Splošni pogoji prodaje – Exclusive Networks, informacijske tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju “Exclusive Networks”)

I – SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV PRODAJE

Oddaja naročila pomeni sprejem teh splošnih pogojev prodaje, kadar je to dogovorjeno v pogodbi, ali kadar je to naznačeno na računu, ali kateremu drugemu dokumentu prodajalca, ki je izročen kupcu, pa kupec temu pred akceptom naročila izrecno pisno ne ugovarja.

Če ni v ponudbi določeno drugače, so ponudbe časovno omejene na 15 dni od datuma izdaje. V nobenem primeru ne gre za prodajo po vzorcu ali modelu in so zato reference na prodajne kataloge, priročnike, cenike in drugo dokumentacije zgolj informativne narave. Družba Exclusive Networks jih lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila.

Kupec lahko najde podatek o dostopu do teh SPP na spletni strani prodajalca ali na licu oziroma hrbtni strani prejetega računa.

II – NAROČILO

Vsakršna klavzula ali posebni pogoji prodaje pri naročilu kupca, ki so v nasprotju s temi pogoji, niso veljavni, razen na podlagi izrecnega pisnega soglasja družbe Exclusive Networks. Vsako spreminjanje ponudbenih pogojev v (pogojnem) akceptu se šteje kot nova ponudba kupca. Naročilo postane veljavno samo, ko ga akceptira družba Exclusive Networks. Družba Exclusive Networks lahko tudi zavrne naročilo kupca s tem, da spremeni kateregakoli od bistvenih elementov prodajne pogodbe in se šteje kot da je prodajalec dal novo ponudbo. Šteje se, da kupec sprejme vsakršno spremembo naročila, ki jo sporoči družba Exclusive Networks v tem obdobju, razen če kupec družbo Exclusive Networks v roku treh dni od prejema obvestila pisno obvesti o nestrinjanju s spremembo. Če Exclusive Networks spremeni ponudbo kupca, se nova ponudba oziroma naročilo šteje za akceptirano, ko kupec poda svoje soglasje oz. ko pretečejo trije dnevi ne da bi novi ponudbi oziroma naročilu izrecno nasprotoval. Če pride do kakršnekoli spremembe (v označbi, količini, itd.) naročila, ki ga je že sprejela in potrdila družba Exclusive Networks, se pogoji, ki so bili priznani prej, ne morejo podaljšati brez soglasja družbe Exclusive Networks. Družba Exclusive Networks lahko prekliče sprejeto naročilo, če kupec ne izpolni svojih obveznosti iz XIV. člena.

III – NAROČENI IZDELKI IN STORITVE

Ponudba in račun družbe Exclusive Networks vsebujeta razčlenitev naročenih izdelkov in storitev, kot so lahko strojna in programska oprema in povezane storitve.

Prodaja strojne opreme

Družba Exclusive Networks prodaja strojno opremo različnih dobaviteljev kot njihov pooblaščeni distributer. Tehnične karakteristike in dokumentacija te strojne opreme so dobaviteljeva odgovornost in družba Exclusive Networks jih preda take, kot so. Kupec soglaša, da družba Exclusive Networks ne podaja nobenih jamstev v zvezi s tem in da bo morebitne zahtevke vseh vrst kupec naslavljal direktno na dobavitelja.

Dobava programske opreme

Družba Exclusive Networks kupcu podeljuje pravico do uporabe vsakršne programske opreme, ki jo naroči oz. je integrirana v prodani strojni opremi pod dogovorjenimi pogoji. Pogoji, na podlagi katerih se podeli taka pravica do uporabe in tudi obveznosti, ki jih kupec sprejme v zvezi z dobavo zadevne programske opreme, so lahko podrobneje opisani v licenci, ki se izda kupcu, ali pa so lahko priloženi računu in tem splošnim pogojem. Kupec se zavezuje, da bo pogoje te licence predložil svojemu končnemu kupcu in da bo zagotovil njihovo upoštevanje v celoti.

