Certyfikaty

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Exclusive Networks Poland otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający wysoką jakość usług w zakresie dystrybucji systemów sieciowych, w tym technologii o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa.

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikacja obejmuje również WSK (Wewnętrzny System Kontroli) zgodnie z dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z przepisów kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym. Certyfikat przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), działające w ramach międzynarodowej organizacji IQNet (International Quality Network).

IqNetWSK logo

DCC (Distribution Channel Certificate)

Certyfikat Jakości Kanału Dystrybucyjnego „za najwyższą jakość usług towarzyszących sprzedaży produktów IT” – Computer Reseller News Polska.

Certyfikat

Wewnętrzny System Kontroli

WSK to zestaw procedur, których muszą przestrzegać wszystkie firmy prowadzące obrót towarami podwójnego zastosowania. Z punktu widzenia zarządzania wewnętrzny system kontroli funkcjonuje jako instrument zabezpieczający firmę przed działaniami, niezgodnymi z krajowymi wymogami kontroli obrotu oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie. System ten jest fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, polskie instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły i zasady handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania. Wszystkie te ogniwa współpracują ze sobą w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Towary podwójnego zastosowania

Są to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub do badań i rozwoju broni masowego rażenia lub nowoczesnych broni konwencjonalnych. Lista takich towarów jest publikowana przez Radę WE w postaci Rozporządzenia (aktualnie jest to Rozporządzenie 428/2009). Obrót międzynarodowy tą grupą towarów podlega dodatkowej kontroli przez specjalne służby we wszystkich krajach będących sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Do towarów podwójnego zastosowania z branży IT należą między innymi urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne.

 Sprzedaż towarów podwójnego zastosowania

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji towarów podwójnego zastosowania, podlega monitorowaniu przez organ monitorujący (ABW). Exclusive Networks Poland jako importer jest zobligowany do zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego, które powinno zawierać między innymi:

 1. oznaczenie końcowego użytkownika, określenie siedziby i adresu;
 2. określenie towaru, który będzie przedmiotem importu, jego opis, określenie ilości i wartości;
 3. informację o sposobie wykorzystania towaru przez końcowego użytkownika;
 4. określenie kraju końcowego przeznaczenia;
 5. oświadczenie, że osoba fizyczna lub prawna podejmie niezbędne działania, aby towar, o którym mowa w zgłoszeniu, dotarł do końcowego użytkownika.

W związku z powyższym niezbędne jest dostarczenie oryginału oświadczenia odbiorcy (dealera) towarów podwójnego zastosowania.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TOWARÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)
 4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/66 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji
  (Dz.U. 2014 poz. 623)

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi podmiot biorący udział w obrocie dokonujący przywozu lub transferu wewnątrzunijnego i sprzedaży towaru podwójnego zastosowania ma między innymi obowiązek poinformować użytkownika końcowego, że:

 1. obrót takimi towarami podlega specjalnej kontroli oraz że ich wywóz wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia
 2. w przypadku zmiany danych końcowego użytkownika (np. przez odsprzedaż itp.) lub sposobu wykorzystania towaru należy poinformować o tym fakcie organ monitorujący (ABW) i ewentualnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.