OPĆI UVJETI PRODAJE Exclusive Networks Croatia d.o.o. (u tekstu: “društvo Exclusive Networks”)

I – OPĆE NAPOMENE:

Narudžba automatski podrazumijeva prihvaćanje ovih Općih uvjeta prodaje, kao i posebnih uvjeta određenih u trenutku narudžbe, ako postoje.

Ponude vrijede u okviru razdoblja njihove valjanosti koje iznosi petnaest dana od davanja ponude, osim ako je drukčije određeno. Sve informacije o katalozima, priručnicima i cjenicima služe samo u informativne svrhe; društvo EXCLUSIVE NETWORKS može ih mijenjati u svakom trenutku bez prethodne obavijesti.

Dopune, izostavljanja ili izmjene bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta prodaje nisu obvezujuće za društvo EXCLUSIVE NETWORKS bez njegove pisane suglasnosti.

II – NARUDŽBA:

Klauzule ili posebni uvjeti kupnje u kupčevoj narudžbenici koji nisu u skladu s ovim uvjetima ne primjenjuju se, osim uz izričit pisani pristanak društva EXCLUSIVE NETWORKS. Narudžba je valjana tek nakon što društvo EXCLUSIVE NETWORKS potvrdi njezin primitak. Društvo EXCLUSIVE NETWORKS može poslati obavijest o odbijanju narudžbe u roku od tri dana od njezina zaprimanja. Nakon zaprimanja kupčeve suglasnosti smatrat će se da je kupac prihvatio sve izmjene narudžbe o kojima društvo EXCLUSIVE NETWORKS dostavi obavijest unutar navedenog roka. U slučaju bilo kakvih izmjena narudžbe (namjene, količine itd.) koju je društvo EXCLUSIVE NETWORKS već zaprimilo i potvrdilo, prethodno odobreni uvjeti ne mogu se nastaviti primjenjivati bez suglasnosti društva EXCLUSIVE NETWORKS.

Međutim, društvo EXCLUSIVE NETWORKS može otkazati prihvaćenu narudžbu ako kupac ne ispuni svoje obveze u skladu s čl. XIV.

III – NARUČENI PROIZVODI I USLUGE:

Na komercijalnoj ponudi i računu društva EXCLUSIVE NETWORKS po stavkama su navedeni naručeni proizvodi i usluge, a oni mogu uključivati hardver, softver ili usluge povezane s njima.

Prodaja hardvera:

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS prodaje hardver koji nabavlja od različitih dobavljača za koje je ovlašteni distributer. Za tehnička svojstva i dokumentaciju navedenog hardvera odgovoran je dobavljač i društvo EXCLUSIVE NETWORKS uručuje ih u stanju u kojem ih je zaprimilo.

Nabava softvera:

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS kupcu daje pravo upotrebe svakog softverskog programa koji je naručen ili integriran u prodani hardver. Uvjeti pod kojima se daje pravo upotrebe i obveze koje kupac prihvaća u odnosu na dobavljača predmetnog softvera mogu biti detaljno navedeni u licenci koju izdaje dobavljač i priloženi računu i ovim Općim uvjetima. Kupac se obvezuje krajnjem kupcu proslijediti uvjete navedene licence.

Ako ne postoje licenca ni posebni uvjeti, pravo upotrebe naručenog softvera ili softvera instaliranog u hardver koji prodaje društvo EXCLUSIVE NETWORKS ograničeno je na operativnu upotrebu jednog primjerka softvera, bez bilo kakvog prava na reprodukciju, modifikaciju ili ispravak pogrešaka. Društvo EXCLUSIVE NETWORKS ni u kojem slučaju nije odgovorno za bilo kakve probleme koji mogu utjecati na softver, kao ni za slučaj da izdavač softvera privremeno prekine (osobito radi ispravka, ažuriranja ili iz bilo kojeg drugog razloga) ili trajno obustavi softver.

Povezane usluge:

U slučaju kad dobavljač održava ili ažurira prodani hardver ili isporučeni softver, naručivanje navedenog od društva EXCLUSIVE NETWORKS podrazumijeva naručivanje navedene usluge, a financijski uvjeti za to navedeni su po stavkama u ponudi i na računu.

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS također može samo ili preko dobavljača ili vanjskog pružatelja usluga pružiti dodatne usluge, npr. instalaciju, za koje je potrebna zasebna narudžba pod uvjetima utvrđenim u komercijalnoj ponudi i računu.

