädännössä. EU:ssa tällaisten tuotteiden ja teknologian siirto voidaan jättää vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamisalueen ulkopuolelle.

Velvoitteet voivat tarkoittaa muun muassa (Suomessa) ulkoministeriön ja/tai (Yhdysvalloissa) teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) vientiluvan hakemista ja vientitoimintaa koskevien asiakirjojen arkistointia.

Asiakas myöntää ja hyväksyy sen, että EXCLUSIVE NETWORKSILTÄhankitut tuotteet kuuluvat Suomessa, Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien vientirajoituslakien ja -asetusten soveltamisalaan.

Asiakas sitoutuu olemaan viemättä (edelleen) tai luovuttamatta suoraan tai välillisesti EXCLUSIVE NETWORKSILTÄhankkimiaan tuotteita hakematta ensin edellytettäviä lupia toimivaltaisilta viranomaisilta (Yhdysvalloissa, Euroopassa tai Suomessa).

Asiakas sitoutuu toimittamaan EXCLUSIVE NETWORKSILLEtilauslomakkeessa loppuasiakkaan nimen, oman tilauksensa numeron sekä tilauksen lopullisen määränpään.

Asiakkaan on ilmoitettava omille asiakkailleen, että Yhdysvaltojen viranomaiset voivat tarkastaa Yhdysvalloista vientiluvan saaneiden tuotteiden loppukäyttäjän.

Asiakas on joka tapauksessa vastuussa vientivalvontaakoskevan lainsäädännön asianmukaisesta soveltamisesta, eikä EXCLUSIVE NETWORKS ole vastuussa asiakkaan tästä ehdosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä.

Asiakas voi tutustua mahdollisesti sovellettavaan EU:n ja Suomen lainsäädäntöönseuraavalla sivustolla:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49174&contentlan=1&culture=fi-FI

Asiakas voi tutustua mahdollisesti sovellettavaan Yhdysvaltojen lainsäädäntöön seuraavalla sivustolla:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

EXCLUSIVE NETWORKS muistuttaa Suomessa (tai EU:ssa) sijaitseville asiakkailleen, että kaksikäyttötuotteiden tai -teknologian vienti EU:n ulkopuolelle tai siirto EU:n sisällä voi edellyttää kolmenlaisen (EU:n, Suomen ja Yhdysvaltojen) lainsäädännön noudattamista, eivätkä nämä lainsäädännöt ole keskenään vaihtokelpoisia: yhden niistä noudattaminen ei merkitse automaattisesti jonkin muun noudattamista.

Lisäksi, vaikka EXCLUSIVE NETWORKS voi tarjota asiakkaalleen tälle myymiensä laitteistojen ja teknologian kuljetukseen liittyviä palveluita, tämä ei vaikuta asiakkaalle edelleen kuuluvaan vastuuseen vientivalvontalainsäädännön noudattamisesta.

XV – ASIAKKAAN KAUPALLISET SITOUMUKSET:

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaita kaupan alan vaatimuksia sekä alueellaan voimassa olevia lakeja sekä olemaan vahingoittamatta EXCLUSIVE NETWORKSIN kaupallista mainetta tämän toimittamien tuotteiden johdosta. Asiakas sitoutuu muun muassa ilmoittamaan tarkat ja ajantasaiset tiedot EXCLUSIVE NETWORKSIN markkinoimien tuotteiden ominaisuuksista, suorituskyvystä ja mahdollisista käyttötarkoituksista. Asiakas sitoutuu niin ikään hankkimaan ja uusimaan kaikki tuotteiden myyntiin omassa sijoittautumismaassaan tarvittavat hyväksynnät. Asiakas sitoutuu niin ikään noudattamaan EXCLUSIVE NETWORKSIN myymien laitteistojen sekä lisenssien piiriin kuuluvien ohjelmistojen suojaamiseen käytettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia ja huolehtimaan niiden noudattamisesta.

