Opći uvjeti prodaje Exclusive Networks BH d.o.o. (u tekstu “EXCLUSIVE NETWORKS”)

I – OPĆE NAPOMENE:

Izvršiti narudžbu automatski podrazumijeva prihvatanje ovih Općih uvjeta prodaje i, gdje je to bitno, posebnih uvjeta definiranih u trenutku narudžbe.

Ponude važe u okviru roka trajanja opcije koji, osim ako nije drugačije ugovoreno, iznosi petnaest dana od dana dostavljanja ponude. Sve informacije o katalozima, priručnicima i cjenovnicima su isključivo informativnog karaktera; EXCLUSIVE NETWORKS može ih promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Bilo kakva dopuna, propust ili izmjena bilo koje od odredbi ovih uvjeta prodaje nije obavezujuća za EXCLUSIVE NETWORKS bez njihove pisane saglasnosti.

II – NARUDŽBA:

Ne primjenjuje se nijedna tačka ili posebni uvjeti kupovine na narudžbenici Naručitelja koji su u suprotnosti sa ovim odredbama i uvjetima, osim uz izričitu pismenu saglasnost EXCLUSIVE NETWORKS Narudžba postaje važeća tek nakon što EXCLUSIVE NETWORKS  potvrdi njen prijem. EXCLUSIVE NETWORKS može dostaviti obavijest o odbijanju narudžbe u roku od tri dana od dana njenog prijema. Sve promjene narudžbe o kojima EXCLUSIVE NETWORKS dostavi obavijest tokom ovog perioda smatrat će se prihvaćenim od strane Naručitelja, osim ako Naručitelj ne obavijesti EXCLUSIVE NETWORKS o svom odbijanju u pisanom obliku u roku od tri dana od datuma obavijesti. U slučaju promjene, narudžba se smatra konačnom tek nakon prijema saglasnosti Naručitelja ili po isteku ovog trodnevnog roka. U slučaju izmjene bilo koje vrste (naziv, količina, itd.) narudžbe koja je već primljena i potvrđena od strane EXCLUSIVE NETWORKS, prethodno odobreni uvjeti ne mogu se produžiti bez saglasnosti EXCLUSIVE NETWORKS.

Prihvaćena narudžba može ipak biti otkazana od strane EXCLUSIVE NETWORKS ako Naručitelj ne ispuni svoje obaveze koje proizlaze iz člana XIV.

III – NARUČENI PROIZVODI I USLUGE:

U komercijalnom prijedlogu i fakturi kompanije EXCLUSIVE NETWORKS navode se naručeni proizvodi i usluge, koji mogu biti hardver, softver ili srodne usluge.

Prodaja hardvera:

EXCLUSIVE NETWORKS prodaje hardver od različitih dobavljača, čije je ovlašteni distributer. Tehničke karakteristike i dokumentacija ovog hardvera su odgovornost dobavljača i predaju se kakvi jesu od strane EXCLUSIVE NETWORKS.

Nabavka softvera:

EXCLUSIVE NETWORKS daje Naručitelju pravo korištenja svakog softverskog programa koji je naručen ili koji je integriran u prodati hardver. Uvjeti pod kojima se dodeljuje ovo pravo korištenja i obaveze koje Naručitelj prihvata prema određenom dobavljaču softvera, mogu biti detaljno opisani u licenci koju izdaje dobavljač i koji se prilaže uz fakturu i ove opće uvjete. Naručitelj se obavezuje da će proslijedi uvjete ove licence svom krajnjem kupcu.

Ako ne postoji licenca i posebni uvjeti, pravo na korištenje softvera naručenog ili ugrađenog u hardveru koji prodaje EXCLUSIVE NETWORKS ograničeno je na operativno korištenje jednog primjerka ovog softvera, a isključeno je bilo koje pravo na reprodukciju, modifikaciju ili ispravljanje grešaka. EXCLUSIVE NETWORKS  nije, ni pod kojim okolnostima, odgovoran za bilo kakve probleme koji mogu uticati na softver, niti za privremeni prekid (posebno radi ispravke, ažuriranja ili drugog razloga) ili trajni prekid od strane izdavača ovog softvera.

Srodne usluge:

Kada prodati hardver ili isporučeni softver podliježe usluzi održavanja ili ažuriranja od strane njihovih dobavljača, njihovo naručivanje od EXCLUSIVE NETWORKS podrazumijeva naručivanje i te usluge za koju su finansijski uvjeti navedeni u komercijalnom prijedlogu i fakturi.