Intelektualno vlasništvo:

Kupnjom hardvera ili nabavom softvera naručenog od društva EXCLUSIVE NETWORKS kupac ne stječe nikakva prava intelektualnog vlasništva i obvezan je poštovati sva prava intelektualnog vlasništva dobavljača predmetnog hardvera ili softvera. U tom pogledu kupac je osiguran od povrede nesmetanog posjeda zbog potraživanja treće strane koje utječe na pravo intelektualnog vlasništva s posljedicom ograničenja ili zabrane korištenja isporučenog hardvera ili softvera. S druge strane, društvo EXCLUSIVE NETWORKS ni na koji način neće odgovarati za bilo kakve probleme koji proizlaze iz upotrebe, uvođenja ili održavanja softvera koji nije isporučio.

IV – CIJENE:

Za robu i opremu izdat će se račun prema cjeniku društva EXCLUSIVE NETWORKS važećoj na dan dostave. U cijene nije uključen porez. Za sve poreze, troškove dostave, transport, pakiranje i osiguranje izdat će se dodatni račun prema primjenjivom cjeniku na dan prodaje ili dostave. Za narudžbe posebnih usluga i proizvoda koji nisu u cjeniku društva EXCLUSIVE NETWORKS izdat će se račun po cijeni utvrđenoj u komercijalnoj ponudi.

V – IZDAVANJE RAČUNA:

Prihvaćanje ovih Općih uvjeta prodaje podrazumijeva kupčevu izričitu suglasnost da mu društvo EXCLUSIVE NETWORKS šalje račune u elektroničkom umjesto u papirnatom obliku u skladu s odgovarajućim hrvatskim poreznim propisima.

VI – VRIJEME DOSTAVE:

Vrijeme dostave priopćeno kupcu je okvirno jer društvo EXCLUSIVE NETWORKS ovisi o svojim dobavljačima.

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS ima pravo obustaviti ili otkazati dostavu u slučaju ozbiljnih okolnosti, a osobito u sljedećim slučajevima:

– ako kupac ne ispuni ugovorene uvjete plaćanja;

– ako kupac društvu EXCLUSIVE NETWORKS pravodobno ne pruži tehničke, financijske ili komercijalne informacije ili specifikacije potrebne za otpremu;

– u slučaju više sile ili događaja poput društvenih sukoba, epidemije, rata, rekvizicije, požara, poplave, nesreća u vezi s alatom, znatnog uništenja dijelova tijekom proizvodnje, prekida ili kašnjenja u transportu ili bilo čega što prouzroči djelomični ili potpuni prestanak rada društva EXCLUSIVE NETWORKS ili njegovih dobavljača. Eventualna zabrana izvoza koju izrekne vlada države iz koje potječe hardver smatra se, između ostalog, višom silom.

U svakom slučaju, razdoblje za ishođenje administrativnih dozvola i obavljanje formalnosti uračunato je u vrijeme dostave priopćeno kupcu.

VII – TRANSPORT I DOSTAVA:

Za dostavu hardverskih proizvoda, kupac ovlašćuje društvo EXCLUSIVE NETWORKS za organizaciju transporta navedenih proizvoda na adresu za dostavu koju je dostavio kupac.

Ako u kupčevoj narudžbenici ne postoje nikakvi posebni uvjeti za kupnju, smatra se da se roba treba dostaviti u sjedište kupca. Za prijevoz i pakiranje robe koja se otprema odgovorno je društvo EXCLUSIVE NETWORKS. Osiguranje pruža društvo EXCLUSIVE NETWORKS sve do dostave kupcu; račun za navedene troškove izdaje se kao fiksna cijena.

Ne postoji pravo na žalbu društvu EXCLUSIVE NETWORKS, špediteru ili prijevozniku za gubitke, kvarove ili štetu nastale zbog robe, osim ako se prijevozniku ili špediteru ne pošalje službeni izvještaj s nepobitnom dokaznom snagom u roku od dva dana i ako se društvu EXCLUSIVE NETWORKS u istom roku ne dostavi službena obavijest.

Kupac je dužan pravodobno osigurati pristupačnost i raspored u objektu kako bi se omogućio prihvat teške i glomazne opreme; društvo EXCLUSIVE NETWORKS neće snositi troškove za to ni u kojem slučaju.

VIII – POVRAT ROBE:

Roba se ne može vratiti bez prethodne pisane suglasnosti društva EXCLUSIVE NETWORKS.

