Exclusive Networks, ajanslar, iş ortakları ve bunlar dışında işbirliği yaptığı şahıs veya kurumlarla çalışırken, belirlediği Etik İlkeler çerçevesinde hareket eder. 

Etik ilkeler
o Dürüstlük ve doğruluk
o Adil davranış 
o Veri gizliliği
o Profesyonel İş Yapış Modeli 

Etik Davranış Kurallarının Amaçları: 
Exclusive Group'un etik ilkelerini ajanslar, iş ortakları ve bunlar dışında işbirliği yapılan şahıs veya kurumlarla paylaşmasına izin verir.
Amaç, etik değerler konusunda farkındalık yaratmak ve iş uygulamalarının her zaman etik olduğundan emin olmaktır.
Exclusive Group çalışanlarından, iş ortaklarından ve bunlar dışında iş ilişkisinde bulunulan taraflardan, grubun etik ve organizasyonel değerlerine uymalarını ve bunları Exclusive Group ile çalışırken kendi davranış ve karar verme süreçleriyle desteklemelerini istiyoruz. 
Bu belge ayrıca çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve bunlar dışında iş ilişkisinde bulunulan taraflarla ortak olarak paylaşılan 7 Etik İlkeyi açıklamaktadır. 
Şirketinizden, birlikte iş yapabilmemiz için bu ilkeleri uygulamalarını isteriz.
Exclusive Group ile bağlantılı iş yaparken etik olmayan veya yasa dışı davranışlarda bulunan ajanslar, iş ortakları ve üçüncü şahıslarla sözleşme feshedilecektir. 

Etik İlkeler
Exclusive Group çalışanları, iş ortakları ve bunlar dışında işbirliği yapılan taraflar her zaman en yüksek etik davranış standartlarına uymalıdır.
Etik İlkeler:
• Dürüstlük ve doğruluk
• Ticari uygulamalarda adilliği
• Veri gizliliği
• Mesleki davranış
• Mesleki beceriler ve katma değer
• Sosyal saygı
• Çevre bakımı
Bu ilkeler, birlikte iş yapma şeklimizi yönlendirmek için tanımlanmıştır.

 

Etik ve Davranış İlkeleri

İçindekiler

 • Etik ve Davranış İlkeleri
 • Exclusive Networks’ un 7 Etik İlkesi
  • Dürüstlük ve Doğruluk
  • Ticari uygulamalarda adillik
  • Veri gizliliği
  • Profesyonel davranış
  • Mesleki beceriler ve katma değer
  • Sosyal saygı
  • Çevreci özen

 

 • Çalışanlarımızın Değerleri

 

 • Onaylama
 

 

Etik ve Ahlaki Hedef İlkeleri

 

Bu ilkeler, Exclusive Networks’ un, etik ilkelerini tüm çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, temsilcileri, hissedarları, iş ortakları ve üçüncü taraflar ile paylaşmalarını sağlar.

Amaç, etik değerler konusundaki farkındalığı artırmak ve iş uygulamalarının her zaman etik olmasını garantilemektir.

Tüm Exclusive Networks çalışanlarının, firmanın etik ve kurumsal ilkelerinin farkında olmalarını ve bunları paylaşmalarını ve bundan dolayı davranış ve karar almada bu ilkeleri korumasını istiyoruz. Bu belgede, tüm grup tarafından paylaşılan 7 Etik İlke detaylı olarak açıklanmaktadır ve bu belge doğru kararları almanıza yardımcı olacak bir rehberdir.

Etik olmayan veya yasa dışı bireysel davranışlar iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin cezasına konu olacaktır. Exclusive Networks, bu gibi durumlarda gerekirse resmi yetkililere başvuracaktır.

 

 

 

FERAGATNAME

Bazı durumlarda (örneğin bazı coğrafi alanlarda), bu İlkelerin  bazı kısımlarının değiştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda, ilgili bölgenin Ülke Müdürü, Exclusive Networks’ un Yürütme Komitesine onay için sunulmak üzere, bu İlkelerden feragat edildiğine dair bir belge isteyecektir. Feragatname verildiği takdirde, bu bilgiler ilgili çalışanlara zamanında iletilecektir.

