SASE kao idealna opcija za MSP provajdere usluga

Broj organizacija koje usvajaju hibridni način rada svakodnevno raste. Takve organizacije zahtevaju trenutan i siguran pristup poslovnim resursima za sve svoje korisnike, bez obzira na njihovu lokaciju. SASE (Secure Access Service Edge) je arhitektura koja omogućava upravo to. Uz SASE, organizacije mogu zaboraviti na nepovezane mrežne i sigurnosne proizvode, koji u današnje vreme više ne mogu garantovati potrebni nivo kontrole pristupa i sigurnosti.  

Pre nego što se dotaknemo benefita ove arhitekture, objasnimo što je točno SASE. SASE (izgovora se „Sassy“) je mrežna arhitektura koja spaja cloud-native sigurnosne tehnologije (SWG, ZTNA, CASB i FWaaS) s WAN (wide area network) mogućnostima. Arhitektura omogućava sigurno povezivanje korisnika, sistema i endpointova s aplikacijama, servisima i resursima, i to s bilo koje lokacije. 

SASE nije specifična tehnologija, već celokupni tehnološki okvir koji se prilagođava potrebama modernih digitalnih organizacija. 

Arhitektura SASE se isporučuje kroz as a service model u cloudu. Posebna pogodnost je mogućnost centralnog upravljanja. Za razliku od prethodnih, ova arhitektura dodaje novi servisni sloj, što znači da se korisnici mogu osloniti na pružatelja SASE usluga. Naime, pružatelj usluga preuzima kontrolu nad sigurnim i brzim spajanjem. 

Važno je napomenuti da se SASE razlikuje od SSE (security service edge), kojeg Gartner u izveštaju „The Future of Network Security is in the Cloud“ definira kao podskup SASE koji se fokusira samo na sigurnosne elemente. 

SASE kao prilika za MSP pružatelje usluga 

IT arhitekturu velikog broja modernih organizacija karakterizuje kompleksnost kao direktna posledica široko distribuiranih aplikacija i resursa. Kompleksnost zato širi površinu napada. I upravo su zato MSP kompanije atraktivna opcija za svaku organizaciju koja želi preovladati kompleksnost i zaštititi svoje resurse. Najlakši put za MPS kompanije je, primena SASE arhitekture. 

SASE je idealna prilika za MSP pružatelje usluga da prošire svoj portfolio usluga i ubrzaju digitalnu transformaciju svojih klijenata. Uz Secure Access Service Edge, provajderi usluga mogu jednostavno da podignu kvalitet svojih usluga na novi nivo i klijentima ponuditi sveobuhvatne, integrisane i sigurnosne usluge koje zadovoljavaju širok niz potreba krajnjih korisnika. 

Prema jednom istraživanju, 45% ispitanih organizacija će do sredine 2023. sarađivati s MSP kompanijama kako bi uspešno implementirale ili optimizirale SASE arhitekturu. 

MSP provajderi usluga koji se oslanjaju na Secure Access Service Edge princip organizacijama omogućavaju zadržavanje kontrole nad mrežnim i sigurnosnim politikama, ali i fokusiranje na strateški važnije zadatke. 

Prisma SASE   

Kako bi MSP kompanijama olakšao upravljanje, Palo Alto Networks je u svoje Prisma SASE rešenje uvrstio hijerarhijski multi-tenant management portal i otvorene API-je. Provajderi usluga tako mogu upravljati celokupnim životnim ciklusom SASE usluga klijenata, granularno segmentirati klijente i nuditi dodatne value-added usluge. 

Otvoreni API-ji omogućuju MSP provajderima usluga neprimetnu integraciju sa vlastitom backend infrastrukturom te automatsku konfiguraciju i upravljanje. Zato, ove mogućnosti MSP kompanijama donose široki nivo fleksibilnosti. 

Najvažniji benefiti Prisma SASE rešenja za MSP kompanije. 

  • Cloud-Based Management Portal 

Omogućava pružanje fully-managed ili co-managed Secure Access Service Edge usluga bilo kojem klijentu. MSP pružatelji usluga imaju potpunu fleksibilnost u segmentaciji klijenata koju omogućava RBAC (role-based access control). Portal istovremeno omogućava uvid u mrežnu i sigurnosnu metriku te ukazuje na potencijalne probleme. MSP provajderi usluga tako lakše mogu rešiti problem i zadovoljiti očekivanja korisnika. 

  • Otvoreni API-ji 

Uz Open API framework, provajderi usluga mogu postići neprimetnu integraciju s back-end infrastrukturom. Uz Prisma SASE Identity Access Management (IAM), provajderima usluga mogu koristiti vlastite identity stores kako bi izbegli duplikovanje korisnika i uloga u različitim sistemima, istovremeno jačajući sigurnost. 

  • Fleksibilnost u stvaranju novih usluga 

Provajderi usluga vrlo lako mogu kreirati nove diferencirane usluge prema specifičnim zahtevima ili potrebama korisnika. 

Benefiti za provajdere usluga 

UZ Palo Alto Networks Prisma SASE, MSP kompanije mogu povećati ukupnu produktivnost. Mogućnosti automatizacije omogućuju brzo dodavanje korisnika, onboarding i upravljanje. 

Zbog mogućnosti brzog rešavanja sigurnosnih izazova i kontinuiranog nadzora, SASE donosi optimalno korisničko iskustvo i povećava broj zadovoljnih klijenata. 

SASE doprinosi povećanju prihoda i MSP kompanijama omogućava zauzimanje vodeće pozicije na tržištu.