OPŠTI USLOVI PRODAJE Exclusive Networks d.o.o. Beograd – Novi Beograd (u tekstu: “EXCLUSIVE NETWORKS”)

I – OPŠTE NAPOMENE:

Poručivanje automatski podrazumeva prihvatanje ovih Opštih uslova prodaje i, gde je relevantno, posebnih uslova navedenih u trenutku porudžbine.

Ponude važe u okviru granica opcionog perioda u trajanju od 15 dana od predstavljanja ponude, osim ako nije drugačije predviđeno. Sve informacije o katalozima, priručnicima i cenovnicima su isključivo informativnog karaktera. Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS može da izvrši promene u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

Nikakvi dodaci, izostavljanja ili izmene bilo koje odredbe ovih uslova prodaje neće biti obavezujući za kompaniju EXCLUSIVE NETWORKS bez njene pisane saglasnosti.

II – PORUDŽBINA:

Bilo koja klauzula ili posebni uslovi kupovine na porudžbini kupca, a koji su u suprotnosti sa ovim uslovima i odredbama nisu primenljivi, osim uz izričitu pisanu saglasnost kompanije EXCLUSIVE NETWORKS. Porudžbina postaje važeća tek nakon što kompanija EXCLUSIVE NETWORKS potvrdi njen prijem. Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS može da obavesti o svom odbijanju porudžbine u roku od tri dana od prijema. Za sve izmene u porudžbini koje kompanija EXCLUSIVE NETWORKS naznači tokom ovog perioda smatraće se da ih je kupac primio, osim ako kupac ne obavesti kompaniju EXCLUSIVE NETWORKS o svom neslaganju u pisanoj formi u roku od tri dana, počevši od datuma obaveštenja. U slučaju promene, smatraće se da je porudžbina konačna nakon prijema psimene saglasnosti kupca, ili po isteku perioda od tri dana. U slučaju promene bilo koje vrste (oznake, količine, itd.) na porudžbini koju je kompanija EXCLUSIVE NETWORKS već primila i potvrdila, prethodno dati uslovi ne mogu se produžiti bez prethodne saglasnosti kompanije EXCLUSIVE NETWORKS.

Ipak, porudžbinu može otkazati kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ukoliko kupac ne ispuni svoje obaveze koje proizilaze iz člana XIV.

III – PORUČENI PROIZVODI I USLUGE:

Poslovna ponuda i faktura kompanije EXCLUSIVE NETWORKS navodi poručene proizvode i usluge, koji mogu biti hardver, softver ili srodne usluge.

Prodaja hardvera:

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS prodaje hardver nabavljen od različitih dobavljača, čiji je ovlašćeni distributer. Tehničke karakteristike i dokumentacija ovog hardvera su odgovornost dobavljača i kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ga predaje u stanju kakvom jeste.

Nabavka softvera:

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS daje kupcu pravo da koristi svaki softverski program koji je poručen ili koji je integrisan u prodati hardver. Uslovi pod kojima se pravo na korišćenje dodeljuje, kao i obaveze koje kupac prihvata u pogledu dobavljača određenog softvera, mogu detaljno biti opisani u licenci koju je izdao dobavljač i priloženi uz fakturu i ove opšte uslove. Kupac se obavezuje da prosledi uslove ove licence svom krajnjem korisniku.

Ukoliko nema licence i posebnih uslova, pravo da se koristi softver koji je poručen ili instaliran u hardveru koji prodaje kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ograničeno je na operativnu primenu jedinstvene kopije ovog softvera, uz isključenje bilo kakvog prava na reprodukciju, modifikaciju ili ispravljanje grešaka. Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS neće ni pod kojim uslovima biti odgovorna za bilo koji problem koji može uticati na sam softver, niti za privremeno prekidanje (naročito zbog ispravke, ažuriranja ili iz drugog razloga) ili trajno prekidanje, od strane izdavača ovog softvera.

Povezane usluge:

Kada prodati hardver ili kada isporučeni softver podleže servisu održavanja ili ažuriranja od strane svog dobavljača, poručivanje od kompanije EXCLUSIVE NETWORKS podrazumeva poručivanje i određene usluge, čiji su finansijski uslovi navedeni u poslovnoj ponudi i fakturi.

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS može sama, preko dobavljača ili provajdera treće strane da pruža dodatne usluge, kao što je instalacija, koja je predmet posebne porudžbine, pod uslovima navedenim u poslovnoj ponudi i fakturi.