Onaylar ve feragatnamelerin nüshaları şirket tarafından muhafaza edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusive Networks’ un 7 Etik İlkesi

 

Exclusive Networks çalışanları, her zaman en yüksek standartlardaki etik ilkelere bağlı kalacaktır.

Exclusive Networks’ un 7 Etik İlke şunlardır:

 • Dürüstlük ve Doğruluk
 • Ticari uygulamalarda adillik
 • Veri gizliliği
 • Profesyonel davranış
 • Mesleki beceriler ve katma değer
 • Sosyal Saygı
 • Çevreci özen

Bu ilkeler, iş yapış biçimimize rehberlik etmek üzere tanımlanmıştır.

 

Dürüstlük ve Doğruluk

Kurallara ve düzenlemelere uyma

Exclusive Networks adına hareket eden her şahsın, bu ilkelerin ve başvurulacak düzenlemelerin farkında olması ve bunlarla uyumlu olduğundan emin olması gerekir. Bunun amacı sadece mali cezalar veya cezai kovuşturmalardan kaçınmak değil, aynı zamanda itibarımızı da korumaktır.

Eğer iş sorumluluklarınızı etkileyen bir kural veya düzenlemenin anlaşılması  konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, endişenizi  Yönetime ve kurum dışı hukuk danışmalarına bildirebilir ve onlarla koordinasyon sağlayabilirsiniz. Zaman zaman, yerel yasaların ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa yasalarının operasyonlarımızı nasıl etkileyebileceğini anlamak zor olabilir. Ancak nasıl olursa olsun bunlara uymamanın geçerli bir nedeni olmayacaktır.

Tüm çalışanlar bu ilkelere ve intranet ya da ast-üst ilişkileri içindeki resmi iletişimler yoluyla kullanıma sunulan diğer şirket politikaları ve prosedürlerine uymaktan da sorumludur.

Günlük operasyonlarda, tüm karar alma süreçlerinde ve işi yürütmeye yönelik araçlarda Dürüstlük, Doğruluk ve Sadakat

Sadece yasalara uymanın ötesinde, aynı zamanda her çalışanın ve işbirliği içinde olduğumuz 3.şahısların, dürüstlük, doğruluk ve sadakat ilkelerine uygun şekilde iş yapmasını isteriz. Dürüstlük tüm iş uygulamalarımızda odak noktasında olmalıdır. İş ortaklarımıza sağlanan bilgiler daima gerçeğe uygun olmalı ve asla yanıltıcı olmamalıdır. Daima adil bir biçimde rekabet etmeliyiz.

Ticari uygulamalarda adillik

Yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama, zimmete para geçirme kat’i suretle yasaktır

Herhangi bir durumda avantaj sağlamaya yönelik her türlü uygunsuz ödeme, içeriği ve coğrafi konumu ne olursa olsun asla kabul edilemez.

Exclusive Networks’ un, tüm çalışanları ve iş ortakları için, aşağıdaki ana kuralları belirtilen FCPA’ya (Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası) uyması zorunludur.

 • İş elde etme veya elde tutma, bir iş avantajını güvenceye alma veya herhangi bir kişiye iş yönlendirme amacıyla, bir Kamu Görevlisine, değer taşıyan herhangi bir şey (nakit, nakit eşdeğerleri, hediyeler, hayır kurumlarına katkılar, hibeler, sponsorluklar, seyahatler, yatırımlar, ağırlama, konaklama, üçüncü bir tarafla olan bir anlaşmayla ilgili işlere yatırım yapma taahhüdü ve maddi ya da gayri maddi değeri olan diğer her şey) vermek, teklif etmek veya sağlamak kat’i suretle yasaktır.
 • Bir Kamu Görevlisine hiçbir nakit ödemenin yapılmaması gereklidir;
 • Doğrudan veya dolaylı olarak, özel bir kişiye yapılan her türlü ödeme, verilen hediye veya fayda, makul ve olağan olmalı, ölçüsüz veya aşırı olmamalıdır;
 • Yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama, zimmete para geçirme, yasaya aykırı veya uygunsuz iş yürütme araçları, uygunsuz avantaj elde etme kat’i suretle yasaklanmıştır. Bir işin uygulanmasının yeterliliği konusunda şüphe oluşması halinde, çalışanların konuyu üstlerine ve/veya Üst Yönetime iletmeleri istenir.

