Exclusive Networks er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vil aktivt bidra til en bærekraftig fremtid og den nødvendige grønne omstillingen.

Gjennom sertifiseringen jobber vi konkret med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.  Det gjøres ved å iverksette tiltak ut ifra et sett med definerte kriterier, tilpasset vår drift og bransje.

Våre miljømål har fokus på å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre produkter og tjenester. Dette skal ivaretas gjennom å stille krav til våre leverandører, opplæring av ansatte i miljøkunnskap og hele tiden ha fokus på miljøet.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Exclusive Networks Norway AS. Vi tar miljøspørsmålet på alvor, og vil gå foran som gode eksempler for IT-bransjen. 

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2022

Vi skal etterstrebe et fortsatt lavt sykefravær (ca. 1 %).

Tiltak: Alle medarbeidere har mulighet til hjemmekontor ved ønske om dette. I tillegg sikrer vi tett oppfølging av alle ansatte. Vi fortsetter med sosiale arrangementer for hele teamet kvartalsvis.

Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 10 % og redusere papiravfallet med 10 %.

Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard.

Vi skal redusere antallet flyreiser med 10 %.

Tiltak: Teams skal benyttes der det er hensiktsmessig.

 

 

Se vår klima- og miljørapport for 2022 her.