Če licenca ali posebni pogoji ne obstajajo, je pravica do uporabe programske opreme, naročene ali nameščene v strojni opremi, ki jo prodaja družba Exclusive Networks, omejena na operativno delovanje samo ene kopije te programske opreme, razen morebiti dogovorjene pravice do reprodukcije, modifikacije ali odprave napak. Družba Exclusive Networks ni odgovorna za nobene težave, ki lahko vplivajo na delovanje programske opreme, niti za nobene začasne prekinitve (še posebej ne za popravke, posodobitve ali druge zadeve) ali trajno prekinitev, ki jo povzroči napaka, ki je v domeni izdajatelja te programske opreme.

Sorodne storitve

Pri prodaji strojne opreme oz. dobavi programske opreme, ki je predmet vzdrževanja ali storitev posodabljanja, ki ga izvede njun dobavitelj, se šteje, da je naročilo opreme, ki ga poda družba Exclusive Networks, naročilo zadevne storitve, katere finančni in drugi pogoji so opredeljeni v sprejeti ponudbi in na računu, vključno listine, na katere se račun sklicuje.

Družba Exclusive Networks lahko prav tako prek dobavitelja ali tretjega ponudnika zase pridobi dodatne storitve, kot je npr. namestitev, kar je predmet ločenega naročila ob pogojih, navedenih v sprejeti ponudbi in na računu.

Intelektualna lastnina

Nakup strojne opreme oz. dobava programske opreme, naročene pri družbi Exclusive Networks, kupcu ne podeljuje nobenih pravic intelektualne lastnine in ga zavezuje k spoštovanju pridobljenih pravic intelektualne lastnine pod pogoji dobavitelja zadevne strojne ali programske opreme. Ob upoštevanju teh pogojev bo kupec zavarovan pred zahtevki tretjih, ki bi utemeljeno kršili nemoteno posest na način omejevanja ali prepovedi uporabe zadevne strojne ali programske opreme. Na drugi strani družba Exclusive Networks nikakor ne odgovarja za nobene težave, ki bi nastale zaradi delovanja, uvedbe ali vzdrževanja programske opreme, ki je ni dobavila ona.

IV – CENE

Blago in oprema se obračunata po ceniku družbe Exclusive Networks, ki je veljaven na dan dobave. Cene po ceniku ne vključujejo davkov. Vsi morebitni davki, stroški transporta, embalažnina in zavarovanje se obračunajo dodatno po stopnji, ki velja na dan prodaje ali dobave. Naročila posebnih storitev in izdelkov, ki niso na ceniku družbe Exclusive Networks, se obračunajo po ceni, navedeni v komercialni ponudbi.

V – FAKTURIRANJE

S sprejemom teh splošnih pogojev prodaje se šteje, da kupec daje izrecno soglasje k prejemu (kjer je to mogoče) elektronskega namesto papirnatega računa družbe Exclusive Networks v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi. Pošiljatelj izbere katerikoli elektronski naslov kupca, razen če se dogovorita, da se bo račun pošiljal zgolj na posebej izbran elektronski naslov kupca.

VI – DOBAVNI ROKI

Dobavni roki sporočeni kupcu so nezavezujoči, ker je lahko družba Exclusive Networks odvisna od svojih dobaviteljev.

Kadar kupec ne želi prevzeti naročenega blaga, ga bo prodajalec posebej ustno ali pisno pozval, da blago prevzame. Če ga kupec niti takrat ne prevzame, ga lahko prodajalec proda, sam ali s pomočjo posrednika, ne da bi o svoji izbiri obvestil kupca, slednji pa bo prodajalcu v 8 dneh po pozivu nadomestil morebitno prikrajšanje vsled nižje kupnine prejete od tretjega. Prodajalec se zavezuje, da bo pri tem ravnal v prid obeh strank. Družba Exclusive Networks ima pravico do začasne ali trajne ustavitve dobave, če ima utemeljen razlog za to, še zlasti pa če kupec krši kakšno svojo zavezo, vključno svojo sodelovalno dolžnost, še zlasti pa v naslednjih primerih:

– če kupec pravočasno ne izpolni svojih finančnih obveznosti,

– če kupec družbi Exclusive Networks pravočasno ne predloži tehničnih, finančnih ali komercialnih podatkov ali specifikacij, potrebnih za odpremo blaga,

– če nastane višja sila, kot so socialni nemiri, stavka, epidemija, vojna, zaseg, požar, poplava, delovne nezgode, resna poškodba delov v proizvodnji, prekinitev ali zamuda pri transportu ali kakršen koli drug razlog, posledica katere je delna ali popolna zaustavitev dela v družbi Exclusive Networks ali pri njenih dobaviteljih, morebitna prepoved izvoza, ki jo sprejme vlada v državi izvora zadevne strojne opreme. V teh primerih se dobavni rok podaljša za čas nezmožnosti dobave zaradi zgoraj navedenih razlogov, ki se sporočijo kupcu takoj, ko je to mogoče.