Intelektualna svojina:

Kupovina hardvera ili nabavka softvera poručenih od kompanije EXCLUSIVE NETWORKS ne daje nikakva prava intelektualne svojine kupcu i obavezuje ga da poštuje sva prava intelektualne svojine koju poseduje dobavljač određenog hardvera ili softvera. Imajući to u vidu, kupcu je zagarantovano da neće doći do kršenja mirnog uživanja vlasništva zbog tužbe treće strane koja utiče na pravo intelektualne svojine i ima za posledicu ograničenje ili zabranu upotrebe isporučenog hardvera ili softvera. S druge strane, kompanija EXCLUSIVE NETWORKS neće snositi odgovornost na bilo koji način ni za kakve probleme nastale u radu, uvođenju ili održavanju softvera koji nije isporučila.

IV – CENE:

Roba i oprema će se fakturisati po tarifi kompanije EXCLUSIVE NETWORKS koja važi na dan isporuke. Cene ne uključuju porez. Svi porezi, troškovi isporuke, otprema, pakovanje i osiguranje dodatno će se fakturisati po stopi koja važi na dan prodaje ili isporuke. Porudžbine za posebne usluge ili proizvode koji nisu u cenovnicima kompanije EXCLUSIVE NETWORKS fakturisaće se po ceni predviđenoj u poslovnoj ponudi.

V – NAPLATA:

Prihvatanje ovih opštih uslova prodaje podrazumeva izričit pristanak kupca da primi, gde je relevantno, elektronske fakture u zamenu za štampane fakture kompanije EXCLUSIVE NETWORKS, u skladu sa odgovarajućim poreskim propisima Republike Srbije.

VI – VREME ISPORUKE:

Vremena isporuke saopštena kupcu data su kao opšti pokazatelj, budući da kompanija EXCLUSIVE NETWORKS zavisi od sopstvenih dobavljača.

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ima pravo da obustavi ili otkaže isporuku u ozbiljnim okolnostima, a naročito u sledećim slučajevima:

– ukoliko kupac ne ispoštuje i ne ispuni dogovorene uslove plaćanja;

– ukoliko kupac ne pruži blagovremeno i na vreme kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS tehničke, finansijske ili komercijalne informacije ili specifikacije, neophodne za otpremu;

– u slučaju više sile ili događaja kao što su društveni sukobi, epidemije, rat, rekvizicija, požar, poplava, nesrećni slučajevi sa mašinama, značajno rasipanje delova u toku proizvodnje, prekidi ili kašnjenje u transportu, ili bilo kog razloga koji dovodi do delimičnog ili potpunog prekida rada u kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS ili njihovih dobavljača. Eventualna zabrana izvoza proglašena od strane vlade zemlje porekla hardvera smatraće se, između ostalog, kao slučaj više sile.

U svakom slučaju, vreme za dobijanje administrativnih dozvola i izvršavanje drugih formalnosti dodaje se roku isporuke koji je saopšten kupcu.

VII – TRANSPORT I ISPORUKA:

Za isporuku hardverskih proizvoda, kupac ovlašćuje kompaniju EXCLUSIVE NETWORKS da organizuje transport pomenutih proizvoda na adresu isporuke, u skladu sa informacijama koje je saopštio kupac.

Ukoliko nema posebnih uslova kupovine na porudžbini kupca, smatraće se da roba mora biti isporučena kupcu u njegovom sedištu. Otprema se sa transportom i pakovanjem, koji su odgovornost kompanije EXCLUSIVE NETWORKS. Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS obezbeđuje osiguranje do isporuke kupcu. Ovi troškovi se fakturišu kao fiksna cena.

Od kompanije EXCLUSIVE NETWORKS, špeditera ili prevoznika ne može se tražiti regres za gubitke, kvarenje ili oštećenje nastalih zbog robe, osim ako se prevozniku ili špediteru u roku od dva dana od dana isporuke ne pošalje pisani izveštaj sa nepobitnim dokazima i ako se kompanija EXCLUSIVE NETWORKS formalno ne obavesti u toku istog vremenskog perioda.

Pristup i raspored prostorija namenjenih za prijem teške, glomazne opreme mora da se osigura blagovremeno od strane korisnika. Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ni pod kojim uslovima neće snositi troškove vezano za to.

VIII – POVRAĆAJ ROBE:

Nikakva roba se ne može vratiti bez prethodne pisane saglasnosti kompanije EXCLUSIVE NETWORKS.