Şirket, bu kurallara ek olarak, şirketimiz ve şirketimiz adına hareket eden kişiler tarafından verilen veya alınan işle ilgili hediyeler ve ağırlama şartları ile ilgili bir Hediye ve Ağırlama Politikası’na sahiptir.

Bu Hediye ve Ağırlama Politikasının amacı, hediyeler ve ağırlama konusunda izin verilebilir olanlara ilişkin genel tutumu ortaya koymaktır. Olası her senaryoyu içeren eksiksiz bir liste vermek mümkün olmasa da, Exclusive Networks, bu Politikanın yorumlanmasında sağduyuya dayalı ve pratik bir yaklaşımın ve bilincin benimsenmesini beklemektedir. Ek bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğer ürünlerin promosyonu veya sağlanan servislerle direk bağlantılı olmak üzere sunulacak ürün ve iş hediyeleri için, makul ve limitli harcamalarınız varsa İş hediyeleri ve Ağırlama Politikası kılavuzundaki kurallar takip edilmelidir.

İş ve Ağırlama kapsamında hediye politikası aşağıdaki gibidir:

 • İş kapsamında herhangi bir hediye vermeden önce, Ülke Müdürü veya Pazarlama Müdürü’nüzden onay alın;
 • Hediyeler nadiren verilir ve iş ortağı/müşteri tarafından istihdam edilen 1 kişi başına 500€ değerini aşamaz. Hediyelerin, aynı organizasyonda çalışan çok sayıda kişiye sunulması da söz konusu olabilir. Bu durumda, toplam hediye tutarı hiçbir zaman 2000€’yu aşmamalıdır (aynı kişi için maksimum 500€ değeri korunmalıdır);
 • İş hediyelerinin değeri ve cinsi teklifin sunulduğu şartlar ile orantılı olmalıdır. Hediye bir yükümlülük veya utanç verici bir duruma neden olmamalıdır; Hediyeler İş ortaklarına/ Müşterilere, yemek/etkinlik/ağırlama sırasında sunulmalıdır.
 • Ağırlama teklifi, bir çıkar çatışmasının doğabileceğinin öngörüldüğü bir ihale süreci sırasında muhtemel bir müşteri/tedarikçi tarafından sunulabilir. Bu gibi durumlarda sunulan şey kibarca reddedilmelidir.
 • Asla, uygunsuz bir avantaj elde etmek için bir hediye veya şüpheli bir düzenleme teklifinde bulunulmamalıdır (örneğin, ihale öncesinde, sırasında veya hemen sonrasında hiçbir hediye teklif edilmemelidir.);
 • Hiçbir zaman bir kamu görevlisine hediye teklif edilmemelidir;
 • Hiçbir zaman nakit, kredi veya menkul kıymetler biçiminde hediye verilmemelidir;
 • Eğer kişisel bir ilişki ile bağlantılı ise hiçbir zaman iş kapsamında hediye verilmemelidir;
 • 100 USD (Yüz ABD doları) değerinin üzerinde olan her türlü hediyeyi, Ülke Müdürü’nün denetiminde olan lokal hediye kayıt defterinize kaydedin. Hediye kayıt defteri, doldurulması gereken, aşağıdaki bilgileri içerir: işlemin niteliği, tam maliyet, hediyeyi veren kişinin adı, hediyenin alıcısının adı, alıcı ile olan iş ilişkisi, hediyenin amacı, tarih;
 • Sunulan ağırlama işle ilgili olmalıdır. Her türlü sosyal toplantı veya etkileşim, işin yürütülmesi için uygun olduğu genel kabul gören mekanlar/tesislerde gerçekleştirilmelidir.

 

Kabul edilebilir hediyelere örnekler arasında sık olmayan yemekler, spor veya eğlence etkinlikleri için biletler, yiyecek ve içecek ikramları, hatıralık hediyeler bulunur; bununla birlikte, bunu sunmadan önce, müşterilerinizin kurumsal politikasına ve etik ilkelerine uyduğunuzdan emin olmak için lütfen bu konuyu onlarla görüşün. Öte yandan, Exclusive Networks çalışanlarının, iş ortağı tarafından ödenen iş yemekleri (bu iş ortağı yemekte hazır bulunduğu ve yemekler sık olmadığı sürece), yine iş ortaklarına seminer ve etkinlik için verilen davetler, ücretsiz olarak tedarikçiler tarafından temin edilen promosyon ürünleri hariç olmak üzere, iş ortaklarından/ üçüncü taraflardan hediye veya iyilik kabul etmemeleri gerekir.

