Sztuczna inteligencja i platformy MESH – przyszłość cyberbezpieczeństwa

Sztuczna inteligencja sprawiła, że przeprowadzanie cyberataków stało się jeszcze łatwiejsze. AI pozwala między innymi na szybką identyfikację podatności ofiar na konkretne zagrożenia, a także jest w stanie napisać przestępcom gotowy złośliwy kod lub duże jego fragmenty. Jednak równocześnie może funkcjonować nie tylko jako narzędzie ofensywne – w rękach zespołów ds. cyberbezpieczeństwa staje się skutecznym rozwiązaniem ochronnym.

Wdrożenie mechanizmów sztucznej inteligencji do firmowych procedur bezpieczeństwa to szansa na zwiększenie odporności przedsiębiorstw na cyberataki nowej generacji. Proces ten musi być jednak poprzedzony analizą faktycznych możliwości AI oraz przygotowaniem planu wykorzystania tej technologii.

AI i problem nadmiaru alertów bezpieczeństwa

Skuteczne monitorowanie powierzchni ataku, czyli obszaru środowiska IT narażonego na incydenty bezpieczeństwa, bywa niezwykle trudne. Proces ten w znacznym stopniu ułatwia sztuczna inteligencja oraz zyskujące na popularności architektury cyberbezpieczeństwa typu MESH (Meshed Security Architecture). Tym co odróżnia MESH od klasycznego podejścia do bezpieczeństwa jest rezygnacja z pojedynczych punktów kontrolnych i ochronnych (np. firewalla) na korzyść z wdrażania wielu powiązanych i współpracujących ze sobą narzędzi tego typu. Implementacja tej architektury, przy równoczesnym wsparciu AI, umożliwia zespołom ds. cyberbezpieczeństwa otrzymywanie informacji o incydentach w czasie rzeczywistym. Dostarczane specjalistom dane zazwyczaj nie wymagają dalszej analizy – tym zajmują się mechanizmy bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe reagowanie na wykryte zagrożenie.

Przeprowadzane przez cyberprzestępców ataki rzadko kończą się sukcesem przy pierwszej próbie, nawet pomimo wsparcia sztucznej inteligencji. Problemem jest jednak to, że informacje o nieudanych incydentach nierzadko nikną wśród pozostałych, bardzo licznych alertów napływających do centrum operacyjnego bezpieczeństwa. Część z nich nie wymaga złożonego reagowania, przez co nietrudno jest przeoczyć ostrzeżenia o rzeczywistych zagrożeniach. Fakt ten daje przestępcom przewagę.

Każdy atak może mieć wartość dla cyberprzestępców. Są oni świadomi faktu, że z uwagi na nadmiar alertów nie wszystkie informacje o incydentach skutkują odpowiednią reakcją. Ze względu na to, zdarza się, że przestępca jest w stanie wielokrotnie powtarzać dany atak w celu zgłębienia wzorców reakcji zabezpieczeń firmy. Implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji pomaga w zapobieganiu takim sytuacjom. AI wspiera zespoły ds. bezpieczeństwa w wykrywaniu anomalii. Jest w stanie określić, które z alertów odnoszą się do ataków, zareagować w odpowiedni sposób na nie, a następnie zabezpieczyć zasoby firmy przez kolejnymi, podobnymi incydentamiwyjaśnia Jolanta Malak, dyrektorka Fortinet w Polsce.

Czy można zautomatyzować cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to dziedzina, która niezmiennie wymaga ludzkiego ingerowania i nie należy zakładać, że wdrożenie AI całkowicie zautomatyzuje te procesy. Sztuczna inteligencja przynosi jednak firmom szereg korzyści. Częściowa, bazująca na AI automatyzacja cyberbezpieczeństwa pozwala m.in. na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa, głównie dzięki odciążeniu specjalistów z konieczności wykonywania żmudnych, ręcznych procesów. Dzięki temu mogą oni skierować swoją uwagę ku działaniom strategicznym, takim tak analiza zagrożeń lub rozwijanie polityki bezpieczeństwa firmy.

Wynikająca z automatyzacji oszczędność czasu specjalistów stwarza także przestrzeń do organizacji szkoleń z zakresu cyberzagrożeń dla pozostałego personelu. Pracownicy powinni być świadomi stosowanych przez przestępców taktyk, ponieważ to oni są pierwszą linią obrony przedsiębiorstwa. Brak ich odpowiedniego przygotowania może więc skutkować udanym cyberatakiem na firmę.

Najlepsze praktyki z wykorzystaniem AI

Wdrażanie AI przez firmy nie jest już trendem, a koniecznością. Decyzji tej nie powinno się jednak podejmować pochopnie. Przed implementacją rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji warto dokonać dogłębnej analizy tego rynku. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy można wybrać najbardziej optymalnego dostawcę rozwiązań – wyjaśnia Jolanta Malak.

Wśród innych zalecanych przez ekspertkę praktyk dotyczących wykorzystania AI przez firmy wyróżnić można:

  • utrzymanie przetwarzania i przechowywania danych w prywatnym środowisku przedsiębiorstwa – praktyka ta pozbawia firmę możliwości korzystania z pełnego potencjału dużych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym modeli językowych (LLM). Równocześnie jednak znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa firmowych danych, niwelując ryzyko ujawnienia ich przez GenAI osobom postronnym.
  • wprowadzenie ścisłej kontroli dostępu – wgląd do najwrażliwszych danych powinien być udzielany tylko konkretnym, uwierzytelnionym użytkownikom.
  • kontrolowanie ilości danych dostarczanych przez firmę do bazy AI – im więcej danych znajduje się w katalogu, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo ich wycieku.
  • organizacja szkoleń bazujących na wykorzystywanym przez firmę modelu AI – personel powinien być zaznajomiony z wdrożonymi przez firmę rozwiązaniami, aby w pełni mógł być wykorzystywany ich potencjał.

Rosnący poziom zaawansowania cyberataków zmusza firmy do udziału w technologicznym wyścigu. Implementacja AI w dużym stopniu zwiększa ich szanse na skuteczne zwalczanie incydentów. Proces wdrażania tej technologii musi być jednak świadomy – poprzedzony analizami rynku, potrzeb przedsiębiorstwa oraz możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję. Wiedza ta pozwoli firmom na znaczne zwiększenie ich bezpieczeństwa w obliczu cyberataku.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań Fortineta, chroniących przed cyberatakami?

Skontaktuj się z Arturem Madejskim – Product Manager Exclusive Networks Poland

artur.madejski@exclusive-networks.pl

+48 609 801 014