EXCLUSIVE NETWORKS može sam ili preko dobavljača ili treće strane pružati i dodatne usluge, kao što je montaža, a koje će biti predmet posebne narudžbe pod uvjetima navedenim u komercijalnoj ponudi i u fakturi.

Intelektualno vlasništvo:

Kupovinom hardvera ili nabavkom softvera naručenog od EXCLUSIVE NETWORKS ne prenose se nikakva prava intelektualnog vlasništva Naručitelju te ga obavezuju da poštuje sva prava intelektualnog vlasništva koje posjeduje dobavljač određenog hardvera ili softvera. Uzimajući u obzir gore navedeno, Naručitelju se garantuje da neće biti nikakvog kršenja mirnog uživanja vlasništva uslijed zahtjeva treće strane koji utiče na pravo intelektualnog vlasništva i koji za posljedicu ima ograničenje ili zabranu korištenja isporučenog hardvera ili softvera. S druge strane, EXCLUSIVE NETWORKS ni na koji način neće biti odgovoran za bilo kakve probleme koji nastanu u radu, uvođenju ili održavanju softvera koji nisu isporučili.

IV – CIJENE:

Roba i oprema će se fakturisati po cijeni EXCLUSIVE NETWORKS koja važi na dan isporuke. Cijene su bez poreza; svi porezi, troškovi dostave, otprema, pakovanje i osiguranje bit će naknadno fakturisani po cijeni koja važi na dan prodaje ili isporuke. Narudžbe za posebne usluge i proizvode koji nisu na cjenovniku EXCLUSIVE NETWORKS fakturišu se po cijeni određenoj u komercijalnom prijedlogu.

V – IZDAVANJE FAKTURA:

Prihvatanje ovih općih uvjeta prodaje podrazumijeva izričit pristanak Naručitelja da fakture zaprima u papirnoj verziji kao i elektronskim putem od EXCLUSIVE NETWORKS

VI – ROKOVI ISPORUKE:

Rokovi isporuke koji su saopšteni Naručitelju su okvirni, jer EXCLUSIVE NETWORKS zavisi od svojih dobavljača.

EXCLUSIVE NETWORKS ima pravo obustaviti ili otkazati isporuku u ozbiljnim okolnostima, a posebno u sljedećim slučajevima:

– ukoliko Naručitelj ne ispoštuje dogovorene uvjete plaćanja;

– ako Naručitelj na vrijeme ne dostavi EXCLUSIVE NETWORKS tehničke, finansijske ili komercijalne informacije ili specifikacije, potrebne za otpremu;

– u slučaju više sile ili događaja kao što su društveni nemiri, epidemija, rat, rekvizicija, požar, poplava, nesreće s alatima, značajno otkazivanje dijelova tokom proizvodnje, prekid ili kašnjenje u prevozu, ili bilo koji razlog koji dovodi do djelomičnog ili potpunog prekida rada kompanije EXCLUSIVE NETWORKS ili njenih dobavljača. Eventualna zabrana izvoza koju je izrekla vlada zemlje porijekla hardvera smatra se između ostalog slučajem više sile.

U svakom slučaju, vrijeme za pribavljanje administrativnih dozvola i obavljanje formalnosti dodaje se roku isporuke o kojem se obavještava Naručitelj.

VII – PREVOZ I DOSTAVA:

Za isporuke hardverskih proizvoda, Naručitelj ovlašćuje EXCLUSIVE NETWORKS da organizira prevoz navedenih proizvoda na adresu za dostavu prema informacijama koje je naveo Naručitelj.

Ako na narudžbenici Naručitelja nema posebnih uvjeta kupovine, smatra se da se roba mora isporučiti Naručitelju u njegovo sjedište. Prevoz i ambalaža su odgovornost EXCLUSIVE NETWORKS. Osiguranje vrši EXCLUSIVE NETWORKS do isporuke Naručitelju; ovi troškovi se fakturišu kao fiksna cijena.

Ne može se tražiti odgovornost EXCLUSIVE NETWORKS, špeditera ili prevoznika za gubitke, kvarove ili štetu nastalu na robi, osim ako je prevozniku ili špediteru u roku od dva dana poslata zvanična prijava sa nepobitnom dokaznom snagom i ako je EXCLUSIVE NETWORKS zvanično obaviješten u istom roku.

Dostupnost i raspored prostorija namijenjenih za prijem teške, glomazne opreme Naručitelj mora blagovremeno osigurati; EXCLUSIVE NETWORKS za ovo ne snosi troškove ni pod kojim okolnostima.