Olası tüm çıkar çatışmalarının üstlere beyan edilmesi

Bir çıkar çatışması, sizin kişisel çıkarınızın (veya aile ferdiniz ya da yakın akrabanızın çıkarının), sizi şirketin yüksek çıkarına uygun olmayan bir karar almaya itmesi durumunda ortaya çıkar. Exclusive Networks ‘teki işiniz dışında olan tüm kişisel ve işle ilgili alışverişlerinizde sağduyulu biçimde hareket etmeniz ve olası bir çıkar çatışmasına dair herhangi bir şüphe olması veya bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması olasılığı durumunda üstlerinizi bu konuda uyarmanız kilit önemdedir.

Çıkar çatışmasıyla ilgili kurallar aşağıda yer almaktadır:

 • İş ortağı tarafından ödenen iş yemekleri (bu iş ortağı yemekte hazır bulunduğu ve yemekler sık olmadığı sürece), yine iş ortaklarına seminer ve etkinlik için verilen davetler, ücretsiz olarak tedarikçiler tarafından temin edilen promosyon ürünleri hariç olmak üzere, iş ortaklarından/ üçüncü taraflardan hediye veya iyilik kabul etmemeleri gerekir.
 • Asla hediye veya ağırlama talebinde bulunmamak;
 • Eşinin veya partnerinin ya da yakın akrabanın, çıkar çatışması doğurabilecek olan mesleki faaliyetlerini Ülke Müdürü ile ya da bağlı bulunduğu yöneticiye beyan etmek;
 • Bir hükümet veya siyasi parti için, yürütülen her türden işi beyan etmek;
 • Görevleri ifa etme sırasında, tarafsızlığı bozabilecek olan kişisel bir çıkarın bulunduğu bir konu hakkında karar vermenin istenmesi durumunda hemen üstleri bilgilendirmek;

Örneğin, eğer ailenizin sahip olduğu veya yönettiği bir iş ortağı ile direk iş bağlantınız varsa Exclusive Networks Üst Yönetimi yazılı olarak bilgilendirilmeli, bu iş ilişkisine girmeden önce onay alınmalıdır.

 • Gerçekleştirilmesi düşünülen tüm kurum dışı faaliyetler (iş – ücretli) için, önceden izin istenmelidir ve onay alınmalıdır.
 • Bir aile ferdi veya yakın bir arkadaşınızı işe alacak veya doğrudan yönetecekseniz, bu konuyla ilgili, bağlı bulunan üst yöneticiye ya da Ülke Müdürü’ne anında bildirilmelidir.

Ticari belgeler en yüksek etik standartlarla hazırlanmalıdır

Sahte, hatalı veya yanıltıcı ticari belge veya iş belgelerinin düzenlenmesi hiçbir zaman ve koşulda kabul edilemez. Ticari belgeler (örneğin faturalar, irsaliyeler, iade faturaları, satın alma siparişleri…) en yüksek etik standartlarla hazırlanmalıdır.

Satılan ürünler ve hizmetler müşterilere gönderilen faturalarda açıklanmalıdır ve açıklamalar sevkedilen ürünler veya verilen hizmetle uyumlu olmalıdır. Şirket sadece, şirketin “onaylı dağıtımcısı” olduğu veya tedarikçisi ile anlaşması bulunan ürünleri satabilir.

Aynı zamanda, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelerin ilgili onay veya yetkilendirme süreçlerine tabii olduğu hatırlanmalıdır. Eğer bu konuda yetkiniz veya yetki izniniz bulunmuyorsa, hiçbir zaman Exclusive Networks adına herhangi bir sözleşmeye imza atmamalısınız.

