I – GENERELT:

Enhver bestilling innebærer automatisk full aksept av disse generelle salgsbetingelsene og eventuelt de spesielle betingelsene angitt på tidspunktet for bestillingen.

Tilbudene gjelder frem til fristen for opsjonen som, med mindre annet er avtalt, er fjorten dager regnet fra tidspunktet tilbudet ble gitt. Opplysningene som står i katalogene, anvisningene eller tabellene, er kun gitt til informasjon, og EXCLUSIVE NETWORKS kan til enhver tid endre disse uten forhåndsvarsel.

Ingen tillegg, utelatelser eller endringer av noen av bestemmelsene i disse salgsbetingelsene binder EXCLUSIVE NETWORKS med mindre dette bekreftes skriftlig av selskapet.

II – BESTILLINGEN:

Enhver spesiell kjøpsklausul eller -betingelse på kundens bestillingsseddel som er i strid med disse betingelsene, vil være ugyldig, med mindre EXCLUSIVE NETWORKS aksepterer dette uttrykkelig og skriftlig. En bestilling blir først gyldig etter mottaksbekreftelsen fra EXCLUSIVE NETWORKS. EXCLUSIVE NETWORKS har muligheten til å nekte å levere en bestilling, og må varsle om dette senest tre dager fra bestillingsmottaket. Enhver endring i bestillingen som EXCLUSIVE NETWORKS har meldt om, anses som akseptert av kunden, med mindre kunden bestrider dette skriftlig til EXCLUSIVE NETWORKS senest tre dager etter meldingen fra EXCLUSIVE NETWORKS. Ved endringer anses bestillingen først som endelig ved mottak av kundens aksept eller ved utløpet av fristen på tre dager. Ved endring (beskrivelse, mengde, mv.) av en bestilling som allerede er mottatt og bekreftet av EXCLUSIVE NETWORKS, kan betingelsene som det tidligere var enighet om, ikke gjelde uten EXCLUSIVE NETWORKS sittsamtykke.

En akseptert bestilling kan imidlertid kanselleres av EXCLUSIVE NETWORKS hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser som fremgår av artikkel XIV.

III – DE BESTILTE PRODUKTENE OG TJENESTENE:

Salgstilbudet fra EXCLUSIVE NETWORKS og fakturaen med de bestilte produktene og tjenestene, kan dreie seg om materiell, programvare og tjenester tilknyttet disse.

Salg av materiell:

EXCLUSIVE NETWORKS selger materiell fra ulike leverandører som selskapet er godkjent distributør for. Det er leverandøren som har ansvaret for de tekniske karakteristikkene og dokumentasjonen for dette materiellet. Det oversendes som det er av EXCLUSIVE NETWORKS.

Levering av programvare:

EXCLUSIVE NETWORKS gir kunden en bruksrett til hver programvare som er bestilt eller integrert i et solgt materiell. Betingelsene for denne bruksretten og kundens forpliktelser overfor programvarens leverandør, kan fremgå av en lisens fra leverandøren. En slik lisens vil vedlegges fakturaen og disse generelle salgsbetingelsene. Kunden forplikter seg til å levere innholdet i denne lisensen til sin sluttkunde.

Dersom det ikke foreligger lisens eller spesielle betingelser, vil bruksretten til programvaren som er bestilt eller integrert i materiellet solgt av EXCLUSIVE NETWORKS, begrense seg til bruk av ett enkelt eksemplar av denne programvaren, uten tillatelse til noen reproduksjon, endring eller retting av feilene. EXCLUSIVE NETWORKS er under ingen omstendigheter ansvarlig for problemer som kan oppstå i programvaren, eller for at redaktøren av programvaren midlertidig (blant annet for retting, oppdatering eller annet) eller definitivt stopper programvaren.

Tilknyttede tjenester:

Når et solgt materiell eller en levert programvare omfattes av vedlikehold eller oppdatering utført av leverandøren av disse, medfører bestillingen av disse til EXCLUSIVE NETWORKS bestilling av denne tjenesten.De økonomiske betingelsene for slike tjenester vil stå i salgstilbudet og fakturaen.

EXCLUSIVE NETWORKS kan også, selv eller vialeverandøren eller en tredjeperson, levere tilleggstjenester f.eks. installasjon, som kan bestilles separat på betingelser fastsatt i salgstilbudet eller fakturaen.

