Kodeks Postępowania i Etyka Grupy Exclusive Networks

Przedstawiciele, kontrahenci i osoby trzecie

Spis treści

  • 7 Zasad Etycznych
   • Prawość i rzetelność
   • Uczciwe praktyki handlowe
   • Poufność informacji
   • Profesjonalne zachowanie
   • Umiejętności zawodowe i wartość dodana
   • Poszanowanie społeczne
   • Troska o środowisko

 

 • Wartości naszych pracowników
  • Zorientowanie na ludzi
  • Specjaliści
  • Zabawa
  • Zaufanie
  • Zdolność reagowania

Nasz kodeks postępowania

Exclusive Group zdecydowanie dąży do zdobycia i utrzymania pozycji lidera na rynku; aby to osiągnąć potrzebujemy zaufania, szacunku i wsparcia wszystkich naszych pracowników oraz tych, z którymi prowadzimy interesy.

Chcemy to osiągnąć, dlatego we wszystkim, co robimy, zobowiązujemy się do przestrzegania bardzo wysokich standardów. Oparte są one na 7 Zasadach, które stanowią podstawę naszego postępowania i których przestrzegania wymagamy od każdej osoby pełniącej rolę ambasadora naszej Grupy. Niniejszy dokument przedstawia te Zasady.

Wszelkie poważne naruszenia niniejszego kodeksu postępowania będą przedmiotem czynności dyscyplinarnych, aż do rozwiązania umowy włącznie.

7 Zasad Etycznych

Pracownicy Exclusive Networks muszą zawsze przestrzegać najwyższych standardów etycznego postępowania.

7 Zasad Etycznych dla Exclusive Networks to:

 • Prawość i rzetelność
 • Uczciwe praktyki handlowe
 • Poufność informacji
 • Profesjonalne zachowanie
 • Umiejętności zawodowe i wartość dodana
 • Poszanowanie społeczne
 • Troska o środowisko

Zasady te zdefiniowano, aby wyznaczać sposób prowadzonej przez nas działalności.

Prawość i rzetelność

Zawsze postępujemy w sposób uczciwy i rzetelny.
Przestrzegamy obowiązującego prawa i przepisów oraz utrzymujemy bardzo wysokie standardy etyczne.
Ma to fundamentalne znaczenie dla silnych i trwałych relacji, jakie chcemy utrzymywać z naszymi partnerami biznesowymi, od których oczekujemy podobnych standardów.

Zawsze będziemy starali się być prawdomówni i nigdy nie będziemy wprowadzać w błąd.
Od każdej osoby, która nie jest pewna, jak powinna się zachować, oczekujemy, że będzie zadawać pytania i zwracać się o radę.
Wszelkie naruszenia tej zasady nie będą przez nas tolerowane.

Uczciwe praktyki handlowe

Nasza działalność i rywalizacja handlowa prowadzone są uczciwie i etycznie.
Chcemy odnieść sukces opierając się wyłącznie na najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.
Mamy jasno określone granice w odniesieniu do prezentów, rozrywki i gościnności.
Prosimy osoby trzecie o ich przestrzeganie podczas kontaktów z członkami Exclusive Group, zgodnie z kodeksem postępowania osób trzecich.
Od każdego członka Exclusive Group wymagamy zadeklarowania wszelkich osobistych interesów, które mogłyby wpływać lub kolidować z jego zdolnością do działania w najlepszym interesie Grupy.
Wszelkie próby uzyskania przewagi za pomocą niewłaściwych środków nie będą przez nas tolerowane.

Poufność informacji

Istotnym elementem zaufania, którego oczekujemy w Exclusive Group jest to, że od wszystkich wymagamy zachowania najwyższych standardów poufności, niezależnie od tego, czy informacje lub dane należą do Grupy, czy też do naszych obecnych lub przyszłych partnerów biznesowych.
Dotyczy to wszystkich informacji poufnych, w tym tajemnic handlowych, wyników finansowych, planów, cen, informacji lub list klientów/dostawców, danych dotyczących sprzedaży, informacji strategicznych, ankiet, procesów, programów komputerowych oraz innych informacji prywatnych.