İthalat ve İhracat düzenlemelerine uyum

Düzenleyici sınırlamalara tabi olan uluslararası ticari faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Ürünlerin (maddi veya gayri maddi) ithalatı veya ihracatı öncesi, lokal olarak veya ABD’deki yetkili kurumlardan özel izinler alınması gerekebilir. İşinizde ihracat veya ithalat yer alıyor ise, tüm uluslararası ticaret denetimi yasalarını (ITC), her türlü ihracat/ ithalat düzenlemelerini anlamak ve uygulamakla sorumlusunuz. Ayrıca firma içi prosedürlere uymakla yükümlüsünüz.

Veri gizliliği

Gizli bilgilerin izinsiz ifşa edilmemesi

Tüm çalışanlar, Exclusive Networks’ un fikri mülkiyetini ve gizli bilgilerini (örneğin, ticari sırlar, mali sonuçlar, planlar, fiyatlandırma, müşteri veya tedarikçi bilgileri veya listeleri, satış rakamları, stratejik bilgiler, araştırmalar, süreçler, bilgisayar programları ve şirketimiz için özel olan tüm bilgiler) koruyacak şekilde çalışmalıdır.

Bilgiler yalnızca, işle ilgili meşru bir ihtiyaç olduğu zaman, gizlilik düzeyinin değerlendirilmesinden sonra ve herhangi bir iletişimde kişisel veri aktarımı olduğunda özel dikkat gösterilerek açıklanmalıdır.

Exclusive Networks’ un belirli gizli bilgilerini iş ortaklarına sağlama gerekliliği var ise (örneğin Bilişim sistemine belirli erişimler sunarak), iş ortakları tarafından “Gizlilik Anlaşmalarının” imzalanması gerekmektedir.

Aynı zamanda, iş ortaklarımıza ait olan ve şirkete iletilmiş olan tüm bilgilerin (gizli olan ve kamuoyunda bilinmeyen ya da genel olarak bulunabilir olmayan) gizliliğine riayet etmek de önemdedir.

Bu yükümlülükler, Exclusive Networks’ten ayrılmanızdan sonra dahi devam eder.

 

Profesyonel davranış

Müşteri ve tedarikçi beklentilerinin farkında olma

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile uzun vadeli ilişkiler için yatırım yaparız. Bu ilişkilere değer veririz ve daima onların beklentilerini en üst düzeyde tutmak ve bütün taahhütlerimizle bunu karşılamak için çaba gösteririz.

Verilen görevleri yerine getirmeye yönelik enerji ve proaktiflik

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve şirkete mümkün olduğunca fazla katma değer sağlamanız önemle teşvik edilir. Bu taahhütlerimizi yerine getirmede görev alma, sağlam ilişkiler kurma, daima kurum içi süreçlerimizi iyileştirmeye yardımcı olma, her türlü iyileştirme ihtiyacını üstlere bildirme ve proaktif olmayı kapsar.

Ekip ruhu

Ekip ruhu, fikirleri ve kaynakları paylaşmak ve verimli olmak için, büyük önem taşır. Exclusive Networks çalışanlarının, iş ortaklarımızla mümkün olduğunca fazla değer katmak üzere uyumlu ekipler içerisinde birlikte çalışmaları teşvik edilir.

Tutarlı sonuçlar ortaya koymak ve taahhütlerimizi yerine getirmek üzere birbirimizi teşvik ederiz.

Dolandırıcılık veya işle ilgili her türlü suç kat’i suretle yasaktır

Mali bildirimlerimizde doğruluk, dürüstlük ve eksiksizlik şirket için, çok büyük önem taşır ve bildirimler daima gereken özen ve denetim sağlanarak oluşturulmalıdır. Muhasebe kayıtlarında herhangi bir sahte veya yanıltıcı bilginin oluşturulması yasaktır. Şirketin mali performansı yanlış yansıtılmamalıdır. Tespit edebileceğiniz her türlü şüpheli kayıt ve gecikme Finans bölümüne bildirilmelidir. Şirketin varlıkları (örneğin ofisler, bilgisayarlar, ağlar vs.) sadece mesleki amaçlarla ve işle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirmek üzere kullanılmalıdır.

Şirket varlıklarını kayıp, hasar, yanlış kullanım veya hırsızlığa karşı korumak için, çalışanın gerekli özeni göstermesi gerekmektedir.