VII – TRANSPORT IN DOBAVA

Za namen dobave strojne opreme kupec družbi Exclusive Networks daje pooblastilo za izvedbo transporta naročenih izdelkov na dogovorjen naslov.

Če ni dogovorjeno drugače, se blago dobavi na sedež kupca. Pošiljanje in pakiranje blaga je odgovornost družbe Exclusive Networks. Zavarovanje blaga do izročitvenega kraja uredi družba Exclusive Networks. Ti stroški se obračunajo po fiksni ceni.

Proti družbi Exclusive Networks, špediterju ali prevozniku ni mogoče sprožiti nobenega postopka vračila sredstev zaradi izgube, okvare ali poškodbe na blagu, razen če se prevozniku takoj ob prevzemu blaga notificira manko in se takšno obvestilo nemudoma pošlje družbi Exclusive Networks, kadar pa je to potrebno pa tudi špediterju.

Kupec je dolžan na svoje stroške zagotoviti in zavarovati kraj izročitve tako, da lahko prevoznik nemoteno izroči dobavljeno blago kupcu. Prodajalec ima pravico do delnih dobav

VIII – VRAČILO BLAGA

Blaga ni mogoče vrniti brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Exclusive Networks.

Vrača se tisto blago oziroma oprema, ki ni bila spremenjena na katerikoli način. Vračilo je možno samo originalni embalaži. Kupec nosi stroške transporta in ponovnega skladiščenja vrnjenega blaga.

Kupec mora opremo vrniti v roku osmih dni od prejema dovoljenja družbe Exclusive Networks za vračilo.

IX – PRENOS LASTNINSKE PRAVICE IN PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Blago, navedeno na dobavnici in na računu, ostane po izročitvi last družbe Exclusive Networks, dokler kupec ne poravna celotne kupnine.

Če družba Exclusive Networks to zahteva, bo kupec v 8 dneh po pozivu prodajalca notarsko overil svoj podpis na posebni listini, ki bo dogovor o pridržku lastninske pravice določal na veljaven način. Ne glede na to, da lastninska pravica v tem primeru ne preide na kupca, pa riziko uničenja ali poškodovanja stvari v posesti kupca preide na kupca že z izročitvijo v neposredno posest. Če bi kupec preprodal blago, na katerem še ni prešla nanj lastninska pravica, je kupec dolžan izročiti tudi morebitni presežek kupnine prodajalcu, razen kadar kupec prodajalcu plača svojo obveznost ob zapadlosti. Ob preklicu naročila za blago zaradi višje sile oz. zahteve po preklicu, ki jo poda kupec, ostanejo avansi, ki so že bili nakazani, v lasti družbe Exclusive Networks.

X – PLAČILNI POGOJI

Če ni dogovorjeno kaj drugega, se dobavljeno blago ali storitve plačajo ob naročilu.

Prodajalec lahko kupcu odobri neto plačilni rok pod pogojem, da mu kupec razkrije zahtevane podatke o solventnosti kupca. Kadar prodajalec kupcu odobri plačilni rok ne da bi naznačil kakšen je ta plačilni rok, se šteje, da je bil dogovorjen 30-dnevni plačilni rok. Plačila so brezgotovinska.

XI – ZAMUDA

Zamudna obrestna mera znaša 8% letno, razen če je zakonita zamudna obrestna mera v Republiki Sloveniji višja. Zamuda pri plačilu enega obroka povzroči zapadlost vseh preostalih obrokov. Prodajalec lahko v času zamude prekliče vse svoje pogodbene obveznosti in terja povrnitev škode. Kadar bi ugotavljanje škode povzročilo nesorazmerne stroške prodajalcu, lahko ta, če želi, obračuna pogodbeno kazen v višini 20% dogovorjenega zneska. Če kupec v celoti poravna svoje zapadle obveznosti v roku 3 dni od zapadlosti, se gornje določbe ne uporabijo.