Povraćaj se odnosi samo na opremu koja nije modifikovana ili izmenjena i mora se obaviti u originalnom pakovanju. Troškovi transporta i ponovnog skladištenja su odgovornost kupca.

Kupac treba da vrati opremu u roku od osam dana nakon dobijanja pristanka kompanije EXCLUSIVE NETWORKS.

IX – PRENOS RIZIKA I ZADRŽAVANJE PRAVA:

Navedena roba na otpremnici i fakturi ostaje vlasništvo kompanije EXCLUSIVE NETWORKS dok kupac ne isplati punu cenu. Rizik od gubitka, krađe ili uništenja će, ipak, biti odgovornost kupca od prijema robe do pune isplate cene za DAP isporuku.

Ako se roba ponovo proda pre pune isplate kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS, kompanija zadržava pravo da zahteva preprodajnu cenu od potkupca.

U slučaju otkazivanja porudžbine robe zbog slučaja više sile, ili od strane kupca, već prikupljeni avansi ostaće vlasništvo kompanije EXCLUSIVE NETWORKS.

X – USLOVI PLAĆANJA:

Za kupce koji nemaju račun u kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS, plaćanja se vrše u trenutku porudžbine.

Zahtevi za otvaranje računa treba da budu propraćeni uobičajenim bankarskim i poslovnim referencama, kao i dokumentima kojima se dozvoljava analiza solventnosti.

Osim prema posebnim uslovima, plaćanja dospevaju u roku od 30 dana od datuma na fakturi.

Plaćanje se ne može izvršiti u gotovini.

XI – NEPLAĆANJE:

U skladu sa adekvatnim odredbama važećeg zakona Republike Srbije, svako kašnjenje u plaćanju će automatski, bez prethodnog obaveštenja, dovesti do naplate i obračuna zatezne kamate po stopi utvrđenoj i u skladu sa vežećim Zakonom o zateznoj kamati Republike Srbije.

Ako se jedna rata ne plati (ili jedna faktura na datum dospeća), celokupan iznos dugovanja kupca prema kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS odmah postaje naplativ. Isporuke i porudžbine koje su u toku mogu se obustaviti. Prodaja će biti završena i prava prenesena prilikom potpunog i konačnog izmirenja računa.

Ukoliko kompanija EXCLUSIVE NETWORKS bude prinuđena da zahteva plaćanje fakture, makar i samo preporučenim pismom, minimalnu odštetu od 10% iznosa duga kupac plaća kao kaznu, počevši od datuma dospeća fakture.

Kada su nastali troškovi naplate veći od iznosa ove paušalne naknade, kompanija EXCLUSIVE NETWORKS može zahtevati dodatno odštetu, potkrepljenu pratećom dokumentacijom.

XII – GARANCIJA:

Garancija na hardver je period koji je predviđen u propratnoj dokumentaciji proizvođača za opremu.

Garancija se samo odnosi na delove koje kompanija EXCLUSIVE NETWORKS smatra neispravnim, pod uslovom da uočeni defekti nisu uzrokovani nepravilnom upotrebom ili rukovanjem kupca.

Garancija prestaje odmah ako intervenciju iz bilo kog razloga izvrši serviser kog nije odobrila kompanija EXCLUSIVE NETWORKS iz bilo kog razloga.

U pogledu ove garancije, jedina obaveza kompanije EXCLUSIVE NETWORKS je da organizuje da proizvođač popravi ili zameni proizvod ili deo koji je prepoznat kao neispravan i da vrati na adresu koju je navela kompanija EXCLUSIVE NETWORKS.

Povraćaj proizvoda pod garancijom mora imati prethodno odobrenje kompanije EXCLUSIVE NETWORKS. Da bi to postigao, kupac će telefonom ili putem e-mail-a kontaktirati službu podrške kompanije EXCLUSIVE NETWORKS.

Ako se proizvod prepozna kao neispravan, kompanija EXCLUSIVE NETWORKS će kupcu dati kod za povraćaj proizvoda. Proizvodi koji su prepoznati kao neispravni treba da se vrate u svoje originalno pakovanje, zajedno sa kodom za povraćaj.

Proizvodi ili delovi koji su zamenjeni u skladu sa uslovima garancije postaju isključivo vlasništvo kompanije EXCLUSIVE NETWORKS.

Intervencije pod garancijom ne podržavaju garanciju.

Ova garancija isključuje sve druge garancije.

XIII – ODGOVORNOST:

Kupac potvrđuje da su profesionalci i da, u tom pogledu, svesno kupuju hardver ili softver koji je predmet ugovora između ugovornih strana i izjavljuju da su adekvatno obavešteni o upotrebi i nameni hardvera ili softvera.