VIII – POVRAT ROBE:

Nijedna roba ne može biti vraćena bez prethodne pismene saglasnosti EXCLUSIVE NETWORKS.

Povrat se odnosi samo na opremu koja nije modificirana ili izmijenjena i mora se izvršiti u originalnom pakovanju. Troškove prevoza i ponovnog skladištenja snosi Naručitelj.

Naručitelj bi trebalo da vrati opremu u roku od osam dana od dobijanja saglasnosti od EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – PRENOS RIZIKA I ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA:

Roba navedena na otpremnici i fakturi ostaje vlasništvo EXCLUSIVE NETWORKS sve dok Naručitelj ne plati punu cijenu. Rizik od gubitka, krađe ili uništenja će međutim biti odgovornost Naručitelja od momenta prijema robe do isplate pune cijene robe isporučene na mjestu navedenog odredišta.

Ako se roba preproda prije plaćanja punog iznosa EXCLUSIVE NETWORKS, EXCLUSIVE NETWORKS zadržava pravo zahtijevati plaćanje preprodajne cijene od potkupca.

U slučaju otkazivanja narudžbe robe zbog više sile ili ako narudžbu otkaže Naručitelj, već uplaćeni avansni iznosi ostaju u vlasništvu EXCLUSIVE NETWORKS

X – UVJETI PLAĆANJA:

Za Naručitelje koji nemaju račun kod EXCLUSIVE NETWORKS, plaćanje se vrši prilikom podnošenja narudžbe.

Uz zahtjeve za otvaranje računa potrebno je priložiti uobičajene bankarske i komercijalne reference, kao i dokumente na osnovu kojih se može izvršiti ocjena solventnosti.

Osim pod posebnim uvjetima, rok za plaćanje je 30 dana od datuma fakture. Mjenice koje se podnose na akceptiranje pripremaju se ili vraćaju u rokovima predviđenim važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

Plaćanje se ne može izvršiti u gotovini.

XI – NEIZVRŠENO PLAĆANJE:

U skladu sa odredbama Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, za svaki dan kašnjenja u plaćanju Naručitelj je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na neplaćeni iznos, kao i posebnu naknadu u iznosu od 100,00 KM.

U slučaju neplaćanja u valutnom roku, prema članu 24. Zakona o finansijskom poslovanju FBiH, dužnik će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM, kao i odgovorno lice kod dužnika, kaznom od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM.

Ako se ne plati jedna rata (ili jedan račun na dan dospijeća), cjelokupni iznos dugovanja Naručitelja prema EXCLUSIVE NETWORKS postaje odmah naplativ. Isporuke i narudžbe koji su u toku mogu biti obustavljene. Prodaja će biti završena i vlasništvo će biti preneseno tek nakon potpunog i konačnog plaćanja faktura.

U slučaju da EXCLUSIVE NETWORKS budu prinuđeni da traže plaćanje računa, makar i samo preporučenim pismom, Naručitelj će platiti novčanu kaznu od minimalno 10% iznosa duga, počevši od datuma dospijeća fakture.

Ta kazna je dodatak predviđenoj paušalnoj kazni od 40 eura.

Kada su troškovi naplate veći od iznosa ove paušalne naknade, EXCLUSIVE NETWORKS mogu zahtijevati dodatnu odštetu, što se potkrijepljuje pratećom dokumentacijom.

XII – GARANCIJA:

Garancija na hardver je na period koji je određen u dokumentaciji proizvođača koja prati opremu.

Garancija se odnosi samo na dijelove za koje EXCLUSIVE NETWORKS smatraju da su neispravni, pod uvjetom da uočeni kvarovi nisu uzrokovani nepravilnim korištenjem ili rukovanjem od strane Naručitelja.

Garancija prestaje odmah ako intervenciju iz bilo kojeg razloga izvrši serviser koji nije odobren od strane EXCLUSIVE NETWORKS.

U pogledu ove garancije, jedina obaveza EXCLUSIVE NETWORKS je da organizuje popravku ili zamjenu od strane proizvođača proizvoda ili dijela koji je prepoznat kao neispravan i vraćen na adresu naznačenu od strane EXCLUSIVE NETWORKS.

Povrat proizvoda pod garancijom mora imati prethodnu saglasnost EXCLUSIVE NETWORKS. U tu svrhu, Naručitelj će telefonom kontaktirati službu podrške EXCLUSIVE NETWORKS.

Ako je proizvod prepoznat kao neispravan, EXCLUSIVE NETWORKS će Naručitelju dati kod za povrat proizvoda. Proizvode koji su prepoznati kao neispravni treba vratiti u originalnom pakovanju, zajedno sa kodom za povrat.

