Fortinet publikuje pierwszy raport o zrównoważonym rozwoju

Fortinet zaprezentował swój pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju, w którym przedstawia strategiczne ramy, inicjatywy i kluczowe wskaźniki efektywności. Firma planuje coroczne dzielenie się zaktualizowanymi informacjami o postępach w tej dziedzinie.

W wyniku przeprowadzonej w 2021 r. oceny w celu zidentyfikowania i uszeregowania pod względem ważności kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (Environmental, Social and Governance, ESG), które są najbardziej istotne dla działalności firmy Fortinet i jej interesariuszy, określono cztery główne obszary oddziaływania:

  • Innowacje na rzecz bezpiecznego internetu – Fortinet zobowiązuje się do zwiększania poziomu ochrony, stymulowania cyfrowego postępu oraz tworzenia godnego zaufania i bezpiecznego cyberświata. Firma realizuje ten cel poprzez innowacje, społeczne zaangażowanie i partnerstwa. Fortinet kontynuuje wprowadzanie innowacji w ramach najszerszej w branży oferty rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa – tylko w 2021 roku do oferty trafiło osiem nowych rodzin produktów.Producent regularnie angażuje się we współpracę z licznymi stowarzyszeniami i grupami branżowymi, przyczyniając się do tworzenia standardów i zapewniania interoperacyjności, a także dzieląc się informacjami o zagrożeniach z takimi organizacjami, jak Cyber Threat Alliance (CTA), działające w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Centrum Cyberbezpieczństwa, jak również z Interpolem. Dzięki tym partnerstwom Fortinet pracuje nad zwalczaniem cyberprzestępczości oraz pomaga ograniczać skalę cyberataków w przyszłości.
  • Szacunek dla środowiska – Fortinet angażuje się w działania odpowiedzialne wobec środowiska poprzez zmniejszanie śladu pozostawianego przez swoje produkty i rozwiązania, przyjmowanie odpowiedzialnego podejścia wobec codziennej działalności biznesowej oraz usprawnianie szeroko rozumianego łańcucha wartości. W 2021 r. firma Fortinet publicznie ogłosiła swoje zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r. poprzez wykorzystanie energii odnawialnej, stosowanie metod efektywności energetycznej i węglowej oraz programów offsetowych. Cel ten odnosi się do zdefiniowanych w ramach inicjatywy Science Based Target (SBTi) zakresów nr 1 i 2, którymi objęte są należące do danej firmy obiekty na całym świecie.Inne działania Fortinet na rzecz ochrony środowiska obejmują wprowadzenie opakowań ulegających biodegradacji do pierwszej klasy produktów firmy, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie zużycia energii. Dzięki tym inicjatywom firma dba o to, aby każda generacja produktów Fortinet zużywała mniej energii niż poprzednia. Dla przykładu, w przypadku rodziny FortiGate F zużycie energii zostało zmniejszone średnio o 61%.
  • Rozwój zintegrowanej kadry pracowniczej w zakresie cyberbezpieczeństwa – firma Fortinet jest zaangażowana w promowanie zróżnicowanej, sprawiedliwej i charakteryzującej się wysokim poziom zintegrowania kultury. Zespół pracowników reprezentuje szeroki wachlarz kultur, grup demograficznych i zawodowych, co wzbogaca firmę i przyczynia się do jej sukcesu. W ramach ciągłego zaangażowania w przejrzystość i dążenia do zwiększenia liczby kobiet pracujących na stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem, firma opublikowała dane dotyczące pracowników w 2021 r. i podkreśliła wzrost liczby zatrudnionych kobiet o 71,6% w porównaniu z rokiem 2020.Fortinet koncentruje się również na zmniejszeniu luki kompetencyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa w szerokim i zróżnicowanym gronie odbiorców. Firma jest zaangażowana w ramach swojego programu Education Outreach i szkoleń oferowanych przez Fortinet Training Institute w zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z kariery w branży cyberbezpieczeństwa i zwiększanie możliwości niedostatecznie reprezentowanych w niej grup. W rezultacie w 2021 r. Fortinet postanowił zwiększyć swoje zaangażowanie w rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, zobowiązując się do przeszkolenia miliona osób na całym świecie w ciągu najbliższych pięciu lat.
  • Promowanie odpowiedzialnego biznesu – Fortinet stosuje praktyki ładu korporacyjnego, aby prowadzić działalność w sposób etyczny oraz pracować nad zapewnieniem zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i poszanowaniem praw człowieka. Praktyki te są nadzorowane przez zarząd firmy Fortinet i analizowane przez wewnętrzny wielofunkcyjny komitet ds. etyki. Firma oczekuje, że jej pracownicy, dostawcy i partnerzy dokładają starań, aby pomóc w budowaniu wysoce etycznego i renomowanego przedsiębiorstwa poprzez zrozumienie i przestrzeganie wszystkich zasad obowiązujących w Fortinet, w tym polityki antykorupcyjnej, kodeksu postępowania i etyki biznesowej oraz polityki prywatności. Fortinet opublikował specjalny dokument dotyczący polityki praw człowieka, aby wzmocnić swoje zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z produktów i etyczne prowadzenie działalności w ramach całego łańcucha wartości.

Raport o zrównoważonym rozwoju firmy Fortinet odwołuje się do standardów Global Reporting Initiative (GRI), standardów Sustainability Accountability Standards Board (SASB) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDGs). Dokument zawiera szczegółowe informacje i wskaźniki dotyczące następujących ośmiu priorytetowych zagadnień: zagrożenia dla społeczeństwa związane z cyberbezpieczeństwem, ochrona informacji i prywatności, wpływ produktów na środowisko, zarządzanie środowiskiem i wpływ na zmiany klimatyczne, różnorodność, sprawiedliwość i integracja, luka kompetencyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa, etyka biznesowa oraz odpowiedzialne korzystanie z produktów.