Prodajalec lahko pisno opomni kupca na zamudo pri plačilu svoje obveznosti. Stroški opomina znašajo 40 EUR. Kadar so stroški terjatev veji od tega pavšalnega zneska, lahko družba Exclusive Networks zahteva dodatno nadomestilo na podlagi spremne dokumentacije.

XII – JAMSTVO

Družba Exclusive Networks jamči, da ima dobavljeno blago ob izročitvi kupcu dogovorjene ali standardne značilnosti. Družba Exclusive Networks daje kupcu tista jamstva, ki jih zagotavlja proizvajalec ali njegov dobavitelj blaga. Jamstvo velja samo za dele, za katere družba Exclusive Networks ugotovi, da so okvarjeni in da okvara ni posledica nepravilne uporabe ali ravnanja kupca, npr. če serviser izvede dela, ki jih družba Exclusive Networks ni odobrila. Jamstvo preneha, kadar v okvarjeno blago poseže oseba, ki nima dovoljenja družbe Exclusive Networks za tak poseg. Kupec mora jamstvo uveljaviti brez nepotrebnega odlašanja. Pri tem mora reklamirano blago vrniti v originalni embalaži. Družba Exclusive Networks  ima dolžnost organizirati obravnavo reklamacije, tako da uredi popravilo ali zamenjavo pri proizvajalcu reklamiranega izdelka ali njegovega dela, za katerega ugotovi, da je okvarjen, ter vračilo na naslov reklamanta. Če se ugotovi, da je reklamacija upravičena, bo družba Exclusive Networks kupcu posredovala kodo vračila izdelka. Vračilo izdelkov iz garancije mora predhodno odobriti družba Exclusive Networks.  Za to bo kupec po telefonu vzpostavil stik s podporno storitvijo družbe Exclusive Networks.

Izdelki ali deli, ki se zamenjajo v postopku reklamacije, postanejo izključna lastnina družbe Exclusive Networks.

Posegi v času jamčevanja ne podaljšajo jamčevalne dobe.

Drugih jamstev ali garancij prodajalec ne daje.

XIII – ODGOVORNOST

Kupec bo v primeru, da ni profesionalec ali da mu je znan namen uporabe blaga ali storitev, o tem na primeren način obvestil družbo Exclusive Networks. Če obvestila ni, se kupec strinja, da ni potrošnik in da kot strokovnjak s predpisano skrbnostjo kupuje strojno in/ali programsko opremo, ter se izrecno strinja, da je bil ustrezno informiran o uporabi in predvidenem namenu strojne ali programske opreme. Sicer je dolžnost kupca, da si takšne informacije od družbe Exclusive Networks pridobi.

Družba Exclusive Networks ne odgovarja za nekompatibilnost strojne ali programske opreme z drugo opremo ali programsko opremo, s katero se načrtuje delovanje. Družba Exclusive Networks še posebej ne odgovarja za nobeno posredno ali neposredno, trajno ali začasno posledico namestitve opreme na obstoječem nameščenem sistemu.

Družba Exclusive Networks odgovarja za direktno škodo vsled napake, ki obstaja ob prodaji blaga. Nikoli pa ne odgovarja za druge in nadaljnje škode, ali za katerokoli škodo, ki je posledica višje sile. Pogodbeni stranki dogovarjata, da je odškodninska odgovornost družbe Exclusive Networks v vsakem primeru omejena z višino njegove fakture, ki jo je plačal kupec.

Če se pojavi potreba po posodobitvi ali korektivni namestitvi, se kupec obvesti, da družba Exclusive Networks ne more delovati pred prejemom zadevnih posodobitev in korekcij, ki jih izvede proizvajalec, in ne more biti odgovorna za nobene zamude, ki bi lahko nastale iz tega naslova.