Proizvodi ili dijelovi zamijenjeni pod uvjetima garancije postaju isključivo vlasništvo EXCLUSIVE NETWORKS.

Intervencije pod garancijom ne produžavaju garanciju.

Ova garancija isključuje sve druge garancije.

XIII – ODGOVORNOST:

Naručitelj potvrđuje da je profesionalac i da u tom smislu svjesno kupuje hardver ili softver koji je predmet ugovora između strana i izjavljuje da je adekvatno obaviješten o korištenju i namjeni hardvera ili softvera.

EXCLUSIVE NETWORKS ne može se smatrati odgovornim za nekompatibilnost hardvera ili softvera s drugom opremom ili softverom s kojim će se koristiti. Posebno, EXCLUSIVE NETWORKS se ne može smatrati odgovornim za bilo kakav direktan ili indirektan, privremeni ili trajni uticaj koji ugradnja opreme može imati na postojeći ugrađeni sistem.

EXCLUSIVE NETWORKS je odgovoran samo za direktnu štetu uzrokovanu kvarom na opremi, softveru ili uslugama koje pruža EXCLUSIVE NETWORKS, u okviru dvostrukog limita gubitka kojeg je stvarno pretrpio Naručitelj zbog ovog kvara i cijene prodate opreme, softvera ili usluge.

Svi gubici koji su indirektni, komercijalni ili su nastali zbog izgubljene dobiti, uključujući gubitak podataka i operativne gubitke, izričito su isključeni, kao i svi slučajevi više sile.

U slučaju potrebe za ažuriranjem ili korekcijama, Naručitelj je obaviješten da EXCLUSIVE NETWORKS ne može djelovati prije nego što primi navedena ažuriranja i korekcije od proizvođača te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakva moguća kašnjenja.

XIV – IZVOZ HARDVERA OD STRANE NARUČITELJA:

Hardver i softver koje isporučuje EXCLUSIVE NETWORKS mogu biti predmet izvoznih ograničenja, posebno kada se radi o robi i tehnologiji dvojne namjene (civilna/vojna), na osnovu, između ostalog, evropskih ili američkih propisa. U EU, transfer takve robe i tehnologije može predstavljati izuzetak od principa slobodne trgovine.

Ove obaveze mogu konkretno biti u obliku izvoznih dozvola koje se pribavljaju od nadležnog ministarstva (Bosna i Hercegovina) i arhiviranja dokumenata koji se odnose na ove izvozne radnje.

Naručitelj potvrđuje i prihvata da proizvodi kupljeni od EXCLUSIVE NETWORKS podliježu zakonima i propisima koji se odnose na kontrolu izvoza koji se primenjuje u Bosni i Hercegovini, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama.

Naručitelj se obavezuje da neće izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi, direktno ili indirektno, proizvode kupljene od EXCLUSIVE NETWORKS, a da prethodno nije dobio potrebne dozvole od nadležnih organa (američkih, evropskih i/ili bosanskohercegovačkih).

Naručitelj se obavezuje da će EXCLUSIVE NETWORKS putem narudžbenice dostaviti naziv krajnjeg kupca, njegov broj narudžbe i konačno odredište narudžbe.

Naručitelj treba obavijestiti svoje kupce da za proizvode koji imaju američku izvoznu dozvolu, krajnji korisnik može biti podvrgnut provjerama američkih vlasti.

U svakom slučaju, Naručitelj je odgovoran za pravilnu primjenu propisa o kontroli izvoza i EXCLUSIVE NETWORKS se ne može smatrati odgovornim za nepoštivanje obaveza Naručitelja koje proizlaze iz ove tačke i srodnih propisa.

U pogledu evropskih i bosanskohercegovačkih propisa koji se mogu primijeniti, Naručitelj može konsultovati službene web stranice.

Što se tiče američkih propisa koji se mogu primijeniti, Naručitelj može pogledati sljedeću službenu web stranicu:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

Konačno, činjenica da EXCLUSIVE NETWORKS može pružiti klijentu uslugu u vezi s prevozom prodate opreme i tehnologije ne mijenja odgovornost Naručitelju u pogledu propisa koji se primjenjuju u pogledu kontrole izvoza, a koja i dalje ostaje u nadležnosti Naručitelja.