Immaterielle rettigheter:

Kjøp av et materiell eller levering av en programvare bestilt fra EXCLUSIVE NETWORKS, gir ikke kunden noen immateriell rettighet, og pålegger kunden å respektere de eventuelle immaterielle rettighetene til leverandøren av materiellet eller programvaren. Til gjengjeld sikres kunden mot ethvert tap av sin bruksrett på grunn av en klage fra en tredjeperson som har immaterielle rettigheter til det leverte materiellet eller programvaren som innebærer en bruksbegrensning eller -forbud. Derimot tar EXCLUSIVE NETWORKS under ingen omstendigheter ansvar for drift, installasjon eller vedlikehold av en programvare som ikke er levert av selskapet.

IV – PRISENE:

Varene og materiellet vil faktureres til prisene fastsatt av EXCLUSIVE NETWORKS på leveringsdatoen. Prisene er eksklusive merverdiavgift, gebyrer, leveringskostnader, eventuell porto, emballasje og forsikringer som faktureres i tillegg til gjeldende sats på salgs- eller leveringsdatoen. Bestillinger av spesielle tjenester og produkter som ikke står i pristabellen til EXCLUSIVE NETWORKS, faktureres til prisen som står i salgstilbudet.

V- FAKTURERING:

Aksept av disse generelle salgsbetingelsene innebærer uttrykkelig aksept av kunden til å motta, eventuelt, efakturaer istedenfor papirfakturaer fra EXCLUSIVE NETWORKS.

VI – LEVERINGSFRISTER:

Leveringsfristene som kunden får oppgitt, er til informasjon, siden EXCLUSIVE NETWORKS avhenger av sine egne leverandører.

EXCLUSIVE NETWORKS har rett til å avbryte eller kansellere enhver levering under alvorlige omstendigheter, og blant annet i følgende tilfeller:

  • hvis de avtalte betalingsbetingelsene ikke er overholdt av kunden
  • hvis kunden ikke tidsnok gir EXCLUSIVE NETWORKS den tekniske, økonomiske eller salgsrelaterte informasjonen og spesifikasjonene som er nødvendige for forsendelsen
  • i tilfeller av force majeure eller hendelser som f.eks. sosiale konflikter, epidemier, krig, mobilisering, brann, oversvømmelse, ulykke med verktøy, mye skroting av deler under produksjon, avbrudd eller forsinkelser i transporten eller enhver annen årsak som fører til delvis eller total permittering hos EXCLUSIVE NETWORKS eller sine leverandører. Et tilfelle av force majeure kan blant annet være et eventuelt eksportforbud pålagt av myndighetene i materiellets opprinnelsesland.

Uansett vil fristene for innhenting av administrative godkjennelser og alle formaliteter legges til leveringsfristen oppgitt til kunden.

VII – TRANSPORT OG LEVERING:

For enhver levering av materielle produkter i Frankrike, gir kunden Exclusive Networks i oppdrag å organisere transporten av disse produktene til leveringsadressen som kunden har oppgitt.

For leveringer i fastlands-Frankrike gjelder incotermen DAP som standard. Incotermen CIP (ifølge incotermene fra 2010) gjelder hvis leveringsstedet er utenfor fastlands-Frankrike.

Med mindre det står spesielle kjøpsbetingelser på kundens bestillingsseddel, anses varene som levert til kunden på kundens hovedkontor. EXCLUSIVE NETWORKS betaler for frakt og emballasje for forsendelsen. EXCLUSIVE NETWORKS forsikrer varene frem til levering hos kunden. Disse utgiftene faktureres med et fast beløp.

Det kan ikke utøves regress mot EXCLUSIVE NETWORKS, speditøren eller transportøren for tap, uhell eller skader på varene hvis ikke dokumentasjon som beviser dette  ble sendt til transportøren eller speditøren senest to dager etter levering og formelt kunngjort til EXCLUSIVE NETWORKS innen samme frist.

Kunden må til rett tid ordne med tilgang til og tilrettelegging av lokaler der tungt og plasskrevende materiell skal stå. Dette skal under ingen omstendigheter belastes EXCLUSIVE NETWORKS.

VIII – RETUR AV VARER:

Ingen varer kan returneres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra EXCLUSIVE NETWORKS.

Retur gjelder kun materiell som ikke har blitt endret eller forandret på noen som helst måte. Varen må returneres i originalemballasjen. Utgiftene til transport og reintegrering i lageret skal belastes kunden.