Şirket fonları yalnızca işle ilgili olarak izin verilen amaç için kullanılmalıdır. Bu İlkelerde anlatılan “ticari uygulamaların adilliği” kılavuzları her durumda hayata geçirilmeli ve aynı zamanda uyulması her çalışandan beklenen profesyonel davranış olmalıdır.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçiler ürünleri, hizmetleri ve iş uygulamalarındaki değerinin yanı sıra, fiyat, kalite, hizmet ve satış hükümleri ile koşullarına dayalı bir biçimde seçilmelidir. Tedarikçinin iş devamlılığı konusundaki yetkinlikleri de, seçim sürecinde bir ölçüt olmalıdır.

İçinde bulunabileceği şüpheli iş faaliyetlerinden haberdar olduğunuz veya yasaları çiğnediğini bildiğiniz bir tedarikçi hiçbir zaman seçilmemelidir.

 

Mesleki beceriler ve katma değer

Sunulan hizmetin Kalitesi ve Katma Değeri

Yüksek kaliteli hizmet ve katma değer sağlamak bizim taahhüdümüz ve görevimizdir.

Exclusive Networks markasının/ imajının tanıtımı ve değerlenmesi

Markamız ve imajımız büyük önem taşır ve şirket hakkında olumlu bir mesaj iletmesi için, her çalışanımızın sahiplenmesini bekleriz.

Öte yandan, sadece yetkili olan şahıslar şirket adına kurum dışı iletişim materyallerini yayınlayabilir.

Özel amaçlarla kullanılan Sosyal Ağlar, şirket hakkında bilgi yayınlanacak yerler değildir.

Mesleki becerileri kanıtlama yetisi

Her Exclusive Networks çalışanı, şirketimizi başarılı kılmada kilit önem taşımaktadır. Her çalışan gereken özen gösterilerek seçilir ve kendi iş sorumluluklarını yerine getirmek için yüksek düzeyde beceri sahibidir.

Yeni bir çalışanın işe alım sürecinde yer alıyorsanız, yüksek düzeyde beceri sahibi olan profesyonelleri seçmek için gereken zamanı ayırmanız teşvik edilir.

 

 

Sosyal Saygı

Çalışanlara saygı

Exclusive Networks işyerinde olduğu kadar, istihdam sürecinde de çalışanlara saygı kültürünü aşılar İş ortaklarınıza ve iş arkadaşlarınıza saygı göstermeniz gereklidir.

İstihdam kararları, beceriler, performans, değerler ve işle ilgili beklentilere dayalı bir biçimde alınmalıdır. Kişinin kökeni, ten rengi, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi, yaşı veya yasalarca korunan herhangi bir özelliği, istihdam kararında göz önüne alınmamalıdır.

Exclusive Networks tacizin her türünü, sindirmeyi veya hakaretin olduğu bir iş ortamını yasaklamaktadır.

 

Kültürel farklılıkların ilerletilmesi

Exclusive Networks, uluslararası bir şirkettir ve güçlü yanlarımızdan biri çok uluslu olmamızdır. Uluslararası bir ortam oluşturmak ve kültürel farklılıkları ileri taşımak üzere çaba gösteririz.

Organizasyon içinde hiçbir türden ayrımcılık kabul edilemez.

Çevreye Özen

Günlük faaliyetlerde çevreye özen gösterme

Çevreyi korumak yasalara göre zorunludur. Bunun günlük faaliyetlerdeki yansıması örneğin atıklarımızın yönetimi, şirketin işi için araç kullanma, güvenli bir çalışma ortamını koruma ve sağlık ile güvenlik yasalarına uyulmasıdır.

Aynı zamanda, tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını sağlamaya yardımcı olmak üzere, doğru karar almaktan da sorumlusunuz.

Üçüncü taraflarda çevreyle ilgili farkındalığı geliştirme

Özellikle geri dönüşümle ilgili görevler olmak üzere, üçüncü tarafların çevre konusundaki farkındalığını geliştirmek de önem taşır. Dağıtıcısı olduğumuz ürünler, çoğu zaman geri dönüşüm yasalarına tabidir, ancak bu yasaların ötesinde, son kullanıcıları geri dönüşümle ilgili görevleri konusunda bilinçlendirmek önemlidir, böylece, dağıttığımız ürünlerin çevre üzerindeki etkisi en aza indirilir.

