Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, informujemy Klientów o opakowaniach, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

1. Opakowania stosowane w sprzedaży mogą obejmować opakowania z papieru i tektury z recyklingu oraz tworzyw sztucznych (w wypadku towarów brudzących lub wyjątkowo narażonych na uszkodzenia podczas transportu).

2. Exclusive Networks Poland S.A. nie ma prawnego obowiązku i nie jest zobowiązana do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej.

3. Wszystkie odpady opakowaniowe pozostawione na terenie jednostki handlowej podlegają dalszemu zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Exclusive Networks Poland S.A. współpracuje wyłącznie z podmiotami posiadającymi wymagane decyzje administracyjne uprawniające do gospodarki odpadami.

4. Odpady opakowaniowe wytwarzane w gospodarstwach domowych należy umieszczać selektywnie w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym odrębnie przez każdą gminę lub należy przekazywać je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin ich otwarcia powinny znajdować się na stronie internetowej każdego urzędu gminy. Odpady opakowaniowe wytwarzane poza gospodarstwami domowymi należy zagospodarować zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi odrębnie w każdym przedsiębiorstwie lub jednostce organizacyjnej.

5. Zakazuje się umieszczania odpadów opakowaniowych w pojemnikach lub workach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz zagospodarowanie zużytych opakowań po produktach w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zakazuje się zagospodarowania zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Exclusive Networks Poland S.A. w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób na przykład poprzez spalanie w gospodarstwach domowych.

7. Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi przyczynia się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz do ograniczania zużycia surowców pierwotnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm).

 

Oznaczenia stosowane na opakowaniach

Na opakowaniach stosowanych przez Exclusive Networks Poland S.A. znajdować się mogą następujące rodzaje oznaczeń:

Oznaczenia-na-opakowaniach

Pobierz PDF