Kunden skal returnere materiellet senest åtte dager etter å ha mottatt aksept fra EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – OVERFØRING AV RISIKO OG FORBEHOLD OM EIERRETT:

EXCLUSIVE NETWORKS eier varene beskrevet på leveringsseddelen og fakturaen, frem til kunden har betalt hele prisen for dem. Risikoen for tap, tyveri eller ødeleggelse belastes imidlertid kunden så snart varene er mottatt og frem til hele prisen er betalt når det gjelder en levering etter DAP.

Ved videresalg av varene før hele prisen er betalt til EXCLUSIVE NETWORKS, forbeholder sistnevnte seg retten til å kreve at kjøperen av de videresolgte varene betaler et beløp som tilsvarer hele prisen for videresalget.

Ved kansellering av varebestillingen på grunn av force majeure eller en årsak kunden har ansvaret for, vil EXCLUSIVE NETWORKS beholde allerede innbetalt forskudd.

X – BETALINGSBETINGELSER:

Alle kunder som ikke har opprettet en konto hos EXCLUSIVE NETWORKS, må betale straks de bestiller.

Ved alle forespørsler om å opprette en konto, må det vedlegges vanlige bankopplysninger og kjøpsinformasjon samt dokumenter som gir opplysninger om betalingsdyktighet.

Med mindre annet står i betalingsbetingelsene, er betalingsfristen 30 dager.

Kontanter kan ikke brukes som betalingsmiddel.

XI – BETALINGSMISLIGHOLD:

I henhold til bestemmelsene i den norske lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) , innebærer enhver betalingsforsinkelse automatisk, uten at det er nødvendig med en betalingsoppfordring på forhånd, forsinkelsesrenter til samme sats som renten benyttet av Den europeiske sentralbanken i sin siste finansieringstransaksjon i tillegg til 10 %. Ved forsinket betaling skal derfor den gjeldende forsinkelsesrenten i det første halvåret være lik sentralbankens sats pr. 1. januar samme år. Den gjeldende forsinkelsesrenten i det andre halvåret skal være lik sentralbankens sats pr. 1. juli samme år.

Ved mislighold av én betalingstermin (eller én enkelt veksel ved forfall), vil hele beløpet kunden skylder, umiddelbart forfalle til betaling. Pågående leveringer og bestillinger kan avbrytes. Salget vil først bli gjennomført og varene skifte eier når alle fakturaene er fullt innbetalt.

Hvis EXCLUSIVE NETWORKS må purre på betalingen av fakturaene, selv om purringen sendes med vanlig post, vil det påløpe et purregebyr på 10% av inkassosatsen i henhold til forskrift til inkassoloven . Dette er i samsvar med straffeklausulen.

EXCLUSIVE NETWORKS forbeholder seg retten til å kreve standardkompensasjon i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3a i stedet for eventuelt purregebyr.

Når utgiftene til innkreving er høyere enn denne engangserstatningen, kan EXCLUSIVE NETWORKS kreve en tilleggserstatning i henhold til lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 19 etter å ha fremlagt dokumentasjon på dette.

XII – GARANTI:

Varigheten av materiellets garanti står i dokumentet fra produsenten som følger med materiellet.

Garantien gjelder kun deler som EXCLUSIVE NETWORKS vurderer som mangelfulle, med forbehold om at de konstaterte manglene ikke er forårsaket av feil bruk eller håndtering av kunden.

Garantien vil umiddelbart falle bort hvis det foretas et inngrep av en reparatør som ikke er godkjent av EXCLUSIVE NETWORKS, uansett årsaken til dette.

EXCLUSIVE NETWORKS’ eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er å ta seg av reparasjonen eller omleveringen fra produsenten av produktet eller delen som er vurdert som mangelfull, og returnert til adressen angitt av EXCLUSIVE NETWORKS.

EXCLUSIVE NETWORKS må først akseptere enhver retur av et produkt som skal være dekket av garantien. For dette må kunden kontakte kundestøtte hos EXCLUSIVE NETWORKS på telefon.

Hvis produktet vurderes som mangelfullt, vil EXCLUSIVE NETWORKS gi kunden et returnummer for produktet. Ethvert produkt som vurderes å være mangelfullt, må returneres i sin originalemballasje sammen med returnummeret.