 

 

Çalışanlarımızın Değerleri

 

 

Çalışan odaklı

 

Çalışanlarımıza değer veririz

 • Kendiniz için herhangi bir ödül beklemeden, başka çalışanlara yardımcı olun.
 • Başka bir kişinin desteğinize ihtiyaç duyduğu durumları tespit edip bunu sağlayın.

 

Uzmanlar

 

Uzmanlarımız sayesinde büyürüz

 • Kendi gelişim planınızı oluşturun ve planlanan faaliyetleri hayata geçirin.
 • Başkalarının gelişim faaliyetlerini destekleyin.
 • Başkalarının gelişim fırsatlarını tespit etmelerine yardım edin.
 • Ekip üyelerinizi / size doğrudan raporlayanları kurum içindeki uygun fırsatlara başvurmaya teşvik edin.

 

Eğlence

 

Yaptığımız işe eğlence katarız

 • İşi eğlenceli kılmanın yollarını arayın.
 • Başkaları için eğlenceli olan etkinlikler düzenleyin.
 • Başkalarının planladığı sosyal etkinliklere katılın.
 • Başkalarını da sosyal etkinliklere katılmaya teşvik edin.

 

Güven

İlişkimiz güvene dayalıdır

 • Durumu daha net anlamak üzere olumlu bir tavırla sorgulama yapın, ancak iş arkadaşınızın size verdiği bilgiye inanın.
 • İş arkadaşınıza tamamlayacağınızı söylediğiniz göreviniz konusunda, sözünüzü tutun.
 • İş arkadaşlarınıza veya size raporlayan çalışanlara, yapmaya söz verdikleri görevi yapacakları konusunda güvenin.
 • Görevleri iş arkadaşlarınıza veya size raporlayanlara uygun şekilde delege edin ve onu yerine getireceklerine güvenin.

 

Yanıt verebilirlik

 

Başkalarının ihtiyaçlarından sorumluyuz

 • Başka kişilerden gelen bilgi isteği ya da işlerini tamamlamak için destek isteğine hızlı biçimde yanıt verin.
 

 

“ETİK VE DAVRANIŞ İLKELERİNİ” KABUL ETME

 

 

 • Şirketin “Etik ve Davranış İlkeleri” adındaki belgesini aldığımı ve okuduğumu kabul ederim.
 • Bu belgede yer alan standartlar, politikalar ve prosedürleri anladığımı ve pozisyonumla ilgili ek standartlar, politikalar, prosedürler ve yasaların bulunabileceğini kabul ederim.
 • Davranış İlkelerine ve “Exclusive Networks 7 Etik İlkesine” bağlı kalacağımı kabul ederim.
 • İlkelerin, herhangi bir şirket politikasının veya pozisyonum için geçerli yasal veya düzenleyici gerekliliklerin anlamı veya uygulanması konusunda sorularım olması halinde, doğrudan raporladığım Müdürüm, Ülke Müdürüm veya ilgili diğer şahıslar veya bölümlerden rehberlik istemenin benim sorumluluğum olduğunu kabul ederim.
 • Bu Kabul Bildiriminin ve Davranış İlkelerinin şirket tarafından istihdam edilmeme ilişkin düzenli hükümler ve koşulların yerini almadığını veya bir istihdam sözleşmesi teşkil etmediğini kabul ederim.

 

 

Soyadı:

 

Ad:

 

Pozisyon/Unvan:

 

Ülke:

 

Tarih:

 

İmza:

 

 

 

Honesty and Integrity

Compliance with rules and regulations  

Agents, business partners & third parties have to be aware of the rules and regulations applicable and make sure to comply with them. This is to avoid financial penalties or criminal prosecutions and also to maintain our reputation.

It is sometimes a challenge to understand the local laws and also how the laws of the United States or Europe may extend to our operations. However, there is no excuse not to comply with them.

Honesty, Integrity and Loyalty in the day to day operations and in the means to conduct business

Beyond simply obeying the law, we also ask each agents, business partners & third parties to conduct business with honesty, integrity and loyalty. Honesty must be a focus in all our business affairs. Information provided to our business partners or shared by them must always be truthful and never misleading.

Fairness of commercial practices

Corruption, bribery, money laundering, embezzlement strictly prohibited

Any improper payment to gain advantage in any situation is never acceptable, whatever the context or the geographic area.