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ne može se smatrati odgovornom za nekompatibilnost hardvera ili softvera sa drugom opremom ili softverom s kojima je namenjena da radi. Kompanija EXCLUSIVE NETWORKSP se naročito ne može smatrati odgovornom za bilo koji direktni ili indirektni, privremeni ili trajni uticaj koji instalacija opreme može imati na postojeći instalirani sistem.

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS je isključivo odgovorna za direktne štete izazvane kvarom u opremi, softveru ili uslugama koje pruža kompanija EXCLUSIVE NETWORKS, u opsegu dvostrukog limita gubitka koji je kupac efektivno pretrpeo zbog ove greške i cene opreme, softvera ili prodate opreme.

Svi gubici koji su indirektni, komercijalni i nastali usled izgubljenih profita, uključujući gubitak podataka i operativni gubitak, izričito su isključeni, kao i svi slučajevi više sile.

U slučaju potrebe za ažuriranjem ili korektivnom instalacijom, kupac se obaveštava da kompanija EXCLUSIVE NETWORKS ne može da deluje pre nego što od proizvođača dobije pomenuta ažuriranja i ispravke i da se ne može smatrati odgovornom za bilo koja kašnjenja koja su nastala.

XIV – IZVOZ HARDVERA OD STRANE KUPCA:

Hardver i softver koje isporučuje kompanija EXCLUSIVE NETWORKS mogu da podležu ograničenjima u izvozu, a naročito u pogledu robe i tehnologije (civilne/vojne) dvostruke namene, između ostalog zbog evropskih ili američkih propisa. U Srbiji ili EU, prenos takve robe i tehnologije može predstavljati izuzetak od principa slobodnog prometa.

Ove obaveze mogu, naročito, biti u formi izvoznih dozvola koje se dobijaju od adekvatnog ministarstva (Srbije) i/ili EU i/ili BIS (SAD) i arhiviranja dokumenata koji se odnose na ove izvozne operacije.

Kupac potvrđuje i prihvata da proizvodi kupljeni od kompanije EXCLUSIVE NETWORKS podležu zakonima i propisima koji se odnose na kontrolu izvoza koji se primenjuje u Srbiji, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Kupac se obavezuje da neće izvoziti, ponovo izvoziti ili prenositi, direktno ili indirektno proizvode kupljene od kompanije EXCLUSIVE NETWORKS, a da prethodno nije dobio potrebna ovlašćenja od nadležnih organa (američkih, evropskih i/ili srpskih).

Kupac se obavezuje da pruži kompanijiEXCLUSIVE NETWORKS ime krajnjeg kupca, broj porudžbine i konačnu destinaciju porudžbine, putem porudžbine.

Kupac treba da obavesti svoje kupce da, za proizvode koji imaju američku dozvolu za izvoz, krajnji korisnik može biti predmet provera američkih vlasti.

U svakom slučaju, kupac je odgovoran za pravilnu primenu propisa o kontroli izvoza i kompanija EXCLUSIVE NETWORKS se ne može smatrati odgovornom ako kupac ne poštuje obaveze koje proizilaze iz ove klauzule i srodnih propisa.

U pogledu evropskih i srpskih propisa koji se mogu primenjivati, kupac može konsultovati zvanične veb-stranice.

U pogledu američkih propisa koji se mogu primenjivati, kupac može konsultovati sledeće zvanične veb-stranice:

http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear

Kompanija EXCLUSIVE NETWORKS podseća kupce koji se nalaze u Srbiji (ili u EU) da za proizvode i tehnologiju dvostruke namene, izvoz izvan EU ili prenos unutar EU, može biti potrebna usklađenost sa tri skupa propisa (evropski, srpskim i američkim) koji nisu zamenljivi; drugim rečima, usklađenost s jednim ne predstavlja usklađenost sa ostalima.

Na kraju, činjenica da kompanija EXCLUSIVE NETWORKS može da pruži kupcu uslugu u vezi sa transportom prodate opreme i tehnologije ne menja odgovornost kupca u pogledu propisa koji se primenjuju u pogledu kontrole izvoza, koji ostaju u nadležnosti kupca.

