Exclusive Networks вече е дистрибутор на Juniper Networks в Централна и Източна Европа

Exclusive Networks, глобален специалист по киберсигурност и цифрова инфраструктура, обявява ново споразумение за дистрибуция с Juniper Networks, лидер в защитените мрежи, управлявани от изкуствен интелект. Споразумението за дистрибуция обхваща Централна и Източна Европа, включително Полша, Румъния, България, Унгария и държавите, които граничат с Адриатическо море.

С това споразумение Juniper и Exclusive Networks задълбочават стратегическите си взаимоотношения и разширяват сътрудничеството си, за да помогнат на партньорите да се възползват напълно от бизнес възможностите по отношение на безжични и кабелни мрежи, решения в облака и решения за сигурност.

Exclusive Networks ще може да разпространява решения с изкуствен интелект Juniper Mist на партньорите, които използват комбинация от изкуствен интелект, машинно обучение и техники с наука за данни, за да оптимизират потребителското изживяване и да опростят операциите при безжичен достъп, кабелен достъп и SD-WAN домейни. В същото време стратегията на Juniper отговаря на текущите тенденции – според BCC Research глобалният пазар за изкуствен интелект за ИТ операции (AIOps) се очаква да достигне 9,4 милиарда USD до 2026 г. при среден комбиниран годишен темп на растеж от над 26%[1].

Въвеждането на решенията на Juniper Networks ще засили позицията на Exclusive Networks на опитен и обективен дистрибутор в областта на мрежовите решения в региона на Централна и Източна Европа. В допълнение, с цялостни, базирани на изкуствен интелект мрежови решения в портфолиото ни, можем да отговорим на изискванията на нашите партньори. Високопроизводителните мрежови продукти на Juniper ни позволяват да предлагаме надеждни решения както на клиенти, изграждащи системи в облака или локални DC/ISP системи, така и на корпоративни крайни потребители. Нашето предложение в тази област се характеризира с високоефективна сигурност и поддържа управлението и конфигурацията на мрежата от администратори – обяснява Марек Генерович, ръководител на бизнес звеното в Exclusive Networks, Полша.

– Exclusive Networks се вписва перфектно в нашата дистрибуторска стратегия, като може да се похвали с опитни партньори и използва изключителни умения, иновативни услуги и стабилна технологична екосистема. Това ще подпомогне продължаващото ни навлизане в корпоративния сектор. Juniper има удоволствието да продължи да развива нашето партньорство в по-широк мащаб, предоставяйки цялостното портфолио на Juniper на партньорите на Exclusive Networks. – това заяви Сандър Грут, ръководител на каналите в страните от Европа, Близкия Изток и Африка, Латинска Америка и Карибите в Juniper Networks.

[1] BCC Research – Глобален доклад за пазара на изкуствен интелект за ИТ операции (AIOps) за 2021 г. (Global AIOps Market Report 2021.)

English version below:

Exclusive Networks, a global specialist in cybersecurity and digital infrastructure, has announced a new distribution agreement with Juniper Networks, a leader in secure, AI-driven networks. The distribution agreement will cover Central and Eastern Europe, including Poland, Romania, Bulgaria, Hungary and the Adriatic countries. 

With this agreement, Juniper and Exclusive Networks deepen strategic relationships and expand their cooperation to help partners take full advantage of the business opportunities concerning wireless and wired network, cloud and security solutions.

Exclusive Networks will have the capability to distribute Juniper Mist AI solutions to partners, which uses a combination of artificial intelligence, machine learning and data science techniques to optimize user experiences and simplify operations across the wireless access, wired access and SD-WAN domains. At the same time, Juniper’s strategy fits current trends – according to BCC Research, the global AIOps market is estimated to grow to USD 9.4 billion by 2026, at an average compound annual growth rate (CAGR) of over 26%[1].

The introduction of Juniper Networks solutions will strengthen Exclusive Networks’ position in the CEE region as a proficient and objective distributor in the field of networking solutions. In addition, with comprehensive, AI-based network solutions in the portfolio, we can fulfill the requirements of our partners. Juniper’s high-performance networking products allow us to offer reliable solutions both for clients building cloud systems or local DC/ISP systems, and enterprise end-users. Our offer in this area is characterized by high efficiency security and supports network management and configuration by administrators – explains Marek Generowicz, Business Unit Manager at Exclusive Networks Poland.

– Exclusive Networks fits perfectly into our distribution strategy, with experienced partners, using exceptional skills, innovative services and a robust technological ecosystem. This will support our ongoing penetration of the enterprise sector. Juniper is pleased to further develop our partnership on a wider scale, delivering a complete Juniper portfolio to Exclusive Networks partners. – said Sander Groot, Head of EMEA and CALA Channels, Juniper Networks.

[1] BCC Research – Global AIOps Market Report 2021.