Ethvert produkt eller del som omleveres i henhold til garantien, blir eid utelukkende av EXCLUSIVE NETWORKS.

Hvis garantien benyttes, forlenges ikke garantiperioden av den grunn.

Denne garantien utelukker enhver annen garanti.

XIII – ANSVAR:

Kunden erkjenner å være en profesjonell kunde, og erklærer av den grunn at han/hun ved fullt vitende kjøper materiellet eller programvaren som partene har avtalt, og erklærer at han/hun er godt informert om hvordan dette materiellet eller denne programvaren skal brukes og hva det skal brukes til.

EXCLUSIVE NETWORKS kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for at materiellet eller programvaren ikke er kompatibelt med annet materiell eller programvarer som det skal brukes sammen med. Spesielt kan EXCLUSIVE NETWORKS ikke holdes ansvarlig for enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller varig hendelse som installasjonen av et materiell kan ha på en allerede installert enhet.

EXCLUSIVE NETWORKS er kun ansvarlig for direkte skader forårsaket av en mangel i materiellet, programvarene eller tjenestene levert av selskapet, begrenset til både den faktiske skaden kunden har lidt på grunn av denne mangelen og prisen på materiellet, programvaren eller tjenesten som ble solgt.

Enhver indirekte skade, forretningstap eller inntektstap, inkludert tap av data og driftstap, er uttrykkelig ekskludert, samt alle tilfeller av force majeure.

Hvis det er behov for en oppdatering eller installasjon av en korrigering, informeres kunden om at EXCLUSIVE NETWORKS ikke kan foreta seg noe før selskapet mottar slike oppdateringer eller korrigeringer fra produsenten, og kan ikke holdes ansvarlig for fristene dette innebærer.

XIV – KUNDENS EKSPORT AV MATERIELLET:

Materiellet og programvarene levert av EXCLUSIVE NETWORKS, kan være underlagt eksportbegrensninger. Dette gjelder spesielt gjenstander og teknologier med dobbelt bruksområde (sivilt/militært) på grunn av blant annet europeiske eller amerikanske forordninger. I EU kan overføringen av slike gjenstander og teknologier avvike fra prinsippet om fri bevegelse.

Disse forpliktelsene kan blant annet være i form av eksportlisenser som fås fra DGCIS (Frankrike) og/eller BIS (USA) og arkivering av dokumentene tilknyttet disse eksporthandlene.

Kunden erkjenner og aksepterer at produktene kjøpt fra EXCLUSIVE NETWORKSer underlagt lovene og reglene om eksportkontroll som gjelder i Frankrike, EU, USA og Norge.

Kunden forplikter seg til ikke å eksportere, reeksportere eller overføre, direkte eller indirekte, produktene kjøpt fra EXCLUSIVE NETWORKSuten på forhånd å ha innhentet nødvendige godkjennelser fra kompetente myndigheter (amerikanske, europeiske, franske, norske).

Kunden forplikter seg til å oppgi navnet på sluttkunden, kundens bestillingsnummer og sluttdestinasjonen for bestillingen på bestillingsseddelen til EXCLUSIVE NETWORKS.

Kunden skal informere sine egne kunder, når det gjelder produkter med amerikansk eksportlisens, om at sluttbrukeren kan bli kontrollert av amerikanske myndigheter.

Uansett er kunden ansvarlig for å følge alle reglene om kontroll av eksport, og EXCLUSIVE NETWORKS kan ikke påta seg ansvar hvis kunden misligholder sine forpliktelser i henhold til denne klausulen og tilhørende regelverk.

For å finne ut hvilke europeiske og franske reglersom gjelder, kan kunden besøke følgende offisielle nettsteder:

http://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/accueil

http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation-ssi/cryptologie/

For å finne ut hvilke amerikanske reglersom gjelder, kan kunden besøke følgende offisielle nettsted:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

EXCLUSIVE NETWORKS informerer kunden i Frankrike (eller EU) om at eksport utenfor EU eller overføring innenfor EU av produkter eller teknologier med dobbelt bruksområde, kan innebære krav om å oppfylle tre regelverk (EU, fransk og amerikansk) samtidig. Dette betyr at det å oppfylle ett regelverk, ikke innebærer at de andre regelverkene er oppfylt.