XV – KOMERCIJALNE OBAVEZE KUPCA

Kupac se obavezuje da će primenjivati najbolje komercijalne standarde, kao i zakone koji se primenjuju na njihovoj teritoriji i da neće štetiti komercijalnoj reputaciji kompanije EXCLUSIVE NETWORKS kroz proizvode koje isporučuju. Pre svega, kupac se obavezuje da pruži tačne, ažurirane informacije o karakteristikama, performansama i mogućim upotrebama proizvoda koje prodaje kompanija EXCLUSIVE NETWORKS. Kupac se takođe obavezuje da pribavi i obnovi sva ovlašćenja koja su neophodna za prodaju proizvoda u zemlji u kojoj su uspostavljena. Kupac se takođe obavezuje da poštuje i primenjuje prava intelektualne svojine štiteći opremu koju je prodala kompanija EXCLUSIVE NETWORKS, kao i softver za koji je dodeljena licenca.

XVI – ETIKA – USKLAĐENOST SA ZAKONOM

Kupac (uključujući izvršne direktore, direktore, zaposlene i agente) se obavezuje da se pridržava važećih zakona protiv korupcije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Zakon o sprečavanju korupcije Republike Srbije, američki Zakon o sprečavanju korupcije u inostranstvu, Zakon protiv podmićivanja UK i Zakon „Sapin II” (zajedno „Zakoni protiv korupcije”). Kupac će se posebno uzdržati od: (a) preduzimanja bilo kakvih mera ili dozvoljavanja ili ovlašćenja bilo koje radnje treće strane u suprotnosti sa Zakonima protiv korupcije; (b) korišćenja bilo kog novčanog iznosa ili drugih nadoknada, a koje plaća druga Ugovorna strana, u nelegalne svrhe, uključujući svrhe kojima se krše Zakoni protiv korupcije, sa ciljem da se pomogne drugoj Ugovornoj strani da dobije, ili da neopravdano sačuva, ugovor ili sporazum ili bilo koju neprikladnu prednost; i (c) da direktno ili indirektno nudi, obećava, daje, zahteva ili prihvata bilo šta od državnog ili javnog službenika, kompanije ili preduzeća koje kontroliše vlada, politička partija ili bilo koje fizičko lice ili privredni entitet, s nastojanjem da neopravdano stiče komercijalnu ili finansijsku prednost ili da utiče na bilo koje radnje ili odluke. Svaka Ugovorna strana, delujući u dobroj veri, treba da se suzdrži od preduzimanja mera za koje smatraju da krše zakone ili komercijalnu politiku koja se primenjuje na poslovne odnose između ugovornih strana. Po najboljem saznanju Kupca, nijedan od njegovih izvršnih direktora, direktora ili zaposlenih nisu: (a) državni ili javni službenici; (b) zaposleni u kompaniji ili preduzeću koje kontroliše vlada; ili (c) aktivni predstavnici političke partije. Kupac potvrđuje da ni on ni njegovi izvršni direktori, direktori ili zaposleni nisu formalno optuženi i/ili proglašeni krivim za kršenje ili prevaru, prema propisima koji se primenjuju u pogledu korupcije. Kupac se obavezuje da će bez odlaganja informisati kompaniju EXCLUSIVE NETWORKS u slučaju promene situacije. Bez obzira na sve druge suprotne odredbe ovih uslova prodaje, kompanija EXCLUSIVE NETWORKS može da raskine komercijalne odnose bez odlaganja ukoliko kupac ne poštuje odredbe iz ove klauzule. Ipak, propisano je da kupac treba da obešteti, zaštiti i oslobodi kompaniju EXCLUSIVE NETWORKS u slučaju štete. Pored toga, dve ugovorne strane su saglasne da će se u potpunosti pridržavati svih zakona koji se primenjuju na prodaju i distribuciju kupljenih proizvoda, u skladu sa ovim Opštim uslovima prodaje.

Kupac se takođe obavezuje da će se pridržavati važećeg zakonodavstva u pogledu zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštu uredbu EU o zaštiti podataka i da će dobiti saglasnost svojih kupaca za prosleđivanje njihovih podataka o ličnosti kompaniji EXCLUSIVE NETWORKS na takav način da im se omogući da ga legalno koriste, između ostalog, u komercijalne i marketinške svrhe. Uopšteno govoreći, kupac se obavezuje da će poštovati zakon.

XVII – MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST:

U slučaju neslaganja oko svih ili sa delom ovih uslova i odredbi prodaje, kao i za sve koji mogu nastati u vezi sa izvršenjem bilo kog naloga, nadležnost se dodeljuje Sudu u Beogradu, Republika Srbija, a važeći zakon za ove Odredbe i sve porudžbine koje se odnose na njih je zakon Srbije.