Povrat se odnosi samo na opremu koja nije modificirana ili izmijenjena, a prilikom povrata mora se upotrebljavati originalno pakiranje. Troškovi transporta i ponovnog skladištenja odgovornost su kupca.

Kupac treba vratiti opremu u roku od osam dana nakon primitka suglasnosti društva EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – PRIJENOS RIZIKA I ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA:

Roba navedena na potvrdi o isporuci i računu ostaju u vlasništvu društva EXCLUSIVE NETWORKS sve dok kupac ne podmiri ukupni iznos. Međutim, kupac snosi odgovornost za rizik gubitka, krađe ili uništenja od primitka robe i do plaćanja ukupnog iznosa za isporuku na lokaciju (DAP).

U slučaju preprodaje robe prije plaćanja ukupnog iznosa društvu EXCLUSIVE NETWORKS, ono zadržava pravo zatražiti plaćanje preprodajne cijene od naknadnog kupca.

U slučaju otkazivanja narudžbe robe zbog više sile ili od strane kupca, predujmovi koji su već naplaćeni ostaju u vlasništvu društva EXCLUSIVE NETWORKS.

X – UVJETI PLAĆANJA:

Za kupce koji nemaju otvoren račun kod društva EXCLUSIVE NETWORKS, plaćanje dospijeva u trenutku zaprimanja narudžbe.

Zahtjevu za otvaranje računa treba priložiti uobičajene bankovne i komercijalne podatke, kao i dokumente kojima se dopušta provjera solventnosti.

Plaćanja dospijevaju 30 dana od datuma računa, osim u posebnim uvjetima.

Plaćanja se ne mogu izvršavati u gotovini.

XI – NEPLAĆANJE:

U skladu s odgovarajućim odredbama hrvatskog Zakona o obveznim odnosima, za svako kašnjenje u plaćanju automatski i bez prethodne obavijesti obračunat će se zatezne kamate prema stopi utvrđenoj u hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima za trgovačke ugovore.

U slučaju neplaćanja jednog obroka (ili jednog računa na datum dospijeća), ukupni iznos svota koje kupac duguje društvu EXCLUSIVE NETWORKS odmah dospijeva na plaćanje. Dostave i narudžbe koje su u tijeku mogu se obustaviti. Tek nakon konačnog podmirenja ukupnog iznosa računa dovršava se prodaja i prenosi pravo vlasništva.

U slučaju da društvo EXCLUSIVE NETWORKS bude prisiljeno zahtijevati plaćanje računa, čak i ako to učini samo preporučenom poštom, kupac je obvezan podmiriti sve nastale troškove naplate.

XII – JAMSTVO:

Za hardver postoji jamstvo u trajanju navedenom u dokumentaciji proizvođača priloženoj opremi.

Jamstvo se odnosi samo na dijelove koje društvo EXCLUSIVE NETWORKS procijeni neispravnima i na kojima utvrđene kvarove nije prouzrokovao kupac nepravilnom upotrebom ili rukovanjem.

Jamstvo prestaje odmah u slučaju da tehničar za popravke iz bilo kojeg razloga intervenira bez odobrenja društva EXCLUSIVE NETWORKS.

U pogledu navedenog jamstva, jedina obveza društva EXCLUSIVE NETWORKS jest organizirati popravak ili zamjenu s proizvođačem proizvoda ili dijela za koji je utvrđeno da je neispravan i koji je vraćen na adresu koju je naveo EXCLUSIVE NETWORKS.

Za povrat proizvoda pokrivenih jamstvom potrebno je prethodno odobrenje društva EXCLUSIVE NETWORKS. U tu će svrhu kupac telefonski kontaktirati sa službom za podršku društva EXCLUSIVE NETWORKS.

Ako je utvrđeno da je proizvod neispravan, društvo EXCLUSIVE NETWORKS kupcu će dati kod za povrat proizvoda. Proizvodi za koje je utvrđeno da su neispravni trebaju se vratiti u originalnom pakiranju zajedno s kodom za povrat.

Proizvodi ili dijelovi zamijenjeni prema uvjetima jamstva postaju isključivo vlasništvo društva EXCLUSIVE NETWORKS.

Jamstvo se ne produžuje intervencijama u okviru jamstva.

Navedeno jamstvo isključuje sva druga jamstva.

XIII – ODGOVORNOST:

Kupac potvrđuje da je profesionalac i u tom pogledu svjesno kupuje hardver ili softver koji je predmet ugovora koji su sklopile stranke te izjavljuje da je na odgovarajući način obaviješten o upotrebi i predviđenoj namjeni hardvera ili softvera.