Takich samych standardów oczekujemy od naszych pracowników po opuszczeniu Exclusive Group. W relacjach z innymi partnerami biznesowymi oczekujemy, że będą oni również chronić naszych informacji poufnych w podobny sposób.

Profesjonalne zachowanie

Oczekujemy, że każdy członek Exclusive Group będzie zachowywał się w sposób profesjonalny i taktowny zawsze wtedy, gdy reprezentuje firmę, również w mediach społecznościowych.

Wymagamy również od nich, aby w życiu osobistym, w ramach odpowiedzialności zbiorowej, nie zachowywali się w sposób mogący zaszkodzić reputacji Grupy.

Zachęcamy pracowników do wykazywania się inicjatywą, proaktywnością, przyczyniania się do tworzenia pozytywnej atmosfery w zespole oraz do zgłaszania konstruktywnych sugestii w celu poprawy wyników Grupy.

Umiejętności zawodowe i wartość dodana

Marka i wizerunek Exclusive Group są kluczowe dla naszego sukcesu w długiej perspektywie czasu.
Ważne jest to, aby wszystkie współpracujące z nami osoby trzecie wiedziały, że nasi pracownicy wykazują się wysokim poziomem umiejętności zawodowych, odpowiednich do pełnionych przez nich roli.

Dążymy do zademonstrowania naszych umiejętności i chcemy być postrzegani jako najlepsi. Staramy się dodawać wartość we wszystkich działaniach, które podejmujemy.

Poszanowanie społeczne

Exclusive Group jest firmą międzynarodową, która czerpie korzyści z wielonarodowości.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzięki różnorodności i integracji jesteśmy znacznie silniejsi. Doceniamy różnice kulturowe.
Każdy musi traktować innych, zarówno współpracowników, jak i partnerów biznesowych, z należytym szacunkiem.

Od każdego członka Grupy Exclusive oczekujemy postępowania zgodnego z naszymi wartościami ludzkimi oraz odgrywania pozytywnej roli w tworzeniu środowiska pracy, w którym każdy może czerpać radość z tego, co robi i rozwijać się.
Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji ani zachowań, które inni mogliby uznać za zastraszające lub obraźliwe.

Troska o środowisko

W pełni rozumiemy rosnące potrzeby dotyczące ochrony środowiska.
Dążymy do znalezienia sposobów na przyczynienie się do tego w pozytywny sposób oraz do wykorzystania możliwości, na przykład poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i recykling; chcemy również zadbać o to, aby nasi partnerzy biznesowi postępowali podobnie.

Wartości naszych pracowników

Zorientowanie na ludzi

Dbamy o naszych pracowników

 • Podejmowanie działań mających na celu pomoc innym, zamiast szukania korzyści dla siebie
 • Rozpoznawanie sytuacji, w których inna osoba potrzebuje naszego wsparcia i udzielanie go

Specjaliści

Szkolimy własnych specjalistów

 • Tworzenie własnego planu rozwoju i realizowanie zaplanowanych działań
 • Wspieranie rozwoju innych osób
 • Pomoc innym w odkrywaniu możliwości rozwoju
 • Zachęcanie członków zespołu / bezpośrednie zgłoszenia do ubiegania się o dostępne wewnętrzne możliwości rozwoju zawodowego

Zabawa

Zabawa stanowi część naszej pracy

 • Szukamy sposobów, aby praca sprawiała przyjemność
 • Organizujemy imprezy, które sprawiają radość innym
 • Przyłączamy się do wydarzeń społecznych, które zorganizowali inni
 • Zachęcamy innych do udziału w wydarzeniach społecznych

Zaufanie

Nasze relacje są oparte na zaufaniu

 • Pozytywne szukanie lepszych rozwiązań sytuacji, aby lepiej je zrozumieć, z zachowaniem wiary w informacje przekazywane przez współpracowników
 • Dotrzymywanie obietnic złożonych współpracownikom, odnośnie wykonania powierzonych zadań
 • Zaufanie, że współpracownicy lub podwładni dotrzymują zobowiązań
 • Umiejętne powierzanie zadań współpracownikom lub podwładnym i ufność w to, że się z nich wywiążą

Zdolność reagowania

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych

 • Szybkie reagowanie na prośby innych o informacje lub pomoc w wykonaniu zadań

Pobierz Kodeks Etyki (PDF)