Til slutt, det faktum at EXCLUSIVE NETWORKS kan levere en tjeneste til kunden, f.eks. transport av materiellet eller teknologiene som selskapet har solgt til kunden, endrer ikke ansvaret kunden fortsatt har for å oppfylle regelverkene som gjelder for eksportkontroll.

XV – KUNDENS FORRETNINGSMESSIGE FORPLIKTELSER

Kunden forplikter seg til å rette seg etter de beste forretningsmessige standarder samt gjeldende lover i sitt land, og ikke krenke den forretningsmessige anseelsen til EXCLUSIVE NETWORKS via produktene selskapet har levert.
Kunden plikter blant annet å oppgi presis og oppdatert informasjon om karakteristikkene, ytelsene og mulige bruksområder for produktene markedsført av EXCLUSIVE NETWORKS. Kunden plikter også å innhente og fornye alle nødvendige tillatelser til å selge produktene i landet der kunden er etablert. Kunden plikter også å overholde og få overholdt de immaterielle rettighetene som beskytter materiellet solgt av EXCLUSIVE NETWORKS samt programvarene som det er gitt lisens for.

XVI – ETIKK – OVERHOLDELSE AV LOVENE

Kunden (inkludert kundens ledere, administratorer, ansatte og agenter) plikter å overholde gjeldende antikorrupsjonslover, inkludert og uten innskrenkning USA Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act, loven kalt “Sapin II” (i fellesskap “antikorrupsjonslovene”) og norsk antikorrupsjonslovgivning. Kunden har blant annet ikke lov til å: (a) fatte enhver beslutning eller tillate eller godkjenne enhver handling utført av en tredjeperson i strid med antikorrupsjonslovene, (b) bruke ethvert pengebeløp eller enhver annen kompensasjon utbetalt av den andre parten til ulovlige formål, inkludert til formål som er i strid med antikorrupsjonslovene, i hensikt å hjelpe den andre parten med å urettmessig oppnå eller beholde et marked eller en kontrakt eller en annen utilbørlig fordel, og (c) direkte eller indirekte tilby, love, gi, kreve eller akseptere noe som helst til eller fra en offentlig tjenesteperson eller offentlig ansatt, en bedrift eller et selskap kontrollert av det offentlige, et politisk parti eller enhver annen fysisk eller juridisk person i hensikt å oppnå en utilbørlig forretningsmessig/økonomisk fordel eller påvirke enhver handling eller beslutning. Hver part må i god tro unnlate å foreta seg noe som parten tror er i strid med lovene eller salgspolitikken som gjelder for forretningsforholdet mellom partene. Så vidt kunden vet, er ingen av dens ledere, administratorer eller ansatte: (a) en offentlig tjenesteperson eller offentlig ansatt, (b) ansatt i en bedrift eller et selskap som er kontrollert av det offentlige, eller (c) en aktiv representant i et politisk parti. Kunden bekrefter at verken kunden eller dens ledere, administratorer eller ansatte har vært tiltalt og/eller funnet skyldig i brudd på gjeldende antikorrupsjonslover. Kunden forplikter seg til å umiddelbart informere EXCLUSIVE NETWORKS hvis situasjonen skulle endre seg. Til tross for enhver annen motstridende bestemmelse i disse generelle salgsbetingelsene, kan EXCLUSIVE NETWORKS umiddelbart stanse forretningsforholdet hvis kunden misligholder bestemmelsene i denne klausulen. Det presiseres imidlertid at kunden skal holde EXCLUSIVE NETWORKS skadesløs, og forsvare og frita selskapet hvis det oppstår en skade. Begge partene avtaler i tillegg at de retter seg helt og fullt etter alle lover som gjelder for salg og distribusjon av produkter kjøpt i samsvar med disse generelle salgsbetingelsene.

Kunden forplikter seg også til å rette seg etter lovene som gjelder for vern av personopplysninger, og spesielt innhente samtykke fra sine kunder før deres personopplysninger overføres til EXCLUSIVE NETWORKS slik at selskapet kan benytte dem lovlig, blant annet til salgs- og markedsføringsformål. Generelt forplikter kunden seg til å overholde loven.

XVII – JURISDIKSJON:

Denne kontrakten er underlagt norsk rett.

Hvis det oppstår tvist om hele eller deler av disse salgsbetingelsene og alle senere betingelser som stammer fra gjennomføringen av en bestilling, skal Oslo Tingrett ha kompetanse til å behandle saken.