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS ne može se smatrati odgovornim za nekompatibilnost hardvera ili softvera s drugom opremom ili softverom s kojom se namjerava upotrebljavati. Društvo EXCLUSIVE NETWORKS osobito se ne može se smatrati odgovornim za bilo kakav izravan ili neizravan, privremen ili trajan učinak instalacije opreme na postojeći, već instalirani sustav.

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS odgovara samo za izravnu štetu prouzročenu pogreškom u opremi, softveru ili uslugama koje je pružilo društvo EXCLUSIVE NETWORKS u okviru dvostrukog iznosa štete koju je kupac stvarno pretrpio zbog navedene neispravnosti i cijene prodane opreme, softvera ili usluga.

Izričito su isključeni svi neizravni i komercijalni gubici te gubici na temelju izgubljene dobiti, uključujući gubitak podataka i operativni gubitak, kao i svi slučajevi više sile.

U slučaju potrebe za ažuriranjem ili instalacijom ispravaka, kupac se obavještava da društvo EXCLUSIVE NETWORKS ne može djelovati prije zaprimanja navedenih ažuriranja i ispravaka od proizvođača te da se ne može smatrati odgovornim za bilo kakva kašnjenja.

XIV – IZVOZ HARDVERA OD STRANE KUPCA:

Hardver i softver koji dobavlja društvo EXCLUSIVE NETWORKS mogu podlijegati ograničenjima izvoza, osobito u pogledu robe i tehnologije s dvojnom namjenom (civilnom i vojnom), između ostalog zbog europskih ili američkih propisa. U Europskoj uniji prijenos takve robe i tehnologije može biti iznimka zbog načela slobodnog kretanja.

Navedene obveze osobito se mogu odnositi na izvozne dozvole koje se moraju ishoditi od odgovarajućeg ministarstva (Hrvatska) i/ili Ureda za industriju i sigurnost (Sjedinjene Američke Države) te arhiviranje dokumenata koji se odnose na te izvoze.

Kupac potvrđuje i prihvaća da proizvodi kupljeni od društva EXCLUSIVE NETWORKS podliježu zakonima i propisima u vezi s nadzorima izvoza koji su primjenjivi u Hrvatskoj, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kupac se obvezuje da neće izravno ili neizravno izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi proizvode kupljene od društva EXCLUSIVE NETWORKS bez prethodnog ishođenja potrebnih dozvola od nadležnih tijela (američkih, europskih i/ili hrvatskih).

Kupac se obvezuje društvu EXCLUSIVE NETWORKS u narudžbenici dostaviti ime krajnjeg kupca, broj njegove narudžbe i konačno odredište narudžbe.

U slučaju proizvoda s američkom izvoznom dozvolom, kupac svoje kupce treba obavijestiti o tome da krajnji korisnik može podlijegati provjerama koje provode američka tijela.

U svakom slučaju, kupac je odgovoran za pravilnu primjenu propisa za kontrolu izvoza i društvo EXCLUSIVE NETWORKS ne može se smatrati odgovornim za kupčevo nepoštovanje obveza koje proizlaze iz ove klauzule i povezanih propisa.

Europske i hrvatske propise koji se mogu primjenjivati kupac može pronaći na službenim mrežnim stranicama.

Američke propise koji se mogu primjenjivati kupac može pronaći na sljedećoj službenoj mrežnoj stranici:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

Društvo EXCLUSIVE NETWORKS podsjeća kupce koji se nalaze u Hrvatskoj (ili u EU-u) da u pogledu proizvoda i tehnologije s dvojnom namjenom za izvoz izvan EU-a ili prijenos unutar EU-a može postojati obveza poštovanja triju različitih setova propisa (EU, Hrvatska, Sjedinjene Američke Države) koji nisu međusobno zamjenjivi; drugim riječima, pridržavanje jednih propisa ne predstavlja pridržavanje ostalih.

Naposljetku, to što društvo EXCLUSIVE NETWORKS kupcu može pružiti uslugu u vezi s transportom prodane opreme i tehnologije ne mijenja činjenicu da kupac snosi odgovornost za primjenu propisa koji se primjenjuju na nadzor izvoza, što ostaje u nadležnosti kupca.