Exclusive Group* has to comply with the FCPA (Foreign Corrupt Practice Act) which highlight the following main rules applicable to all employees and to partners of Exclusive Group* (including agents, business partners & third parties):

 • It is strictly prohibited to authorize, offer or provide anything of value (cash, cash equivalents, gifts, charitable contributions, grants, sponsorships, trips, investments, entertainment, accommodations, commitments to invest in businesses that are unrelated to the agreement with a third party, and anything else of tangible or intangible value) to a Foreign or National Government Official for the purpose of obtaining or retaining business, securing a business advantage, or redirecting business to anyone;
 • No cash payments should be made to any Foreign or National Government Official;
 • Any payment, gift, or benefit given to a private person (non-government official), directly or indirectly, must be reasonable and customary, not lavish or excessive;
 • Corruption, bribery, money laundering, embezzlement, unlawful or improper means to conduct business, securing improper advantage are strictly prohibited. In case of any doubt on the adequacy of a business practice, employees are requested to address the issue to the hierarchy and/or Top Management.

Further to these rules, the company has a Gifts and Entertainment Policy that provides guidelines to Exclusive Group Employees for the business related gifts and entertainment given or received by our company and those acting on its behalf. In no circumstances, our agents, business partners & third parties must be used to make gifts on behalf of Exclusive Group subsidiaries.

On the other hand, Exclusive Group* employees are requested not accepting gifts or favors from business partners/ third parties except business meals paid by the business partner (as long as the business partner is present during the meal and that the meals are not frequent), except invitations to partners seminars or events, except demo products provided without charges by vendors and except gifts with a value lower than 50 dollars received only once a year and related to a very particular event (end of year chocolates or bottle of wine for example). Our agents, business partners & third parties must never be used to change a gift to something that appears to be a service.

Declaration of any potential conflict of interests to the hierarchy

A conflict of interest appears when your personal interest or the one of one of our employee may drive to make a decision that is not in the best interest of the company. It is required to alert Exclusive Networks in case there is any doubt on a potential conflict of interest or on the potential appearance of a conflict of interest.

Commercial documents to be made with highest ethical standards

It is never acceptable to make any false, inaccurate or misleading commercial documents or business documents. Commercial documents (such as invoices, delivery notes, credit notes, purchase orders…) must be made with highest ethical standards.

The products or services sold must be described on the invoices and the description must be in line with the items shipped or the real service rendered by agents, business partners & third parties.

Exclusive Group* can sell only items for which the company is a “certified distributor” or has an agreement with the vendor.

Compliance with Import and Export regulations

We do have international trading activities that are subject to regulatory restrictions. Specific authorizations from local or US authorities may be requested before importing or exporting goods (tangible or intangible). Agents, business partners or third parties used for importing or exporting products distributed by Exclusive Group are responsible for complying with all international trade control laws (ITC) and with any export/import regulations applicable to the transaction.

Data confidentiality

No unauthorized disclosure of confidential information

Agents, business partners & third parties must work safeguarding Exclusive Group* intellectual property and confidential information that they may receive for business purposes (for example financial results, plans, pricing, customer or supplier information or lists, sales figures, strategic information, any information that is private to our company).

Professional behavior

Awareness of clients and vendors expectations

We invest in having long term relationships with our clients and vendors. We value those relationships and always want to keep on top of their expectations and to meet all our commitments. Our agents, business partners & third parties are invited to work with the same values.

Fraud or any business crime strictly prohibited

Agents, business partners & third parties commit in doing business with highest integrity.

Professional skills and added value

It is our agents, business partners & third parties commitment and duty to provide high quality service and added value.

Social respect

Respect of people

Exclusive Group* promotes a culture of respect of people at the workplace as well as in the employment process.

Exclusive Group* forbids harassment in any form, intimidation or offensive work environment and expects the same from its agents, business partners & third parties.

Promotion of cultural differences

Exclusive Group* is an international company and one of our strength is being multinational. We strive to create an international environment and to promote cultural differences.

No discrimination of any type is acceptable within the organization.

Environmental care

The products we are distributing are often subject to recycling laws but beyond those laws it is important to have the end-users sensitized about their recycling duties so that the impact of the products we distribute on the environment is minimized. Agents, business partners & third parties who are in contact with end-users or resellers are highly encourage to raise awareness with them about environmental care.