XVI – ETIIKKA – LAKIEN NOUDATTAMINEN

Asiakas sitoutuu (asiakkaan johto, hallinto, työntekijät ja asiamiehet mukaan luettuina) noudattamaan kulloinkin voimassa olevia korruption vastaisia lakeja, kuten Yhdysvaltojen Foreign Corrupt Practices Act, Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act ja Ranskan ”Sapin II” –laki sekä Suomen Rikoslaki (39/1889) (yhteisesti ”korruption vastaiset lait”), näihin kuitenkaan rajoittumatta. Asiakas sitoutuu muun muassa olemaan a) ryhtymättä toimiin tai sallimatta tai vahvistamatta mitään ulkopuolisen tointa, joka rikkoo korruption vastaisia lakeja, b) käyttämättä mitään toisen osapuolen maksamaa rahamäärää tai muuta vastinetta laittomiin tarkoituksiin, mukaan lukien korruption vastaisten lakien vastaiset tarkoitukset, tarkoituksenaan auttaa toista osapuolta saamaan tai säilyttämään kaupan, sopimuksen tai minkä tahansa aiheettoman hyödyn sekä c) suoraan tai välillisesti tarjoamatta, lupaamatta, antamatta, pyytämättä tai hyväksymättä mitä tahansa virkamieheltä tai julkiselta viranomaiselta, valtion määräysvaltaan kuuluvalta yritykseltä tai yhtiöltä, poliittiselta puolueelta tai muulta luonnolliselta tai oikeushenkilöltä tai tällaisen puolesta tarkoituksena saada aiheetonta kaupallista tai rahallista hyötyä tai vaikutusvaltaa johonkin toimeen tai päätökseen. Kumpikin osapuoli sitoutuu vilpittömässä mielessä olemaan ryhtymättä mihinkään toimeen, jonka se uskoo olevan osapuolten välisessä liikesuhteessa sovellettavien lakien tai kaupallisten periaatteiden vastainen. Asiakkaan parhaan mahdollisen tiedon mukaan mikään sen johtaja, hallintohenkilö tai työntekijä ei ole a) virkamies tai julkinen viranomainen, b) valtion määräysvaltaan kuuluvan yrityksen tai yhtiön työntekijä eikä c) poliittisen puolueen aktiivinen edustaja. Asiakas vakuuttaa, ettei sitä eikä sen johtajia, hallintohenkilöstöä tai työntekijöitä ole virallisesti asetettu syytteeseen ja/tai tunnustettu syylliseksi korruptiolainsäädännön rikkomukseen. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan EXCLUSIVE NETWORKSILLE viipymättä tilanteen muutoksista. Näiden yleisten myyntiehtojen muista vastakkaisista ehdoista riippumatta EXCLUSIVE NETWORKS voi lopettaa liikesuhteen välittömästi, mikäli asiakas ei noudata tämän kohdan XVI mukaisia ehtoja; asiakkaan on tällöin korvattava EXCLUSIVE NETWORKSILLE aiheutuneet vahingot täysimääräisinä. Lisäksi sopimuspuolet sopivat noudattavansa täysimääräisesti kaikkia näiden yleisten myyntiehtojen nojalla ostettujen tuotteiden myyntiä ja jakelua koskevia lakeja.

Asiakas sitoutuu niin ikään noudattamaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja erityisesti pyytämään omilta asiakkailtaan luvan henkilötietojen luovuttamiseen EXCLUSIVE NETWORKSILLE, jotta tämä pystyy hyödyntämään niitä laillisesti muun muassa kaupallisissa ja markkinointitarkoituksissa. Asiakas sitoutuu kaiken kaikkiaan noudattamaan lakia.

XVII – OIKEUSPAIKKA:

Näihin myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lain valintaa koskevia säännöksiä.

Näitä myyntiehtoja kokonaan tai osittain koskevien tai minkä tahansa tilauksen toimeenpanosta mahdollisesti aiheutuvien riitojen oikeuspaikaksi valitaan Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.