XV – KOMERCIJALNE OBVEZE KUPCA

Kupac se obvezuje da će primjenjivati najbolje komercijalne standarde i zakone primjenjive na njegovu državnom području i da neće naškoditi poslovnom ugledu društva EXCLUSIVE NETWORKS preko proizvoda koje je ono dobavilo. Kupac se osobito obvezuje pružati točne i aktualne podatke o svojstvima, učinkovitosti i mogućoj upotrebi proizvoda koje prodaje društvo EXCLUSIVE NETWORKS. Kupac se također obvezuje ishoditi i obnoviti sve potrebne dozvole za prodaju proizvoda u zemlji u kojoj ima poslovni nastan. Kupac se također obvezuje poštovati i provoditi prava intelektualnog vlasništva kojim su zaštićeni oprema koju prodaje društvo EXCLUSIVE NETWORKS i softver za koji se daje licenca.

XVI – ETIKA – USKLAĐENOST SA ZAKONOM

Kupac (uključujući kupčeve rukovoditelje, direktore, zaposlenike i zastupnike) se obvezuje poštovati primjenjive zakone protiv korupcije, uključujući, bez ograničenja, SAD-ov Zakon o koruptivnim praksama u inozemstvu, UK-ov Zakon o podmićivanju i francuski zakon „Sapin II” (zajednički naziv: „zakoni protiv korupcije”). Kupac osobito neće: (a) poduzimati bilo kakve mjere ili dopustiti ili odobriti bilo kakvu radnju treće strane koja bi bila protivna zakonima protiv korupcije; (b) upotrebljavati bilo koje novčane iznose ili drugu vrstu naknade koje je platila druga strana u nezakonite svrhe, uključujući i u svrhu kršenja zakona protiv korupcije, kako bi drugoj strani pomogla dobiti ili očuvati ugovor ili sporazum ili ostvariti bilo kakvu neopravdanu prednost; i (c) izravno ili neizravno nuditi, obećavati, davati, zahtijevati ili prihvaćati bilo što od javnog službenika ili dužnosnika, državnog poduzeća ili društva, političke stranke ili bilo kojeg privatnog pojedinca ili gospodarskog subjekta u svrhu neopravdanog stjecanja komercijalne ili financijske prednosti ili utjecaja na bilo kakve radnje ili odluke. Sve strane, postupajući u dobroj vjeri, neće poduzimati nikakve mjere za koje smatraju da krše zakon ili poslovne politike primjenjive na poslovni odnos između stranaka. Prema najboljem znanju kupca, nijedan njegov rukovoditelj, direktor ili zaposlenik nije: (a) javni službenik ili dužnosnik; (b) zaposlen u poduzeću ili društvu u državnom vlasništvu; niti (c) aktivni zastupnik političke stranke. Kupac potvrđuje da ni on ni njegovi rukovoditelji, direktori ili zaposlenici nisu službeno optuženi i/ili proglašeni krivima za postojanje nepravilnosti ili utaju u pogledu propisa primjenjivih u odnosu na korupciju. U slučaju promjene u vezi s navedenim, kupac se obvezuje odmah o tome obavijestiti društvo EXCLUSIVE NETWORKS. Bez obzira na bilo koju drugu protivnu odredbu ovih Općih uvjeta prodaje, društvo EXCLUSIVE NETWORKS može odmah prekinuti poslovni odnos ako kupac ne poštuje odredbe ove klauzule, međutim, uz napomenu da u slučaju štete kupac treba obeštetiti, zaštititi i osloboditi od odgovornosti društvo EXCLUSIVE NETWORKS. Osim toga, obje su stranke suglasne da će se u potpunosti pridržavati svih primjenjivih propisa u vezi s prodajom i distribucijom kupljenih proizvoda u skladu s ovim Općim uvjetima prodaje.

Kupac se također obvezuje pridržavati se primjenjivih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka i privatnosti, između ostalog Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka, i ishoditi suglasnost svojih kupaca za prosljeđivanje njihovih osobnih podataka društvu EXCLUSIVE NETWORKS tako da ih ono može zakonito upotrebljavati, između ostalog, u komercijalne i marketinške svrhe. Općenito govoreći, kupac se obvezuje poštovati zakon.

XVII – MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST:

U slučaju spora u vezi Općih uvjeta prodaje ili nekog njihovog dijela, kao i bilo kakvog spora do kojeg može doći tijekom izvršenja bilo koje narudžbe, ugovara se nadležnost suda u Rijeci, Hrvatska, a mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ove uvjete i sve narudžbe povezane s njima jest hrvatsko pravo.