XIV – PREPRODAJA BLAGA, KI JO IZVEDE KUPEC

Kadar je strojna in programska oprema, ki jo dobavlja družba Exclusive Networks predmet izvoznih restrikcij, ali omejitev katerekoli narave, še zlasti v primeru dvojne civilne/vojaške rabe vsled predpisov EU in drugih predpisov, ki se jih upošteva v državi članici EU, mora kupec to spoštovati ne da bi ga bil prodajalec dolžan o tem posebej obveščati.

Kadar kupec preproda blago, se mora prepričati ali obstaja predpis, ki bi na katerikoli način sankcioniral družbo Exclusive Networks. Če kupec preproda blago ali opremo, ki je ne bi smel, bo odškodoval družbo Exclusive Networks in z njim povezane družbe za vsako škodo, ki bi mu nastala. Kupec se zavezuje, da ne bo izvažal, ponovno izvažal ali prenašal, posredno ali neposredno, izdelkov, kupljenih od družbe Exclusive Networks, brez predhodno zahtevanega dovoljenja pristojnega organa. Kupec se zavezuje, da bo družbi Exclusive Networks posredoval ime končnega kupca, njegovo številko naročila in končni naslov naročila prek naročilnice. Kupec mora svoje kupce obvestiti o omejitvah pri preprodaji, ter zagotoviti, da se bodo pravice po teh splošnih prodajnih pogojih lahko učinkovito izvajale tudi v primeru še nadaljnjih preprodaj blaga in programske opreme. V primeru negotovosti bo predhodno konzultiral družbo Exclusive Networks, ki mu bo posredovala odgovor ali povezavo na relevantne predpise, kadar bo takšen odgovor oziroma povezavo poznal.

Vsekakor je kupec odgovoren za pravilno uporabo predpisov za nadzor izvoza, družba Exclusive Networks pa v tem primeru ne more biti odgovorna za kupčevo neupoštevanje dolžnosti iz te klavzule in zadevnih predpisov in jo mora kupec odškodovati.

Dejstvo, da družba Exclusive Networks lahko kupcu zagotovi storitev glede transporta prodane opreme in tehnologije, ne odveže kupčeve odgovornosti glede upoštevanja veljavnih predpisov glede nadzora izvoza, ki ostanejo odgovornost kupca.

XV – OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec se zavezuje, da bo na svojem teritoriju uporabil najboljše komercialne standarde in upošteval veljavno zakonodajo in da pri svojem delovanju ne bo škodoval ugledu družbe Exclusive Networks iz naslova njihovih posredovanih izdelkov. Kupec se še posebej zavezuje, da bo posredoval točne in najnovejše podatke o lastnostih, delovanju in možnih uporabah izdelkov, ki jih prodaja družba Exclusive Networks. Kupec se prav tako zavezuje pridobiti in obnoviti vsa potrebna dovoljenja za prodajo izdelkov v državi, kjer deluje. Kupec se tudi zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne lastnine v zvezi z opremo, ki jo prodaja družba Exclusive Networks in programsko opremo, za katero se izdaja licenca, ter bo o morebitnih kršitvah tretjih glede navedenih pravic promptno obveščal družbo Exclusive Networks.