XV – KOMERCIJALNE OBAVEZE NARUČITELJA

Naručitelj se obavezuje da će primjenjivati najbolje komercijalne standarde kao i zakone koji se primjenjuju na njegovoj teritoriji i da neće štetiti komercijalnoj reputaciji EXCLUSIVE NETWORKS kroz proizvode koje isporučuje. Konkretno, Naručitelj se obavezuje da će pružiti tačne, ažurne informacije o karakteristikama, performansama i mogućoj upotrebi proizvoda koje prodaje kompanija EXCLUSIVE NETWORKS. Naručitelj se također obavezuje da pribavi i obnovi sve dozvole potrebne za prodaju proizvoda u zemlji u kojoj su osnovani. Naručitelj se takođe obavezuje da će poštovati i provoditi prava intelektualnog vlasništva štiteći opremu koju prodaje EXCLUSIVE NETWORKS, kao i softver za koji je data licenca.

XVI – ETIKA – USKLAĐENOST SA ZAKONOM

Naručitelj (uključujući njegove rukovodioce, direktore, zaposlenike i predstavnike) se obavezuje da će se pridržavati važećih zakona o borbi protiv korupcije, uključujući, bez ograničenja, Zakon o suzbijanju međunarodne korupcije SAD-a, Zakon protiv podmićivanja Ujedinjenog Kraljevstva i Zakon „Sapin II” ( zajedno: „Zakoni protiv korupcije“). Naručitelj će se posebno uzdržati od: (a) preduzimanja bilo kakvih mjera ili davanja dozvole ili ovlaštenja za bilo koju radnju treće strane koja je u suprotnosti sa zakonima o borbi protiv korupcije; (b) korištenja bilo kojeg novčanog iznosa ili druge naknade, koju je druga strana platila, u nezakonite svrhe, uključujući u svrhe kršenja zakona o borbi protiv korupcije, s ciljem da se pomogne drugoj strani da dobije ili neopravdano sačuva ugovor ili sporazum ili bilo kakvu neprimjerenu prednost; i (c) direktnog ili indirektnog, nuđenja, obećanja, davanja, traženja ili prihvatanja bilo čega bilo od državnog službenika ili javnog predstavnika, preduzeća ili kompanije pod kontrolom vlade, političke stranke ili bilo kojeg drugog privatnog fizičkog ili pravnog lica, sa ciljem neopravdanog sticanja komercijalne ili finansijske prednosti ili uticaja na bilo koje radnje ili odluke. Svaka strana, djelujući u dobroj vjeri, suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih mjera za koje smatraju da krše zakone ili komercijalne politike koje se primjenjuju na poslovne odnose između strana. Prema najboljem saznanju Naručitelja, nijedan od njegovih rukovodilaca, direktora ili zaposlenih nije: (a) državni službenik ili javni predstavnik; (b) zaposlen u preduzeću ili kompaniji pod kontrolom vlade; ili (c) aktivni predstavnik političke stranke. Naručitelj potvrđuje da protiv njega i njegovih rukovodilaca, direktora ili zaposlenih nije potvrđena optuženica niti je protiv njih izrečena osuđujuća presuda za kršenje ili prevaru u pogledu propisa koji se primenjuju u pogledu korupcije. Naručitelj se obavezuje da će u slučaju promjene situacije odmah o tome obavijestiti EXCLUSIVE NETWORKS Bez obzira na sve druge suprotne odredbe iz ovih uvjeta prodaje, EXCLUSIVE NETWORKS može odmah prekinuti komercijalne odnose ukoliko Naručitelj ne poštuje odredbe ove tačke; međutim utvrđeno je da Naručitelj treba da obešteti, zaštiti i oslobodi EXCLUSIVE NETWORKS u slučaju naknade štete. Osim toga, dvije strane su saglasne da će se u potpunosti pridržavati svih zakona koji se odnose na prodaju i distribuciju kupljenih proizvoda, u skladu sa ovim Općim uvjetima prodaje.

Naručitelj se takođe obavezuje da će se pridržavati važećih propisa u pogledu zaštite ličnih podataka i privatnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na Opću uredbu EU o zaštiti podataka, i da će dobiti pristanak svojih naručitelja za prosljeđivanje njihovih ličnih podataka kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS na način da joj omogući legalno korištenje tih podataka, između ostalog, u komercijalne i marketinške svrhe. Generalno govoreći, Naručitelj se obavezuje da će poštovati zakon.

XVII – MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST:

U slučaju neslaganja oko svih ili dijela ovih odredbi i uvjeta prodaje, kao i svih onih koji mogu nastati u vezi sa izvršenjem bilo koje narudžbe, nadležan je Sud u Sarajevu, Bosna i Hercegovina a zakon koji se primjenjuje na ove Uvjete i sve narudžbe u vezi s njima je zakon Bosne i Hercegovine.