XVI – ETIKA – SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Kupec (med drugim tudi njegovi izvršniki, direktorji, zaposleni in posredniki) se zavezuje, da bo deloval v skladu z veljavnimi protikorupcijskimi zakoni, kar vključuje in ni omejeno na ameriški zakon o tujih korupcijskih praks (Foreign Corrupt Practices Act), zakon o podkupovanju Združenega kraljestva (Bribery Act) in zakon »Sapin II« (v nadaljnjem besedilu: protikorupcijski zakoni). Kupec še posebej ne bo: (a) sprejel nobenih ukrepov ali dovolil ali pooblastil tretjo osebo za izvajanje ukrepov, ki bi kršili protikorupcijsko zakonodajo, (b) uporabil denar ali druge prejemke, ki mu jih izplača druga pogodbena stranka za nezakonite namene, kar vključuje kršitev protikorupcijske zakonodaje, da bi pomagal drugi pogodbeni stranki pri pridobitvi ali nezakoniti ohranitvi pogodbe ali dogovora, ki bi predstavljal nezakonito prednost, in (c) posredno ali neposredno ponudil, obljubil, dal, zahteval ali sprejel kakršne koli zadeve, bodisi od javnega uslužbenca ali javnega agenta, družbe ali podjetja pod nadzorom vlade, politične stranke ali drugega posameznika ali korporativnega subjekta za nezakonito pridobitev komercialne ali finančne prednosti ali vpliva na kakršnakoli dejanja ali odločitve. Vsaka pogodbena stranka, ki deluje v dobri veri, ne bo izvajala nobenih ukrepov, za katere meni, da kršijo zakon ali trgovinske politike, veljavne za poslovno razmerje med obema pogodbenima strankama. Po najboljši vednosti kupca noben njegov izvršni direktor ali zaposleni ni: (a) javni uslužbenec ali javni posrednik, (b) zaposlen pri subjektu ali družbi pod nadzorom vlade, (c) aktivni zastopnik v politični stranki. Kupec potrjuje, da ne on niti njegovi izvršni direktorji ali zaposleni niso bili uradno obtoženi in/ali obsojeni za kršitev ali prevaro v zvezi s predpisi, ki veljajo za boj proti korupciji. Kupec se zavezuje nemudoma obvestiti družbo Exclusive Networks, če se ta situacija spremeni. Ne glede na vse morebitne druge nasprotne določbe v teh pogojih prodaje lahko družba Exclusive Networks nemudoma prekine trgovinske zveze, če kupec ne bo deloval v skladu z določbami iz te klavzule, kjer se zahteva, da kupec zavaruje, zaščiti in družbo Exclusive Networks oprosti, če nastane škoda. Poleg tega se obe pogodbeni stranki strinjata, da bosta v celoti delovali skladno z vsemi veljavnimi zakoni v zvezi s prodajo in distribucijo kupljenih izdelkov ob upoštevanju teh splošnih pogojev uporabe.

Kupec se prav tako zavezuje, da bo deloval v skladu z veljavno zakonodajo glede varovanja osebnih podatkov in zasebnosti, kar vključuje in ni omejeno na Splošno uredbo o varstvu podatkov v EU in da bo od svojih kupcev pridobil soglasje za posredovanje njihovih osebnih podatkov družbi Exclusive Networks tako, da bo družba lahko podatke zakonito uporabila, med drugim za komercialne in tržne namene. Na splošno se kupec zavezuje delovati v skladu z zakonodajo.

XVII – ZAKONSKA IN SODNA PRISTOJNOST

Za spore med kupcem in prodajalcem velja slovensko pravo. O sporu bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Stranki si bosta prizadevali spore rešiti po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče in bo tako določil prodajalec, bo o sporu namesto sodišča v prejšnjem odstavku odločala Stalna arbitraža pri GZS. Pogoj za možnost začetka postopka pred sodiščem ali arbitražo je, da ena stranka najprej pozove drugo k mirni rešitvi spora. Kupec in prodajalec s temi SPP izključujejo uporabo Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga.

XVIII – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNA SKRIVNOST

V primeru obdelave osebnih podatkov s strani katere koli stranke za namen izvajanja pravnih poslov med strankama se vsaka stranka zavezuje, da bo zagotovila skladnost z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z relevantnimi predpisi EU. Še zlasti se vsaka stranka zavezuje, da bo seznanila posameznike, na katere se nanašajo podatki z nameni in sredstvi obdelave podatkov, ki se izvaja, po potrebi pridobila njihovo soglasje in jim omogočila uveljavljanje njihovih pravic, ter bo izvajala ustrezne tehnične, personalne in organizacijske ukrepe, da se zagotovi varnost takšnih podatkov. Kupec daje družbi Exclusive Networks soglasje za zbiranje vseh komercialnih podatkov o njem, vključno o njegovem osebju. Poslovna skrivnost so vsi podatki, ki so označeni kot poslovna skrivnost, ter tisti podatki, za katere je očitno, da bi nastala škoda prodajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Prodajalec in kupec se zavezujeta varovati poslovne skrivnosti drug drugega.

XIX – DOSTOPNOST SPP

Veljavna verzija SPP je dostopna na povezavi https://www.exclusive-networks.com/si/legal-compliance/splosni-pogoji-prodaje/